slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dane INFORMACYJNE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dane INFORMACYJNE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 77

Dane INFORMACYJNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 208 Views
 • Uploaded on

Dane INFORMACYJNE . Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Korszach ID grupy: 96/38_MP_G2 Kompetencja: Matematyka i przyroda Temat projektowy: Budowa cząsteczkowa materii Semestr/rok szkolny: Semestr I 2009/2010. CZĄSTECZKOWA BUDOWA MATERII. Rozwój Przez Kompetencje 96/38_mp_g2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dane INFORMACYJNE' - eunice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dane informacyjne
Dane INFORMACYJNE
 • Nazwa szkoły:
 • Zespół Szkół w Korszach
 • ID grupy:
 • 96/38_MP_G2
 • Kompetencja:
 • Matematyka i przyroda
 • Temat projektowy:
 • Budowa cząsteczkowa materii
 • Semestr/rok szkolny:
 • Semestr I 2009/2010
cz steczkowa budowa materii

CZĄSTECZKOWA BUDOWAMATERII

Rozwój Przez Kompetencje

96/38_mp_g2

yciorys
Życiorys

Demokryt z Abdery był największym spośród filozofów greckich zajmujących się zagadnieniem budowy świata. Od jego czasów tak naprawdę datuje się rozwój atomistyki. Żył między około 460, a 370 rokiem p.n.e.

slide6

Swoją teorię opisał w dziele: "O małym porządku świata". Uważał, że nic nie może się zmieniać w coś zupełnie innego. Naturę widział jako ciągły ruch małych, materialnych, niepodzielnych i wiecznych cząstek, które nazwał atomami (od 'atomos'-'niepodzielny'). Atom był niezmienny. Nie mógł też powstać ani zostać unicestwiony. Stanowił podstawową cegiełkę z atomów kulistych, gorzkie- z kanciastych, ciecze- z owalnych.

slide7

Metale natomiast złożone są z atomów z zameczkami, dzięki którym mogą się przypinać do siebie, a życie składa się z atomów bardzo drobnych, okrągłych i gładkich, natomiast dusza- z najbardziej kształtnych cząsteczek powietrza i ciepła. Rodzajów atomów miało być nieskończenie wiele. Różne kombinacje połączeń tych miniaturowych elementów tworzą różne ciała. Przedmioty twarde zbudowane z atomów ułożonych gęsto, a miękkie- z cząsteczek, między którymi występuje dużo pustej przestrzeni.

slide8

Następnie Demokryt stwierdził, że cząstki umieszczone w pustej przestrzeni obdarzone rozmiarem i masą mogą się nieustannie poruszać. Podobne atomy przyciągają się, a różne odpychają. Mogą się one czasami zderzać, zlepiać ze sobą i grupować za pomocą zameczków i haczyków. Wszechświat według Demokryta był ciągłym grupowaniem się i rozpraszaniem atomów pozostających w nieustannym ruchu.

slide9

Demokryt uważa, że są rodzaje poznania: poznanie rozumowe i zmysłowe, poznanie pierwsze nazywa prawdziwym, drugie-fałszywym. W rzeczach naprawdę istnieje atom i próżnia, reszta wynika z błędnego mniemania. W codziennych czynnościach Demokryt zalecał kierować się rozumem, widząc w nim "nieśmiertelne rozkosze". Zmysłowo postrzegane rzeczy takie jak zapach, barwa, temperatura, nie istnieją naprawdę, są one tylko wynikiem tego, w jaki sposób je postrzegamy

john dalton12
John Dalton

Ur. 6 września 1766r. w Cockermouth, zm. 27 lipca 1844r. w Manchester) – angielski fizyk, chemik i meteorolog. Twórca nowożytnej atomistycznej teorii materii opublikowanej w rozprawie "Anew System of Chemical Philosophy", odkrył prawo ciśnień cząstkowych, prawo stosunków wielokrotnych, opwadę wzroku nazywaną później daltonizmem. Na jego cześć jednostkę masy atomowej nazwano daltonem.

slide13

W roku 1793 opublikował Meteorological Observations and Essays. Był pierwszym, który pokazał że deszcz jest powodowany nie przez zmiany ciśnienia, ale przez zmianę temperatury z wysokością. Pokazał, że zmiany temperatury z wysokością są związane z rozprężaniem powietrza. W roku 1788 zaczął obserwacje aurory - zjawiska meteorologicznego związanego z elektrycznością w atmosferze. Uważał, że istnieje związek pomiędzy zjawiskiem aurory i polem magnetycznym.

