slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
107. godina Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 5. studeni 1906. – 5. studeni 2013. godine PowerPoint Presentation
Download Presentation
107. godina Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 5. studeni 1906. – 5. studeni 2013. godine

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 22
Download Presentation

107. godina Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 5. studeni 1906. – 5. studeni 2013. godine - PowerPoint PPT Presentation

fancy
138 Views
Download Presentation

107. godina Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 5. studeni 1906. – 5. studeni 2013. godine

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 107. godina Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 5. studeni 1906. – 5. studeni 2013. godine Zagreb, 5. studenog 2013.

 2. Počeci djelovanja službe za zapošljavanje u Hrvatskoj • Daleke godine 1906. prvi tragovi utemeljenja Zavoda za zapošljavanje na području Hrvatske • Na VIII. skupštini Zastupstva slobodnog i kraljevskog glavnog grada Zagreba, 5. studenoga 1906. godine, gradski je vijećnik Antun Seifert predložio da gradska općina podigne „Zavod za posredovanje između nudilaca i tražilaca radnje i službe“, i u tu svrhu prihvati i odobri tadašnji prijedlog statuta. • Statutom je predviđeno i osnivanje konačišta; upotrijebljena gradska zgrada bivše glazbene vojarne u Petrinjskoj ulici 32.

 3. Zagreb, Petrinjska ulica 32 – sjedište Zavoda za posredovanje između nudilaca i tražilaca radnje i službe te konačišta od 1906. godine

 4. Zavodskim statutom, prihvaćenim 5. studenog 1906. godine utvrđeno je: „Zavod će posredovati “između radnika i naučnika obojega spola i sviju vrsti, koji traže posao, a nalaze se u Zagrebu, te poslodavaca u Zagrebu i izvan Zagreba, a isto tako između družinčadi i kućne čeljadi, koja traži službu, a nalazi se u Zagrebu, te službodavaca u gradu i izvan grada”. • Zavod je otvoren i predan javnoj uporabi 23. studenoga 1907. • 30. studenoga 1922. Zavod napušta tadašnje prostorije u Petrinjskoj i seli u Ilicu 37 gdje nastavlja s radom kao ''javna burza rada'' punih deset godina. • 1922. godine odluka gradske općine o ukidanju gradske burze i osnivanju privatnih zavoda za posredovanje uz koje djeluju i služinski zavodi.

 5. Zagreb, Ilica 37 - sjedište Javne burze rada 1927. - 1937. godine

 6. Djelovanje podružnica burze rada na području Hrvatske • Dopis mađarskog Ministarstva iz Budimpešte upućen riječkom Magistratu (30.10.1917.) spominje Ured za posredovanja rada u Rijeci. Mađarski guverner Rijeke uputio je (27.12.1917.) načelniku Općine Rijeka pismo u kojem ga moli za suradnju u posredovanju radnika za poslodavce male industrije i građevinarstva. Uslijedio je i načelnikov odgovor (16.2.1918.) s obećanjem da će redovito dostavljati sve potrebne obavijesti u vezi s posredovanjem radne snage. Između dva svjetska rata podružnica je Javne burze rada smještena u Sušaku na Brajdici(na prvom katu pučke kuhinje). • Podružnica Javne burze rada u Osijeku nalazila se u Pejačevićevoj ulici br. 3. Najstariji sačuvani zapis o djelovanju podružnice zaprimljen je u pismohrani 4. srpnja 1928. godine. Danas se nalazi na lokaciji Kneza Trpimira 2.

 7. Stanica za savjetovanje pri izboru zvanja u Zagrebu (1931. - 1948.) • Tajnik zagrebačke Komore za trgovinu, obrt i industriju, dr. Miroslav Festetić daje prijedlog na sjednicama Komore o osnivanju „ureda, odnosno stanice za savjetovanje kod izbora zvanja“. • Na sjednici održanoj 19. lipnja 1931. Izvršni je odbor Zavoda za unapređivanje obrta zaključio „da se privede u život Stanica za savjetovanje kod izbora zvanja“, što je bio ujedno datum osnutka Stanice za savjetovanje; djelokrug rada Stanice bio je ograničen samo na područje grada Zagreba; počinje s radom 2.01.1932.; savjeti stanice neobvezni i besplatni. • Član 2. Zadaća je stanice da savjetuje mladeži i odraslima kod izbora privrednog zvanja ispitujući njihovu fizičku i psihičku sposobnost, i tako sprečava stupanje u pojedina privredna zvanja onima, koji nemaju za to fizičkih i psihičkih preduvjeta.

