workfare n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ระบบการบริหารจัดการสวัสดิการแบบ ‘Workfare’ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ระบบการบริหารจัดการสวัสดิการแบบ ‘Workfare’

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 67

ระบบการบริหารจัดการสวัสดิการแบบ ‘Workfare’ - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

ระบบการบริหารจัดการสวัสดิการแบบ ‘Workfare’. อมรเทพ จาวะลา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ทำไมต้องมี Workfare ควบคู่ Welfare. เตรียมความพร้อมไปสู่สังคมสวัสดิการ การแก้ปัญหาความยากจน สร้างงานในภาคชนบท และลดความเหลื่อมล้ำอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรองดอง และปฏิรูปประเทศไทย

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ระบบการบริหารจัดการสวัสดิการแบบ ‘Workfare’


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
workfare

ระบบการบริหารจัดการสวัสดิการแบบ‘Workfare’ระบบการบริหารจัดการสวัสดิการแบบ‘Workfare’

อมรเทพ จาวะลา

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

workfare welfare
ทำไมต้องมี Workfare ควบคู่ Welfare
 • เตรียมความพร้อมไปสู่สังคมสวัสดิการ
 • การแก้ปัญหาความยากจน สร้างงานในภาคชนบท และลดความเหลื่อมล้ำอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรองดอง และปฏิรูปประเทศไทย
 • หลีกเลี่ยงปัญหาทางด้านการคลัง ดังที่ปรากฎในประเทศรัฐสวัสดิการการส่วนใหญ่
 • ให้คนในวัยทำงานมีแรงจูงใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
 • Workfare จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการสวัสดิการ เพื่อให้ประเทศไทยพร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคมสวัสดิการที่มีคุณภาพ และยั่งยืน
slide3
โครงเรื่องนำเสนอ
 • บทบาทและความสำคัญของระบบสวัสดิการแบบ workfare
 • การพัฒนา และแนวความคิดการจัดระบบสวัสดิการแบบ workfare ในต่างประเทศ
 • การศึกษาเปรียบเทียบข้อดี และข้อเสียของระบบ workfare
 • ระบบสวัสดิการแบบ workfare ที่เหมาะสมในประเทศไทย
 • สรุป และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1 workfare
1. บทบาทและความสำคัญของระบบสวัสดิการแบบ Workfare
 • สวัสดิการสำหรับการทำงาน (workfare) หรือการทำงานสาธารณะ (public works) รัฐใช้ในการแทรกแทรงตลาดแรงงานในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยทั่วไปจะเป็นโครงการที่จ้างงานระยะสั้น โดยให้ค่าจ้างที่ต่ำแก่คนงานไร้ฝีมือ ส่วนใหญ่เป็นงานที่ใช้แรงงานมาก
 • ความหมาย และขอบเขตของโครงการระบบสวัสดิการสำหรับการทำงาน (workfare) นั้นมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ โดยมักถูกมองว่า เป็นโครงการสร้างงาน ลักษณะการช่วยลดค่าจ้าง (wage subsidy) หรือเป็นการที่รัฐจ่ายค่าจ้างแรงงานให้ทั้งหมดเพื่อแก้ปัญหาการว่างงาน
 • แต่มุมมองนี้ได้ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นการสร้างงานด้านการทำงานสาธารณะ ด้วยค่าจ้างที่ต่ำเพื่อเป็นมาตราการระยะสั้นในการช่วยเหลือคนยากจน
world bank
วัตถุประสงค์ ระบบสวัสดิการสำหรับการทำงาน(World Bank)
 • ให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการว่างงานที่สูง
 • มีส่วนช่วยในการรักษาระดับการบริโภคของผู้ร่วมโครงการ ผู้ร่วมโครงการได้รับรายได้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อไปใช้ในการบริโภค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการลดความขาดแคลนอาหาร และต่อสู้กับความยากจน
 • โครงการนี้มีส่วนสำคัญในการสร้างสาธารณูปโภคที่จำเป็นในท้องที่ เช่นมีการจ้างงานเพื่อสร้างระบบชลประทาน และถนนในเขตชนบท ซึ่งสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้อาจสามารถก่อให้เกิดรายได้ และการจ้างงานต่อไปในอนาคต
 • Workfare สามารถเจาะจงไปยังพื้นที่ที่มีปัญหาความยากจน และการว่างงานที่สูง อีกทั้งยังได้รับผลประโยชน์ทางอ้อมด้วยหากสิ่งก่อสร้างต่างๆก่อให้เกิดรายได้ และการจ้างงานในพื้นที่นั้นๆในอนาคต
2 workfare
2. การพัฒนา และแนวความคิดการจัดระบบสวัสดิการแบบ workfare ในต่างประเทศ
 • การศึกษาชิ้นนี้เริ่มด้วยการอธิบายบทบาท ความสำคัญ การพัฒนาด้านแนวความคิด และรูปแบบการบริหารจัดการของระบบสวัสดิการ workfare ในประเทศต่างๆที่มีการดำเนินการเรื่องนี้ ซึ่งได้แก่
  • ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ประเทศเดนมาร์ก
  • ประเทศเยอรมัน
  • ประเทศสิงคโปร์
  • ประเทศอินเดีย
slide7
เกณท์การคัดเลือกประเทศที่ศึกษาเกณท์การคัดเลือกประเทศที่ศึกษา
 • บางประเทศประสบความสำเร็จในการใช้ระบบ workfare ในการลดภาระทางการคลังของภาครัฐที่มีต่อกลุ่มคนว่างงานที่ส่วนใหญ่รอคอยเงินช่วยเหลือทางสังคมจากรัฐ
 • ในขณะที่บางประเทศใช้ระบบ workfare ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพของตลาดแรงงาน หรือลดความยากจนให้แก่คนในภาคชนบทในประเทศ
 • ประทศไทยสามารถนำบทเรียนจากการบริหารจัดการระบบ workfare รวมถึงเกณท์การเลือกกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่สมควรได้รับประโยชน์ จากตัวอย่างต่างๆในการศึกษานี้ มาสร้างเป็นแนวความคิด และบทเรียนในการริเริ่มสร้างระบบ workfare ในประเทศไทยได้ต่อไป
workfare1
การศึกษาเปรียบเทียบระบบ Workfare
 • จุดประสงค์
 • กลุ่มเป้าหมาย
 • การบริหารจัดการ
 • ประเภทงาน