daltonizm
Daltonizm

Podczas pobytu w Kendal Dalton dokonał odkrycia zjawiska, które dziś określa się mianem daltonizmu. Od tego momentu zaczął prowadzić badania nad własnym wzrokiem, ponieważ stwierdził, że cierpi na tę wadę wzroku. W 1794 roku przedstawił w Towarzystwie Filozoficznym i Literackim w Manchesterze pracę na ten właśnie temat.

teoria atomistyczna
Teoria atomistyczna

Dalton zauważył, że własności gazów najlepiej dają się wytłumaczyć przy założeniu, iż są one zbudowane z atomów. Stwierdził, że związek chemiczny zawsze zawiera te same ilości wagowe składających się nań pierwiastków. Na początku XIX w. zrewolucjonizował naukę, ogłaszając teorię atomistyczną budowy materii. Wstępne elementy koncepcji Daltona opublikowane zostały przez Thomasa Thomsona w roku 1804, natomiast pełną pracę opublikował Dalton w roku 1808.

podstawowe za o enia teorii daltona
Podstawowe założenia teorii Daltona:

1.Materia złożona jest z niewidzialnych atomów

2.Wszystkie atomy jednego pierwiastka mają identyczną masę i pozostałe właściwości

3.Każdy pierwiastek zbudowany jest z niepowtarzalnych atomów, różniących się od innych masą

4.Atomy są niezniszczalne i nie podlegają przemianom podczas reakcji chemicznych, zmienia się tylko ich wzajemne ułożenie i powiązanie

5.Cząsteczka związku chemicznego składa się ze skończonej i niewielkiej liczby atomów różnych pierwiastków

yciorys20
Życiorys

Kartezjusz ur. 31 marca 1596 r. w La Haye-en-Touraine w Turenii, zm. 11 lutego 1650 r. w Sztokholmie – francuski matematyk, filozof i fizyk, jeden z najwybitniejszych uczonych XVII wieku, uważany za prekursora nowożytnej kultury umysłowej. Kartezjusz zajmował się też optyką, chemią, mechaniką, anatomią, embriologią, medycyną, astronomią i meteorologią. Wywarł wielki wpływ na filozofię i naukę następnych stuleci.

materia
Materia

Według Kartezjusza materia, to byt rozciągnięty w przestrzeni, wypełniający ją całą (brak absolutnej próżni), podzielny nieskończenie, nie tylko w postaci ciał (cząstek), ale subtelnego materiału przenoszącego oddziaływania między nimi (Meteorologia 1637, Zasady filozofii 1644).

Koncepcja ta była nieco zbliżona do tej, jaka wynika z fizyki współczesnej, lecz czysto spekulatywna. Dlatego zwyciężyła koncepcja przedstawiona przez Izaaka Newtona: świat składa się z ciał zbudowanych z twardych i sztywnych, niepodzielnych cząstek, nieprzenikliwych (jedno miejsce może zajmować jedna tylko cząstka), rozciągłych w absolutnej przestrzeni i trwających w absolutnym czasie, zdolnych do ruchu, obdarzonych bezwładnością (masą bezwładną) i ważkością (masą ważką), rozdzielonych absolutną próżnią; oddziaływania przenoszą się na odległość (przez próżnię, bez pośrednictwa ciał materialnych), z nieskończoną prędkością (Philosophiaenaturalis principia mathematica 1687, Optyka 1704).

slide22

Podstawowym atrybutem materii i miarą jej ilości (a w fizyce posiadanie cech mierzalnych decyduje o uznaniu danego bytu za realny), jest w tym ujęciu masa. Koncepcja ta wydawała się mieć mocne oparcie w ścisłych prawach fizyki newtonowskiej (dynamiki i teorii grawitacji) i stała się filozoficzną podstawą dalszego rozwoju mechaniki klasycznej, a następnie, po uznaniu ciepła za skutek ruchu cząstek (Herapath, Carnot), kinetycznej teorii gazów i termodynamiki. Rozwój fizyki wydawał się dowodzić nieistnienia imponderabiliów – bytów istniejących obiektywnie, rozciągłych, lecz nie posiadających masy, takich jak cieplik.

wykona a
Wykonała :

Aleksandra Kostyra klasa 1”a”gim .

chemia

Chemia

Pierwiastek i Izotop

poj cia
Pojęcia
 • Pierwiastek - to zbiór atomów o tej samej liczbie protonów.
 • Izotopy - to atomy tego samego pierwiastka różniące się liczbą neutronów w jadrze. ( liczbą masową)
wyst powanie pierwiastk w w przyrodzie
Występowanie pierwiastków w przyrodzie:

A) stan wolny:- tlen,- azot,- siarka,- węgiel.

