รายวิชา 204420 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ โดย อ.ดร. นฤมล รักษาสุข - PowerPoint PPT Presentation

fallon-allison
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
รายวิชา 204420 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ โดย อ.ดร. นฤมล รักษาสุข PowerPoint Presentation
Download Presentation
รายวิชา 204420 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ โดย อ.ดร. นฤมล รักษาสุข

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
รายวิชา 204420 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ โดย อ.ดร. นฤมล รักษาสุข
136 Views
Download Presentation

รายวิชา 204420 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ โดย อ.ดร. นฤมล รักษาสุข

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. รายวิชา 204420คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ โดย อ.ดร. นฤมล รักษาสุข

 2. หน่วยที่ 1 การออกแบบระบบการสอนกับการพัฒนา บทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้

 3. การออกแบบระบบการสอนกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้การออกแบบระบบการสอนกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ 1.1 ความหมายและความสำคัญของการออกแบบระบบ การสอน 1.2 ขั้นตอนการออกแบบระบบการสอนตามแบบแผน ของ ADDIE Model 1.3 บทบาทของนักออกแบบและพัฒนาระบบการสอน

 4. การออกแบบเนื้อหาและรูปแบบของบทเรียนการออกแบบเนื้อหาและรูปแบบของบทเรียน การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการพัฒนาบทเรียนช่วยสอนบนเว็บ • Instructional System Design (ADDIE Model) สัปดาห์ที่ 1 – 5, 11= 6 สัปดาห์ • Web – based Instruction (WBI) สัปดาห์ที่ 6, 8, 9, 10 = 4 สัปดาห์ บทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้

 5. 1.1 ความหมายและความสำคัญของการ ออกแบบระบบการสอน • การออกแบบระบบการสอนตรงกับคำใน ภาษาอังกฤษว่า Instructional System Design • (ISD) • การออกแบบระบบการสอนเป็นกระบวนการอย่างมีระบบ • ในการวางแผนระบบการสอน (Gagne Briggs and • Wager,1992)

 6. วัตถุประสงค์ของการออกแบบระบบการสอนวัตถุประสงค์ของการออกแบบระบบการสอน • คือ การช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ • โดยสามารถวัดได้ว่าเกิดการเรียนรู้ขึ้นจริง

 7. 1.2 ขั้นตอนการออกแบบระบบการสอน ตามแบบแผนของ ADDIE Model • แบบจำลองการออกแบบระบบการสอนมีหลายแบบ • ADDIE Model เป็นแบบจำลองหนึ่งที่พัฒนาโดย • Dr. Seels and Dr. Glasgow

 8. 1.2.1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) เป็นกระบวนการในการกำหนดว่าอะไรเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ • ปัญหาคืออะไร • เราจะแก้ปัญหาได้อย่างไร • ผู้เรียนต้องเรียนรู้อะไร • เนื้อหาของบทเรียนเป็นอย่างไร

 9. 1.2.1 ขั้นการออกแบบ (Design) เป็นกระบวนการที่ระบุว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร • วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมคืออะไร • จะรู้ได้อย่างไรว่าวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมบรรลุ • มีกลยุทธ์การสอนอะไรที่ทำให้วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรมบรรลุ

 10. 1.2.3 ขั้นการพัฒนา (Development) เป็นกระบวนการจัดทำและพัฒนาสื่อ • รายละเอียดของสื่อมีอะไรบ้าง • สื่อมีรูปร่างลักษณะอย่างไร • สื่อที่พัฒนาได้มาตรฐานหรือไม่ • สื่อทำหน้าที่ในการสอนหรือไม่ • ผู้เรียนมีการพัฒนาหรือไม่

 11. 1.2.4 ขั้นการนำไปใช้ (Implementation) เป็นกระบวนการนำสื่อไปใช้จริง • ลูกค้ามีความพร้อมที่จะใช้สื่อที่พัฒนาหรือไม่

 12. 1.2.5 ขั้นการประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการศึกษาถึงผลกระทบต่อการใช้สื่อที่พัฒนาขึ้น • ปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ • ผลกระทบที่ได้รับคืออะไร • มีอะไรที่ควรเปลี่ยนแปลงหรือไม่

 13. 1.3 บทบาทของนักออกแบบและพัฒนาระบบการสอน • มีความรู้ (Knowledge) เกี่ยวกับเนื้อหาและผู้เรียน • มีทักษะ (Skills) • ในการตั้งคำถาม • ในการฟัง • ในการพูด • ในการเขียน

 14. บทบาทของนักออกแบบและพัฒนาระบบการสอน (ต่อ) • มีทัศนคติ (Attitudes) ในทางบวก • เชื่อว่าระบบการเรียนการสอนที่ออกแบบและพัฒนามี • ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ • บางสิ่งบางอย่างและประสบผลสำเร็จ • เชื่อว่ากระบวนการมีความสำคัญเท่ากับผลผลิต