Popula n genetika loveka
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Populačná genetika človeka. študuje genetickú konštitúciu ( genofond ) ľudských populácií a faktory, ktoré tento genofond determinujú, resp. počas generácií menia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - fadhila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Popula n genetika loveka
Populačná genetika človeka

 • študuje genetickú konštitúciu (genofond) ľudských populácií a faktory, ktoré tento genofond determinujú, resp. počas generácií menia

 • populácia – súbor jedincov žijúcich v reprodukčnom kolektíve, t. j. v spoločenstve, kt. členovia sú potenciálne schopní sa navzájom krížiť

 • genofond (génová výbava) – súhrn všetkých génov jednotlivých členov určitej populácie

 • genofond populácie sa môže v priebehu generácií meniť

 • faktory schopné vyvolať také zmeny sa rozdeľujú na 2 skupiny:

  • faktory s deterministickým charakterom (uplatňujú sa vo veľkých populáciách)

   • mutácie

   • selekcia

   • migrácia

  • náhodné faktory (uplatňujú sa v malých populáciách)

   • génový posun (genetický drift)

 • aj usporiadanie génov do genotypov sa môže v priebehu generácií meniť a je podmienené systémom kríženia

  • panmixia

  • inbríding

  • homogamia


Panmixia a hardyho weinbergerov z kon
Panmixia a Hardyho-Weinbergerov zákon

 • panmixia znamená náhodné kríženie (uzatváranie manželstiev) bez ohľadu na genotyp na sledovanom lokuse/lokusoch

 • teda vždy sa vzťahuje na určitý lokus/lokusy

 • ďalšie predpoklady:

  • generácie sa navzájom neprekrývajú

  • populácia je dostatočne veľká (neuplatňujú sa náhodné zmeny génových fr.)

  • neuplatňujú sa v nej činitele schopné meniť génové frekvencie (selekcia, mutácie, migrácia)

 • v takej populácii ak uvažujeme jeden autozómový lokus s alelami Aa a s frekvenciou pa q platí Hardyho-Weinbergerov zákon:

  • pri ľubovoľných východiskových frekvenciách genotypov AA, Aa a aanadobudne populácia po jedinej generácii panmixie rovnovážny stav s genotypovými frekvenciamip2 AA : 2pq Aa : q2aa,a tieto génové a genotypové frekvencie v nasledujúcich generáciách zostanú nezmenené, pokiaľ budú splnené uvedené predpoklady.

  • teda v takej populácii genotypové frekvencie sú binomickou funkciou génových frekvencií, ich početnosť možno vyjadriť jediným parametrom – alelovou frekvenciou p (lebo platí p + q = 1)

  • v takej populácii sa genetická variabilita konzervuje


Popula n genetika loveka

1. generácia

2. generácia


H w z kon a viac p rov alel v zbov nerovnov ha
H-W zákon a viac párov alel: väzbová nerovnováha

 • H-W zákon platí aj pre dva a viac párov alel, ktoré nie sú vo väzbe

 • v prípade väzby sa rovnovážny stav dosiahne postupne, nie po jedinej generácii

  • približovanie sa k rovnovážnemu stavu významne spomalí, keď je medzi lokusmi väzba

  • je tým pomalšie, čím je väzba užšia, pri úplnej väzbe sa nedosiahne vôbec

  • nastáva tzv. väzbová nerovnováha (disekvilibrium) - VN

  • alely vo VN sa nazývajú haplotyp (a správajú sa formálne ako jedna alela)

  • VN sa významne využíva

   • pri mapovaní génov pomocou DNA polymorfizmov (autozygotné mapovanie, asociačné štúdie, zúženie kandidátnej oblasti )

   • pri DNA diagnostike nepriamou metódou

   • pri odhade veku mutácie u dedičných ochorení (resp. či sa jedná o opakované mutačné udalosti)

 • pri X-viazaných génoch rovnováha sa dosiahne tiež postupne (aj na jednom lokuse)


Inbr ding
Inbríding

 • inbríding znamená uzatváranie manželstiev medzi geneticky príbuznými partnermi (príbuzenské kríženie)

  • systematický inbríding – kríženie medzi príbuznými s definovaným typom vzájomnej príbuznosti

  • nesystematický inbríding – v malých uzavretých populáciách (izolátoch) sa časom všetci jej členovia stávajú navzájom príbuznými

 • koeficient inbrídingu populáci, F– je to priemer koeficientov inbrídingu všetkých jej jej členov

  • v populáciach sapodstatne ťažšie stanovuje ako v rodokmeňoch

   • rodokmeňová metóda – zostavenie rodokmeňa každého člena

   • hodnotenie dišpenzov – t.j. cirkevných povolení na uzatvorenie konsangvinného sobáša

   • metóda izonýmie, I (rovnakého priezviska) – medzi koeficientom inbrídingu (F) a koeficientom izonýmie (I) je konštantný vzťah:

