Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZAŁOŻENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4 Programu Operacyjnego PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZAŁOŻENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4 Programu Operacyjnego

ZAŁOŻENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4 Programu Operacyjnego

126 Views Download Presentation
Download Presentation

ZAŁOŻENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4 Programu Operacyjnego

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZAŁOŻENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA OLSZTYN, 3 grudnia 2008 r.

 2. Oś priorytetowa 4 PO RYBY 2007-2013 ma przyczyniać się do aktywizacji społeczności obszarów zależnych od rybactwa poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych z tego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw na tym obszarze. PARTNERSTWO TRÓJSEKTOROWE publiczny społeczny prywatny

 3. Środki finansowe na oś priorytetową 4 PO RYBY 2007 – 2013 to ok. 313 milionów euro tj. 32% alokacji na Program Operacyjny

 4. Główne cele osi 4 Zahamowanie zmniejszającego się znaczenia sektora rybackiego; Rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze; Poprawa jakości życia społeczności rybackich; Utrzymanie dobrobytu gospodarczego i społecznego oraz podniesienie wartości dodanej produktów rybołówstwa i akwakultury.

 5. Schemat realizacji osi 4 Aktywizacja lokalnych społeczności Powstają „zmodyfikowane” stowarzyszenia, oparte na partnerstwie trójsektorowym Stowarzyszenia przygotowują LSROR

 6. Konkurs na wybór LGR przeprowadzony przez instytucję zarządzającą w którym oceniane są stowarzyszenia i ich LSROR Instytucja zarządzająca nadaje status LGR stowarzyszeniom, które w konkursie uzyskały najwyższą liczbę punktów

 7. LGR podpisują z instytucją zarządzającą umowę na realizację LSROR LGR wdrażają LSROR

 8. PODSTAWOWE KRYTERIA WYBORU LGR obszar objęty LSROR musi być spójny pod względem geograficznym, ekonomicznym i społecznym; liczba ludności zamieszkująca gminy wchodzące w skład LGR powinna mieścić się w przedziale do 100 tys. mieszkańców; na danym obszarze prowadzona była lub jest tradycyjna działalność związana z sektorem rybackim;

 9. PODSTAWOWE KRYTERIA WYBORU LGR DO REALIZACJI LSROR: z sektorem rybackim związana jest duża część ludności; stowarzyszenie ubiegające się o status LGR przedstawiło LSROR. Dokładne kryteria wyboru LGR zostaną zawarte w projektowanym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

 10. WYBÓR GRUP Przewiduje się utworzenie docelowo ok. 30 LGR. Wybór odbędzie się w dwóch konkursach. Etap 1. Trzeci kwartał 2009 roku: w drodze pierwszego konkursu wyłonionych zostanie 12 LGR. Etap 2. Dwa lata od pierwszego konkursu: wybór około 18 LGR.

 11. ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH (LSROR) • Opis lokalnej grupy rybackiej; • Opis obszaru objętego LSROR; • Analiza SWOT; • Określenie celów, które ma osiągnąć LSROR; • Określenie budżetu LSROR dla każdego roku jej realizacji; • Określenie powiązań LSROR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSROR (np. dokumentami wojewódzkimi).

 12. WDRAŻANIE LSROR Beneficjenci zgłaszają wniosek o dofinansowanie operacji do LGR LGR ocenia wniosek o dofinansowanie operacji pod kątem jego zgodności z LSROR Po pozytywnej weryfikacji, LGR przekazuje wniosek do samorządu wojewódzkiego, który weryfikuje go pod względem zgodności z przepisami prawa

 13. Po pozytywnej ocenie samorząd województwa podpisuje umowę z beneficjentem Beneficjent realizuje operację

 14. Samorząd województwa przeprowadza kontrolę dotyczącą realizacji operacji Po pozytywnej kontroli realizacji operacji samorząd województwa wysyła do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o płatność

 15. Zakres przykładowych operacji możliwy do realizacji w ramach Osi 4 PO RYBY 2007-2013 w oparciu o doświadczenia LGD w ramach podejścia LEADER

 16. WSPIERANIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ inicjatywy gospodarcze o profilu turystycznym; inwestycje o charakterze turystyczno - rekreacyjnym – budowa, modernizacja np. keji rybackich, przystani; tworzenie oraz rozbudowa bazy noclegowej, żywieniowej o wysokim standardzie z zapewnieniem urozmaiconej oferty towarzyszącej.

 17. WSPIERANIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ wydawanie broszur, przewodników itd., promujących region oraz informujących o jego atrakcjach turystycznych i rekreacyjnych; organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych; tworzenie oraz modernizacja infrastruktury zwiększającej dostępność regionalnych atrakcji turystycznych - poprawa stanu technicznego dróg i chodników, dostosowanie miejsc do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 18. OCHRONA ŚRODOWISKA ochrona brzegu morskiego i plaży; działania edukacyjne na temat ochrony środowiska oraz problemów z tym związanych w regionie; inne działania mające na celu poprawę jakości wód w jeziorach oraz rzekach oraz wszelkie działania przyczyniające się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

 19. OCHRONA I POPRAWA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO ORAZ ARCHITEKTONICZNEGO wsparcie finansowe dla inwestycji związanych z podtrzymaniem dziedzictwa kulturowego i architektonicznego regionów; tworzenie muzeów, skansenów itp., mających na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionów; inne inicjatywy mające na celu edukację, kultywowanie lokalnych tradycji dotyczących pieśni, tańca, strojów, rzemiosła.

 20. INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W OSI 4(SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA) LGR będą objęte nadzorem marszałka – nadzór ten będzie obejmował te instrumenty, które są przewidziane w ustawie Prawo o stowarzyszeniach; Urzędy marszałkowskie będą również brały udział w weryfikacji operacji, przesłanych im przez LGR; Zadaniem samorządu województwa będzie również promocja i udzielanie informacji na temat osi priorytetowej 4.

 21. Ze środków osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 będzie można korzystać po wejściu w życie projektowanej ustawy i rozporządzeń.

 22. Dziękuję za uwagę Dodatkowe informacje: www.minrol.gov.pl (zakładka PO RYBY 2007-2013) Tel. (22) 623-17-57