SOY K&G Uygulamaları - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SOY K&G Uygulamaları PowerPoint Presentation
Download Presentation
SOY K&G Uygulamaları

play fullscreen
1 / 83
SOY K&G Uygulamaları
304 Views
Download Presentation
evonne
Download Presentation

SOY K&G Uygulamaları

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOY K&G Uygulamaları Yunus SEVEN Orman Mühendisi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ekim 2010

 2. SOY K&G Uygulamaları Pan-Avrupa Yakın Doğu

 3. SOY K&G Uygulamaları Ülkemiz Pan-Avrupa sürecinde AOKB Konferansının 1993 yılıHelsinki toplantısında yapmış olduğu SOY tanımını kabul etmiştir. Bu tanıma göre; “Sürdürülebilir Orman Yönetimi: Ormanların ve orman alanlarının yerel, ulusal ve küresel düzeyde, biyolojik çeşitliliğini, prodüktivitesini, kendini yenileme kabiliyetini ve yaşama enerjisini, ekolojik, ekonomik ve sosyal fonksiyonlarını yerine getirebilme potansiyelini şimdi ve gelecekte koruyacak ve diğer ekosistemlere zarar vermeyecek bir şekilde düzenleme ve yararlanma biçimidir.

 4. SOY K&G Uygulamaları KriterveGöstergeler; • Küresel, • Bölgesel, • Ulusal, • Yerel veya • Uygulamabirimi • düzeyindebelirlenirler. Küresel, Bölgesel ve Ulusal Kriter ve Göstergeler esas olarak izleme ve raporlama aracı olarak geliştirilmişlerdir.

 5. SOY K&G Uygulamaları Ülkemizde Durum Nedir? Ülkemizde henüz Sürdürülebilir Orman Yönetimi Ulusal K&G Setibelirlenmemiştir. Bu Konuda Muhatap Kimdir? Uluslararası ormancılık süreci ve SOY Ulusal Kriter ve Gösterge uygulamalarında muhatap; ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞIDIR.

 6. SOY K&G Uygulamaları • Orman Genel Müdürlüğünün Yeri Neresidir ? • OGM Ülkemizde ormancılık faaliyetlerinden sorumlu tek birim değildir. Ormancılık faaliyeti yürüten Bakanlığımız diğer ormancılık birimleri de vardır. ( AGM, ORKÖY, DKMP vb.) • Kriterler ormancılık faaliyetinin yürütüldüğü her birim için geçerlidirler. Herhangi bir kriter farklı birimleri ilgilendiren göstergelerden oluşabileceği gibi aynı gösterge birden fazla birimin görev alanına girebilir. • Dolayısıyla OGM için SOY K&G’den bahsederken esas olarak Ulusal K&G setinin bir alt setinden, hatta göstergelerin bir alt grubundan bahsediyoruz.

 7. SOY K&G Uygulamaları SOY Ulusal K&G Seti • Ülkemizde SOY Ulusal K&G Setinden bahsedebilmemiz için; • OGM K&G • AGM K&G • ORKÖY K&G • DKMP K&G • AR-GE, ÖÇK, Tarım Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Diğerleri…. Çevre ve Orman Bakanlığı SOY Ulusal K&G Seti

 8. SOY K&G Uygulamaları Örnek • Kriter 2 : Biyolojik Çeşitlilik • Gösterge 1: Ormanların Parçalılık Durumu - OGM • Gösterge 2: Rezervler ve Korunan Alanlar - DKMP • Gösterge 3:Ormanlık Alanda Risk Altındaki Türler - DKMP • Kriter 5 : Koruyucu ve Çevresel Fonksiyonlar • Gösterge 1: Su Havzalarını Koruma Alanları - OGM • Gösterge 2:Rekreasyon ve Dinl. Amaç. Ormanlar - OGM-DKMP • Gösterge 3:Kumul Tespit Alanları - AGM • Gösterge 4: Çölleşme İle Mücadele Çalışmaları - AGM