 • B) stan związany:

- związki chemiczne.

podzia izotop w
Podziałizotopów
 • Naturalne- występują w przyrodzie,
 • Sztuczne- zostały otrzymane w wyniku reakcji jądrowych.
slide30

Wykonawca:

Justyna Białous 1 b gim

co to jest pierwiastek

Co to jest pierwiastek?

Pierwiastek chemiczny, substancja prosta stanowiąca zbiór atomów o tej samej liczbie atomowej. Atomy danego pierwiastka chemicznego mogą się różnić liczbą neutronów, a zatem i masą jądra. Atomy takie nazywamy izotopami danego pierwiastka.

slide33

Niemal wszystkie pierwiastki chemiczne występujące w naturze powstały w gorących wnętrzach gwiazd. Stało się to podczas kosmicznych eksplozji lub tuż po Wielkim Wybuchu w supergorącym pierwotnym gazie.

budowa wn trzna gwiazd
Budowa wnętrzna gwiazd

Nasza wiedza o budowie wewnętrznej gwiazd oraz o procesach, które w nich zachodzą wystarczy, by stwierdzić, które ze spotykanych na co dzień substancji pochodzą z początków świata, a które powstały podczas dalszych etapów jego ewolucji" - wyjaśnia astronom dr Weronika Śliwa.

kr enie pierwiastk w w przyrodzie
Krążenie pierwiastków w przyrodzie
 • Krążenie pierwiastków w przyrodzie - zjawisko, stałego, cyklicznego krążenia niektórych pierwiastków chemicznych w przyrodzie. Zjawisko to jest sumą procesów biologicznych, hydrologicznych i atmosferycznych, a także w pewnym stopniu geologicznych. Na krążenie pierwiastków w przyrodzie składają się cykle biogeochemiczne poszczególnych substancji.
promieniotw rczo
promieniotwórczość

Przemiany jednych pierwiastków w inne zachodzą samorzutnie w przypadku pierwiastków promieniotwórczych (promieniotwórczość naturalna), lub w przypadku innych pierwiastków tylko w wyniku bombardowania jąder atomowych wysokoenergetycznymi cząstkami lub powolnymi neutronami. Pierwiastki chemiczne o liczbie atomowej większej od 92 otrzymywane są w wyniku sztucznych reakcji jądrowych

podzia pierwiastk w

Pierwiastki chemiczne najogólniej dzielimy na metale, niemetale i półmetale (obecnie nazwa półmetale nie jest zalecana). Większość z nich występuje we Wszechświecie w związkach chemicznych lub w postaci mieszaniny izotopów. Obecnie znanych jest 115 pierwiastków (usystematyzowanych w układzie okresowym pierwiastków chemicznych) odpowiadających liczbom atomowym od 1 do 118.

Pierwiastki chemiczne najogólniej dzielimy na metale, niemetale i półmetale (obecnie nazwa półmetale nie jest zalecana). Większość z nich występuje we Wszechświecie w związkach chemicznych lub w postaci mieszaniny izotopów. Obecnie znanych jest 115 pierwiastków (usystematyzowanych w układzie okresowym pierwiastków chemicznych) odpowiadających liczbom atomowym od 1 do 118.

Pierwiastki chemiczne najogólniej dzielimy na metale, niemetale i półmetale (obecnie nazwa półmetale nie jest zalecana). Większość z nich występuje we Wszechświecie w związkach chemicznych lub w postaci mieszaniny izotopów. Obecnie znanych jest 115 pierwiastków (usystematyzowanych w układzie okresowym pierwiastków chemicznych) odpowiadających liczbom atomowym od 1 do 118.

Pierwiastki chemiczne najogólniej dzielimy na metale, niemetale i półmetale (obecnie nazwa półmetale nie jest zalecana). Większość z nich występuje we Wszechświecie w związkach chemicznych lub w postaci mieszaniny izotopów. Obecnie znanych jest 115 pierwiastków (usystematyzowanych w układzie okresowym pierwiastków chemicznych) odpowiadających liczbom atomowym od 1 do 118.