    F = I / 4


D sledky inbr dingu v popul cii
Dôsledky inbrídingu v populácii

 • populácia s inbrídingom sa skladá z 2 častí (uvažujeme alelový pár A/a s frekvenciami p/q):

  1. časť má na sledovanom lokuse alely IBD (všetcia sú homozygoti s genotypovými frekvenciami AA = p a aa =q)= ich podiel je F

  2. časť na sledovanom lokuse je panmiktická (génové a genotypové frkv. sú dané H-W zákonom) = ich podiel je 1 – F

 • Bernsteinov-Wrightov zákon – ukazuje rozloženie genotypov v populácii s inbrídingom (posledný stĺpec)


D sledky inbr dingu v popul cii pokr
Dôsledky inbrídingu v populácii – pokr.

 • génové frekvencie zostávajú nezmenené

 • zmení sa usporiadanie génov do genotypov

  • zníži sa frekvencia heterozygotov

  • zvýši sa frekvencia obidvoch typov homozygotov

   • z hľadiska rodiny je to nevýhodné (zvyšuje sa pravdepodobnosť recesívne dedičného ochorenia)

   • z hľadiska populácie je to výhodné (účinnejšia selekcia voči recesívnym ochoreniam)


Homogamia
Homogamia

 • homogamia („výberové kríženie“) je uzatváranie manželstiev podľa fenotypovej podobnosti (pozitívna homogamia) alebo naopak, fenotypovej nepodobnosti (negatívna homogamia)

 • efekt pozitívnej homogámie je podobný efektu inbrídingu (nemení génové frekvencie a zvyšuje relatívnu početnosť homozygotov)

  • fenotypovo podobní jedinci majú väčšiu pravdepodobnosť, že majú aj podobný genotyp

   • nie je to však také rýchle a intenzívne ako pri inbrídingu

  • týka sa to len lokusov determinujúcich fenotyp podliehajúci poz. homogamii (inbríding postihuje všetky lokusy)

  • u človeka sa uplatňuje

   • hlavne pri kvantitatívnych znakoch: výška, IQ a pod.

   • a niektorých dedičných ochoreniach: porucha sluchu, zraku a pod.

 • negatívna homogamia naopak znižuje početnosť homozygotov a zvyšuje početnosť heterozygotov


Mut cie
Mutácie

 • predstavujú prvý zdroj genetickej variability (keby neexistovali nemohli by vznikať nové alely, neexistovala by ani evolúcia)

 • z hladiska selekčného významu sa delia:

  • selekčne nevýhodné

  • selekčne výhodné

  • selekčne neutrálne (mutácie v nekódujúcich oblastiach)

 • na každom lokuse nastávajú mutácie s určitou charakteristickou frekvenciou > mutačný tlak

 • zmena frekvencie alely (p) v nasledujúcej generácii v dôsledku mutačného tlaku je daná vzťahom

  p’ = p - µp

  • kde µ = mutačná frekvencia

 • v prírodzených podmienkach sú veľmi zriedkavé (rádovo 10-6), preto nevyvolávajú podstatné zmeny génových frekvencií v priebehu niekoľkých generácií (v evolučných dimenziách ale môžu byť významným činiteľom takých zmien)


Selekcia
Selekcia

 • selekciou sa rozumie stav, keď jedinci s rozličnými genotypmi majú v priemere nerovnaký počet potomkov

 • ukazovatele selekcie:

  • reprodukčná zdatnosť (fitness), f = relatívny príspevok jedincov s určitým genotypom na utvorení nasledujúcej generácie

  • koeficient selekcie, s = podiel, o ktorý je znížený príspevok jedincov s určitým genotypom na utvorení ďalšej generácie

  • je logické, že platí: f = 1 – s, alebo f + s = 1

   • pri úplnej selekcii (letálne ochorenia): f = 0 a s = 1

   • pri selekčne indiferentnom znaku naopak: f = 1 a s = 0

  • f a s nie sú konštantným atribútom genotypu, môžu sa meniťv závislosti od prostredia

   Selekcia proti dominantnému fenotypu

 • pri s = 1 po jedinej generácii nebude žiadny jedinec s domin. génom

 • pri s < 1početnosť dom. alely sa rýchlo znižuje – všetci postihnutí sú heterozygoti (limitná forma H-W zákona)


Selekcia pokr
Selekcia – pokr.