 9. OGM SOY K&G Uygulamaları • Orman Genel Müdürlüğü bu konudaki çalışmalarını; • 1 - Kendi yetki ve sorumluluk alanı ile sınırlı olarak 1999 yılında başlatmış olduğu SOY K&G çalışmalarına Makamın 2009/6 Sayılı OLUR’u gereği Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca devam edilmektedir. • 2- ULUSAL SOY K&G belirlenmesi çalışmalarının Bakanlık düzeyinde koordinasyon görevi de ÇOB - 2010/296 Sayılı Emri ile Genel Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına verilmiştir. Bu Emir gereğince OGM SOY Ulusal K&G Belirleme Çalışmalarını da başlatmıştır.

 10. OGM SOY K&G Uygulamaları • İlgili OLUR’lar gereğince; • OGM Merkez ve Bakanlığımıza bağlı diğer ormancılık birimlerinden konu ile ilgili olarak ayrı, ayrı çalışma grupları oluşturulmuş ve bu çalışma grupları buradaki hizmet içi eğitim programına dahil edilmiştir.

 11. OGM SOY K&G Uygulamaları • SOY K&G Çalışmaları Nasıl Başladı ? • Kendi yetki ve görev alanı ile sınırlı olmak üzere 1999 yılında başlatmış olduğu; Kriter ve Gösterge Setinin katılımcı yaklaşımla belirlenmesi, ölçümlenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması kapsamında; • Öncelikle; • OGM Merkezinde bir komisyon kuruluyor. • Bu Komisyon aracılığı ile;

 12. OGM SOY K&G Uygulamaları • I. AŞAMA • Pan-Avrupa Süreci ( 6 Kriter ve 36 Gösterge ) • Yakın Doğu Süreci ( 7 Kriter ve 64 ) Gösterge ) • Daha geniş bir yelpazeden oluşması, • Pan-Avrupa K&G seti ile örtüşmesi, • Temel alınmıştır. • OGM kendi görev alanına giren göstergelerden oluşturulan formları orman işletme müdürlerince doldurulmak üzere Bölge Müdürlüklerimize gönderilmiş ve aynı zamanda kriter ve gösterge konusunu Gümüldür ve Bursa’da Hizmet İçi Eğitim Programına dahil etmiştir.

 13. OGM SOY K&G Uygulamaları • I. AŞAMA • 1999-2003 yılına kadarki süreç’te; • SOY K&G kavramının Teşkilatımıza tanıtılması, • Formların doldurulmasında karşılaşılan güçlükleri, • Belirlenen göstergelerin ülkemiz şartlarında uygulanabilir veya geçerli olup/olmadığının anlaşılması amaçlanmıştır. • Bu deneme sürecinde elde edilen bulgular 2003 yılında Bursa’da yapılan bir çalıştay’da katılımcı yaklaşımla ele alınıyor. • Plan Proje Şube Müdürleri, • 11 sivil örgüt temsilcisi, • Diğer ilgili kuruluşların Bursa ili temsilcileri,

 14. OGM SOY K&G Uygulamaları Bursa çalıştayı ile OGM kendi SOY K&G Setini belirlemiştir. Ayrıca Uyg. Birimi düz. olarak’da Orman İşletme Müdürlüğü belirlenmiştir. I. AŞAMA

 15. OGM SOY K&G Uygulamaları I. AŞAMA

 16. OGM SOY K&G Uygulamaları Neden Uygulama Birimi olarak Orman İşletme Müdürlüğü belirlenmiştir. I. AŞAMA Tüm ormancılık faaliyetlerimiz ve bu faaliyetler ekseninde oluşan ilişkilerin orman işletme müdürlüğünde yoğunlaşması, Yetki ve Sorumluluğun daha ziyade İşletme Müdürlüğünde olması, İdari yapı olarak çoğu illerde kuruluşu olması, Bölge Şefliğine inilmesinin pratik ve ekonomik olmaması, Diğer kamu kurumlarının ve STK’ nın illerde kuruluşu veya temsilcisi olması(katılımcılık)

