coala gimnazial mihai viteazul craiova n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI VITEAZUL” CRAIOVA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI VITEAZUL” CRAIOVA

play fullscreen
1 / 37
Download Presentation

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI VITEAZUL” CRAIOVA - PowerPoint PPT Presentation

fagan
160 Views
Download Presentation

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI VITEAZUL” CRAIOVA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Str. Arh. Duiliu Marcu Nr. 16 Tel/Fax: 0251 588 429 sau 0351 412 859 email : scoala30craiova@yahoo.com ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI VITEAZUL” CRAIOVA

 2. Şcoala Gimnazială “Mihai Viteazul”estesituatăînapropierea”Grădiniţei cu program prelungit “Floare albastră” și aGrădiniţei cu program prelungit “Phoenix”. Deşi a fostînfiinţatăînanul 1971, îşipăstreazăprospeţimeaşitinereţeadatorităcadrelordidacticedeosebiteşişcolarilor care îitrecpragulzi de zi, fiindrenumităprincalitateaactuluieducativşigrijaacordatăpetoateplanurilecopiilor.

 3. Ce misiune avem? Misiunea noastră este de a asigura accesul tuturor copiilor la o educaţie de calitate şi creşterea ratei de succes şcolar. Ne propunem: • dezvoltarea competenţelor personale ale elevilor prin exersarea unor demersuri didactice centrate pe învăţarea activă; • eficientizarea procesului didactic; • formarea unei atitudini corecte faţă de actul învăţării; • promovarea valorilor morale ale societăţii democratice. • dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social;

 4. Care este viziunea noastră? Dorim să promovăm un învăţământ multidimensional şi integrat, deschis spre problematica lumii contemporane prin aplicarea politicilor educaţionale elaborate de M.E.C.T.S. Scopul nostru este formarea unei personalităţi echilibrate şi creatoare, cu un înalt grad de autonomie a învăţării, capabilă să se integreze activ în viaţa comunităţii.

 5. Şcoala Gimnazială “Mihai Viteazul” Craiova dispune de: • 24 săli de clasă; • 4 laboratoare: biologie, fizică, chimie şi informatică; • săli specializate: cabinet metodic, sală de mese, cancelarie; • 10 spaţii auxiliare şi administrative; • 1 cabinet medical şi 1 cabinet stomatologic; • 1 cabinet de consiliere psihopedagogică.

 6. Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier adecvat şi personalizate prin efortul conjugat al cadrelor didactice şi al părinţilor. Cele mai multe săli au o dispunere a mobilierului în manieră tradiţională. Există şi săli dotate cu mobilier modular, iar acesta poate fi organizat în funcţie de sarcina didactică fundamentală şi de stilul educaţional al cadrului didactic. Sălile de clasă

 7. Laboratoareleşcolare

 8. Biblioteca dispune de un fond de carte de 14420 volume. Aici se găsesc resursele necesare educării elevilor şi documentării cadrelor didactice: publicaţii cu caracter literar, ştiinţific, legislativ; lucrări psihopedagogice; auxiliare curriculare; enciclopedii; dicţionare; colecţii de reviste. Biblioteca

 9. Două săli de sport

 10. Sala demese • Elevii de la clasele Step by Step servescmasaintr-o sală special amenajată.

 11. Cabinet medical

 12. Activităţi extracurriculare Prin varietatea activităţilor extracurriculare ce se desfăşoară în şcoala noastră micuţii şcolari sunt ajutaţi să se integreze în viaţa socială,

 13. - să îşi formeze un comportament civilizat; - să îşi stimuleze interesul pentru stiinţă, cultură, arta; - să îşi lărgească orizontul de cultură generală; şi, în acelaşi timp, să îşi organizeze timpul liber într-un mod cât mai plăcut şi util.

 14. Dansuri Teatru Educație pentru sănătate Punguța cu povești Matematică distractivă Sunt român Opţionale

 15. Înanulscolar 2013-2014 ne-am propus să formăm 4 clase pregătitoare: • 3 clasepregătitoare - tradiţionale • sub îndrumarea cadrelor didactice: • p.i.p. Miulescu Paulica • p.i.p. Marica Ilie • p.i.p. Barbu Nicoleta • 1 clasăpregătitoare Step by Stepsub îndrumarea cadrelor didactice: • p.i.p. Manasia Florentina • p.i.p. Şerban Elena

 16. Clasele pregătitoare Educaţia la nivelul clasei pregătitoare are ca obiectivdezvoltareape multiple planuria copilului de 6 ani:

 17. - asigurarea unei stări de sănătate şi igienă, corespunzătoare, prin activităţi de promovare a unui corp sănătos şi armonios;

