Riadenie výrobných procesov
Download
1 / 45

Pojem riadenie - PowerPoint PPT Presentation


 • 179 Views
 • Uploaded on

Riadenie výrobných procesov Historický vývoj manažmentu výroby Štíhla výroba – Lean Production Moderné koncepcie plánovania a riadenia výroby Systémy plánovania a riadenia výroby. Pojem riadenie. Riadenie (Control) – technika, technológia Riadenie (Management) – aj ľudský faktor

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pojem riadenie' - ezhno


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pojem riadenie

Riadenie výrobných procesovHistorický vývoj manažmentu výroby Štíhla výroba – Lean ProductionModerné koncepcie plánovania a riadenia výrobySystémy plánovania a riadenia výroby


Pojem riadenie
Pojem riadenie

Riadenie (Control) – technika, technológia

Riadenie (Management) – aj ľudský faktor

Riadenie je umenie presne vedieť, čo treba robiť a ako to robiť najlepším a najlacnejším spôsobom.

Frederic Winslow Taylor

zakladateľ vedeckého riadenia výroby

2010Sch ma syst movej integr cie v podniku z poh adu podnikov ho inf a riad syst mu
Schéma systémovej integrácie v podniku z pohľadu podnikového inf. a riad. systému

2010


Mana ment v roby
Manažment výroby

zahrnuje navrhovanie a riadenie systémov zodpovedných za produktívne využitie vstupov pri výrobe výrobkov

= Production Management

pojem Operations Management zahrnuje výrobu aj služby

= manažment priamych zdrojov potrebných na výrobu tovaru a poskytovanie služieb

2010


Predmet mana mentu v roby
Predmet manažmentu výroby

 • nie konkrétny výrobný proces (ako vyrábať),

 • ale výrobný systém (org. a ekon. stránka), ktorý transformuje vstupy (výrobné zdroje)

 • suroviny, materiál

 • ľudské zdroje

 • technické vybavenie

 • financie

na výstupy: –> hotové výrobky

2010


O je cie om v robn ho podniku
Čo je cieľom výrobného podniku?

Nie je to:

 • vyrábať výrobky

 • efektívne využívať výr. zar. a pracovníkov

 • plniť objednávky odberateľov

 • dosahovať vysokú kvalitu

 • zdokonaľovať výrobu

 • znižovať náklady

to všetko sú len prostriedky na dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je

ZISK

2010


John mccaffrey
John McCaffrey

President and Director, International Harvester Company, Chicago, Illinois:

„Mechanizmus podnikania nie je veľmi zložitý, keď prenikneme až k podstate: musíte niečo vyrobiť a predať to za viac, ako vás to stálo. To je asi všetko, okrem zopár miliónov detailov.“

2010


Modern trendy vo v robn ch podnikoch

Výroba včera

cieľ: ZISK

- vysoké využitie strojov

- vyššie zásoby

- dlhé prieb. časy

- vys. náklady a ceny

- preťaženie výroby

- centralizácia

- zložité riadenie

- lokálna optimalizácia

Výroba dnes

cieľ: ZISK

- vysoká pružnosť

- znižovanie zásob

- skracovanie prieb. časov

- znižovanie výr. nákladov

- Just In Time

- decentralizácia

- zjednodušenie riadenia

- optimalizácia celku

Moderné trendy vo výrobných podnikoch

2010


Funk n sch ma v robn ho podniku

Marketing

Strategické plánovanie

KPV

Odbyt

TgPV

Logistika

Funkčná schéma výrobného podniku

Kvalita

Výroba

Hotové výrobky

Suroviny,materiál

Doprava

Skladovanie

2010


V robn syst m
Výrobnýsystém

je usporiadaný súbor strojov a zariadení a pracovníkov,

zabezpečujúci transformáciu vstupov (suroviny, polovýrobky, komponenty, energia, informácie)

na požadované výrobky a služby.

Súčasťou výrobného systému je jeho riadenie (manažment).

2010


V robn proces
Výrobný proces

 • = súhrn viacerých procesov (pracovných, technologických, prírodných),

  pri ktorých sa zhodnocuje vynakladaná práca (živá a zhmotnená) => hodnototvorný proces

 • Vzniká nová úžitková hodnota (naturálno-vecné hľadisko)

  a súčasne aj nová hodnota (ekonomické hľadisko).

 • Zahrnuje všetky operácie od vloženia materiálu do výroby až po odoslanie hotových výrobkov odberateľovi.

 • Nedokončená výroba – pracovné predmety v štádiu rozpracovanosti.