 17. OGM SOY K&G Uygulamaları OGM SOY K&G Seti I. AŞAMA

 18. OGM SOY K&G Uygulamaları OGM SOY K&G Seti I. AŞAMA

 19. OGM SOY K&G Uygulamaları I. AŞAMA

 20. OGM SOY K&G Uygulamaları I. AŞAMA Şu ana kadar bahsettiğimiz bu çalışmalar Bakanlığımıza ve uluslararası düzeyde yapılan toplantılara rapor edilmiştir. Bu kapsamda özellikle orman kaynaklarına ilişkin göstergeler için veri temin edilmesinde yaşanan sıkıntıların çözümlenmesi için Orman İdaresi ve Planlama Dairesi ile işbirliğine girilerek her yıl yapılan orman amenajman planları ile değişen orman kaynakları istatistiklerinin düzenli olarak güncellenmesi sağlanmıştır. (ENVANİS)

 21. OGM SOY K&G Uygulamaları I. AŞAMA • 2006 Yılında son şeklini almış olan SOY K&G çalışmaları Bölge düzeyine indirgenmiş ve bölge müdürlüklerince hazırlanan SOY K&G Raporlarının il düzeyinde yapılan çalıştaylarda katılımcı yaklaşımla değerlendirilmiştir. Mevcut raporların merkezde değerlendirilmesi sonucu hazırlanan “OGM, SOY K&G 2006 YILI TASLAK RAPORU” • OGM Merkez birimleri ve bölge müdür. • ÇOB birimlerine, Üniver. ve STK’lara • Tüm kamu kurumlarına, Araştırma birim. görüşleri alındıktan sonra NİHAİ RAPOR olarak 2006 yılında yayınlanmıştır. Rapor Bakanlığımıza, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, üniver. ve diğer sivil toplum örgütlerine gönderilmiştir.

 22. OGM SOY K&G Uygulamaları SOY K&G Çalışmalarında Neredeyiz ? II. AŞAMA OGM 2009 yılında ise Uygulama Birimi Olarak belirlenen 217 Orman İşletme Müdürlüğüne ait SOY K&G Setlerinin katılımcı yaklaşımla belirlenmesi, ölçümlenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması çalışması aşamasına geçmiştir.

 23. OGM SOY K&G Uygulamaları II. AŞAMA • Bu aşamada 2009 yılında yapılan çalıştaylara önceki çalıştaylardan farklı olarak önemli bir gündem maddesi ilave edilmişti. • Gündem maddesi ile; hazırlanacakOrman işletme müdürlüğü SOY K&G raporları çalıştaylarda sunulması ve değerlendirilmesi, • Gündem Maddesi ile; Orman İşletme Müdürlüklerinin OGM, K&G setini temel kabul ederek kendi yerel ve lokal şartlarından kaynaklanan ilave gösterge önerileri varsa bunların çalıştaylarda ele alınması ve katılımcı yaklaşımla değerlen. ile kendi K&G Setini oluşturmaları hedeflenmişti.

 24. OGM SOY K&G Uygulamaları II. AŞAMA • Orman Bölge Müdürlükleri Koordinasyonunda 217 orman işletme müdürlüğünce hazırlanan SOY K&G Raporları 81 ili kapsayan 54 il merkezinde düzenlenen çalıştaylarda katılımcı yaklaşımla değerlendirilmiştir. • Bu Raporların tamamının merkezde yapılan değerlendirilmesi sonucu hazırlanan “OGM, SOY K&G 2008 YILI TASLAK RAPORU” görüş için, • OGM Merkez birimleri ve bölge müdür. • ÇOB birimlerine, Üniver. ve STK’lara • Tüm kamu kurumlarına, Araştırma birim. Gönderilmiştir.

 25. OGM SOY K&G Uygulamaları II. AŞAMA • Alınan görüşler doğrultusunda nihai halini alan “OGM, SOY K&G 2008 YILI RAPORU” ; • OGM web sayfasında yayınlanmıştır. • Başta ÇOB olmak üzere tüm teşkilatımıza, kamu kurumlarına, üniversitelere ve STK’lara gönderilmiştir. • Bununla birlikte SOY K&G konusundaki ilgili tüm dokümanlar da Daire Başkanlığımız web sayfasında yayınlanmıştır. • Ayrıca; • SOY K&G konusunda Antalya da geçen yıl hizmet içi eğitim verilmiş, • Daha önce ifade ettiğim gibi OGM bu konuda kendi içinde bir çalışma grubu da oluşturmuştur.