8

slide9
ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ระบบความช่วยเหลือด้านสังคม (social assistance) ได้แปรสภาพจากการช่วยเหลือ ครอบครัวที่มีภาระหรือความลำบากเป็นลักษณะความรับผิดชอบของคนที่ต้องหางาน
 • ความช่วยเหลือด้านความยากจนไม่ใช่สิ่งที่ได้มาโดยฐานะการเป็นพลเมืองของรัฐแต่เป็นหน้าที่ที่แต่ละบุคคลต้องช่วยเหลือตนเองโดยแลกกับการทำงาน
slide10
ลักษณะโครงสร้างระบบความช่วยเหลือทางสังคมของสหรัฐอเมริกาลักษณะโครงสร้างระบบความช่วยเหลือทางสังคมของสหรัฐอเมริกา
 • เป็นระบบรัฐบาลกลาง (Federal system)
 • ความรับผิดชอบของรัฐบาลในระดับต่างๆแตกต่างกันไป
 • หน้าที่ที่ผู้ได้รับความช่วยเหลือทางสังคมควรปฎิบัติเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่คนยากจนอาศัย อายุ รวมถึงลักษณะโครงสร้างครัวเรือน
slide11
ระบบความช่วยเหลือทางสังคมของสหรัฐอเมริกามีมากกว่า 80 โครงการ ที่ต้องการลดความยากจน แต่มีระบบใหญ่ๆ 6 โครงการดังนี้คือ
 • การให้เงินช่วยเหลือคืนจากภาษี (Earned Income Tax Credit - EITC) ซึ่งช่วยเหลือด้านรายได้แก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อยที่มีบุตรต้องเลี้ยงดู
 • การช่วยเหลือระยะสั้นแก่ครอบครัวที่มีความต้องการ (Temporary Assistance to Needy Family - TANF) เป็นเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อยที่มีบุตรต้องเลี้ยงดู โดยจำนวนเงินช่วยเหลือขึ้นอยู่กับขนาดครัวเรือน สถานที่อยู่อาศัยและรายได้ของครัวเรือนนั้นๆ โดยต้องมีการทำงานเป็นการแลกเปลี่ยนกับความช่วยเหลือดังกล่าว
 • การช่วยเหลือทางด้านอาหาร (Food Stamps)
slide12

4. การช่วยเหลือทั่วไป (General Assistance) เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่คนที่ไม่เข้าข่ายได้รับเงินจาก TANF และเงินประกันรายได้ (Supplement Income Security - SSI)

5. เงินประกันรายได้ (SSI) เป็นเงินช่วยเหลือแก่คนสูงอายุ คนตาบอด และคนพิการ

6. การช่วยเหลือด้านสุขภาพแก่คนจน (Medicaid)

slide13
ลักษณะพิเศษของระบบความช่วยเหลือทางสังคมของสหรัฐอเมริกามีดังนี้คือลักษณะพิเศษของระบบความช่วยเหลือทางสังคมของสหรัฐอเมริกามีดังนี้คือ
 • ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือทางสังคมสามารถรับความช่วยเหลือจากโครงการต่างๆได้ เช่น บางคนที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากการว่างงาน (Unemployment Insurance) อาจได้ Food Stamps หรือ TANF ด้วยก็ได้
 • ระบบความช่วยเหลือทางสังคมของสหรัฐอเมริกาเป็นการเกี่ยวโยงกันระหว่างรัฐบาลระดับ Federal, State และ Local เช่น การช่วยเหลือทางด้าน Food Stamps, SSI, EITC ซึ่งจะเป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ บางรัฐเพิ่มการสนับสนุนด้าน SSI และ EITC สำหรับ Food Stamps นั้นอาจได้รับเงินสนับสนุนจาก Federal แต่ State เป็นผู้คำนวนเงินช่วยเหลือ และค้นหาผู้สมควรไดัรับการช่วยเหลือ สำหรับ TANF นั้นแต่ละรัฐเป็นผู้ค้นหาผู้ที่สมควรได้รับเงินช่วยเหลือและคำนวนเงินที่จะให้
slide14

