Ibalasya vaanai na kdaip mao eauta
Download
1 / 18

ibalasya vaaNaI na kdaip mao Eauta . - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

ibalasya vaaNaI na kdaip mao Eauta. pazsya ivaYayao saUcanaa .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ibalasya vaaNaI na kdaip mao Eauta .' - eugene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ibalasya vaanai na kdaip mao eauta

ibalasyavaaNaInakdaipmaoEauta.

pazsya ivaYayao saUcanaa .

AYTmakxaayaa: paz\yapustksya iWtIyapaz: A~ BavataM samaxaM p`stUyato.AyaM paz: pHcatn~at\ gaRhIta Bavait.Asya rcaiyata ivaYNauXamaa- .t~ pHca tn~a: - ima~Baod: . ima~samp`aiPt: . kakaolaUkIyama\ .labQap`NaaXa: . AprIixatkarkma\ [it .pHcatn~sya tRtIyao kakaolaUkIyao p`itpaidta [yaM kqaa.


kismaMiXcat\ vanaoKrnaKr:naamaisaMh: p`itvasaitsma .sa: kdaicat\ [tstt: pirBa`mana\ xauQaat-: naikiHcadipAaharMp`aPtvaana\.


samaanaaqa-kXabda:- 1 pirBa`mana\ -saHcarna\ 2 kdaicat\ -ekda 3 xauQaat-: -bauBauixat: (xauQaa+ Aat-: ) 4 p`aPtvaana\ -labQavaana\ 5 kismana\ +icat\ =kismaMiXcat\ 6 [t: +tt: = [tstt:


tt: saUyaa-stsamayaoekaMmahtIMgauhaMdRYT\vaasa: Aicantyat\ - “naUnama\ etsyaaMgauhayaaMra~aOkao|ipjaIva: AagacCit.At: A~OvainagaUZaoBaU%vaaitYzaima” [it.


 • etismana\ Antrogauhayaa: svaamaIdiQapucC: naamaXaRgaala: samaagacCt\.


Sa ca yaavat pxyait tavat isamhpdpwit gauhayaam p ivayta drxyato na ca baihragata
sa ca yaavat\ pXyait tavat\ isaMhpdpwit: gauhayaaM p`ivaYTa dRXyato na ca baihragata .


inagaUZ: - inalaIna: dRYT\vaa - [email protected] isaMhpdpwit: - isaMhsya padica*naaina . baih: + Aagata - baihragata . saUya- + Astsamayao - saUyaa-stsamayao .


Paazat p xnaanaamau traina ilakt
Paazat\ p`Xnaanaamau%traiNailaKt.

 • 1 isaMhsyanaamaikma\?

 • 2 k: xauQaat-: AasaIt\ ?

 • 3 gauhayaa: svaamaI k: AasaIt\ ?

 • 4 isaMh: ikma\ Aicantyat\ ?

 • 5 ka gauhayaaMp`ivaYTadRXyato?


Sainqam kr vaa ilakt
sainQaMkR%vaailaKt .

 • 1 A~ +eva

 • 2 k: +Aip

 • 3 ikiHcat\ +Aip

 • 4 saUya- +Astsamayao

 • 5 baih: +Aagata

 • P`ad%tXabdoBya: Avyayapdana\ A=\iktana\ kurut.

 • 1 vanao . isaMh: . tt: . P`aaPtvaana\ .

 • 2 naUnama\ . gauhayaaM .ra~aO . jaIva: .


 • XaRgaala: Aicantyat\ - “AhaoivanaYTao|isma.naUnamaismana\ ibalaoisaMh: AstIit tk-yaaima.tt\ ikMkrvaaiNa?” evaMivaican%yadUrsqa: rvaMktu-maarbQa:- “Baaoibala!Baaoibala!ikMnasmarisayanmayaa %vayaasahsamaya: kRtao|istyat\ yadahM baa*yat: p`%yaagaimaYyaaimatda %vaMmaama\ AakariyaYyaisa?yaid %vaMmaaMnaAa*vayaisatih- AhMiWtIyaMibalaMyaasyaaima.”


Aqa ett\ Eau%vaa isaMh: Aicantyat\- “ naUnamaoYaa gauha svaaimana: sada samaa*vaanaM kraoit.prntu mad\Bayaat\ na ikiHcad\ vadit.”


P axnaanaama traina puna vaa@yaona trt
P`aXnaanaama\ ]%traiNa [email protected] ]%trt.

 • 1 XaRgaala: ikmaicantyat\ ?

 • 2 XaRgaalasyaAa*vaanaMEau%vaaisaMh: ikmaicantyat\ ?

 • samaanaaqa-kMpdMpazat\ ica%vaailaKt.

 • 1 XabdM …………………… .

 • 2 icantyaaima ………………….

 • 3 dUroisqa%a: ………………….

 • 4 Aa*vayaisa ………………….


pazat\ [email protected]%vaailaKt.ivanaYT: +Aisma ………………….Aist+ [it ………………… .kRt: +Aist ……………….yada+Ahma\ ………………….yaasyaaima-gaimaYyaaima .AakariyaYyaisa-Aa*vayaisa .


Aqavaa saaiqvadmaucyato
Aqavaa saaiQvadmaucyato-

 • “Bayasan~stmanasaaM hstpadaidka: ik/yaa:.

 • p`vat-nto na vaaNaI ca vaopqauXcaaiQakao Bavaot\..”

 • tdhM Asya samaa*vaanaM kraoima .evaM sa: ibalao p`ivaXya mao BaaojyaM BaivaYyait.[%qaM ivacaaya- isaMh: sahsaa XaRgaalasya Aa*vaanamakraot\ .


 • isaMhsya ]ccagaja-naQvainanaasaagauha ]ccaO: XaRgaalama\ Aa*vayat\.AnaonaAnyao|ipPaXava: BayaBaIta: ABavana\.XaRgaalaao|ipdUrMplaayamaana: [mamapzt\-


AnaagatM ya: kuruto sa XaaoBato sa Xaaocyato yaao na krao%yanaagatma\. vanao|~ saMsqasya samaagata jara ibalasya vaaNaI na kdaip mao Eauta .. ------------------


vaopqau: svaod: . Palaayamaana: Qaavamaana: . vaaNaI vaak\ . pXava: jantva: . BayaBaIt: san~st: . XaRgaalaao|ip - …………… + Aip. Anyao|ip - Anyao + …………….


Abyaasa kaya ma
AByaasa kaya-ma\ .

 • ]psaga- M QaatuM p`%yayaM ca yaaojaiya%vaa ilaKt.

 • 1 p` + ivaXa\ + lyap\ ……………………….

 • 2 iva + car\ + lyap\ ……………………….

 • 3 BaU + @%vaa ………………….

 • 4 iva + icant\ + lyap\ ……………………….

 • 5 dRXa\ + @%vaa ……………………….


ad