2010


Typy v roby pod a opakovanosti fin lnych v robkov
Typy výroby(podľa opakovanosti finálnych výrobkov)

 • kusová, zákazková výroba – neopakované alebo len málo opakované procesy, výroba na zákazku, prototypy, unikátne výrobky. Nízka úroveň deľby práce, nízka produktivita, vysoké výrobné náklady.Univerzálne stroje, všestrannosť a prispôsobivosť pracovníkov (výkonných aj riadiacich), postupný spôsob výroby.

 • sériová výroba – stredne opakované procesy – malo-, stredno-a veľkosériová výroba. Výrobky sa vyrábajú v sériách. Vyššia deľba práce aj produktivita. Nutná dôkladnejšia príprava výroby, vyšší stupeň špecializácie strojov aj pracovníkov, sú lepšie možnosti racionalizácie výroby (linky), zmena výrobného programu je ťažšia a náročnejšia.

2010


F pod a opakovanosti kone n ch v robkov typy v roby
F. podľa opakovanosti konečných výrobkov = typy výroby:

 • hromadná výroba – veľká opakovanosť malého počtu výrobkov. Vysoká deľba práce aj produktivita, nízke výrobné náklady. Využívajú sa vysoko špecializované stroje, zariadenia aj pracovníci, stroje sú plne využité, možnosť využitia moderných organizačných metód, prúdová výroba, vyžaduje sa dokonalá príprava výroby.

 • variabilná výroba orientovaná na zákazníka – rešpektuje individuálne požiadavky zákazníka a pritom využíva výhody hromadnej výroby

2010


V robn a pracovn oper cia
Výrobná a pracovná operácia

 • výrobná operácia

  = základný prvok výr. procesu, ktorý predstavuje východiskový bod pre organizáciu a riadenie výroby

 • pracovná operácia

  – súvislá, neprerušovaná časť výrobného postupu,

  ktorú vykonáva 1 pracovník alebo skupina pracovníkov na urč. prac. predmete

  na 1 pracovisku (delí sa na prac. úkony)

2010F w taylor te ria vedeck ho riadenia 1895 predn ka 1911 kniha scientific management
F.W.Taylor - teória vedeckého riadenia(1895 prednáška, 1911 kniha Scientific Management)

4 princípy manažmentu podľa F. W. Taylora:

 • Vytvoriť vedecky podložený postup pre každý prvok individuálnej práce (montáž - deľba práce, meranie spotreby času, odstrániť neef. pohyby, prestávky, prostredie, hmotná stimul.)

 • Odborne vybrať a vyškoliť robotníkov

 • Ozajstne spolupracovať s robotníkmi na zabezpečení toho, aby všetka práca bola vykonaná podľa opísaných vedeckých postupov

 • Rozdeliť prácu a zodpovednosť medzi manažérov a robotníkov - manažéri budú vykonávať tú prácu, ktorá je pre nich vhodná, ostatnú prácu a zodpovednosť odovzdať robotníkom

  CIEĽ: zvýšiť pracovný výkon robotníkov

2010


V znamn osobnosti mv
Významné osobnosti MV

USA

 • F. W. Taylor (1856 – 1915) - časové snímky, výkonové normy, dif. úkolová mzda

 • H. Ford (1863 – 1947) - pohyblivá montážna linka 1913, kontinuálna výroba, štandardizácia

 • H. L. Gantt (1861 – 1919) – diagramy

 • manželia Gilbrethovi – Frank (1868-1924), Lilian (1878-1972) - pohybové štúdie ľudskej práce - therbligy

EURÓPA

 • H. Fayol (1841 – 1925) – 14 princípov managementu

 • Max Weber (1964 – 1920) – teória štruktúry autority a vzťahov

 • Tomáš Baťa (1876 – 1932) - manažérske praktiky: plánovanie všetkej činnosti, hospodárske strediská, samospráva dielní, právomoc a zodpovednosť riadiacich pracovníkov, týždenné zúčtovanie a kontrola korunou, účasť na zisku, dôraz na poriadok a disciplínu, diverzifikácia podnikateľských aktivít, internacionalizácia podnikania, sociálne programy

2010


Mana ment na prahu 21 storo ia
Manažment na prahu 21. storočia

 • Tom Peters, Fobert Waterman  úsilie o excelentnosť

 • W. Edwards Deming, Joseph Juran  manažment kvality

 • E.MGoldratt  teória obmedzení

2010O je t hla v roba
Čo ještíhla výroba?

