Download
impresionizmas dail je n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Impresionizmas dailėje PowerPoint Presentation
Download Presentation
Impresionizmas dailėje

Impresionizmas dailėje

454 Views Download Presentation
Download Presentation

Impresionizmas dailėje

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Impresionizmas dailėje

 2. Impresionizmas dailėje • Pirmiausiai impresionizmas susiformavo prancūzų tapyboje 1874 metais; vėliau reiškėsi daugelio Europos šalių dailėje, literatūroje, muzikoje, teatre. Impresionizmo pagrindas - įsitikinimas, kad viskas pasaulyje nuolat kinta ir tikra yra tik tai, ką atskiras žmogus mato ir jaučia konkrečią akimirką. Impresionistų kūrybai būdinga trumpalaikių pojūčių ir unikalių įspūdžių, perteikimas.

 3. Impresionizmas dailėje • Jie tvirtino, kad joks dailininkas iki šiol nevaizdavo gamtos taip, kaip ją iš tikrųjų mato - visi daiktai paveiksle būdavo vaizduojami vienodai. Impresionistai atsisakė ryškių kontūrų ir tamsių šešėlių. Jie vaizdavo ne tiek pačius daiktus, kiek juos supančią šviesą ir atmosferą. Kai kuriuos šviesos perteikimo pavyzdžius impresionistai rado romantiko Delakrua ir anglų dailininkų Konstablio ir Ternerio tapyboje.

 4. Impresionizmas dailėje • Impresionistai daug naujo įnešė ir į paveikslo kompoziciją. Ankstesni paveikslai buvo kruopščiai apgalvoti, ramūs, todėl neretai veikiantieji asmenys atrodė tarsi tyčia pozuotų. Impresionistai komponavo paveikslą taip, lyg tai būtų atsitiktinai paimtas gabalėlis tikrovės. Dažnai paveikslo kraštas tarsi nukirsdavo žmogaus figūrą arba kokį nors daiktą. • Impresionistai tapė įprastus daiktus, peizažus, miesto vaizdus, savo amžininkus.

 5. Impresionizmas dailėje • Kita vertus, impresionistai tikrovę vaizdavo lyg ir be aistros, stengdamiesi maksimaliai tiksliai perteikti tik išorinę, matomą pusę. • Impresionistai paveiksluose stengėsi perteikti akimirkos įspūdį, nuolatinės pasaulio kaitos momentą. Tai – fotografijos principas. Impresionistai – tikri miesto poetai, tapantys ne studijoje, o lauke, fiksuojantys kasdienio Paryžiaus gyvenimo akimirkas. Žymiausi tarp jų – Monė, Renuaras, Pisaro.

 6. Klodas Monė • Pats nuosekliausias impresionistas buvo Klodas Monė (1840 - 1926). Daugelyje jo paveikslų serijų kartojasi šieno kupetų, tvenkinyje žydinčių vandens lelijų, topolių alėjų ir kiti motyvai.Nutapęs ryto rūke skęstantį uostą, paveikslą dailininkas pavadino “Įspūdis. Saulėtekis”. Iš šio paveikslo pavadinimo atsirado impresionizmo terminas.

 7. K. Monė. Įspūdis. Saulės patekėjimas .

 8. K. Monė. Vandens lelijos.

 9. K. Monė. Moteris sode.

 10. Kamilio Pisaro • Visa, kas pasakyta apie impresionistus, visiškai tinka ir Kamilio Pisaro (1830 - 1963) kūrybai. Jo nutapytuose miesto vaizduose matome pilnus ekipažų Paryžiaus bulvarus, tamsiomis dėmelėmis perteiktas pėsčiųjų figūrėles.

 11. K. Pisaro. Kelias.

 12. K. Pisaro. Pokalbis.

 13. K. Pisaro. Rytas.

 14. K. Pisaro. Autoportretas.

 15. Ogiustas Renuaras • Tapyti žmones mėgo ir Ogiustas Renuaras (1841 - 1919) Ypač minkštai nutapyti jo paveikslai, vaizduojantys nuostabias moteris švelniais veidais arba besiilsinčius ar besilinksminančius užmiesčio pokylyje miestiečius.

 16. O.Renuaras. Merginos su gėlėmis.

 17. O. Renuaras. Dvi seserys.

 18. Apibendrinimas • Impresionizmas atsirado Paryžiuje 1874 metais. • Impresionistų kūrybai būdinga trumpalaikių pojūčių ir unikalių įspūdžių perteikimas. • Impresionistai komponavo paveikslą taip, lyg tai būtų atsitiktinai paimtas gabalėlis tikrovės. • Žymiausi tarp impresionistų – Monė, Renuaras, Pisaro.

 19. Ačiū už dėmesį  Darbą atliko: Goda Milinavičiūtė Ieva Verbickaitė 2G