 26. OGM SOY K&G Uygulamaları II. AŞAMA ANCAK; 2009 yılında yapılan çalıştaylarda hedeflediğimiz her orman işletme müdürlüğünün kendi kriter ve gösterge setini oluşturma çalışmalarında herhangi bir gelişme kaydedilememiştir. Bu nedenle önümüzdeki süreçte yapacağınız çalışmalarda sizlere yardımcı olması açısından hazırladığımız “SOY K&G Bilgi Notu ve Kılavuz” önümüzdeki hafta bölgelere gönderilecektir.

 27. OGM SOY K&G Uygulamaları II. AŞAMA Kılavuz da yer alan ve önümüzdeki süreçte çalışmalarımızı daha sağlıklı yapabilmemiz için aşağıda yer alan hususların üzerinde durmamız faydalı olacaktır.

 28. OGM SOY K&G Uygulamaları 1- Sürecin Sahiplenilmesi II. AŞAMA • Bölge Müdürlerimiz için çalıştaylara katılmaya özen göstermelerine rağmen süreci sahiplendiklerini söylemek maalesef mümkün değildir. Makam iradesinin ortaya konması önemlidir. Bu Genel Müdürlüğümüz için de gereklidir. Çalışmalar genelde Plan Proje Şube Müdür. Üzerine kalmaktadır. • Orman İşletme Müdürlüğü SOY K&G Setini geliştirme sürecinin odak noktasındadır. Sürece orman işletme müdürlüklerinin dahil edilmesi bir zorunluluktur. • Orman Bölge Müdürlükleri sadece, denetim, koordinasyon ve eğitim faaliyetlerini yürüteceklerdir.

 29. OGM SOY K&G Uygulamaları 2- Eğitim II. AŞAMA SOY K&G konusunda, önemli bir eğitim eksiğimiz var. 2009 yılı Antalya hizmet içi eğitim sonrası bölgelerde (orman işletme müdürlerini de kapsayan) eğitimler vermeyi planlamıştık. Ancak envanter ve raporlama çalışmalarımızın zaman alması ve eğitimin uzun zaman alacak olması nedeniyle gerçekleştiremedik. Bundan sonraki hizmet içi eğitime orman işletme müdürleri de dahil edilecektir. Bizim şu an için önerimiz çalışmaların devam etmesi nedeniyle eğitim dönüşü sizlerin bölgelerinizde ve işletmelerinizde hızlı bir şekilde bu eğitimleri vermenizdir. Biz bu konuda yardıma hazırız.

 30. OGM SOY K&G Uygulamaları 3- Sürece gösterilen özen ve dokümantasyon faaliyetleri SOY K&G formlarının doldurulması ve Raporlarının hazırlanması, Bu raporların ve ekinde yer alan OGM faaliyetlerini ve çalıştay konusunu içeren özet raporların çalıştaya davet edilen taraflara gönderilmesinde, davetlilerin çalıştaya hazırlıklı katılmalarının sağlanmasında, çalışmaların, raporların ve ilanların web sayfasında yayınlanmasında, yazılı ve görsel tanıtım araçlarının kullanılmasında aksaklıklar olduğu, bazı dokümanların zamanında hazırlanıp gönderilmediği veya hiç hazırlanmadığı, II. AŞAMA

 31. OGM SOY K&G Uygulamaları II. AŞAMA Ayrıca Genel Müdürlüğe gönderilmesi gereken İşletme SOY K&G raporlarının, İl çalıştay raporlarının ve çalıştay katılımcı listelerinin eksik veya geç gönderildiği, gönderilen K&G formlarında veri veya bilgilerde maddi hata, uyumsuzluk ve eksikler olduğu, bazı çalıştay raporlarının bir rapor formatında ele alınmadığı gelişi güzel yazıldığı, işletme SOY K&G formlarının işletmelerce doldurulmadığı anlaşılmıştır. Hazırlık sürecine göstereceğimiz dikkat kendimizi anlatmamıza ve tarafların sürece dahil olmasını sağlayacaktır.

