SKOLENU ZINATNISKI PETNIECISKAIS DARBS - PowerPoint PPT Presentation

benjamin
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SKOLENU ZINATNISKI PETNIECISKAIS DARBS PowerPoint Presentation
Download Presentation
SKOLENU ZINATNISKI PETNIECISKAIS DARBS

play fullscreen
1 / 29
Download Presentation
SKOLENU ZINATNISKI PETNIECISKAIS DARBS
657 Views
Download Presentation

SKOLENU ZINATNISKI PETNIECISKAIS DARBS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SKOLENU ZINATNISKI PETNIECISKAIS DARBS

  2. Rakstot zinatniski petniecisko darbu var:

  3. Zinatniski - petniecisko darbu norise organizeta 4 limenos: Skolas limenis Pilsetas vai rajona limenis Novada limenis Valsts limenis

  4. Petijuma procesa posmi

  5. Temas izvele

  6. Izveloties temu: jaizjut temas aktualitate, kas nosaka ieinteresetibu veikt doto petijumu; jaapsver realas iespejas veikt o petijumu; Formulejumi: Jelgavas pilsetas svetki Jelgavas pilsetas svetku vesture vai Jelgavas pilsetas svetku tradicijas Jelgavas parku un skveru vesturiska attistiba Bernu droiba parejot ielu musu pilseta Dzejas dienu tradicijas musu pilseta Piemerota datortehnologija... Starptautiskais ledus skulpturu festivals Jelgava Starptautiskais smilu skulpturu festivals Jelgava Sekcijas izvele

  7. Valsts limeni darbojas adas sekcijas 1. Humanitaro zinatnu sekcijas Latvieu literaturas zinatne un vesture Latvieu valodnieciba Cittautu valodnieciba (anglu, francu, krievu, vacu un arzemju literaturas zinatne un vesture Maksla (gleznieciba, telnieciba, arhitektura, dizains, etnografija) Kulturologija Psihologija Pedagogija

  8. 2. Socialo zinatnu sekcijas Sociologija Ekonomika Politologija Vesture (ari kulturvesturiskais mantojums) Filozofija Tieslietas

  9. 3. Dabas zinatnu sekcija Matematika Fizika Kimija Biologija Zemes zinatne (ari ekonomiska geografija) Informatika Astronomija Veselibas zinatne

  10. Zinatniski petnieciska darba apraksta veidoanas struktura Titullapa Saturs Ievads Darba pamatdalas: iepriek zinama apskats autora darbibas apraksts iegutie rezultati (skolena pieradijumi, veiktie petijumi, dati, to analize), Secinajumi Saisinajumu un specialo terminu skaidrojumi (ja tadi ir teksta un ir nepiecieamiba tos izskaidrot) Izmantoto informacijas avotu saraksts Pielikumi

  11. Titullapa skolas nosaukums; darba nosaukums un darba veida nosaukums, minot ari sekcijas nosaukumu; darba autora vards, uzvards, klase; darba vaditaja amats, zinatniskais vai akademiskais grads, vards un uzvards; lapas apaka vieta un gads.

  13. Saturs Anotacija 2 Ievads 3 1. Nodalas nosaukums 4 1.1. Apaknodalas nosaukums 5 1.2. Apaknodalas nosaukums 7 2. Nodalas nosaukums 10 2.1. Apaknodalas nosaukums 11 2.2. Apaknodalas nosaukums 13 3. Petijuma rezultatu analize 14 3.1. Apaknodalas nosaukums 15 3.2. Apaknodalas nosaukums 17 Secinajumi 20 Izmantotie informacijas avoti 21 Pielikumi 23

  14. Ievads Petijuma aktualitate/novitate - japamato petijuma nepiecieamiba/ situacijas apraksts Jaizvirza problema - ta ir pretruna, kas radusies zinatne vai kada praktiskas darbibas sfera Iespejamie praktiskie petijumi - pieradijumi, veiktie petijumi, dati, to analize Merkis, uzdevumi, hipoteze, darba izmantotas metodes, darba struktura

  15. Uzdevums- pasvitrot teksta petijuma aktualitati, problemu, iespejamo risinajumu

  16. Ievads Pamato temas izveli, aktualitati, problemu. Darba merkis: Iepazities un izpetit velas pulveru ietekmi uz cilveka veselibu. Darba uzdevumi: Izpetit literatura, kadi Latvija pardotie velas pulveri ir mazak kaitigi veselibai. Noskaidrot, vai dargaks velas pulveris ir veselibai nekaitigaks. Parbaudit hipotezi par rauga unu elpoanas intensitates atkaribu no mazgaanas lidzekla, izmantojot CO2 koncentracijas sensoru. Intervet veikala Saimniecibas preces vaditaju par pirktakajiem velas pulveriem Sigulda. Aptaujat un informet klases biedrus par velas pulveru ietekmi uz cilveka veselibu. Hipoteze: Ja eksperimenta pieradisies, ka vismazak kaitigais unu elpoanai ir Mini Risk, tad var ticet produkta etikete noraditajam, ka is velas pulveris izmantojams zidainu velas mazgaanai un alergisku, astmatisku cilveku drebju mazgaanai. Darba izmantotas metodes: literaturas analize, intervija, aptauja, eksperiments, izmantojot Vernier Easy Sense CO2 koncentracijas merianas sensoru. Darba struktura: darbs sastav no ievada, .. nodalam, apaknodalam, secinajumiem, .izmantoto informacijas avotu saraksta un pielikumiem. Darba .atteli,.tabulas.

