Download
19 de eeuw 5 1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
19 de eeuw (5.1) PowerPoint Presentation
Download Presentation
19 de eeuw (5.1)

19 de eeuw (5.1)

265 Views Download Presentation
Download Presentation

19 de eeuw (5.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 19de eeuw (5.1) Vanaf 1870 beheersen 3 kwesties de Nederlandse politiek -kiesrechtstrijd -sociale kwestie -schoolstrijd Rond die 3 kwesties vindt in Nederland partijvorming plaats (en verzuiling)

 2. Protestanten(5.3) 1ste helft 19de eeuw ontstaat de anti- revolutionaire stroming olv Groen van Prinsterer Deze stroming keert zich tegen de Franse revolutie en de Verlichting -tegen secularisatie -tegen het humanisme -tegen scheiding kerk- staat Leuze “tegen de revolutie het evangelie”

 3. vervolg Zij werken samen met de conservatieven Vanaf 1870 anti-revolutionairenolv Abraham Kuyper (ex dominee) Hij gaat de protestanten organiseren→ “ Klokkenluider van de kleine Luyden’’ Zijn bijnaam “Abraham de geweldige “ Hij was -hoofdredacteur van de Standaard (1874) -lid van de 2de Kamer (vanaf 1874) -stichter van de A.R.P. (1879)

 4. vervolg -stichter van de V.U. (1880) -stichter van de Gereformeerde kerk(1892) In de 19de eeuw waren er in de protestante kerk 2 stromingen -rechtzinnigen (minderheid) -vrijzinnigen(meerderheid) Al 2 keer had een groep rechtzinnigen zich afgescheiden -1834 De Afscheiding -1886 De Doleantie Kuyper voegt die 2 samen tot de Gereformeerde kerk

 5. vervolg Beginselprogramma van Kuyper -soevereiniteit in eigen kring -anti- these In 1908 ontstond de C.H.U. olv jonkheer De SavorninLohman In 1918 ontstond de S.G.P. olv dominee Kersten -letterlijk nemen van de Bijbel -staat ondergeschikt aan de kerk -tegen emancipatie van de vrouw

 6. Katholieken 1ste helft 19de eeuw protestant en katholiek vijandig tov elkaar -protestanten bang voor groeiend aantal katholieken(grote gezinnen) -protestanten bang voor verlies leidende positie -religieuze tegenstelling sinds de Reformatie Twee geloven op 1 kussen daar slaapt de duivel tussen

 7. vervolg Katholieken werken dus samen met de liberalen (emancipatie→ in 1848 gelijkheid van godsdienst) Na 1870 minder goede relatie met liberalen -liberalen voor scheiding kerk-staat (godsdienst is prive zaak) -paus veroordeelt liberalisme (1870 Syllabus errorum en 1891 RerumNovarum) Toenadering tot de protestanten→ monsterverbond (gemeenschappelijk doel) -anti-these -schoolstrijd

 8. vervolg Katholieke partij ontstaat laat (kerk al goed georganiseerd)→ in 1926 ontstaat de R.K.S.P. Grote leider in de 19de eeuw is Schaepman Hij gaat samenwerken met de protestanten In 1888 eerste confessionele regering→ Kabinet McKaay Katholieken gaan uit van het subsidiariteits- beginsel -alles moet in 1ste instantie overgelaten worden aan de maatschappelijke krachten

 9. vervolg -staat heeft aanvullende rol (als de maat- schappelijke krachten er niet uit komen) De samenleving is een organisch geheel Kleinste eenheid is het gezin (hoeksteen van de samenleving)

 10. Socialisten (4.3) Het socialisme was in de 19de eeuw revolutionair -positie van de armen/arbeiders was slecht -door het ontbreken van kiesrecht hadden ze geen politieke invloed De ideeën van Marx waren hun inspiratiebron In 18881 ontstond de S.D.B. (partij en vak- Bond) olvDomela Nieuwenhuis

 11. vervolg -de apostel van de arbeiders/de verlosser -hoofdredacteur van “Recht voor allen” -organiseert de massa In 1886 in de gevangenis wegens majesteitsschennis(artikel in Recht voor Allen-koning gorilla) In 1888 gekozen in de 2de Kamer→ mislukt kamerlidmaatschap→ Domela wordt anarchist

 12. vervolg In 1894 ontstaat de S.D.A.P. olvTroelstra -hoofdredacteur van “Het Volk” -reformist/revisionist -streeft naar algemeen kiesrecht→ parlementaire meerderheid→ via wetten sociale rechtvaardigheid De 5 K’s -anti-kapitaal -anti-kerk (opium van het volk) -anti-koningshuis -anti-kazerne (pacifistisch) -anti-kroeg

 13. vervolg In 1909 splitst zich de S.D.P. af olv Wijnkoop Dat wordt later de CPH en na WO II de CPN Zij houden vast aan de ideeën van Marx -revolutie (middel) -alle macht naar de arbeiders→ gelijkheid

 14. Liberalen Als reactie op de partijvorming bij de andere stromingen ontstaat er ook een liberale partij, de Liberale Unie (1885) Eind 19de eeuw splitst die zich in -oud liberalen nl Liberale Staatspartij -jong liberalen nl V.D.B. Oud liberalen houden vast aan het oorspronkelijke liberalisme Jong liberalen vinden dat een mens zich zo optimaal mogelijk moet kunnen ontplooien

 15. vervolg Zij zijn daarom voor -algemeen kiesrecht (politieke invloed) -sociale wetgeving(beter bestaan)

 16. Groen van prinsterer

 17. Abraham kuyper en de ARP

 18. De Standaard

 19. De SavorninLohman en de CHU

 20. Splitsing in de protestantse beweging Anti revolutionairen Christelijk historischen -Gereformeerden -Gewone mensen -Samenwerken met de katholieken -Autoritaire leiding A.R.P. o.l.v. Kuyper -Nederlands Hervormden -Elite -Anti- katholiek -Minder strak georganiseerd C.H.U. o.l.v. De SavorninLohman

 21. Dominee Kersten en de S.G.P.

 22. Leo XIII en RerumNovarum

 23. Pius XI en de Syllabus errorum

 24. Schaepman en de RKSP

 25. Kabinet Mackaay

 26. Ferdinand Domela Nieuwenhuis en de SDB

 27. Koning gorilla

 28. Pieter JellesTroelstra en de SDAP

 29. Oprichting SDAP

 30. Wijnkoop en de CPH

 31. Samuel van Houten en de VDB