 18. -dezvoltarea limbajului, prin activităţi de limbă şi comunicare, prin care elevul se exprimă în legătură cu temele date, cu atitudinea şi comportamentul său, precum şi cu cel al grupului de şcolari din care face parte;

 19. -dezvoltarea capacităţii de a rezolva probleme, în câmpul gândirii logice şi a raţionamentului, de a face observaţii, comparaţii între diferite fenomene, pornind de la experienţa lui de viaţă;

 20. - dezvoltarea emoţional-afectivă, prin activităţi în cadrul cărora elevul relaţionează cu ceilalţi, ia atitudine în raport cu faptele şi reacţiile sale şi ale colegilor şi aplică normele în plan personal şi în cel social;

 21. Aceste domenii de activităţi necesită abordări interdisciplinare şi prefigurează activitatea din clasa I.

 22. Alternativa Step by Step Alternativa educaţională Step by Step a fost implementată începând cu anul şcolar 2007-2008 şi s-a dovedit atractivă şi eficientă.

 23. Acest sistem este bine structurat şi corespunde atât intereselor şi nevoilor de grup, cât şi celor individuale, incluzând şi îndrumările necesare pentru observarea şi evaluarea fiecărui elev.

 24. Parcurgândaceeaşiprogramăşcolară ca şiînînvăţământultradiţional, Step by Step este asemănător cu clasa pregătitoareși aduce ca noutate: procesul de învăţământestecentratpecopil, educaţiaesteindividualizată, individualizareafacilitatăşi de organizareaclaseipe centre de activitate; un învaţământdupănevoileşiposibilitătilecopilului, desfăşuratîntr-o atmosferăcaldăşiplăcută; învăţarea se face înritmulpropriu al copilului; dezvoltăîntreelevirelaţii de prietenie, colaborare, întrajutorare, fiindobişnuiţisă se descurceşisinguriîndiferitesituaţii; sistemul de notare cu calificativul din învăţamântultradiţionalesteînlocuit cu alteinstrumente de evaluarespecificeritmului de dezvoltare al copilului; sarcinileprimite de eleviacasăsuntmultmairedusedecât întradițional. Programulpermite ca niciuncopilsă nu pleceacasăfărăsacitească, săscriesausăpovesteascăzilnic. De ce Step by Step?DE CE CLASA PREGĂTITOARE?

 25. Dimineaţacopiiisosesc la scoală. Unuldintreînvaţătoriîiprimeşte, copiiiişipregătescţinutaconfortabilă, încălţândpantofilejeri, orirămânândînciorapi, clasafiindprevăzută cu mochetă. Să nu văsurprindăcăadeseacopiiistaupejosînspaţiulcomun, încerc. O zi in clasa Step by Step O zi în clasa pregătitoare

 26. Programulpropriuzisîncepe cu Intâlnirea de dimineaţă care porneşte cu prezentareaAgendeizilei. Ea reprezintăplanificareaactivităţilorzileicurente. Au loc întrebărişiprecizăripânăcând se constatăcăplanul de activităţi a fostînsuşitşiacceptat. Un alt moment esteCalendarulzileicurente. Precizareazilei, a datei, a evenimentelorsocialeşipersonale legate de ziuacurentă, inclusivaspectulvremii, comentariileşiîntrebările.

 27. UrmeazăMesajulzilei - un mesajconceput de învăţătorpentru a introduce cunoştinţelesaudeprinderilenoi de achizitionatşi de prelucratpe Centre de activităţi. Mesajuldăprilejul de introducere - de doritinteractiv - a noţiunilornoişireamintireaceloranterioarenecesareintroduceriicelornoi, prindirijareaintrebărilorşiabilităţilorcopiilor.

 28. Un alt moment important esteacela al Noutăţilor. Copiii se înscriu, de regulă, prinscriereanumelorlorpeşevaletul de prezentare, pentru a comunicacelorlalţinoutăţilesauexperienţelepersonaledeosebite. (De la cei s-a întâmplatieri, la ce a visat, orice a cititnou, ceexperienţe de cunoaştereoriemoţionale a avut, oriceesteposibil). Noutăţilesuntcomunicatecelorlalţistândpe ,,ScaunulAutorului”, undecopilulvafivalorizat, darvaaveaşiresponsabilitateacomunicării, întrucâturmeazăîntrebărileşicomentariilecolegilor. .

 29. In oriceclasă Step by Step suntamenajateşase centre: Citire, Scriere, Matematică, Ştiinţe, Construcţii, Arte. Clasele pregătitoare sunt asemănător amenajate, în 4 centre de lucru, respectiv Ludotecă, Bibliotecă, Arte și Matematică și explorarea mediului. In fiecarecentru se formeazăgrupuri de câtepatrusaucincicopii. Muncaîngrupuriestebeneficădeoarece: se învațămaibinedacă se discută; sensulconcepteloresteconturatprinactivitățicomune; dezvoltăîncredereaîn sine.

