a falusi turizmus szab lyoz sa s a falusi sz ll shelyek min s t se magyarorsz gon n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A falusi turizmus szabályozása és a falusi szálláshelyek minősítése Magyarországon PowerPoint Presentation
Download Presentation
A falusi turizmus szabályozása és a falusi szálláshelyek minősítése Magyarországon

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

A falusi turizmus szabályozása és a falusi szálláshelyek minősítése Magyarországon - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

A falusi turizmus szabályozása és a falusi szálláshelyek minősítése Magyarországon. Összeállította: Dr. Szabó Géza a FATOSZ alelnöke, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető, egyetemi docense. Az előadás tartalmi egységei. A magyar falusi turizmus szabályozási kérdései

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

A falusi turizmus szabályozása és a falusi szálláshelyek minősítése Magyarországon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a falusi turizmus szab lyoz sa s a falusi sz ll shelyek min s t se magyarorsz gon

A falusi turizmus szabályozása és a falusi szálláshelyek minősítése Magyarországon

Összeállította: Dr. Szabó Géza

a FATOSZ alelnöke,

a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető, egyetemi docense

az el ad s tartalmi egys gei
Az előadás tartalmi egységei
 • A magyar falusi turizmus szabályozási kérdései
 • A falusi turizmus szálláshelyek minősítése Magyarországon
 • Falusi és agroturisztikai szolgáltatások szabályozása
1 falusi turizmus a mag nsz ll sad son bel l 110 1997 vi 25 korm nyrendelet
1. Falusi turizmus a magánszállásadáson belül(110/1997. (VI. 25.) Kormányrendelet)

A falusi szállásadás a falusi lakóházban folytatott szállásadói tevékenység:

 • Ilyen tevékenység csak kiemelt gyógyhelynek, kiemelt üdülőhelynek, gyógy- vagy üdülőhelynek nem minősülő községben folytatható.
 • A falusi szállásadásra lehetőség van még - a rendelet mellékletei szerint - kiemeltnek nem minősülő településeknek, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján falusias lakóterületnek minősített részein.
 • A kiemelt, tehát nem falusi szállásadást, hanem fizetővendéglátást folytató települések általában a megyeszékhelyek és idegenforgalmi szempontból frekventált városok körébe tartoznak.
 • A rendelet szerint a falusi lakóház a településeken, ill. településrészeken, vagy már kialakult tanyás térségben lévő lakóház (családi ház) a hozzá tartozó épületekkel, helyiségekkel, területtel.
slide4

A tevékenység helyszíne:

 • A tevékenység akkor minősül idegenforgalmi célú szállásadói tevékenységnek, ha a lakás, illetve az üdülő hasznosítása ugyanannak a vendégnek a részére egyhuzamban a 30 napot nem haladja meg.
 • Magánszállásadói tevékenység a magánszemély lakásának vagy üdülőjének, valamint a gazdálkodó szervezet lakásának, illetve azok egy részének és a hozzájuk tartozó helyiségeknek és területeknek idegenforgalmi célú üzletszerű hasznosítása a vendég részére.
  • E rendelet alkalmazása szempontjából üdülő az az egyedi lakó- vagy üdülőegység, amely család(ok) elszállásolására alkalmas, és a külön jogszabályban foglaltak szerint osztályba sorolható (minősíthető).
 • Egy címen csak egy személy - közös háztartásban élő személyek közül az egyik - vehető nyilvántartásba, és végezhet szállásadói tevékenységet.
  • Ugyanazon a címen magánszemély és gazdálkodó szervezet egyidejűleg nem folytathat idegenforgalmi célú szálláshely-hasznosító tevékenységet.
slide5

A szállásadó nyilvántartásba vétele:

