pedag giai projektek k nyvt ri b zison l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pedagógiai projektek könyvtári bázison PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pedagógiai projektek könyvtári bázison

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Pedagógiai projektek könyvtári bázison - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Pedagógiai projektek könyvtári bázison. Egy kutatási program (2002-2003) hozadékai Országos Nevelésügyi Konferencia 2006. október 26. Készítette: Dán Krisztina közoktatási szakértő dankrisz@gusztav.hu. „ Mitől érdekes a kép?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Pedagógiai projektek könyvtári bázison


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pedag giai projektek k nyvt ri b zison
Pedagógiai projektekkönyvtári bázison

Egy kutatási program (2002-2003) hozadékai

Országos Nevelésügyi Konferencia

2006. október 26.

Készítette: Dán Krisztina közoktatási szakértő

dankrisz@gusztav.hu

slide2
„Mitől érdekes a kép?

Valóban fejjel lefelé élnek hozzánk képest a pingvinek a Déli-Sarkon?

Miért nem esnek le a pingvinek?

Milyen erők hatnak rájuk?”

„A képet végül a Gravitáció projekt LOGO-jául választottuk a gyerekekkel”

Oporné Fodor Mária

középiskolai tanár (Veres Pálné Gimnázium)

mi a pedag giai projekt
Mi a pedagógiai projekt?
 • Középpontban: egy komplex, alkotó jellegű megismerési-cselekvési egység;
 • Tantárgyközi téma, életszerű problémahelyzet, sokoldalú megközelítés – cél: produktumok
 • Alapja: a tanuló személyisége, érdeklődése, önálló cselekvése – előzetes tudás mozgósítása;
 • Differenciálás – sokféle munkaforma, kooperatív szervezési módok, szocializáció;
 • Együttműködés: a tanulók és a nevelők között;
 • Nagy a tevékenységek eszköz- és forrásigénye;
 • Nyitott iskola, motiváló tanulási környezet;
 • Megváltozik a hagyományos pedagógus és tanuló szerep.
slide4
Módszer vagy stratégia a projekt?

„Rendszerbe ágyazottan lehet csak általánosabb bevezetését, szükségességét elfogadtatni.” (Nahalka István)

„A tradicionális pedagógiát láncreakciószerűen borítja fel. (Hortobágyi Katalin)

„…összekötő kapocs, amely oldja a két pedagógiai elméleti modell közti különbséget” (Csapó Benő)

slide5

A közoktatási törvény ajánlásai

„ A pedagógiai program a tananyagot vagy annak egy részét feldolgozhatja olyan témaegységekre, amelyeknek középpontjában a mindennapi élet valamely, a tanulók által megtervezhető és kivitelezhető feladata áll.

A témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklődésére, a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére, együttműködésére épül, a probléma megoldása és az összefüggések feltárása útján.”

(KT, 45. §, 5. bek.)

ahogy a k s rlet terve megsz letett
Ahogy akísérlet terve megszületett
 • Az FPI égisze alatt született meg a könyvtárra alapozott projekt kísérlet;
 • Előzmény: NAT – tantervi elemzés a – könyvtárhasználati órák és könyvtári szakórák módszertana és videós programja;
 • A könyvtár sok évtizedes módszertani tapasztalatával, tanulásfelfogásával alkalmas tanulási környezet aprojekt fogadására.
 • A kísérlet terve OM és az MTA Pedagógiai Bizottsága által 2001-ben meghirdetett pályázaton díjat nyert, 2002-2003. évben valósult meg.
a projekt k s rlet f bb jellemz i
A projekt kísérlet főbb jellemzői
 • Természetes, többcsoportos, önkontrollos kísérlet. A projektek tanulócsoportjai különböző tantárgyak- ban azonos hatásra hasonló eredményt értek el;
 • Projekt jellegű kísérlet. Tantárgyi meghatározottság, de a projektoktatás ismérveinek alkalmazásával a tudásszerzés a megszokottól eltérően valósult meg;
 • Könyvtári bázisú projekt. A feladat- és ismeret-tartalom a használói tudás teljességét (keresés, elemzés, feldolgozás, bemutatás) mozgósította.Kiemelt nevelési cél volt a könyvtárhasználat, az információ-kezelés fejlesztése;
 • A kísérlet fő szakaszai: előkészítés – tervezés –(tantervelemzés – témakör – projektháló – bibliográfia – tanulási-tanítási program) – kivitelezés – értékelés – kutatási részjelentések – összegezés.
a k s rlet hipot zisei
A kísérlet hipotézisei
 • A projektekbe funkcionálisan beépülő könyvtárhasz-nálattal minden ismeretterületen hatékonyabbá válik a tanulás, nő a tantárgy iránti érdeklődés, motiváció;
 • A rendszeresen, célirányosan mozgósított használói tudás biztos könyvtári tájékozódást, információkeze-lést, a könyvtár iránti pozitív attitűdöt eredményez;
 • A könyvtárra alapozott projekt változatos munkaformáivalkülönösen alkalmas a pedagógiai differenciálásra, a kooperatív szervezési módokkal fejleszti a tanulók szociális készségeit,valamintelősegíti a globális látásmód kialakulását;
 • Erősödik a könyvtárostanárok pedagógiai szerepe, célirányossá válik a szaktanárok és a könyvtáros-tanárok munkakapcsolata, -megosztása.
a k s rlet int zm nyei
A kísérlet intézményei