 32. OGM SOY K&G Uygulamaları 4- Açıklık ve Şeffaflık II. AŞAMA SOY K&G geliştirme faaliyetleri ve süreç yönetimi konusunda yeterince açık ve şeffaf olunamadığı çalıştayları kontrol etme kaygısı ile hareket edildiği gözlenmiştir. Bu yaklaşım raporların çalıştaylarda özgürce tartışılmasını ve tarafların katılımını olumsuz etkileyebilecektir. Dolayısıyla bu kaygılardan mümkün olduğunca kaçınmak gerekir. Çalıştaylardayapılan tartışmaların, alınan kararların ve önerilerin sınırını ancak yasal mevzuat belirler.

 33. OGM SOY K&G Uygulamaları II. AŞAMA 5- Çalıştaylar SOY kriter ve göstergelerinin belirlenmesinde ve uygulanmasında katılımcılık çok önemli bir yere sahiptir. Çalıştaylar ise; katılımcılığı sağlayan en önemli araçlardan biridir. Bu SOY için çok önemli bir sac ayağıdır. Pan- Avrupa yaklaşımına göre Katılımcılık: Toplumun kişisel veya organize gruplar halinde bilgilerini paylaştığı, görüşlerini ifade ettiği, menfaatlerini dile getirdiği ve ilgili konu hakkında verilecek kararı etkileme potansiyeline eriştiği gönüllü bir süreçtir”

 34. OGM SOY K&G Uygulamaları • Katılımcılık Neden Önemlidir? • İdare, herhangi bir yerde, bir faaliyette bulunduğunda, şayet o yerde bu faaliyetten herhangi bir şekilde etkilenen kişi ve kurumların mutabakatını sağlarsa, faaliyeti sorunsuz bir şekilde başarıya ulaşır. Bu mutabakat, anlaşmazlık konularının çözümlerini de içerir. Böylece idarenin kapasitesi gönüllü katkılarla güçlenir. Katılımcıların sorumluluklara ortak olması, taraflar arasında güven ortamı oluşturur. Mahallinde yaratılan bu sinerji ile merkezi idarenin iş yükü azalır. • Ancak uzmanlara göre katılımcılığın başarılı olabilmesi için; • Gönüllülük, • Yeterli yasal düzenlemelerin olması, • Bütün taraflara açık ve şeffaf olması, • Faydaların ve Sorumlulukların paylaşılması, • Sunulan her türlü bilgi doğru, eksiksiz ve güncel olmalı, II. AŞAMA

 35. OGM SOY K&G Uygulamaları 5- Çalıştaylar devam…….. II. AŞAMA 2009 yılında il düzeyinde yapılan toplam 54 çalıştaya katılım 2006 yılı çalıştaylarına göre yaklaşık % 100 artış göstermiştir. Bu artış Bölge Müdürlüklerimizin bu konuda önemli bir mesafe aldığını ortaya koymakla birlikte çalıştaylarla ilgili olarak; 5.1 Protokol konuşmaları; kısa ve amaca uygun olmalıdır. Uzun süreli konuşma ve Bölge/İşletme Müdürlüğünün Faaliyetlerini detaylıca anlatmaktan ziyade, Bölge ve İşletme Müdürlüklerinin tanıtımına ağırlık veren, taraflara hitap eden kısa sunumlarının yapılması amaca hizmet edecektir. Yoksa katılımcıların dikkati dağılacak ve daha çalıştayın başında konudan uzaklaşacaklardır.

