Glavni cilj OP ROPI je: - PowerPoint PPT Presentation

eugene
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Glavni cilj OP ROPI je: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Glavni cilj OP ROPI je:

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
Glavni cilj OP ROPI je:
148 Views
Download Presentation

Glavni cilj OP ROPI je:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013(OP ROPI)Jernej Saksida, 6.12.2007

 2. Glavni cilj OP ROPI je: zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanje kakovosti okolja in za izgradnjo ustrezne infrastrukture.

 3. Struktura razvojnih prioritet in prednostnih usmeritev OP ROPI

 4. 1. Razvojna prioriteta Železniška infrastruktura Splošni cilj razvojne prioritete je posodobitev oziroma gradnja nove železniške infrastrukture v RS, ki se preko V. in X. evropskega prometnega koridorja vključuje v transevropsko prometno omrežje (TEN).

 5. 2. Razvojna prioriteta Cestna in pomorska infrastruktura – KS • Prednostne usmeritve: • področje cest: • dokončanje AC križa; • povečati varnost in pretočnost na AC omrežju; • odprava ozkih grl; • področje pomorstva: • povečanje pretovora v Luki Koper; • vključevanje v projekt pomorskih avtocest.

 6. Kazalniki RP Cestna in pomorska infrastruktura – KS

 7. 3. Razvojna prioriteta Prometna infrastruktura – ESRR • Prednostne usmeritve: • Področje cest: • integracija virov šibkejših in obmejnih regij; • odprava ozkih grl na na državni mreži; • izboljšanje varnosti na cestah; • Področje javnega potniškega prometa: • vzpostavitev učinkovitejšega javnega potniškega prometa v mestnih območjih; • Področje letalske in letališke infrastrukture: • povečanje zmogljivosti kontrole zračnega prometa; • povečanje števila prepeljanih potnikov.

 8. Kazalniki RP Prometna infrastruktura – ESRR

 9. 4. Razvojna prioriteta Ravnanje s komunalnimi odpadki • izgradnja in posodobitev regijskih centrov za ravnanje z odpadki; • izgradnja zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov • ureditev ravnanja z blatom iz čistilnih naprav

 10. 5. RP Varstvo okolja – področje voda • Prednostne usmeritve: • Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod: • izgraditev ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo skladno z evropskimi direktivami • Oskrba s pitno vodo: • vzpostavitev novih in obnova obstoječih infrastrukturnih objektov in naprava za zagotovitev redne in kvalitetne oskrbe z pitno vodo • Zmanjšanje škodljivega delovanja voda • povečanje poplavne varnosti • vzpostavitev ustreznega hidrološkega monitoringa

 11. Kazalniki RP Varstvo okolja - področje voda

 12. 6. RP Trajnostna raba energije • Prednostne usmeritve: • Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb • energetsko učinkovita gradnja in sanacija obstoječih stavb v javnem sektorju • uporaba sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo stavb ter okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo s poudarkom na obnovljivih virih energije in kogeneraciji • Učinkovita raba električne energije: • izvedba aktivnosti za znižanje rabe električne energije v industriji drugi široki rabi.

 13. 6. RP Trajnostna raba energije • Prednostne usmeritve: • Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo: • večji individualni sistemi ter daljinski in skupinski sistemi za proizvodnjo toplote in električne energije s poudarkom na obnovljivih virih energije in kogeneraciji; • Demonstracijski projekti, informiranje svetovanje • povečati tudi dejavnosti za dvig ozaveščenosti, informiranosti in usposobljenosti porabnikov energije, potencialnih investitorjev, ponudnikov energetskih storitev in drugih ciljnih skupin

 14. Kazalniki RP Trajnostna raba energije

 15. 7. RP Tehnična pomoč OP ROPI • Namen tehnične pomoči je zagotoviti učinkovito izvajanje operativnega programa, razvojnih prioritet, prednostnih usmeritev ter operacij OP ROPI. • Upravičene aktivnosti v potrjenem programu tehnične pomoči • obveščanje javnosti (dogodki, spletna stran, promocijske aktivnosti, aktivnosti v medijih in drugo); • študije in vrednotenja na področju izvajanja operativnih programov; • dodatne zaposlitve, stroški dela pri udeležencih, ki izvajajo OP ROPI; • upravljanje in izvajanje programa (najem, vzdrževanje, upravljanje prostorov, izobraževanje, prevajanje, kontrole na kraju samem in ostale podporne aktivnosti); • informacijski/računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenje.

 16. 7. RP Tehnična pomoč OP ROPI • Stanje izvajanja projektov tehnične pomoči: • Potrjeni projekti tehnične pomoči: • projekt tehnične pomoči OP ROPI – upravičenec SVLR (postopki dodatnih zaposlitev delno v teku, delno izvedeni, financiranje podpornih aktivnosti v teku); • projekt Tehnična pomoč OP ROPI – upravičenec MF-UNP (postopki dodatnih zaposlitev v teku, financiranje podpornih aktivnosti v teku, financiranje zunanjega izvajalca za akreditacijo sistema). • Projekti tehnične pomoči v usklajevanju: • projekt Tehnična pomoč OP ROPI – upravičenec MzP; • projekt Tehnična pomoč OP ROPI – upravičenec ARSO; • projekt Tehnična pomoč OP ROPI – upravičenec MF-PO. • V teku aktivnosti tehnične pomoči upravičenca SVLR za obveščanje javnosti (narejena celostna grafična podoba (CGP) za NPO 07-13) in študije ter vrednotenja. Prav tako v teku postopki zaposlitev MF UNP in SVLR.

 17. Hvala za pozornost! Obiščite nas tudi na: http://www.svlr.gov.siJernej Saksidajernej.saksida@gov.si