Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

play fullscreen
1 / 33
Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri
601 Views
Download Presentation
ezekiel
Download Presentation

Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ÖĞRENME TÜRLERİ(ÖĞRENME STİLLERİ) Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

 2. Hazırlık Soruları • Öğrenme stili nedir? • Nasıl belirlenir? Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

 3. Öğrenme Stili Öğrenme kuramlarındaki farklılıklar öğrenme stili kavramıyla ilgili olarak yapılan tanımlarda da kendini göstermektedir. Keefe öğrenme stili kavramını, bireylerin öğrenme çevrelerini nasıl algıladıklarının, bu çevre ile nasıl etkileşime girdiklerinin ve tepkide bulunduklarının, nispeten istikrarlı göstergeleri olarak hizmet eden bilişsel, duyuşsal ve fizyolojik özelliklerin bir örüntüsü olarak tanımlamaktadır. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

 4. James ve Galbrait ise öğrenme stilini, görerek, işiterek, hareket ederek, dokunarak, yazarak/okuyarak, koklayarak/tadına bakarak ve kişiler arası iletişim olmak üzere 7 farklı algısal boyutlu bir kavram olarak ifade etmektedir. Dunn ve Dunn öğrenme stilini her bireyde farklılık gösteren, bireyin yeni ve zor bilgi üzerine konsantre olması ile başlayan, bilgi alma ve zihne yerleştirme süreciyle devam eden bir yol olarak tanımlamışlardır. Nunan ise öğrenme stilini bireyin kişiliğinin, sosyo-kültürel tecrübesinin ve eğitim deneyimlerinin sonucu olarak tanımlamıştır. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

 5. Öğrenme stillerinin doğası ve belirleme yöntemleri konusunda bu kadar çok tanımın yapılması her bir bireyin öğrenme stilinin farklı yönlerinin olması ve kuramcıların bu farklı yönlerden biri üzerinde odaklaşması sonucudur. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

 6. Bir bireyin öğrenme stilinin boyutları öğrenme kuramlarıyla ilişkili olarak genel anlamda aşağıdaki biçimde sınıflandırılabilir; • Bilişsel Boyut: Bilgiyi alma, işleme, depolama, kodlama ve kodları çözme biçimi. • Duyuşsal Boyut: Güdü, dikkat, ilgiler, risk almaya isteklilik, sebat, sorumluluk ve sosyal hayattan hoşlanma gibi alanlarla ilgili kişilik özellikleri ve heyecansal özellikler. • Fizyolojik Boyut: Duyuşsal algı ve çevresel nitelikler. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

 7. Öğrenme Stili Kuramları Öğrenme stilleri modellerinin oluşturulmasında bazı teorik ve pratik veri kaynakları etkilidir. Bu kaynaklar; • Öğrenme kuramlarındaki farklılıklar, • Kişilik teorileri, • Biliş stillerinin araştırılması sonucu elde edilen veriler, • Toplumsal ve kültürel araştırmalar sonucu elde edilen veriler ve • Bireysel yeteneklerin belirlenmesine yönelik yapılan araştırma verileridir. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

 8. Öğrenme Stili Modelleri Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

 9. Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi Öğrenme stilleri öğrenciden öğrenciye farklılık gösterebileceği gibi öğrencinin öğrenmekte olduğu konudan konuya da farklılık göstermektedir. Öğrencinin öğrenme stilinin belirlenmesi hem öğrenci hem de öğretmen açısından büyük yararlar sağlamaktadır. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

 10. Öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesi ne işe yarar? • öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırmakta, • kendilerini tanımalarında, • güvenmelerinde, • bireysel farklılıklarına saygı duymalarında, • yaratıcı düşüncelerini geliştirmelerinde ve • gelecekte hangi mesleği seçeceklerini düşünmelerinde yardımcı olmaktadır. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