Podział pierwiastków

Pierwiastki chemiczne najogólniej dzielimy na metale, niemetale i półmetale (obecnie nazwa półmetale nie jest zalecana). Większość z nich występuje we Wszechświecie w związkach chemicznych lub w postaci mieszaniny izotopów. Obecnie znanych jest 115 pierwiastków (usystematyzowanych w układzie okresowym pierwiastków chemicznych) odpowiadających liczbom atomowym od 1 do 118

uk ad okresowy pierwiastk w
Układ okresowy pierwiastków

Układ okresowy pierwiastków - zestawienie wszystkich pierwiastków chemicznych w postaci rozbudowanej tabeli, uporządkowanych według ich rosnącej liczby atomowej, grupujące pierwiastki według ich cyklicznie powtarzających się podobieństw właściwości, zgodnie z prawem okresowościDmitrija Mendelejewa

wykona a40

wykonała

Marta Mikulska

1a gim

materia41

MATERIA

ATOMY I CZĄSTECZKI

poj cia42
POJĘCIA
 • ATOM - najmniejszy składnik materii, któremu można przypisać właściwości chemiczne.
 • CZĄSTECZKA (molekuła) – trwałe połączenie więcej niż jednego atomu połączone wiązaniami chemicznymi.
modele atom w

BOHRA - według tego modelu elektron krąży wokół jądra jako naładowany punkt materialny, przyciągany przez jądro siłami elektrostatycznymi.

MODELE ATOMÓW

THOMSONA -uważał on, że każdy atom jest zbudowany z jednorodnej kuli elektryczności dodatniej. Wewnątrz tej kuli znajdują się ujemne elektrony.

czy wiesz e
CZY WIESZ, ŻE…?
 • Cząsteczki w powietrzu poruszają się z prędkością 1500km/h, zderzając się z innymi atomami 80 miliardów razy na sekundę.
 • Węgiel łączy się z innymi atomami tak dobrze, że jedna cząsteczka pewnych związków węglowych, takich jak DNA, może składać się z milionów atomów. Istnieje tak wiele cząsteczek zawierających węgiel, że poświęcono im całą dziedzinę chemii. Nazywamy ją chemią organiczną, ponieważ cząsteczki zawierające węgiel są podstawą życia wszystkich organizmów.
 • Wszystkie atomy są bez przerwy w ruchu; dostarczając im energię sprawiamy, że poruszają się coraz szybciej i stają się coraz cieplejsze.
cz steczki dna
CZĄSTECZKI DNA
 • Kwas deoksyrybonukleinowy (inaczej DNA) -wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny należący do kwasów nukleinowych. Występuje w chromosomach i pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych.

Cząsteczka DNA: A) fosforanowo-węglowodanowy łańcuch główny, B) węglowodan, C) reszta fosforanowa, D) zasada azotowa

wykonawcy

WYKONAWCY:

Aleksandra Lis

Diana Łozowska

cia a sta e
Ciała stałe

1.Są twarde.

2. W ustalonej temperaturze mają własny kształt i rozmiary.

3. Mają stałą objętość – są nieściśliwe.

4. Dzielą się na bezpostaciowe i krystaliczne.

5. Mogą być: sprężyste, plastyczne, kruche zależy to między innymi od wielkości działającej siły.

6. Pod wpływem temperatury część z nich może

zmienić stan skupienia na ciekły lub gazowy.

slide50
Gazy

1. Nie mają własnego kształtu.

2. Naczynia (pomieszczenia) w których się

znajdują wypełniają równomiernie.

3. Są ściśliwe i rozprężliwe tzn. można łatwo

zmienić ich objętość.

4. Pod wpływem temperatury część z nich

może zmienić stan skupienia na ciekły lub stały

ciecze
Ciecze

1. Nie mają własnego kształtu, przyjmują kształt naczynia w którym się znajdują.

2. Dokładnie oblewają przedmioty w nich zanurzone.

3. Mają stałą objętość – są nieściśliwe.

4. Może zachodzić w nich zjawisko dyfuzji.

5. Pod wpływem temperatury mogą zmienić stan skupienia na stały lub gazowy.

cia o sta e
Ciało stałe

To każda substancja, która nie jest płynna, czyli zachowuje kształt i jest nieściśliwa.

spr yste
Sprężyste

Jest to ciało, na które działa jakaś siła. Zmienia ona kształt danego ciała, ale kiedy znika przedmiot ten powraca do pierwotnego kształtu, np. sprężyna.

plastyczne
Plastyczne

Jest to ciało, którego kształt możemy dowolnie zmieniać.

kruche
Kruche

Jest to ciało, które pod wpływem siły kruszy się.

slide57
Gaz

To stan skupienia materii, w którym ciało fizyczne łatwo zmienia kształt i zajmuje całą dostępną mu przestrzeń.