 36. OGM SOY K&G Uygulamaları II. AŞAMA 5.2 İşletmelerin SOY K&G Raporları; idare değerlendirmesi yapılmalı ve çalıştaylarda değerlendirme bu rapor üzerinden yapılmalıdır. 5.3 Çalıştay raporları; çalıştay raporları çalıştay sırasında hazırlanmalı ve hazırlanan raporlar çalıştay katılımcılarına sonradan gönderilerek görüşleri alınmalıdır.

 37. OGM SOY K&G Uygulamaları II. AŞAMA 5.4 Değerlendirme Yöntemleri; serbest olmalı Akademik değerlendirme yöntemlerinden kaçınılmalıdır. Vatandaşın, köy muhtarlarının, orman kooperatiflerinin veya özel sektörün ağırlıklı katıldığı bir çalıştayda Akademik bir değerlendirme yapmak katılımcıların sıkılmasına, konudan uzaklaşmasına ve düşüncelerini ifade edememesine neden olacaktır.

 38. OGM SOY K&G Uygulamaları II. AŞAMA 5.5.Divan seçimi; Bölge Müdürlüğü kontrol kaygısı ile hareket etmektedir. Bu da şeffaflığı ortadan kaldırmaktadır. Asıl olan divanın katılımcılar arasından açık ve şeffaf bir şekilde oylamayla seçilmesidir. Burada yetki divandadır. Açık ve şeffaf olmayan bir divan oluşumu çalıştayı idarenin bir toplantısı haline çevirebilecektir. 5.6.Çalıştayın yapıldığı mekanlar; çalıştayların çoğu teşkilatın idare binalarında yapılmıştır. Mümkünse Çalıştayların kamuoyuna açık merkezi yerlerde(şehir merkezlerinde) yapılması konunun gündem edilmesine daha fazla katkı sağlayacaktır. Genel Müdürlüğümüzce çalıştaylar için bir bütçe ayrılması bu konuya yardımcı olacaktır.

 39. OGM SOY K&G Uygulamaları II. AŞAMA 5.7 Çalıştay gündemi: 2. gündem maddesi olarak önerilen OGM SOY K&G setinin temel kabul edilerek orman işletme müdürlükleri SOY K&G setinin oluşturulması için ilave gösterge önerilerinin tartışılması konusunun tam anlaşılmadığı, daha ziyade OGM K&G setinin tartışıldığı gözlenmiştir. Dolayısıyla ilave bir gösterge önerisi de çıkmamıştır. Kuşkusuz çalıştaylarda OGM K&G seti tartışılıp bu konuda eleştiri ve öneriler varsa bunlar raporda dile getirilebilir. Bunlar da zaten çalıştay raporlarına yansımış. Bunlar iler de OGM SOY K&G setinin revize edilmesin de dikkate alınacaktır. Bu da ancak ulusal düzeyde yapılacak bir çalıştayla mümkün olabilecektir.

 40. OGM SOY K&G Uygulamaları II. AŞAMA Yeni Çalıştay gündemi • 1 - Orman İşletme Müdürlüğünce hazırlanan SOY K&G Raporunun çalıştay dasunulması ve değerlendirilmesi, • 2 - OGM SOY K&G Setinin orman işletme müdürlüğü için yeterli olup olmadığının tartışılması ve yeterli ise çalıştay da karara bağlanması,

 41. OGM SOY K&G Uygulamaları II. AŞAMA Yeni Çalıştay gündemi • 3 – Şayet OGM SOY K&G Seti orman işletme müdürlüğü için yeterli değilse ve orman işletme müdürlüğünün kendi yöresel ve lokal şartlarından kaynaklanan ve izlenmesi gereken ilave göstergeler varsa bunlar mevcut sete eklenerek orman işletme müdürlüğünün kendi K&G seti belirlenmelidir. Bu SETçalıştay da karar altına alınmalıdır. Bu konuda Pan-Avrupa ve Yakın Doğu göstergelerinden ve ülkemizde yapılmış doktora çalışmalarından faydalanılabilir.

 42. OGM SOY K&G Uygulamaları II. AŞAMA Yeni Çalıştay gündemi • 4 - Önceki çalıştay raporunun kısa bir değerlendirmesinin yapılarak yeni çalıştay raporunun tanzim edilmesinde dikkate alınması sürekliliğin sağlanması açısından önemlidir. • Bu gündemle beklentimiz her orman işletme müdürlüğünün kendisine ait SOYK&G SETİ oluşturulmasıdır.