 11. Temel Öğrenme Stilleri • Görerek Öğrenme • İşiterek Öğrenme • Yaparak Öğrenme olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

 12. Görerek Öğrenme Stiline Sahip Bireylerin Özellikleri Bu stile sahip bireyler somut olarak gördüklerini daha çabuk öğrenirler. Gördüklerini değerlendirebilme ve yorumlayabilme konusunda üstün yetenekleri vardır. Bu stile sahip bireyler için “Bir şekil, bir sembol onlarca kelimeden değerlidir”. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

 13. Bu öğrenme stiline sahip bireyler sık sık şu tür sorularla kendilerini belli ederler: • Konuyu şekille anlatır mısınız? • Bir şekil gösterir misiniz? • Konuyla ilgili şekil, görüntü görebilir miyim? • Anlattığın konuyla ilgili bir resim, şekil gösterebilirsen konuyu daha iyi anlayabilirim? vb. Bu öğrenme stiline sahip bireyler için öğretmenlerin mutlaka şekil, grafik, şema vb. göze hitap eden (görsel araçlar) öğretim materyalleri kullanmaları gerekmektedir. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

 14. İşiterek Öğrenme Stiline Sahip Bireylerin Özellikleri İşiterek öğrenme stiline sahip bireyler soyut öğrenmelerde başarılıdırlar. Seslere karşı oldukça duyarlıdırlar. Bu bireylerin dinlediklerini anlama ve sözel dil yetenekleri oldukça gelişmiştir. Bu öğrenme stiline sahip bireyler için öğretmenlerin işitsel eğitim araçları kullanmaları, anlatım ve soru-cevap gibi teorik konu anlatımına imkan sağlayan öğretim yöntemlerini kullanmaları uygundur. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

 15. Yaparak Öğrenme Stiline Sahip Bireylerin Özellikleri Bu bireyler için somut yaparak yaşayarak öğrenme çok önemlidir. Oldukça hareketli ve uzun süre bir yerde oturmaktan hoşlanmayan bireylerdir. Genellikle bir veya birkaç kişiden oluşan grupla öğrenmeyi tercih ederler. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

 16. Yaparak öğrenme stiline yönelik olarak öğretmenlerin, öğrencilerin deneyler yapmalarına, araştırmalar yapmalarına imkan sağlayan ortamlar oluşturmaları, yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak araçlar sağlamaları çok önemlidir. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

 17. Öğrenme stillerinin belirlenmesinde öğrenme stili modellerine ait öğrenme stillerini belirleme araçları kullanılabileceği gibi, öğretmenler, öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik isteklerini dikkatlice değerlendirdikten sonra öğrencilerin öğrenme sürecindeki tercihlerini belirleyebilirler. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

 18. Öğrenme stillerinin belirlenmesi ile öğrencilerin kısa zamanda az enerji harcayarak verimli öğrenme gerçekleştirmeleri sağlanırken, öğretmenlerin ise kısa zamanda az enerji harcayarak verimli öğretim ortamları hazırlamaları sağlanmaktadır. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

 19. Öğretmenlerin, öğrencilerin öğrenme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmalarının en önemli ve en kolay yollarından biri öğrencilerin göz hareketlerini kontrol etmektir. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

 20. Öğretmenlerin öğrencilerin göz hareketlerini öğrencilerin öğrenmelerini artırıcı yönde kullanmaları için dikkat etmeleri gereken bir takım noktalar vardır. Bunlar; • Öğrencilerin kendileri için uygun göz hareketlerini keşfetmelerine yardımcı olunuz, • Konuyla ilgili yeni veya önemli bilgileri, sürekli olarak sınıfın aynı yerinde veriniz, • Hatırlatmalar yaparken öğrencilerin sol tarafında bulunmaya dikkat ediniz, • Testler sırasında, öğrencilerin cevapları hatırlamalarına ve toparlamalarına yardımcı olabilecek cesaretlendirici göz temasları kurmaktan kaçınmayınız ve • Öğrencilerin hatırlamalarını istediğiniz çalışmalarını veya tartışılması gereken önemli gördüğünüz konuları-kavramları sınıfta öğrencilerin çok kolaylıkla görebilecekleri göz seviyesinde bir yerlere asınız. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

