„
Download
1 / 23

PODSTAWOWE ZA?O?ENIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

„ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar ó w Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. ” Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PODSTAWOWE ZA?O?ENIA' - evelia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Podstawowe za o enia

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wsparcie dla młodych rolników w PROW 2007-2013 na terenach Polski południowo-wschodniejJarosław Wojtowicz


Podstawowe za o enia
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

 • Cel

 • Celem działania jest stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze rolnym przez ułatwienie przejmowania lub zakładania gospodarstw rolnych przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

 • Zakres

 • Pomoc przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które po raz pierwszy rozpoczynają samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego.

 • O pomoc może się ubiegać osoba, która:

 • 1) nie prowadziła dotychczas działalności rolniczej, a w szczególności nie była posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR albo

 • 2) prowadzi działalność rolniczą, a w szczególności stała się posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR.

 • Pomoc nie może być przyznana po upływie 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej.


Podstawowe za o enia1
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

 • Beneficjent

 • Osoba fizyczna

 • Kryteria dostępu

 • Beneficjent:

 • 1) jest pełnoletni i w dniu złożenia wniosku nie ukończył 40 roku życia;

 • 2) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wynikające z wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie;

 • 3) będzie rozwijał działalność rolniczą zgodnie z założeniami biznesplanu;

 • 4) co najmniej 70% kwoty premii wykorzysta na cele związane z rozwojem gospodarstwa, zgodnie z założeniami biznesplanu;

 • 5) przez okres co najmniej 12 miesięcy od wypłaty pomocy będzie ubezpieczony w KRUS na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie;

 • 6) będzie prowadził gospodarstwo objęte pomocą przez okres co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pomocy.


Podstawowe za o enia2
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

 • Przejmowane gospodarstwo:

 • 1) ma powierzchnię użytków rolnych nie mniejszą niż średnia krajowa i nie większą niż 300 ha;

 • 2) stanowi lub będzie stanowiło własność beneficjenta lub dzierżawę (przez okres co najmniej 5 lat) z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego lub od innych podmiotów;

 • 3) spełnia standardy w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie lub dostosuje się do tych standardów w ciągu 3 lat od rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej.

 • Jeśli przejmowane gospodarstwo położone jest w województwie, w którym średnia wojewódzka jest niższa niż średnia krajowa, a gospodarstwo ma powierzchnię nie mniejszą niż średnia w danym województwie, ale niższą niż średnia krajowa, pomoc może zostać przyznana tylko pod warunkiem, że wnioskujący zobowiąże się do zwiększenia powierzchni gospodarstwa do poziomu średniej krajowej w terminie do 3 lat od momentu doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

 • Pomoc podlega zwrotowi w całości, w przypadku gdy beneficjent nie dotrzymał zobowiązania zwiększenia powierzchni gospodarstwa do poziomu średniej krajowej (wg stanu na dzień, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy).

 • Pomoc podlega zwrotowi w całości lub części, w przypadku gdy beneficjent nie spełni zobowiązań dotyczących w szczególności prowadzenia gospodarstwa oraz ubezpieczenia w KRUS przez wymagany okres, realizacji założeń biznesplanu, uzupełnienia wykształcenia oraz dostosowania do standardów.

 • Forma i wysokość pomocy finansowej

 • Jednorazowa premia w wysokości 100 000 zł.


Za o enia do bada arimr
ZAŁOŻENIA DO BADAŃ ARIMR

 • Podstawowym celem zrealizowanego badania było wskazanie efektów realizacji działania „Młody rolnik” z uwzględnieniem jego skutków ekonomicznych oraz wpływu na sytuację gospodarstw młodych rolników.

 • Zagadnienia ujęte w badaniu

 • Ogólna charakterystyka gospodarstw młodych rolników korzystających ze wsparcia ARiMR;

 • Źródła finansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych;

 • Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych oraz gospodarstw domowych młodych rolników;

 • Charakterystyka inwestycji zrealizowanych w ramach współfinansowania UE;

 • Zatrudnienie w gospodarstwach (dodatkowe miejsca pracy);

 • Bariery prowadzenia i rozwijania działalności rolniczej (identyfikacja najważniejszych problemów);

 • Plany rozwoju gospodarstw.


Za o enia do bada arimr1
ZAŁOŻENIA DO BADAŃ ARIMR

 • Badanie zostało przeprowadzone w 2013 roku wśród beneficjentów działania „Młody rolnik”, finansowanego z PROW 2007-2013 oraz SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”;

 • Technika realizacji badania – ankieta wysłana drogą pocztową;

 • Respondenci – „młodzi rolnicy”, beneficjenci działania „Młody rolnik” finansowanego z PROW 2007-2013 oraz SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”;

 • Metoda doboru próby – losowa. Losowanie przeprowadzone niezależnie na dwóch operatach:

  • wykazie beneficjentów PROW 2007-2013, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom. Wg stanu na dzień 23.11.2012 operat ten wynosił ponad 23 tys. Docelowo do operatu zostały zakwalifikowane wyłącznie projekty, dla których premię wypłacono do końca czerwca 2012 r.

