Ing radovan hrn hbh projekt spol s r o
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Mezinárodní konference Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů Luhačovice 15. 9. 2011 Současná situace v přípravě staveb pozemních komunikací, největší překážky přípravy a možnosti jejího zlepšení. Ing. Radovan Hrnčíř HBH Projekt spol. s r.o. Osnova příspěvku.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - farren


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ing radovan hrn hbh projekt spol s r o

Mezinárodní konference Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů Luhačovice 15. 9. 2011Současná situace v přípravě staveb pozemních komunikací, největší překážky přípravy a možnosti jejího zlepšení

Ing. Radovan Hrnčíř

HBH Projekt spol. s r.o.


Osnova p sp vku
Osnova příspěvku dopravních a ekonomických

 • Současný proces přípravy staveb

 • Aktuální problémy efektivity procesu přípravy

 • Závěry – největší překážky a možnosti zlepšení


1 sou asn proces p pravy staveb
1. Současný proces přípravy staveb dopravních a ekonomických

 • Etapy procesu přípravy

  • Předprojektová příprava a environmentální hodnocení

  • Projektová příprava

  • Dokumentace v průběhu zhotovení

 • Časová náročnost procesu přípravy

 • Finanční náklady procesu přípravy


Etapy a asov n ro nost projektov p pravy
Etapy a časová dopravních a ekonomických náročnost projektové přípravy


Finan n n klady p pravy
Finanční náklady přípravy dopravních a ekonomických

 • Cena služeb

 • Výkupní cena pozemků nutných pro stavbu

 • Provozní náklady investora


2 aktu ln probl my efektivity p pravy dopravn ch staveb
2. dopravních a ekonomických Aktuální problémy efektivity přípravy dopravních staveb

 • Aplikace státní politiky rozvoje dopravní infrastruktury

  • Nedostatek finančních prostředků

  • Absence dlouhodobě dodržované státní koncepce přípravy

 • Problémy státní investorské organizace ŘSD ČR

 • Současná situace projektových a inženýrských organizací v procesu přípravy stavebProbl my st tn investorsk organizace sd r
Problémy státní investorské organizace ŘSD ČR dopravních a ekonomických

 • Chybějící plán přípravy (a realizace)

 • Neustálá reorganizace

 • Minimální akceschopnost

 • Neprůhledné zadávání formou podlimitních zakázek – deformace trhu

Současná situace projektových a inženýrských organizací v procesu přípravy staveb

 • Stav trhu

 • Kritéria výběru zpracovatelů projektových dokumentací a inženýrských služeb a jejich vazba na kvalitu prací

 • Absence principu zodpovědnosti za dílo a zainteresovanosti projektanta na výsledcích přípravy

 • Pozice projektanta


3 z v ry
3. Závěry dopravních a ekonomických

 • Etapa přípravy je u dopravních staveb mnohonásobně časově náročnější než samotná výstavba. Primárně tedy má být stanovena strategie a časový plán přípravy, a z něj má vycházet plán realizace staveb. Bez reálného plánu přípravy staveb a jeho důsledného plnění nelze odpovědně hovořit o termínech realizace.

 • Třístupňový proces přípravy staveb (EIA, ÚŘ, SŘ) daný stávající legislativou je velmi komplikovaný a spíše nevede k větší míře zohlednění veřejného zájmu. Spíše přispívá k menší transparentnosti a zvětšení prostoru pro spekulace a zdražování staveb.


Ing radovan hrn hbh projekt spol s r o

 • Navzdory tomu, jak komplikovaný je současný proces přípravy staveb, samotné náklady na přípravu jsou až zanedbatelně malé vzhledem k ceně staveb samotných. Omezování přípravy tedy nemá skoro žádný dopad do státních výdajů a naopak může komplikovat možnost realizace staveb a především jejich cenu a kvalitu i v poměrně vzdálené budoucnosti. Nemá tedy žádný ekonomický význam omezovat výdaje na přípravu za účelem krátkodobých úsporných opatření.


Ing radovan hrn hbh projekt spol s r o

 • Aby přípravy staveb, samotné bylo možné v etapě realizace staveb vůbec nějakých úspor docílit, je nezbytné dobu útlumu investic využít k zvýšení kvality připravovaných projektových dokumentací budoucích staveb. Tím investor za minimálních nákladů může eliminovat negativní změny, které ho v průběhu realizace jinak s velkou pravděpodobností očekávají, v podobě změnových řízení právě u těch projektů, jejichž autoři byli vybráni pouze podle kritéria nejnižší ceny.


Ing radovan hrn hbh projekt spol s r o

 • Podstatné zlevnění procesu přípravy staveb je možné pouze po úpravě legislativy - zjednodušení doposud třístupňového procesu přípravy staveb na dvoustupňový, přičemž součástí dokumentace 1. stupně (DÚR) by se nově stalo také přesné vymezení záboru stavby pro výkup pozemků.

 • Je třeba změnit fungování stavebních úřadů, které by se konečně mohly ujmout své rozhodovací kompetence, přestat být pouhým administrátorem a sběratelem připomínek všech zúčastněných stran a začít zohledňovat ve svém rozhodování ekonomické zájmy státu, který reprezentují.


Ing radovan hrn hbh projekt spol s r o

 • V posledních 5 letech prudce pouze po úpravě klesla odborná úroveň státní investorské organizace ŘSD ČR. Výměna řídících pracovníků proběhla podle politického klíče bez nezbytného předpokladu zachování odbornosti. V této situaci přestává být investor schopen plnit své základní funkce a v odborných kruzích se zvažuje možnost transformace státní příspěvkové organizace ŘSD ČR na akciovou společnost. Nebude-li vzdělání a odborná způsobilost nezbytnou podmínkou pro obsazování všech pozic v aparátu této společnosti, reorganizací se situace nevyřeší.


Ing radovan hrn hbh projekt spol s r o

 • V souvislosti s připravovanými změnami ve stavebních zákonech je bezpodmínečně nutné znovu legislativně ukotvit autorskou zodpovědnost projektanta za zvolené technické řešení stanovené již v dokumentaci pro územní rozhodnutí a zabezpečit tak kontinuitu autorské odpovědnosti v dalších stupních přípravy (Design and Build - DSP, RDS).


D kuji za pozornost
Děkuji za pozornost. zákonech je bezpodmínečně nutné