 21. Gözler sağ üste bakarken imgeler oluşturulmaktadır. Örneğin “Beyaz saç ve sakallı nasıl olurdunuz?” Gözler sol üste bakarken imgeler ve resimler hatırlanmaktadır. Örneğin “5 yıl önce dış görünüşünüz nasıldı?” Gözler sola bakarken sesler hatırlanmaktadır. Örneğin “En çok sevdiğiniz müzik parçasının melodisi/sözleri nasıldı?” Gözler sağa bakarken sesler oluşturulmaktadır. Örneğin “Konuşabilseydi köpeğin sesi nasıl olurdu?” Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

 22. Gözler sağ alta bakarken birey değişik duyguları/ tecrübeleri yaşamaktadır. Örneğin “Odanı temizlemeyi bitirdin mi?” Gözler sol alta bakarken birey kendisi ile konuşmaktadır. Bireyin sessiz kalması ve gözlerini sol alta yöneltmesi tipik bir davranıştır. Bazen sizi duymayabilir. Gözler karşıya baktığında belleğe yerleştirilen bilgiler hatırlanmaktadır. Örneğin “Adresiniz ve telefon numaranız neydi?” Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

 23. Öğrenme Stillerinin Önemi Genel olarak öğrenme stillerinin eğitim-öğretim faaliyetlerinde yoğun olarak tartışılmasının ve etkili öğrenme stillerinin dikkate alınması gerektiğinin pek çok nedeni vardır. Bu nedenler şunlardır; Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

 24. Eğitim alanının hemen hemen her aşamasında daha çok öğretmen merkezli bir eğitimin sürdürülmesi. Her bireyin eğitim sürecinde tamamıyla kendi kişilik ihtiyaçlarından ve kendi öğrenmesinden sorumlu olduğu fikrine karşılık yeni öğrenmenin bireysel bir süreç olduğu fikrinin vurgulanması, • Kullanılan yöntem ve tekniklerin etkili eğitim için başarısız olması, • Bireylerin birbirinden farklı oldukları fikrinin daha yoğun olarak farkına varılması ve buna yönelik olarak eğitim faaliyetlerinde bireysel çalışmaların ön plana çıkartıldığı eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

 25. Her bireyin farklı zihin ve öğrenme yapısına sahip olduğu fikrinin yoğun olarak vurgulanmasıyla, eğitim sistemlerinin de bu farklılığa cevap verecek şekilde düzenlenme zorunluluğunun ortaya çıkması, • Aktif konuma gelen öğrencinin ilgi-istek ve yeteneklerinin desteklenmesi ile yeni özelliklerin ortaya çıkartılmasının sağlanması, • Artık geleneksel okul anlayışıyla hiçbir bireyin, bırakınız farlı alanları veya becerileri, bir konuyu bile tam anlamıyla öğrenemeyeceğinin anlaşılması. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

 26. Öğrenme Stillerine Dayalı Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretmenin Görevleri • Eğitim-öğretim uygulamalarının başında amaçlar net olarak belirlenmelidir. • Öğrencilere sağlanan farklı öğretim yaklaşımlarıyla öğrenciler kendi öğrenme sürecinden sorumlu hale hale getirilmelidir. • Öğretim faaliyetlerine yönelik olarak alınan tüm kararlar öğrencilerle ortak alınmalıdır. • Belirlenen her amaç için farklı öğrenme stiline sahip öğrencilerin tercih ettikleri öğretim yaklaşımlarından hangilerinin kullanılacağı belirlenmelidir. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