 8. Član 5. Kod savjetovanja pri izboru zvanja valja u prvom redu utvrditi sposobnost u tjelesnom, psihičkom (intelektualnom i moralnom) i gospodarskom pogledu. • Od 1932. stalni psiholog u Stanici, g. Zlatko Pregrada • Rad Stanice od 1931.-1948. obilježilo je stalno unapređivanje rada Stanice, te uvođenje novih oblika i metoda rada. • Stanica za savjetovanja  Zavod za psihologiju i fiziologiju rada  1.8.1948. Institut za higijenu rada Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. • Burzi rada ustupljeno je zemljište u Zvonimirovoj 13; izgrađena je četverokatnica te je otvorena 4.02.1937.

 9. Godine 1937. zgrada Javne burze rada u Zagrebu, Zvonimirova 13

 10. Djelovanje službe za zapošljavanje nakon Drugog svjetskog rata • Poslovi posredovanja do 1960. godine obavljaju se u uredima za posredovanje; Zakonom o službi za zapošljavanje radnika osnivaju se zavodi za zapošljavanje. • Zavod je samostalna ustanova, pravna osoba, na području jedne ili više općina te cijele Hrvatske; izvještaj se podnosi jednom godišnje mjerodavnim tijelima.

 11. Zagreb, Mesnička ulica 49 – sjedište Republičkog zavoda za zapošljavanje do 1970. godine

 12. Rad Zavoda za zapošljavanje od 1960. do 1970. godine • Razdoblje od osnutka Zavoda pa do 1965. godine prati ekstenzivno povećanje zaposlenosti. • Služba za zapošljavanje rješava složenu problematiku; težište aktivnosti je na stručnom osposobljavanju i prekvalifikaciji postojeće radne snage i nezaposlenih radnika. • Općinski su zavodi posredovali pri zapošljavanju; Zavod je obavještavao javnost o ponudi i potražnji radne snage oglasima u općinskim zavodima, biltenu Saveznog biroa; vršio je medicinske preglede i stručno osposobljavanje, savjetovanja i profesionalna prosvjećivanja.

 13. Zagreb, Leskovačka ulica 20 (danas Zeleni trg 1) – sjedište Republičkog zavoda za zapošljavanje od 1970. do 1978. godine

 14. Razdoblje „Samoupravne interesne zajednice za zapošljavanje” (od 1975. do 1990. godine) • Ustavom iz 1974. godine, a potom i Zakonom o udruženom radu (ZUR) od 1976. godine utvrđuju se obveze za “samoupravno interesno organiziranje”. • Samoupravna interesna zajednica za zapošljavanja (1975.-1990.): • „Na razini su općina osnovane samoupravne interesne zajednice zapošljavanja, udružene samoupravne interesne zajednice zapošljavanja osnivaju se udruživanjem dviju ili više susjednih (područno povezanih) općinskih SIZ-ova...,

 15. ...osnovana je Republička samoupravna interesna zajednica zapošljavanja. Proces tog samoupravnog interesnog organiziranja u zapošljavanju je i proveden: na općinskoj (osnovano je 112 SIZ-ova, dakle u svakoj općini Republike) i republičkoj razini, dok u međusobnom udruživanju SIZ-ova zapošljavanja Hrvatske u Hrvatskoj je osnovano 19 USIZ-a). Na svim se tim spomenutim područnim razinama obvezno udružuju samoupravne interesne zajednice zapošljavanja“. • Do 1970. godine Republički zavod za zapošljavanje smješten je na prvom katu zgrade u Mesničkoj ulici br. 49, a od 1970. do 1978. godine u Leskovačkoj ulici br. 20 (danas Zeleni trg br. 1) u Zagrebu. • Od 1978. godine sjedište Zavoda je u Radničkoj cesti 1 u Zagrebu.