  17. Hipotezes izvirziana Ja paaugstinasies klimata temperatura, tad iespejama saslimana ar malariju ari Latvija. Ja netiks rasti risinajumi latvanu apkaroanai, tad aizvien vairak tiks apdraudeta cilveku veseliba. Ja tuvakaja laika netiks nekas strauji darits, lai saglabatu Latvijas Zilas govs populaciju, tad..... Ja..........................., tad.........................

  18. Darba pamatdalas iepriek zinama apskats, skaits un saturs atbilst petamajam uzdevumam, atbilst darba tematikai, atkiribas daadas zinatnes nozares, tiek dots problemas stavokla novertejums publicetajos materialos, koncepciju un viedoklu salidzinajums, kritiski vertet, izteikt savas domas un pamatot savu nostaju, tatad nevis parrakstit citu petnieku viedokli, bet obligati jasniedz savs vertejums un komentars.

  19. Nav pielaujama nepamatota, vulgara kritika, plagiats (cita autora darba uzdoana par savu). jaizvairas no visparzinamiem apgalvojumiem, maksloti dailskanigam frazem. jacenas izvairities no pirmas personas formu lietojuma (es, mes).

  20. Piemers: Cilveku psihologiskais fenomens fanoana Musdienu datortehnologiju iespejas svevalodu apguve Noskaidrot galveno jedzienu nozimi. Cik plas bus petijums?

  21. Atsauces Jaatsaucas tad, ja: teksta minets citats; teksta dots citu autoru skaitliskais materials, tabulas, atteli, formulas; izklastiti kadas personas uzskati vai vina teiktais; pieminets kads zinatnieku petijums, raksts.

  22. Atsauces citatiem jabut preciziem, izdalit no konteksta kadu frazi vai tas dalu un uz tas pamata izdarit kadus secinajumus, ja garaka citata kada dala izlaista, to aizstaj ar divpunkti .. ja citets petijums svevaloda, tad citats jatulko un jamin citata tulkojuma autors (ja pats tulko autora tulkojums un autora iniciali), ja parstasta kadu atzinumu vai viedokli, tad lieto daadas ievadfrazes, piemeram, pec A uzskatiem; A atzist, ka ....; no A petijuma izriet.

  23. Bibliografiskas atsauces teksta Numerativa norau metode Piemeram, ..ir zinas, ka vispirms Latvija latvanis paradijas Madonas rajona, kur to ieveda ka lopbaribas augu (2, 27. lpp.). Konkreta lappuse janorada, ja teksta izmantots ties citejums. Ja darba tiek izmantoti 2 un vairaki citu autoru darbi, tad to norada atsauce. Piemeram, Sosnovska latvanis bliva audze izkonkure jebkuru citu augu (2; 5).

  24. Mainigas piezimes jeb zemsvitras atsauces Piemers: Mazak efektigs panemiens ir biea latvana applauana ar krumgriezi, trimeri vai izkapti, tomer lielaka uzmaniba japiever darba aizsardzibai. Applauana javeic videji ik pec 2 3 nedelam.[1] .. var lietot muguras smidzinatajus vai pleca nesajamos rokas krumgrieus.[2] [1] Latvijas daba. Riga : Preses nams, 1995. 89. lpp. [2] Turpat

  25. Pirma elementa un datejuma metode Piemeram, ..pareizi izveletas latvanu sugas ir iespejams izavet un izmantot floristika (Auzina, 2004). Vela rudeni var nogriezt kadu dalu no latvana atmirua kata, jo tas vairs nav bistams. Floristi parasti no iem stublajiem veido interesantas kompozicijas (Muze, Pakalna, Kalnina, 2005, 13.lpp.).

  26. Materiali no interneta Autora uzvards, vards vai ta inicialis. Publikacijas nosaukums. Norade par elektroniska resursa veidu. Izdoanas vieta, izdevejs, izdoanas gads. Norade, ka materials lasits interneta, minot datumu, kad tas darits. Piezime par publikacijas pieeju interneta. Piemers: Latvijas augi un senes. Pieejams: http://www. latvijas.daba.lv/augi_senes/ Piemers: Suler, J. The psychology of cyberspace. [Cited 06.10.2002]. Available: http://www.rider.edu/users/suler/psycyber/psycyber.html

  27. Izmantoto informacijas avotu saraksts karto seciba pec latinu alfabeta, nekirojot pec valodam (latvieu, anglu, francu, vacu, zviedru utt. valoda rakstitie darbi vienkopus). Pec tam seko norades slavu alfabeta. Numeracija ir kopiga. pieraksta forma jaievero noraditos atstatumus, pieturzimes, burtu slipumu un pilnigumu, ieklaujot visas nepiecieamas zinas.

  28. Piemers Izmantoto informacijas avotu saraksts 1. Cedere, D., Logins, J. Organiska kimija ar ievirzi biokimija. Riga: Zvaigzne ABC, 1996. 201.-204.lpp. ISBN 9984-560-22-8 2. Kimiskais piesarnojums. [Skatits 20.01.2007.] Pieejams: www.llkc.lv/vide/vide_PEDEJAIS.doc 3. Soap powder.[Skatits 25.01.2007.] Pieejams: http://www.thefreedictionary.com/soap+powder 4. Strazdin, G. Tava jura sakas tava vannas istaba. Vides vestis, oktobris, 2004, 25.-26.lpp. 5. ?????????? ?. ?. ????????. ??????. ???????. ?. ??????,1980. - 96?. 6. ?????? ?.?. ?????????????? ?????????? .?. ?????, 2002.-384?.