slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1. 2. Skolēnu vecumposmu un dzimumu īpatnības izziņas aktivitātes kontekstā. Mācību metožu izvēle saskaņā ar vecumposmu PowerPoint Presentation
Download Presentation
1. 2. Skolēnu vecumposmu un dzimumu īpatnības izziņas aktivitātes kontekstā. Mācību metožu izvēle saskaņā ar vecumposmu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

1. 2. Skolēnu vecumposmu un dzimumu īpatnības izziņas aktivitātes kontekstā. Mācību metožu izvēle saskaņā ar vecumposmu - PowerPoint PPT Presentation


 • 684 Views
 • Uploaded on

1. MODULIS SKOLĒNU IZZIŅAS AKTIVITĀTES PEDAGOĢISKIE UN PSIHOLOĢISKIE PAMATI. 1. 2. Skolēnu vecumposmu un dzimumu īpatnības izziņas aktivitātes kontekstā. Mācību metožu izvēle saskaņā ar vecumposmu īpatnībām. 1. 2. 1. Mācību teorijas un mācību metožu izvēle 1. 2. 2. Mācību metožu iedalījums.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

1. 2. Skolēnu vecumposmu un dzimumu īpatnības izziņas aktivitātes kontekstā. Mācību metožu izvēle saskaņā ar vecumposmu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. 1.MODULISSKOLĒNU IZZIŅAS AKTIVITĀTES PEDAGOĢISKIE UN PSIHOLOĢISKIE PAMATI 1. 2. Skolēnu vecumposmu un dzimumu īpatnības izziņas aktivitātes kontekstā. Mācību metožu izvēle saskaņā ar vecumposmu īpatnībām. 1. 2. 1. Mācību teorijas un mācību metožu izvēle 1. 2. 2. Mācību metožu iedalījums

  2. Mācību principi – didaktisko prasību sistēma • mācību procesa mērķtiecīgums un kompleksums • mācību procesa zinātniskums un saprotamība • sistemātiskums un pēctecība • mācību saistība ar dzīvi • uzskatāmība • apzinīgums un aktivitāte, skolotāja vadība • zināšanu noturīgums un pamatīgums • pozitīvs mācību emocionālais fons • mācībām nepieciešamie nosacījumi (princips – pamatatziņa, pamatprasība rīcībai)

  3. Mācību formas Mācību organizācijas formas • individuālā forma (vecākā paaudze nodeva jaunākajai) • individuāli grupālā mācību organizācijas forma (lielāka skolēnu grupa, bet ar katru strādāja atsevišķi) • mācību organizācijas grupālā forma • klašu un stundu sistēma (klašu – pēc prāta sagatavotības) – Komenskis, 17.gs. • Bella un Dž. Lankastera mācību organizācijas forma – skolotājs strādāja ar monitoriem (spējīgākajiem skolēniem), tie pēc tam ar pārējiem – 18. gs.

  4. Mācību formas Mācību organizācijas formas • Manheimas mācību organizācijas forma – skolēnus klasēs grupēja pēc spējām (testi) – 19. gs. • Daltona plāns – skolotājs dod uzdevumu (norāda literatūru), ko skolēns veic patstāvīgi, skolotājs – konsultants – 20. gs. sākums • L.Trampa plāns – 20. gs. 70.-80. gadi, ASV: • lielās grupas – 40% laika (2-3 klases kopā – lekcijas); • mazās grupas – 20% laika (15-20 skolēni – apspriež lekcijas); • individuālais darbs – 40% laika • mājas darbi + konsultācijas + fakultatīvās nodarbības

  5. Mācību metodes ir skolotāja un skolēnu didaktiskās sadarbības paņēmienu sistēma, kuras ietvaros skolēni apgūst jaunas zināšanas, prasmes, attīsta izziņas spējas

  6. Metožu pamatievirzes EMPĪRISKĀS metodes PĒTNIECĪBAS KVALITATĪVĀS metodes HERMENEITISKĀS metodes 1. Pētījumu veidošana 2. Datu izzināšanas paņēmieni: - eksperiments - novērošana - aptauja - tests 3. Datu analīzes paņēmieni - statistika • Nestrukturēta novērošana • 2. Kvalitatīvas intervijas • 3. Dokumentu analīze • 4. Dzīves telpas analīze • 5. Psihoanalītiski vērstā emocionālā intervija • Hermeneitika – izskaidrošanas māksla • Saprašana- zīmju nozīmes apjēgšana • Apjēgšana – spēja ierindot uztverto noteiktā parādību grupā • Hermeneitikas aplis – izpratne par veseluma un tā atsevišķo daļu saistību ar nosacījumiem, kuri rada šo izpratnes avotu • Izklāsta likumības

  7. Mācību metožu klasifikācijaatbilstoši DIDAKTIKAS PAMATUZDEVUMIEM Zināšanu izmantošanas un radošas darbības metodes Prasmju un iemaņu veidošanas metodes Zināšanu iegūšanas metodes

  8. Mācību metožu klasifikācijapēc INFORMĀCIJAS SNIEGŠANAS RAKSTURA Verbālās metodes Praktiskās metodes Uzskatāmības metodes Stāstījums Pārrunas Vingrinājumi Ilustrēšana Lekcija Laboratorijas darbi Demonstrēšana

  9. - no atsevišķā uz vispārīgo Mācību metožu klasifikācija pēc IZZIŅAS DARBĪBAS ORGANIZĀCIJAS REPRODUKTĪVĀ metode INDUKTĪVĀ metode - gatavā veidā formulē faktus, pierādījumus, akcentē uzmanību uz galveno DEDUKTĪVĀ metode PROBLĒMMEKLĒJUMU metode - no vispārīgā uz atsevišķo

  10. Mācību metožu klasifikācija pēc SKOLĒNU (S) UN MĀCĪBSPĒKU (MS) KOPDARBĪBAS VEIDA PĒTNIECISKĀS metodes MONOLOĢISKĀS metodes DIALOĢISKĀS metodes s s Atgriezeniskā saite MS MS s s s Mācību materiāls MS Lekcijas Demonstrējumi s Instruktīvas sarunas Rosinoša grupa “Prāta vētra“ Dialogs Diskusija Lomu spēles, spēles Kopsavilkums Mācību ekskursija Problēmuzdevumi Semināri Projekti Situāciju analīze Literatūras studijas

  11. MONOLOĢISKĀS metodes 2. DEMONSTRĒJUMI – izmanto mācību līdzekļus Aizpildiet tabulu !

  12. DIALOĢISKĀS metodes

  13. DIALOĢISKĀS metodes

  14. DIALOĢISKĀS metodes

  15. PĒTNIECISKĀS metodes

  16. PĒTNIECISKĀS metodes

  17. PĒTNIECISKĀS metodes

  18. SITUĀCIJU ANALĪZE - SVID VĀJUMS - trūkumi 1. 2. 3. 4. SPĒKS- iekšējie resursi 1. 2. 3. 4. Iekšējā izvērtējums IESPĒJAS – ārējā palīdzība 1. 2. 3. 4. DRAUDI – ārējie šķēršļi 1. 2. 3. 4. Ārējā izvērtējums • Sagatavots, izmantojot: • 1. Zelmenis V. Pedagoģijas pamati.- Rīga: RaKa, 2000 • Albrehta Dz. Didaktika.- Rīga: RaKa, 2001 • 3. Krastiņa E., Pipere A. Mācību sasniegumu pašizvērtēšana.- Rīga: RaKa, 2004