ciecz
Ciecz

Ciało fizyczne, które trudno zmienia objętość, a łatwo zmienia kształt. Wskutek tego ciecz przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje, ale w przeciwieństwie do gazu nie rozszerza się, aby wypełnić je całe.

slide59

Woda występuje najczęściej w postaci cieczy, jednak może być ona również ciałem stałym (lód lub śnieg), a także gazem (para wodna). Prawie wszystkie substancje mogą przechodzić z jednego stanu skupienia w inny. Rozróżnia się następujące przejścia fazowe wody :

slide62
ze stanu stałego w ciekły - topnienie
 • ze stanu ciekłego w stały - krzepnięcie
 • ze stanu ciekłego w gazowy - parowanie
 • ze stanu gazowego w ciekły - skraplanie
 • ze stanu stałego w gazowy - sublimacja
 • ze stanu gazowego w stały - resublimacja
slide63

Autorzy

Kasia Pupin

&

Agnieszka Rechinbach

Klasa I a gim.

kom rka zwierz ca
KOMÓRKA ZWIERZĘCA

Komórki zwierzęce mają rozmaite kształty, wielkości i kolory. Większość jest zbudowana z cieniutkiej błony, otaczającej częściowo przezroczystą, galaretowatą substancję, i wiele maleńkich części wewnętrznych nazywanych organellami. Wielkość, kształt i organelle komórki zależą od wykonywanej przez nią pracy. Ludzki organizm zbudowany jest z ponad 50 bilionów komórek.

kom rka ro linna
KOMÓRKA ROŚLINNA

Komórka roślinna jest rodzajem komórki eukariotycznej charakteryzującej się obecnością plastydów, silnym rozwojem wakuoli, celulozową ścianą komórkową oraz specyficznymi połączeniami, tzw. plazmodesmami – utworzonymi z pasm cytoplazmy i łączącymi wnętrza sąsiadujących ze sobą komórek.

slide68

Komórka roślinna przyjmuje zwykle postać wielościanów, które bywają izodiametryczne oraz mniej lub bardziej wydłużone (np. komórki tkanek mechanicznych i przewodzących).Przeciętna wielkość komórek roślinnych waha się w granicach od 20 do 300 μm; komórki wydłużone mogą osiągnąć kilka cm długości, natomiast długość rurek mlecznych może dochodzić do kilku metrów.

co to w og le s minera y
Co to w ogóle są minerały ?

Minerał to pierwiastek lub związek chemiczny będący normalnie ciałem krystalicznym, którego struktura ukształtowała się w wyniku procesów geologicznych.

znaczenie minera w
Znaczenie minerałów

Większości z nas pierwiastki, takie jak: cynk, chrom, mangan czy miedź bardziej kojarzą się z przemysłem ciężkim niż ze zdrowym odżywianiem. Natomiast, gdy ktoś wspomina o niklu, fosforze czy molibdenie - myślami wracamy do lat szkolnych i sprawdzania naszej wiedzy przez nauczyciela z bogactw naturalnych różnych krajów. W istocie jednak wymienione pierwiastki (i wiele innych) są ważnym składnikiem procesów przemiany materii w organizmie człowieka. Owe minerały, metale i sole, spożywane w odpowiednich dawkach - pozwalają nam długo cieszyć się zdrowiem, aktywnością fizyczną, zachować urodę, wewnętrzny spokój oraz na co dzień odczuwać radość z życia.

slide73

Powodem wielu dolegliwości i chorób jest niedostatek (lub nadmiar) substancji mineralnych w organizmie.

slide74

Cechy charakteryzujące dany minerał:

 • układ krystalograficzny
 • twardość minerałów
 • łupliwość
 • rysa
 • przełam
 • barwa minerału
 • zabarwienie minerału
 • gęstość
 • połysk
slide75

Nauką zajmującą się minerałami jest mineralogia. Naukami wywodzącymi się z mineralogii są: petrografia, petrologia, gemmologia (nauka o kamieniach szlachetnych), krystalografia i jej pochodne. Mineralogia dzieli się także na topomineralogię (nauka o występowaniu minerałów), mineralogie genetyczną, mineralogie opisową. Jest przede wszystkim nauką interdyscyplinarną, pełni istotna rolę w badaniach w zakresie chemii, fizyki, ochrony środowiska, astronomii, medycyny, oraz w naukach technicznych.

przygotowa a aleksandra ba ka kl i a gimn
Przygotowała :

Aleksandra Bańka

Kl. I A Gimn. 