Selekcia proti recesívnemu fenotypu

 • má oveľa pomalší účinok (selekcii sú vystavené iba recesívne alely, ktoré sa nachádzajú u homozygotov)

 • čím je recesívne dedičné ochorenie v populácii zriedkavejšie, tým menej je účinná selekcia (tým väčšia časť alel sa nachádza u heterozygotov)

  • napr. pri početnosti alely 0,1% je v populácii na jedného homozygota až 2000 heterozygotných nosičov

 • pri úplnej selekcii platí vzťah: q’ = q / (1 + q), ak q > 0, tak q’ = q

 • účinok selekcie zvyšuje inbríding (q2 + pqF)

  Slekecia uprednostňujúca heterozygotov

 • v takej populácii platí: fDD = 1 – s1 , fDd = 1, fdd = 1 – s2

 • rovnovážna frekvencia alel je daná vzťahom: q’ = s1/ (s1+ s2)

  • najlepšie preštudovaný príklad takej slekcie je kosáčiková anémia a malária

   • homozygoti HbS – kosáčiková anémia (f < 1)

   • homozygoti pre normálnu alelu – malária (f < 1)

   • heterozygoti HbS – zvýšená odolnosť proti malárii (f = 1)


Popula n genetika loveka


Selekcia pokr1
Selekcia letálna recesívna alela sa udrží v populácii v nezanedbateľnej frekvencii (pri – pokr.

Slekecia proti heterozygotom

 • rovnováha v takej populácii je len pri alelových frekvenciách p = q = 0,5

  • ak p < 0,5 jeho frekvencia sa bude znižovať (a q sa zvyšovať)

  • ak p > 0,5 jeho frekvencia sa bude zvyšovať (a q sa znižovať)

  • v konečnom dôsledky alela, ktorej frekvencia je < 0,5 z populácie vymizne (a druhá sa v nej fixuje)

  • tento typ selekcie sa uplatňuje pri Rh inkompatibilite medzi matkou a dieťaťom (matka Rh- a plod Rh+)

   • v súčasnosti ale už nemá veľký efekt (účinná liečba)


Migr cia
Migrácia letálna recesívna alela sa udrží v populácii v nezanedbateľnej frekvencii (pri

 • migrácia časti istej populácie do inej populácie mení iba genofond populácie, do ktorej migrácia nastala

 • vzniká zmiešaná populácia, v ktorej génová frekvencia bude daná váženým priemerom obidvoch frekvencií, a „váhami“ sú počty jedincov pochádzajúcich z pôvodných populácií

  qE = (nC qC + nD qD) / (nC + nD)

 • v súčasnosti v ľudských populáciách

  migrácia nepredstavuje významný

  faktor ovplyvňujúci génové

  frekvencie (v minulosti ale to

  mohlo byť významné – v období

  veľkých sťahovaní národov)


G nov posun drift
Génový posun (drift) letálna recesívna alela sa udrží v populácii v nezanedbateľnej frekvencii (pri

 • génový posun (náhodný genetický drift, Wrightov efekt) – uplatňuje sa v malých a izolovaných populáciách a má nepredvídateľný účinok

 • je to súbor náhodných zmien génových frekvencií v priebehu generácií

 • ak populácia aj v ďalších generáciách zachová malý efektívny rozsah, génové frekvencie podliehajú neprestajne náhodným výkyvom

 • môže to viesť k úplnej vymiznutiu jednej alely a fixácii druhej)


G nov posun drift pokr
Génový posun (drift) letálna recesívna alela sa udrží v populácii v nezanedbateľnej frekvencii (pri – pokr.


G nov posun drift pokr1
Génový posun (drift) letálna recesívna alela sa udrží v populácii v nezanedbateľnej frekvencii (pri – pokr.

 • ak malá východisková populácia v priebehu ďalších generácií zväčšuje svoj efektívny rozsah, driftom dosiahnuté génové frekvencie sa v nej ďalej už udržujú na rovnakej úrovni

 • tento typ génového posunu sa označuje ako efekt zakladateľa (founder efekt)

  • príčina vysokých početností niektorých genetických ochorení v populáciách, ktoré vznikli z malých základných celkov

   • napr. u slovenských Romov alkaptonuria, kongenitálny glaukóm, retinitis pigmentosa a pod.


Genetick izol ty
Genetické izoláty letálna recesívna alela sa udrží v populácii v nezanedbateľnej frekvencii (pri

 • ako genetický izolát sa označuje početne ohraničená populácia, ktorá je reprodukčne izolovaná od svojho okolia

 • väčšinou majú malú efektívnu veľkosť

 • ľudské izoláty vznikajú v podstate z dvoch príčin:

  • z geografických – ostrovy, vysokohorské údolia, oázy a pod.

  • zo sociálnych – ako je náboženstvo, etnická príslušnosť, kultúrna tradícia, národnosť a pod.

   • môžu byť disperzné v ostatnej populácii, ale reprodukčne od nej izolované (napr. Romovia)

 • v malých genetických izolátoch sa uplatňuje genetický drift a inbríding

 • obidva tieto činitele zvyšujú početnosť homozygotov (recesívne ochorenia)

 • v súčasnosti nastáva takmer na celom svete rozpad izolátov (aj na Slovensku) (zvyšuje sa podiel exogámnych manželstiev)