Móricz

Zsigmond

Gimnázium

Fazekas

Mihály

Gimnázium

 • Az iskola könyvtára megfelelő működési (személyi, tárgyi, informatikai) szakmai feltételekkel rendelkezik;
 • Könyvtár-pedagógiai program alapján használói képzést folytat;
 • A nevelőtestület számára természetes a könyvtár szaktárgyi alkalmazása;
 • A vezetés, nevelőtestület szívesen vállal a hagyományostól eltérő eljárásokat, kísérleteket;
 • A pedagógusok vállalják a kísérlettel járó elméleti, dokumentációs feladatokat, külső értékeléssel járó nyilvánosságot.

Veres

Pálné

Gimnázium

a v z s a t rsadalom c m projekt bemutat sa
A víz és a társadalom című projekt bemutatása

Cél: a földrajz folyamatok, tendenciák, problémák, megértése,kapcsolat a tananyag és a mindennapi élet között, forráshasználat, információkezelés elsajátítása

Téma: a víz és a társadalom kapcsolata

Megoldás: a helyi tantervek szerint tantárgyi és órafelosztása keretében a téma feldolgozás könyvtári eszközökkel forrásokkal különböző produktumok érdekében végzett tevékenységekkel csoportmunkában és széles tantárgyközi kitekintéssel

Produktumok: Bibliográfia, földrajzi jelenségek tárgyi, rajzos, ábrás megjelenítése, prezentáció (diagramok,), szerepjáték (TV riport)

Fazekas Mihály Ált. Iskola, Gimnázium

9/b. osztály

Időpont: 2003. február – március

Időkeret: 5 óra + szabadidő

Pedagógusok:Szabó Júlia földrajztan.

Bali Judit könyvtárostan.

Szakértő: Makádi Mariann (ELTE)

Dr. Nahalka István (ELTE)

Dán Krisztina

a v z s a t rsadalom projekth l

Földrajz

A világtenger és a szárazföldi vizek típusainak hasznosítása.

Emberi a víz megszerzéséért a különböző adottságú vidékeken.

A társadalom hatása a vizek mennyiségére és minőségére.

A vízszennyezés következményei, megakadályozása vagy mérséklése.

Történelem és állampolgári ismeretek

A víz szerepe a társadalom életében a különböző történelmi korokban

Társadalomismeret

Ivóvízbázisok kimerülése

Rajz és műalkotások elemzése

A víz megjelenése a képzőművészetekben.

A vízfestés technikája

A víz és a társadalom kapcsolata +

Könyvtárhasználat

Kémia

A víz kémiai tulajdonságai, szerepe a kémiai folyamatokban.

A vizet szennyező anyagok, a víz-tisztítás.

A víz mint energiahordozó.

Fizika

A víz fizikai tulajdonságai, halmazállapot-változásai.

Úszás, lebegés, elmerülés, közlekedőedény (kutak).

A víz mint energiaforrás.

A vizek szennyezettsége.

Biológia

A víz biológiai szempontból fontos tulajdonságai, jelentősége az élőlények életében, a víz mint környezeti tényező.

A vizek szennyeződése, megelőzésének lehetőségei.

Technika

A vízi közlekedés. A vízvezetékek, kutak csatornahálózati funkciója.

Nagyüzemi szennyvíztisztítás.