Pojem Lean Production vznikol v 90. rokoch minulého storočia na MIT v Bostone

Priekopníkom metód a techník štíhlej výroby je automobilka Toyota. Toyota Production System je svetovým vzorom dokonalej výroby

Filozofia štíhlej výroby je založená na myšlienke skrátenia času v celom reťazci od dodávateľov cez výrobu až po odberateľa elimináciou plytvania

Myšlienka štíhlej výroby sa zameriava predovšetkým na zvyšovanie hodnoty

hodnota = to, za čo je zákazník ochotný zaplatiť

2010


Pojem riadenie

Plytvanie vo výrobe

- činnosť, materiál, prvok, ktorý nepridáva výrobku alebo službe hodnotu, a pritom zvyšuje jeho cenu

2010Pr klady plytvania pri v voji v robku
Príklady plytvania pri vývoji výrobku

Nadmerné spracovanie

2010


Pojem hodnota vo vz ahu v robca x z kazn k
Pojem hodnota vo vzťahu výrobca x zákazník

V tomto vzťahu ide každému o niečo iné: • zákazníkovi o to, aby získal to, za čo je ochotný zaplatiť • podniku o to, aby dosiahol čo najvyšší zisk

Ak tieto dva ciele nie sú v rovnováhe, podnik stráca konkurencieschopnosť, ktorá je nevyhnutná na jeho prežitie

Ak chceme zarábať, musíme dať zákazníkovi hodnotu, za ktorú nám je ochotný zaplatiť

Ak chceme zarábať viac, musíme mu dať väčšiu hodnotuAk chceme zarábať rýchlejšie, musíme mu dať hodnotu rýchlejšie

2010


Pojem riadenie

Tradičné princípy

Lean Production

Vysoká akosť znamená vysoké náklady

Vysoká akosť znamená nízke náklady

Vysoké výrobné dávky znamenajú nízke náklady

Vysoké výrobné dávky znamenajú vysoké náklady

Na pracovníkov sa nedá preniesť žiadna zodpovednosť

Na pracovníkov je potrebné prenášať zodpovednosť a spolupracovať s nimi

Racionalizačné projekty vznikajú tam, kde vznikajú problémy

Racionalizačné projekty prichádzajú zhora

Zlepšenie je možné dosiahnuť i bez veľkých investícii využívaním potenciálu pracovníkov

Zlepšenie a zníženie výrobných nákladov je možné len s investíciami do automatizácie a mechanizácie

Pokrok je v komplexných riešeniach

Pokrok je v množstve malých riešení

2010


Pojem riadenie

Tradičné princípy

Lean Production

Chybné komponenty a materiál sa:

 • nepreberajú

 • neobrábajú

 • neposielajú ďalej

Z termínových dôvodov sa musia niekedy používať aj chybné komponenty a materiál

Chyby a ich príčiny sa musia okamžite odstrániť

Určité percento chýb patrí k výrobe

Straty a plytvanie sa musí nevyhnutneodstrániť

Akceptujú sa niektoré formy strát a plytvania vo výrobe

2010


Lean production
Lean Production

Vývoj

Tím

Kooperácia

Simultaneous Engineering

Spolupráca so zákazníkmi a dodávateľmi

Dodávatelia

JIT Koordinácia Vysoká kvalita

Lean Production

 • Výroba

  • Jednoduchosť KAIZEN TQM, QC JIT/Kanban Pružné výrobné zariadenia Rýchle prestavenie strojov Malé dávky Nízke zásoby Motivácia ľudíVSM

Distribúcia

Aktívny predaj

Kooperácia

Reakcieschopnosť

2010


Tradi n pr stup
Tradičný prístup:

Vnútropodnikový logistický reťazec

Medzi- sklad

Medzi- sklad

Dodávateľ

Zásobovanie

Výroba

Distribúcia

Zákazník

Lean Production:

Spoločný vývoj

Zodpovednosť za kvalitu

Dodávateľ

JIT

Vývoj

Zásobovanie

Výroba

Distribúcia

Podnik

Požiadavky zákazníka

Presné dodávky

Zákazník

2010


Pojem riadenie

Štíhla výroba - Lean Production

 • Kaizen

 • Štíhlo znamená spraviť viac, a to s:

 • menšou prácou,

 • menšími investíciami,

 • v kratšom čase,

 • s menšími zásobami a

 • na menšom priestore

 • 5S

 • TPM

 • Bunková výroba

Základné metódy štíhlej výroby

 • Just in time

 • Just in time / Kanban

 • Kaizen

 • 5S

 • TPM – totálna produktívna údržba

 • Bunková výroba

 • Six Sigma

 • a iné

 • Six Sigma

2010


Modern koncepcie pl novania a riadenia v roby
Moderné koncepcie plánovania a riadenia výroby

Súčasnosť – programové systémy pre PaRV

- samostatné, alebo ako súčasť podnikových informačných systémov

- okrem databázy výrobkov, technolog. postupov, objednávok, faktúr... aj podpora rozhodovania – tvorba plánu, výr. rozvrhovanie...