 • A szállásadó a szállásadói tevékenységet akkor folytathatja, ha - kérelmére - a szálláshely szerint illetékes település jegyzője (a továbbiakban: jegyző) az államigazgatási eljárás általános szabályai szerint közhitelű hatósági nyilvántartásba vette.
  • A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szállásadó nevét (cégnevét), lakáscímét (székhelyét), a szálláshely címét, továbbá a szálláshely osztályba sorolását, illetve a falusi szálláshely minősítését.
 • A jegyző a nyilvántartásba vételről igazolást ad ki a szállásadónak. Ebben fel kell tüntetni a szállásadó nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), nyilvántartásba vételi számát, a hasznosított ingatlan címét és osztályba sorolását (minősítését).
 • A szállásadó nyilvántartásba vétele egyben azt is jelenti, hogy a szállásadó a statisztikai adatszolgáltató kötelezettségét tudomásul vette.
 • A szállásadó köteles a bejáraton kívül jól látható módon jelezni, hogy ott magánszálláshely vehető igénybe, valamint a szálláshelyen belül - jól látható módon - feltüntetni a szállásadó nevét, hatósági nyilvántartásba vételi számát és a szálláshely árát, a minősítését.
 • A szállásadó köteles az e célra formanyomtatványként rendszeresített vendégkönyvet vezetni, amelyet a használatbavétel előtt a jegyző hitelesít.
a vend gk nyv tartalmazza
A vendégkönyv tartalmazza:
 • a vendég vezeték- és utóneve, születési helye és ideje, külföldi vendég esetén a vezeték- és utóneve, születési ideje, az állampolgársága, illetve hontalan státusa,
 • a vendég lakcíme, személyi igazolványának száma, külföldi, illetve hontalan vendég esetén útlevelének száma, a vízum vagy a tartózkodási engedély száma,
 • a szálláshelyen való tartózkodás kezdő és befejező időpontja.
 • A vendégkönyvet a szállásadó köteles a tárgyév végén lezárni és ezt a tárgyévet követő január hó 15. napjáig a jegyzővel záradékoltatni.
  • A vendégkönyvben szereplő adatok alapján a szállásadó köteles évente a tárgyévet követő január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban jelenteni a tárgyévben fogadott vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák összesített számát külföldi és belföldi bontásban.
a sz ll sad k telezetts gei
A szállásadó kötelezettségei:
 • A szállásadó a 30 napot meghaladó folyamatos tartózkodás esetén köteles a szállást igénybe vevő külföldi, illetve hontalan figyelmét a szálláshely-bejelentési kötelezettség teljesítésére felhívni, vagy mint szállásadó a külföldit bejelenteni.
 • A szállásadó köteles a szálláshelyet falusi szállásadás esetén minősíteni,
  • továbbá a közegészségügyi, tűzvédelmi előírások betartásáról, valamint a szálláshely rendeltetésszerű használhatóságáról, a berendezési és felszerelési tárgyak karbantartásáról folyamatosan gondoskodni.
 • A szállásadó köteles a jegyző, a fogyasztóvédelmi ellenőrzésre feljogosított szervek és más szakhatóságok (pl. állami népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálat, idegenrendészeti szervek, adóhatóság) részére a szálláshelyre való belépést, valamint az ellenőrzés lebonyolítását biztosítani.
a tev kenys g megsz ntet se
A tevékenység megszüntetése:
 • Törölni kell a hatósági nyilvántartásból azt a szállásadót,
  • aki a vendégkönyvet nem hitelesítteti,
  • aki a hatósági nyilvántartásból való törlését kéri.
 • A törlést elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül nem vehető ismételten nyilvántartásba az a szállásadó, akit a nyilvántartásból töröltek.
 • A tevékenységének megszüntetését a szállásadó köteles 15 napon belül a jegyzőnek írásban bejelenteni. A jegyző ezt a körülményt a közhitelű nyilvántartásban feltünteti.
2 a falusi sz ll shelyek min s t se 54 2003 viii 29 gkm rendelet
1. Szálláshelytípusok, -fajták:

A) vendégszoba,

B) üdülőlakás, -lakrész,

C) üdülőház (-tanya),

D) sátorozóhely.