Irodalom és anyanyelv

A víz megjelenése a ma-gyar- és világirodalomban

A Víz és a társadalom (projektháló)
a projekt megval sul sa
A projekt megvalósulása

Folyamat:

1.óra előkészítés: tanulókkal a részletek megbeszélése, használói tudás felelevenítése, forráskeresés 9 csoportban;

2.óra Természeti jelenségek és társadalmi összefüggéseik magyarázata, szöveges, tárgyi, rajzos megjelenítése 9 cs.;

3.óra Víz és társadalom: vízgazdálkodás, vízellátás, árvíz-védelem, vízvédelem, vízenergia, halászat. Feldolgozás: esszé, prezentáció, diagram stb. készítése 9 csoportban

4.óra szituációs szerepjáték: tv riporterek + szakértői csoportok (kistermelő, kommunális, EU képviselő, világbank)

5.óra Értékelés megadott szempontok szerint írásban szóban;

Óraközi munka: bibliográfia, szereplők felkészülése, demonstrációs háttéranyagok elkészítése.

projekt a k nyvt rhaszn lat n z pontj b l
Projekt a könyvtárhasználat nézőpontjából

képi

AV

dokumentum

szöveges

periodika

faktográfikus

CD-ROM,

multimédia

Információfeldolgozás

könyv

Internet

dokumentum

cédulázás

jegyzetelés

hivatkozás

Keresési stratégia

rendszerezés

vázlat

idézés

Egyetemes

Tizedes

osztályozás

Könyvtáros

tanár

OPAC

PRODUKTUMOK

Bibliográfia

Internet

keresők

Raktári rend

Diagram

táblázat

Térkép

ábra

riport

Helyi

adatbázis

Bibliográfia

bibliográfia

Esszé

írásmű

Rajz,

Gyurma-

modell

prezentáció

Kézikönyvtár

slide17

Válogatás a projektek produktumai közül

3. alsós

Lovagi

torna

Intelem

kódexlapon

Kolostor

tanul i rt kel sek
TANULÓI ÉRTÉKELÉSEK

„Mindenki teljes erőbefektetéssel dolgozott a csoportban és készek voltak órák után is bent maradni a projekt kedvéért. „A hangulat is jó volt és igyekeztünk a legjobban szerepelni”

„A feladatok nemcsak az órán foglalkoztattak, hanem otthon, a buszon, sőt álmomban is.”

„…mi magunk is meg voltunk lepve, hogy milyen ügyesen vettük az akadályokat” „Izgalmas volt a téma feldolgozása, és a könyvtár használatát is megtanultuk.”

„A csapattagokat összekovácsolta, mert együttes gyűjtésre késztetett”

„A legkönnyebb az Internet keresés volt, a könyvekben való keresés bizonyult a legnehezebbnek” „Az Interneten való kutatásnál a nagyobb választékot kis siker koronázta”

„A munka sokkal élvezetesebb volt kis csoportokban. A mindennapi tapasztalatainkat ötvözni tudtuk a friss ismeretanyaggal”

a k s rleti program eredm nyei
A kísérleti program eredményei
 • A folyamatszabályozó tényező egy komplex témakör feldolgozása volt, a gyerekek érdeklődésének meg-felelő, önálló tevékenységekkel – tartós motiváció;
 • A tanulók könyvtári kutatómunkája funkcióhoz jutva hatékonyabbá tette a szaktárgyi tudáselsajátítást és a használói kompetenciát is fejlesztette. A tanulás és a könyvtár iránti pozitív attitűdöt eredményezett.
 • A kooperatív munkaformák erősítették a közösségtudatot és a munkáért érzett egyéni felelősséget, teret adtak a differenciálásnak;
 • A gyakorlat visszaigazolta a könyvtárhasználati, információkezelési tudás hasznát, a könyvtárostanár pedagógiai szerepének szükségességét.
minden kezdet neh z
Minden kezdet nehéz…
 • Nehéz volt a tantárgyi szemlélettől, a direkt tanulásirányítástól való elszakadás, a tantárgyak közötti kapcsolathoz szükséges nevelői kooperáció;
 • Kevés volt a projektek megvalósításához szükséges óraszám, ami egyrészt a tanulók „túlsegítéséhez” vezetett, másrészt a tanórák közötti szabadidőt meg- terhelte és akadályozta a bemutatást, értékelést;
 • A feladatok a meglévőnél biztosabb könyvtárhaszná-lati felkészültséget igényeltek, a hiányok pótlását azonban a projekt időkeretei nem tették lehetővé;
 • A keresési műveletek hatékonyságát csökkentették a könyvtár teljes helyi adatbázisának hiánya, a keresési stratégia bizonytalanságai.