  • wykazie beneficjentów SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom. Operat ten wynosił ponad 14 tys.


Wyniki bada
WYNIKI BADAŃ

 • Charakterystyka próby (beneficjent)

 • Ponad 79% młodych rolników biorących udział w badaniu stanowią mężczyźni;

 • Zarówno w przypadku mężczyzn jak i kobiet dominują osoby w wieku do 30 lat;

 • Większość ankietowanych to osoby posiadające wykształcenie średnie rolnicze (46%);

 • Wśród respondentów 38% stanowią osoby, które skorzystały z premii dla młodego rolnika w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich, natomiast 61,6% stanowią beneficjenci PROW 2007-2013;

 • Ponad połowa (56%) respondentów zdecydowałaby się na prowadzenie gospodarstwa nawet w przypadku gdyby nie otrzymali premii dla młodego rolnika. Premia była skutecznym motywatorem dla prawie 30% beneficjentów;

 • Prawie 64 % badanych w momencie ubiegania się o premię posiadało staż pracy w rolnictwie poniżej 5 lat, z czego niecałe 9% to osoby nie posiadające żadnego doświadczenia w tym zakresie;

 • Zdecydowana większość respondentów nadal prowadzi gospodarstwo rolne. W przypadku SPO dla, którego zakończył się już okres związania z celem wskaźnik beneficjentów nadal prowadzących gospodarstwo wyniósł 85%;

 • Beneficjenci, którzy zrezygnowali z prowadzenia gospodarstwa wskazywali jako przyczynę takiej decyzji brak opłacalności produkcji rolniczej oraz nie odpowiada im charakter pracy w rolnictwie;

 • Beneficjenci, którzy zaprzestali prowadzenia gospodarstwa obecnie przede wszystkim pracują na etat poza rolnictwem (40%).
Wyniki bada3
WYNIKI BADAŃ

 • Struktura według wykształcenia


Wyniki bada4
WYNIKI BADAŃ

 • Czy bez premii dla młodego rolnika rozpoczął(ęła)by Pan(i) prowadzenie gospodarstwa rolnego? – wg źródeł wsparcia


Wyniki bada5
WYNIKI BADAŃ

 • Czy obecnie Pan/i prowadzi gospodarstwo


Wyniki bada6
WYNIKI BADAŃ

 • Zmiana powierzchni gospodarstwa (to samo badanie wykonane dla całego kraju wykazało wzrost powierzchni gospodarstwa dla 58,6%, bez zmian 40%, spadek dla 1,3%)


Wyniki bada7
WYNIKI BADAŃ

 • Zmiana powierzchni gospodarstwa (polska południowo-wschodnia)


Wyniki bada8
WYNIKI BADAŃ

 • Zmiana powierzchni gospodarstwa (cała Polska)


Wynki bada
WYNKI BADAŃ

 • Obecna powierzchnia gospodarstwa (po zrealizowaniu inwestycji, Polska S-E)


Wyniki bada9
WYNIKI BADAŃ

 • Obecna powierzchnia gospodarstwa (po zrealizowaniu inwestycji, cała Polska)


Wyniki bada10
WYNIKI BADAŃ

 • Główny kierunek produkcji


Wyniki bada11
WYNIKI BADAŃ

 • Działania PROW 2007-2013, z których korzystali Młodzi rolnicy


Wyniki bada12
WYNIKI BADAŃ

 • Działania PROW 2007-2013 z których korzystali Młodzi rolnicy (cały kraj)


Podstawowe za o enia

BUDŻET: 130 mln euro

Planowana liczba beneficjentów: 42 200

 • WYSOKOŚĆ WSPARCIA:

 • Wypłacana jednorazowo

 • 120% sumy rocznych płatności, do otrzymania których beneficjent kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw za okres: od roku przekazania gospodarstwa do 2020 włącznie

Działanie: Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczejPoddziałanie: Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

Opracowano w Departamencie Programowania i Sprawozdawczości


Podstawowe za o enia

BUDŻET: 750 mln euro

Planowana liczba beneficjentów: 49 990

WYSOKOŚĆ WSPARCIA:

- do 60tys. zł (zgodnie z biznesplanem) (w dwóch ratach – 80 % i 20 %)

Działanie: Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczejPoddziałanie: Pomoc na rzecz rozwoju małych gospodarstw

Opracowano w Departamencie Programowania i Sprawozdawczości


Dzia anie rozw j gospodarstw i dzia alno ci gospodarczej poddzia anie premie dla m odych rolnik w

BUDŻET : 585,0 mln euro

Planowana liczba beneficjentów: 23 390

WYSOKOŚĆ WSPARCIA:

- do 100tys. zł (w dwóch ratach – 80 % i 20 %)

Działanie: Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczejPoddziałanie: Premie dla młodych rolników

Opracowano w Departamencie Programowania i Sprawozdawczości