= systémy PPC (Production Planning and Control)

2010


Modern koncepcie pl novania a riadenia v roby1
Moderné koncepcie plánovania a riadenia výroby

MRP, MRP II, JIT, KANBAN, TOC

- reprezentujú určitú stratégiu myslenia a konania pri riadení výroby

- ich aplikácia vyžaduje splnenie určitých organizačných predpokladov

2010


Ah a tlak v riaden v roby
Ťah a tlak v riadení výroby

Systém tlaku vo výrobe (PUSH SYSTEM):

- tok materiálu je riadený z centra,

- položky (polovýrobky) sa hneď po dokončení odovzdávajú na ďalšie spracovanie,

- materiál sa TLAČÍ do výroby s dôrazom na využitie všetkých výrobných zdrojov

- dokončené polovýrobky sa ukladajú do medzioperačných zásobníkov

 • nečaká sa na objednávku od ďalšieho článku vo výrobe

 • MRP využíva systém tlaku

  Systém ťahu vo výrobe (PULL SYSTEM)

  vyrábať len toľko, koľko je nutné

  = koľko požaduje (ŤAHÁ) zákazník, trh, nasledujúca výrobná operácia

2010


Mrp ii manufacturing resource planning
MRP II - Manufacturing Resource Planning

* 1980 v USA vo forme počítačových prog. systémov

=MRP + CRP + nákup (sklad) + spätná väzba medzi plánovacou a výkonnou úrovňou (= Closed loop MRP)

+ plánovanie obchodných činností, financovanie

+ zosúladenie s plánom odbytu

 • bez podpory rozhodovania, bez optimalizácie

 • * predp. pre využ. ďalších moderných koncepcií

  MRP II využíva systém tlaku

2010


Syst m jit just in time jot
Systém JIT – Just In Time (JOT)

 • nový filozofický prístup k org., plánovaniu a riadeniu

 • redukovať všetky činnosti, ktoré netvoria hodnotu výrobku

 • vyrábať len požadované výrobky, súč., dielce...

 • v požadovanom čase, akosti a množstve

 • základ * vo firme Toyota

  Ciele aplikácie JIT:

 • 0 % nepodarkov

 • 0 časy na prestavenie strojov

 • 0 zásoby

 • 0 stratové časy pri preprave a manipulácii

 • 0 stratové časy pri prestojoch

 • 0 časy dodávky

 • výrobná dávka = 1

2010


Syst m jit princ py
Systém JIT – princípy:

 • Riadiť plynulosť toku materiálu

 • Ťahová org. práce

 • Ako nástroj zabezp. princípu ťahu sa často využíva KANBAN

 • Minimalizácia priebežných časov výroby

 • Voľba veľkosti výr. dávok tak, aby sa minimalizovali medzioperačné zásoby

2010


Syst m kanban
Systém KANBAN

= nástroj riadenia, vychádzajúci z princípu ťahu

zadávanie materiálu do výroby a tok materiálu sa riadi pomocou kariet

KANBAN = kartička (objednávka alebo dodací list)

všetky pracoviská = predávajúci a kupujúci

zásoby = hlavný nepriateľ efektívneho riadenia výroby - minimalizovať

2010
Toc theory of constraints
TOC – Theory of Constraints

 • teória obmedzení, teória „zdravého rozumu“

 • autor: Eliyahu Goldratt (Izrael)

 • hl. idea: výkonnosť systému je daná najslabším článkom reťazca

 • zlepšovanie systému kdekoľvek mimo slabého článku je plytvaním zdrojmi

 • pri hodnotení výkonnosti systému treba využívať len také ukazovatele, ktoré vypovedajú o skutočných finančných prínosoch pre podnik – prietok, zásoby, prev. náklady (ale definované Goldrattom)

2010


Zke miesto vo v robe

Úzke miesto limituje prietok, spôsobuje vysoké zásoby

Úzke miesto vo výrobe

Úzke miesto je prvok výrobného systému, ktorý svojou kapacitou obmedzuje prietok

- výrobné zariadenie, zásobník, pracovník, dopravník.

2010


Ukazovatele innosti podniku
Ukazovatele činnosti podniku

Podnik

Cash flow

Čistý zisk

Návratnosť investícii

ZISK

Prevádzkové náklady

Prietok

Zásoby

Výroba

2010


Prietok z soby prev dzkov n klady
Prietok, zásoby, prevádzkové náklady

 • Prietok je množstvo peňazí za časovú jednotku, ktoré vytvára systém predajom výrobkov

 • Zásoby predstavujú peňažnú čiastku, ktorá sa investuje v systéme na nákup položiek, ktoré sú potrebné na zabezpečenie predaja

 • Prevádzkové náklady predstavujú peňažnú čiastku, ktorá sa v systéme vynaloží na premenu zásob na prietok

2010Uk ka innost vykon van ch syst mom pl novania a riadenia v roby v kontexte ca x
Ukážka činností vykonávaných systémom plánovania a riadenia výroby v kontexte CA-x

2010