 16. Zagreb, Radnička cesta 1 – sjedište Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje od 1978. godine do danas

 17. Rad službe za zapošljavanje u samostalnoj Republici Hrvatskoj od 1991. do danas • Zavod za zapošljavanje djelovao je najprije u sastavu Ministarstva rada, socijalne skrbi i obitelji, a novim Zakonom o zapošljavanju od 17. srpnja 1996. Hrvatski zavod za zapošljavanje je javna ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske. • Zavod obavlja poslove iz svoje djelatnosti u Središnjem uredu, kao i u 22 područna ureda; Zavodom upravlja Upravno vijeće; voditelj Zavoda je ravnatelj kojega imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra ovlaštenog za rad. • Posredovanje pri zapošljavanju obuhvaća profesionalni odabir nezaposlenih i drugih osoba čije stručne i druge radne sposobnosti najbolje odgovaraju potrebama poslodavca. HZZ u posredovanju pri zapošljavanju djeluje nepristrano prema nezaposlenim osobama i poslodavcima, te isto obavlja bez naknade.

 18. Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN 32/02, 86/02, 114/03 i 151/03) uveo je bitne promjene u radu Zavoda: međunarodna definicija nezaposlene osobe, ukidanje zakonske obveze poslodavca da potrebu za radnikom prijavi HZZ-u, mogućnost registriranja i otvaranja privatnih posrednika i agencija za posredovanje pri zapošljavanju. • Izmjene zakonske regulative dovele su do prilagodbe poslovnih procesa HZZ-a u nekoliko područja: uvedeni su „one-stop-shops”, nove usluge prema nezaposlenima; uvedeni su i „one-stop shops” za poslodavce, „job centri“; Centri za informiranje i savjetovanje o karijeri;Centri za mlade;uspostavljeni su i partnerski odnosi između HZZ-a i privatnih agencija za posredovanje, međumjesno posredovanje, posredovanje pri sezonskom zapošljavanju... • Hrvatski zavod za zapošljavanje jedan je od ključnih partnera pri kreiranju i realizaciji politike poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom, a sve s ciljem sprečavanja diskriminacije i socijalne isključenosti.

 19. Zavod za zapošljavanje provodi cjelovit sustav mjera i aktivnosti aktivne politike zapošljavanja, s ciljem smanjenja ukupne evidentirane nezaposlenosti, osiguranja deficitarnih zanimanja, zapošljavanja određenih kategorija (branitelji, osobe s invaliditetom, starije osobe); Zavod potiče poslodavce na otvaranje novih radnih mjesta, a i prostornu i profesionalnu pokretljivost nezaposlenih osoba. • Jedna od osnovnih djelatnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje je materijalno osiguranje nezaposlenih osoba (pravo na novčanu naknadu, novčanu pomoć, naknadu troškova obrazovanja, jednokratnu novčanu pomoć, naknada putnih i selidbenih troškova, mirovinsko osiguranje). • Zapošljavanje hrvatskih državljana u inozemstvu; Hrvatska sklopila međunarodne sporazume o zapošljavanju s Njemačkom i Slovenijom.

 20. HZZ2013. • Javna ustanova s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, sa zadaćom rješavanja problematike zapošljavanja i nezaposlenosti u najširem značenju tih pojmova. • Temeljne zadaće • posredovanje pri zapošljavanju osoba koje traže posao u zemlji i inozemstvu; • poticanje zapošljavanja i obrazovanja primjenom mjera aktivne politike zapošljavanja • profesionalno informiranje i savjetovanje nezaposlenih i drugih osoba pri odabiru posla i zanimanja; • organiziranje stručnog obrazovanja, usavršavanja i prekvalifikacije; • materijalno osiguranje i druga prava tijekom nezaposlenosti; • praćenje i analiziranje stanja na tržištu rada i informiranje javnosti o tome.

 21. NovainternetskastranicaHZZ-a

 22. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE • Radnička cesta 1 • 10000 Zagreb • +385-1-6126-000 • +385-1-6126-038 • hzz@hzz.hr***www.hzz.hr • HVALA NA POZORNOSTI!