 30. Pemasafiecăruicentrusuntscrisesarcinile de lucruspecificecentrului. Concepute de învățător pentru a exersaabilitățile de dobânditsaucombinarealor cu alteleasimilate, sarcinilesuntprogresive, astfelîncât să permitătuturor să le poatărezolvaîn ritmulși la nivelul său. Când invățătorii s-au convins căsarcinile au fostînțelese de către toțicopiii, eidevincolaboratori in demersul de cunoaștere al fiecăruia. Dupăce elevii realizează o parte din sarcini (îsiexerseazăabilitatilespecifice) se face o evaluare.

 31. Fiecaregrup - sifiecareelev - prezintăîn fața celorlalțirezolvareasarcinilor la centrulrespectiv. Este un moment al evaluării - la care iau parte colegii, cu intrebări, sugestii etc., darșiînvățătorul. Lucrările care s-au efectuatsuntafișate in clasă; câtevazileelereprezintăprilej de comparațiesioglindire a demersurilormentale, a deprinderilorșidexteritățilorachiziționate la acel moment.

 32. Sălile sunt dotate cu mobilier corespunzător: bănci și scaune reglabile, dulăpioare, flipchart-uri, diverse hărți, planșe didactice, jetoane cu cifre și litere, truse cu corpuri geometrice, globul pământesc, foarfece, corzi, saltele, mingi de diferite mărimi, puzzle-uri etc.

 33. La clasa pregătitoare, copiiiînvaţăsăcunoascălumea, să seintegreze în societate, să se descurcesinguri, să se descoperepeeişipecei din jur având la bază disciplina școlară.

 34. Aiciesteînconjurat de căldurăşidragoste, esteîndrumatşisupravegheatînpermanenţă de cadre didactice cu experienţă, care îlvorajutasă se formeze ca personalitateşisăintre cu succesînclasa I.

 35. Din prima zi, copiluldumneavoastrăesteprimitîntr-un mediucald, de un cadru didactic cu experienţăpentru a nu se simţi“pierdut”. Tot personalulestefoarteatent,iarcopiiimaimarisuntprimitori, grijuliisidornici de a-si face prieteninoi. Vă aşteptăm cu drag!

 36. Copilași cu ochi de soare, V-așteaptă cu drag pe voi Clasele pregătitoare: Să deprindeți lucruri noi Școala noastră minunată Ce are nume de Viteaz Stă cuminte și vă roagă Să pășiți pe al ei prag. Clasele sunt primittoare La fel ca la grădinițe, Doamnele sunt zâmbitoare, Haideți băieței, fetițe! Cu drag, ScoalaGimnaziala “MihaiViteazul” Craiova Invitație pentru pitici

 37. ZONA ARONDATĂ ŞCOALA CU CLS. I-VIII, NR.30 „MIHAI VITEAZUL”, CRAIOVA Blocurilor arondate unităţii noastre şcolare: - 2, 2A, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16A, 17, 17A, 18, 18A, 19, 20A, 20B, 21, 22, 23, 24, 25, 26A, 26B, 26C, 27, 27A, 28, 29A, 29B, 29C, 30, 31, 31A, 32, 33, 33A, 34A, 35, 35bc, 36, 37, 37A, 37abc, 37DE, 38, 38A, 38B, 39, 40A1, 40B, 40B1, 40B2, 41A, 41A1, 42A1, 42B, 42B1, 43B, 44B, 45B,46B, 46B1, 46B2, 47A, 47A1, 48A, 48B, 48B1, 49B, 50B, 200A, 200B, 200C, 200D, 200E2, 200E3, 200E4, 200E5, 200E6, 200E7, 200E8, 200E9, 200E10, 200E11, 200F, 200F1, 200G, 200G1, 200H, 200I, 200J, 200J1, 200L, 200M, 200OP, 200R, 200S, 200T, 201A, 201B, 201E, 201F, 201F1, 201G, 201H, 201H1, 201I, 201J, 201K, 201M, 201N, 201O, 201P, 201R, 201S, 201S1, 201T, 201U, 201V, 201Z. Străzile arondate unităţii noastre şcolare: Constantin Brâncoveanu 1 – 33; Craioveşti 1 – 27;Trifoiului 1 – 24; Albăstrele 1 – 31; Tufănele 1 – 28; Giuseppe Verdi 1 – 29; Macului 1 – 31; Nufărului 1 – 30; Micşunele 1 – 43; Toporaşi 1 – 20;