 43. OGM SOY K&G Uygulamaları Çalıştay Gündem Mad. 3; Her bir ilave Gösterge için; Mevcut 6 kriter ile ilgili mi? Hayır ÇIKAR Evet Ölçülebilir mi?, Uygulanabilir mi? Hayır ASKIYA AL Evet Tedbirleri Belirle Uygula İzlenmesi gerekli mi? Hayır ASKIYA AL Evet Detaylandır uyarla ve ilgili kriterin altına ekle Görüşleri Al Değerlendir. Veri toplamada sorun var mı? Hayır Evet RAPORLAYAYINLA Derle Dosyala Tanımla, izah et askıya al.

 44. OGM SOY K&G Uygulamaları SOY K&G Çalışmalarında Ne Yapacağız ? 1 – ULUSAL SOY K&G çalışmalarında; • Bakanlığımız diğer ormancılık birimleri ile eşgüdüm içerisinde 2012 yılına kadar bu birimlerin kendi K&G Setlerini oluşturmaları planlanmaktadır. • Diğer ormancılık birimlerinin kendi K&G Setlerini oluşturmasından sonra yapılacak ULUSAL ÇALIŞTAY’ la ULUSAL K&G SETİ belirlenecektir.

 45. OGM SOY K&G Uygulamaları SOY K&G Çalışmalarında Ne Yapacağız ? • 1 - OGM SOY K&G çalışmalarında; • OGM 2010-2014 Stratejik Plan • Stratejik Amaç 3: Orman Kaynaklarından Faydalanma • Stratejik Hedef 3.3: SOY K&G Uygulamasına 2014 yılına kadar tüm orman işletme müdürlükleri bazında geçilecektir. Ancak 2012 yılı sonuna kadar biz bu konuda önemli bir aşama kaydetmek istiyoruz. Bu nedenle sürecin takipçisi olacağız. • OGM çalıştayları 2 yılda bir(2011, 2013) olacak şekilde planlamaktadır. Yalnız bu tarihler bizlerin çalışmalarına engel değil. Bu konuda Bölgelerimiz katılımcı olmak koşuluyla çalışmalarına (Toplantı, Komisyon çalışması, dar kapsamlı çalıştaylar vb.) devam edebilirler.

 46. OGM SOY K&G Uygulamaları 1 - OGM SOY K&G çalışmalarında; • Ayrıca Ulusal SOY K&G Setinin belirlenmesi ile birlikte OGM K&G setide güncellenmiş olacaktır. • Mevcut OGM, SOY K&G formları Genel Müdürlüğün geliştireceği yazılım programlarına entegre edecektir. Ancak bu sıkıntılı bir süreç olup, entegrasyon sağlanana kadar K&G formlarındaki bilgilerin sağlıklı ve güvenilir olarak doldurulması önemlidir. • OGM, SOY K&G 2008 yılı Raporu ingilizce ye çevrilerek uluslar arası kuruluşlara gönderilecektir.

 47. OGM SOY K&G Uygulamaları OGM SOY K&G RAPORLARI 2006 Yılı Raporu 2008 Yılı Raporu Her iki Raporun hazırlık süreci aynıdır. Aynı aşamalardan geçmiş ve nihai rapor olarak yayınlanmışlardır.

 48. OGM SOY K&G Uygulamaları • Her İki Rapor’da; • İşletme Müd. Rp. • İl ÇalıştayRp. Değer. • Ayrıca; • OGM Merkez Birim ve Bölge Md. • ÇOB Birim, Üniver. ve STK’lar • Tüm kamu kurum ve Araştırma birimlerinden alınan görüşler yansıtılarak KATILIMCI olarak hazırlanmıştır.

 49. OGM SOY K&G Uygulamaları 2006 ; Top. 1761 -- 2009; Top. 3534

 50. OGM SOY K&G Uygulamaları