 27. Öğrencinin tercihine göre bireysel veya grup çalışmaları yapmaları sağlanmalıdır. • Dersler mümkün olduğu kadar farklı öğretim yaklaşımlarıyla, çok duyu organını uyaran çeşitli iletişim araçlarıyla ve araç-gereçlerle işlenmelidir. • Öğrencilerin bireysel öğrenme yeteneklerini ortaya çıkartacak veya yeni yetenekler kazanmasına yardımcı olabilecek laboratuar araştırmaları veya kütüphane araştırmaları yaptırılmalıdır. • Öğrencilere ilgi ve yetenekleri yönünde ödevler verilmelidir. • Sunulan öğrenme ortamlarında öğrencilerin aktif rol alması sağlanmalıdır. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

 28. Öğretmenler öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklara, eğitim-öğretim faaliyetleri yanında değerlendirme kriterlerinde de dikkat etmeleri gerekmektedir. • İyi veya kötü öğrenme stili olmadığı fikrinden hareketle öğretmenler bütün öğrenme stillerine eşit derecede önem vermelidirler. • Öğretmenler seçtikleri öğrenme faaliyetleriyle öğrencilerin güçlü yönlerini kullanmalarına, zayıf yönlerini geliştirmelerine imkan verilmelidir. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

 29. Öğrenme Stiline Dayalı Eğitim-Öğretim Yapılamayan Bir Sınıf Ortamının Özellikleri • Öğrencinin anlatılanları anlamadığını ifade etmesi, • Öğrencilerin öğrenmeye istekli olması, • Öğrencinin sorulan soruya doğru cevap verememesi, • Öğrencinin verilen ödevlerde, araştırmalarda, laboratuar çalışmasında vb. farklı uygulamalarda başarısız olması, • Bazı öğrencilerin sınavlarda çok düşük not alması, • Öğretmen sürekli olarak öğrencilerine bilgi vermek için çabalayan bir konumdadır, Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

 30. Bazı öğrencilerin derste anlatılan konuyu dinlemek yerine “arkadaşıyla konuşma, dersle ilgisi olmayan dokümanlar okuma, pencereden dışarıyı seyretme vb.” başka işlerle meşgul olması, • Teorik olarak anlatılan bir konuyla ilgili olarak öğrencinin ek yazılı doküman, resim vb. materyaller istemesi, • Sınıf içi düzeni bozan öğrenci davranışlarının yüksek oranda gözlenmesi ve • Öğretmenin gerek bilgisiyle gerek disiplin yöntemleriyle kendini ispatlama eğiliminde olmasıdır. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

 31. Öğrenme Stiline Dayalı Eğitim-Öğretim Yapılan Bir Sınıf Ortamının Özellikleri • Öğrenciler kendi öğrenme süreçlerinden, başarı/başarısızlık durumlarından sorumlu olduklarından öğretim faaliyetlerini en iyi şekilde değerlendirme amacındadır, • Sınıf içi düzeni bozan öğrenci davranışlarının çok düşük oranda gözlenmesi, • Öğretmenin bilgi veren değil öğrencinin öğrenme sürecinde rehber görevinde olması, • Sık sık çok ilginç ve yaratıcı öğrenme ürünlerinin ortaya çıkması Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

 32. Öğrencilerin öğrenmeye istekli olmaları, • Öğrenciler öğrenme süreçlerinde kolay öğrenmeleri yönünde bilinçli davranışlar gösterirler, • Eğitim-öğretim faaliyetlerinde bireysel ve grup çalışmaları başta olmak üzere pek çok farklı öğretim yaklaşımlarına yer verilir ve • Öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretmen ilişkilerinde, fikirlerin ifade edilmesi, sınıf içi kararların alınması vb. her açıdan demokratik bir sınıf atmosferi vardır. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

 33. ve Son Söz………….. Her öğrenci sınıfta bir zenginliğe işarettir ve bu zenginlik değerlendirilmelidir.