html5-img
1 / 47

Aktywizacja mieszkańców Dębicy realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, 39-200 Dębica tel. (014) 6813590, 6813591 REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl.

eyal
Download Presentation

Aktywizacja mieszkańców Dębicy realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl Aktywizacja mieszkańców Dębicyrealizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznejw Dębicy

 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl Uzupełnieniem działań realizowanych w systemie oświaty jest działalność Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej. Zgodnie z art. 17 pkt.13 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych Gminy należy mi.in: tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego:

 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl • Opiekuńczej, prowadzonej w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów, ognisk wychowawczych, które pomagają dzieciom • w pokonywaniu trudności szkolnych i organizowaniu czasu wolnego, • 2. Specjalistycznej, w której jest realizowany program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w tym terapia pedagogiczna, psychologiczna, rehabilitacja i resocjalizacja.

 4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl Działania związane z powyższymi zapisami w ustawie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy realizuje dzięki współfinansowaniu przez środki Unii Europejskiej.

 5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl „Nie ulicy tak świetlicy”

 6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl Od 2008r. do 2010r. realizowany był projekt „Nie ulicy tak świetlicy”, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl Głównym założeniem Projektu było utworzenie dwóch świetlic środowiskowych prowadzących programy socjoterapeutyczne oraz aktywizację zawodową młodzieży poprzez doradztwo zawodowe i treningi pracy.

 8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl Świetlica Środowiskowa przy ul. Kraszewskiego

 9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl Wsparcie kierowane było do młodzieży w wieku 15- 19 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym tj.: -z rodzin znajdujących się w gorszej sytuacji finansowej, w tym klientów pomocy społecznej -zagrożonej dziedziczeniem biedy skierowanej do zajęć socjoterapeutycznych.

 10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl • Młodzież ta jest narażona na wykluczenie społeczne ze względu na: • -indywidualne bariery psychologiczne • -brak kompetencji społecznych • -zaburzenia zachowania utrudniające pracę w grupie • -niską mobilność • - brak nawyku pracy

 11. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl • niskie kwalifikacje dot. nowoczesnych rozwiązań informatycznych (obsługa komputera, poruszania się po Internecie) • -bariery ekonomiczne w dostępie do usług społecznych • -brak wiedzy o potrzebach rynku pracy • - nietrafione wybory zawodowe;

 12. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl      Praca z uczestnikami wymagała długoterminowych działań poprzez umożliwienie zdobycia niezbędnych kompetencji społecznych oraz aktywnych postaw dających szanse na przyszłe zatrudnienie.

 13. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl      W obu świetlicach prowadzone były zajęci psychoterapeutyczne skierowane do dzieci i młodzieży, która posiada deficyty w relacjach społecznych, ma trudność w codziennym dbaniu o siebie oraz zaspokajaniu w sposób prawidłowy (społecznie akceptowany) swoich potrzeb.

 14. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl •      Cele szczegółowe ww. zajęć to: • uzyskanie większej świadomości siebie i swoich możliwości • rozpoznawanie mocnych stron i umiejętności • zwiększenie świadomości własnego ciała • rozpoznanie możliwości twórczych

 15. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl      Główny cel projektu realizowany był poprzez spotkania młodzieży z doradcą zawodowym, które polegały na określeniu przez doradcę zawodowego typów osobowości każdego z uczestników i dopasowanie do nich odpowiednich kodów zawodów, które są najodpowiedniejsze dla danej osobowości zawodowej.

 16. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl      Uczestnicy zajęć z doradca zawodowym wykonywali testy psychologiczne, co pomagało w uściśleniu decyzji dotyczącej wyboru określonej kariery zawodowej. Podczas indywidualnych spotkań młodzieży z doradcą zawodowym określone zostały predyspozycje zawodowe młodych ludzi oraz przyszła droga zawodowa.

 17. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl •  Inne zajęcia, poprzez które realizowane były zakładane w projekcie cele, to: • zajęcia taneczne, poznające młodych z różnymi technikami tanecznymi

 18. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl 2. zajęcia kulinarne, podczas który była możliwość na samodzielne przygotowanie zimnych i gorących potraw, przekąsek i deserów

 19. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl 3. Zajęciainformatyczne, na których uczono instalowania i obsługi oprogramowań komputerowych, tworzenia stron WWW, prezentacji multimedialnych, korzystania z portali internetowych

 20. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl 4. Zajęcianauki gry w bilard,

 21. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl 5. Zajęciawyrównujące braki w nauce, które polegały na pomocy wychowawcy przy odrabianiu lekcji, zadań domowych , wspólnym głośnym czytaniu, pisaniu dyktand, nauce korzystania z pomocy naukowych: słowników, repetytoriów wiedzy itp.

 22. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl 5. Zajęciasportowe, prowadzone w formie zawodów drużynowych na wolnym powietrzu i sali gimnastycznej

 23. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl 5. Zajęciaplastyczne- rynsztunek malarski, mające na celu rozwijanie uzdolnień manualnych 6. zajęcia tkacko- krawieckie, poznające młodzież z podstawową wiedzą krawiecką, uczące szycia, haftowania, cerowania 7. zajęcia socjoterapeutyczne, których program zakładał pomoc dzieciom i młodzieży ze znacznymi deficytami emocjonalnymi, które wywodzą się z rodzin, gdzie rodzice są klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Podczas indywidualnych rozmów specjalista mógł w prawidłowy sposób zdiagnozować dziecko i w szybkim tempie interweniować oraz zahamować zaburzenia emocjonalne.