2. Szálláshelyek komfortfokozatai:

- összkomfortos szálláshely,

- komfortos szálláshely,

- félkomfortos szálláshely,

- komfort nélküli szálláshely.

2. A falusi szálláshelyek minősítése54/2003. (VIII. 29.) GKM rendelet
alapvet min s t si szempontok
Alapvető minősítési szempontok
 • 1. Üdülésre és pihenésre alkalmas-e a települési és lakóhelyi környezet?
 • 2. Üdülésre és pihenésre alkalmas-e, balesetet okozó körülményektől és környezeti ártalmaktól mentes-e a szálláshely?
 • 3. A szálláshelynek és a környezetének esztétikai minősége, általános higiénéje, rendje, tisztasága megfelelő-e?
 • 4. A magánszállásadó milyen szakmai felkészültséggel rendelkezik?
 • 5. A hulladék(szemét-)gyűjtés és -elszállítás megoldott-e,
 • 6. A szálláshely megfelel-e a komfortfokozatok szerinti technikai alapkövetelményeknek?
 • 7. A szálláshely egészségügyi helyiségeinek, konyhájának berendezettsége és felszereltsége megfelel-e az alapkövetelményeknek?
 • 8. A vendégszobák mérete megfelel-e az ajánlott minimális alapterületnek
  • berendezésük és felszerelésük a minimális követelményeknek?
 • 9. Az egészségügyi helyiségek használati módja megfelel-e a komfortfokozat szerinti előírásnak?
 • 10. Biztosított-e reggeli vagy egyéb panziós étkeztetési szolgáltatás, illetve konyha- és étkezőhasználat?
 • 11. Rendelkezik-e pihenőkerttel?
 • 12. Biztosított-e a parkolási lehetőség?
3 a falusi s agroturisztikai szolg ltat tev kenys g szab lyoz sa 136 2007 vi 13 korm nyrendelet
3. A falusi- és agroturisztikai szolgáltató tevékenység szabályozása (136/2007. (VI. 13.)Kormányrendelet)

Falusi vendégfogadó a látogatók részére:

 • aa) a helyi népművészeti, néprajzi, kézműves, építészeti és kulturális értékek, örökségek bemutatása,
 • ab) a falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok, tevékenységek bemutatása,
 • ac) falusi vendégasztal,
 • ad) a helyi gazdálkodási módok, termelési szokások bemutatása,
 • ae) saját előállítású népművészeti és kézműves termékek látogatók részére történő értékesítése,
 • af) az aa)-ae) pontokhoz kapcsolódó falusi rendezvények szervezése; (amely nem foglalja magában a szálláshely szolgáltatást)

Szolgáltatást nyújthat.

a tev kenys g meghat roz sa
A tevékenység meghatározása:
 • alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenység
  • a külön jogszabályban meghatározott, falusi szállásadás nyújtására alkalmas településen
  • alkalomszerűen, látogatók részére
  • nem egyéni vállalkozó magánszemély által nyújtott szolgáltatások
 • alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltató az a magán személy,
  • aki a jogszerűen használatában lévő – falusi rendezvény szervezése kivételével - közterületnek nem minősülő ingatlanon (pl. tanyán, falusi portán),
  • a jogszerűen használatában lévő eszközökkel
  • személyesen vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozói közreműködésével

szolgáltató tevékenységet végez.

a tev kenys g szab lyai
A tevékenység szabályai:
 • falusi vendégasztal:
  • a családi magánétkezésekhez előállított házi élelmiszerekhez és gasztronómiai hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységek bemutatása
  • és az így előállított saját készítmények értékesítése napi legfeljebb tizenöt látogató részére;
 • látogató:
  • a szolgáltató tevékenységet igénybe vevő turista, kiránduló.
 • A tevékenység akkor minősül alkalomszerűnek,
  • ha azt idényjelleggel,
  • vagy nem napi rendszerességgel végzik.