 24. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl Działania na rzecz dorosłych mieszkańców realizowane sa w ramach projektu sytemowego „Czas na aktywność w mieście Dębica”

 25. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Działania 7.1 Promocja Integracji Społecznej Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Realizacja projektu rozpoczęła się 1 kwietnia 2008 roku trwa do dnia dzisiejszego. Najważniejszym zadaniem realizowanym w ramach projektu jest aktywna integracja, w ramach której zawiera się z beneficjentami, klientami MOPS kontrakty socjalne. Pozostałe zadania projektu to: -praca socjalna, -zarządzanie projektem, -promocja projektu oraz zasiłki -pomoc w naturze.

 26. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl Cele projektu: 1.objęcie kompleksowym wsparciem ułatwiającym aktywną integrację społeczną osób z grupy docelowej, którą stanowią głównie osoby bezrobotne, klienci pomocy społecznej 2. wzrost umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych 3.aktywizacja zawodowa i wzrost kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, uzupełnienie wykształcenia ogólnego na poziomie ponadgimnazjalnym i poradnictwo zawodowe

 27. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl      W ramach projektu realizuje się kompleksowe działania: -    1. praca socjalna – zawarcie kontraktów socjalnych 2. poradnictwo zawodowe (indywidualne spotkania z doradca zawodowym) -    3. poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne i terapeutyczne 4. rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych poprzez udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej 5. kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych ( kurs księgowości, gastronomiczny, florystyczny, spawania, operatora wózka widłowego, operatora koparki,)

 28. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl 6. nabywanie kluczowych kompetencji tj. prawo jazdy kat .B a także kursy językowe: angielski, niemiecki oraz obsługi komputera -      7. zajęcia szkolne w ramach uzupełnienia wykształcenia ogólnego na . poziomie ponadgimnazjalnym -      8. opieka nad dziećmi i osobami zależnymi -      9. zasiłki i pomoc w naturze -  10. objęcie kompleksowym wsparciem ułatwiającym aktywną integrację społeczną osób z grupy docelowej, którą stanowią głównie osoby bezrobotne, klienci pomocy społecznej -   11. wzrost umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych

 29. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl

 30. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl

 31. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl

 32. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl

 33. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl

 34. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl

 35. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl

 36. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl

 37. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl

 38. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl

 39. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl • W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działa Klub Integracji Społecznej, którego program adresowany jest do następującej grupy klientów: • - długotrwale bezrobotnych • -bezdomnych • -uzależnionych od alkoholu • - uzależnionych od narkotyków • - chorych psychicznie • - niepełnosprawnych • zwalnianych z zakładów karnych • - uchodźców

 40. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl Podstawowym celem prowadzenia Klubu Integracji Społecznej jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel ten realizowany jest poprzez szereg kompleksowych działań zmierzających do zapewnienia osobom uczestniczącym w zajęciach, bezpieczeństwa socjalnego, aktywizacji zawodowej oraz pomocy w osobistym rozwoju:

 41. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl REINTEGRACJA SPOŁECZNA: polega na odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania, pobytu. Reintegracja społeczna realizowana jest poprzez: warsztaty, grupy wsparcia, grupy samopomocowe, edukacyjne i zadaniowe.

 42. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl REINTEGRACJA ZAWODOWA: Polega na odbudowaniu i podtrzymaniu u osoby uczestniczącej w zajęciach Klubu zdolności do samodzielnego świadczenia p0racy na rynku pracy. Reintegrację zawodową realizuje się poprzez: przekwalifikowanie zawodowe: kursy, szkolenia zawodowe, nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych, zajęcia praktyczne m.in.: praktyki, warsztaty, zajęcia w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni socjalnych oraz rózne formy zatrudnienia.

 43. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl W ramach zajęć w Klubie Integracji Społecznej psycholog i doradca zawodowy realizują następujące zajęcia warsztatowe: - Radzenie sobie ze stresem - Zwiększanie zdolności wyrażania swoich myśli, uczuć, opinii. - Ćwiczenie asertywnej postawy w codziennym życiu. - Zdrowy styl życia i gospodarowanie wolnym czasem. - Komunikacja i budowanie poczucia wartości. - Kształtowanie rozwoju osobistego i doskonalenie umiejętności interpersonalnych, - Budowanie poczucia wartości. Identyfikacja mocnych i słabych stron osobowości oraz predyspozycji zawodowych.

 44. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl - Autoprezentacja, - Analiza niepowodzeń w poszukiwaniu pracy, - Sposoby poszukiwania pracy, - Pozytywne myślenie - Odkrywanie własnych umiejętności i możliwości, - Bilans umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych, - Ukryty i jawny rynek pracy - Działalność gospodarcza- czy ja nadaję się na przedsiębiorcę?, - Mój plan działania, - Dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny, - Umiejętności interpersonalne i rozmowa kwalifikacyjna, - Znajdowanie ofert pracy i realizacja planów działania

 45. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicyul. Akademicka 12, 39-200 Dębicatel. (014) 6813590, 6813591REGON: 850019168 , NIP: 872-11-27-829, e-mail: biuro@mops-debica.pl, mdebica@rzeszow.uw.gov.pl www.mops-debica.pl Dziękuje za uwagę Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Marzena Socha

More Related