ลักษณะครัวเรือนมีบทบาทต่อเงินช่วยเหลือ โดย TANF จะช่วยเหลือครอบครัวที่มีบุตร สำหรับครอบครัวที่ไม่มีบุตรหรือคนอายุน้อยที่อยู่คนเดียวมักจะไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านสังคมประเภทนี้

 • ความช่วยเหลือแก่คนยากจนประเภท TANF ของแต่ละรัฐจะแตกต่างไป
slide15
ลักษณะ 4 ประการที่ผลักดันให้คนที่ได้รับความช่วยเหลือเข้าสู่ตลาดแรงงาน คือ
 • การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเพิ่มขึ้นของวัฒนธรรมการพึ่งพิงผู้อื่น เพิ่มแรงกดดันทางการเมืองให้ลดเงินช่วยเหลือทางสังคมแก่ผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยที่ไม่ต้องทำงาน และสนับสนุนคนเหล่านั้นให้เข้าสู่ตลาดแรงงาน
 • การเปลี่ยนแปลงทางการสังคม โดยแต่เดิมนั้น เงินช่วยเหลือจะมอบให้กับเม่ที่มีลูกในวัยก่อนเข้าเรียน ซึ่งผู้หญิงเหล่านี้มักทำงานที่บ้าน แต่เมื่อมีผู้หญิงจำนวนมากเข้าสู่ตลาดแรงงาน ความสัมพันธ์ระหว่างเงินช่วยเหลือกับภาระหน้าที่ในการทำงานจึงเพิ่มขึ้น
 • เริ่มเห็นว่าการให้เงินช่วยเหลืออาจจะไม่ช่วยให้คนมองหางานทำ
 • มีการออกกฎหมายและนโยบายที่ต้องการเชื่อมโยงการทำงานเพื่อแลกกับเงินช่วยเหลือ
welfare workfare 4
การเปลี่ยนแปลงจาก Welfare สู่ Workfare ในสหรัฐอเมริกามี 4 ช่วงดังนี้คือ
 • Omnibus Budget Reconciliation Act of 1981 (OBRA)
 • Family Support Act of 1988 (FSA)
 • การปรับนโยบายในสมัย Clinton 1993
 • Personal Responsibility Work Opportunity Reconciliation Act (PRWORA) 1996
omnibus budget reconciliation act of 1981 obra
Omnibus Budget Reconciliation Act of 1981 (OBRA)
 • การให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่ภาระบุตรพึ่งพิง (Aid to Family with Dependent Children - AFDC) ได้จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายประกันสังคมในปี 1935 เพื่อให้สิทธิแก่ครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์และสมควรได้รับความช่วยเหลือ
 • เงินช่วยเหลือแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ
 • ในปี 1967 สภาคองเกรสได้จัดตั้งโครงการจูงใจการทำงาน (Work Incentive Program - WIN) ซึ่งบังคับให้ผู้ที่ได้รับ AFDC ไปลงทะเบียนหางานที่สำนักจัดหางานในพื้นที่
slide18

ประธานาธิบดี Regan เริ่มให้มีการทำงานหรือบริการสังคมเป็นการแลกเปลี่ยนกับเงินช่วยเหลือจาก AFDC

 • ปี 1981 สภาคองเกรสได้ออกกฎหมาย OBRA ให้อำนาจรัฐบาลมลรัฐในการบังคับให้คนในวัยทำงานต้องทำงานเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินช่วยเหลือ
 • ผู้ที่ปฎิเสธการทำงานจะได้รับเงินช่วยเหลือลดลง
family support act of 1988 fsa
Family Support Act of 1988 (FSA)
 • FSA ได้มีการตั้งโครงการสวัสดิการในการทำงานที่เรียกว่า Job Opportunity and Basic Skills (JOBS)
 • ให้อำนาจรัฐบาล Federal มากขึ้นในการบังคับให้คนที่ได้รับความช่วยเหลือหางานและอบรมแรงงาน และกำหนดให้รัฐบาลมลรัฐเพิ่มสัดส่วนคนที่หางานและทำโทษคนที่ไม่ร่วมมือในการหางานทำ
clinton s reform 1993
Clinton’s Reform 1993
 • ปฎิรูปให้ความสำคัญต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของคนโดยกำหนดว่าหลังจากผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือทางสังคม 2 ปีต้องเข้าร่วมในการอบรมแรงงาน หรือทำงานให้สังคม
 • ให้รัฐบาลมลรัฐกำหนดการมีส่วนร่วมของคน และเร่งขยายจำนวนผู้เข้าร่วมในโครงการให้มากขึ้น
 • ขยายและบังคับใช้บทลงโทษต่อผู้ที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการนี้
prwora 1996
PRWORA 1996
 • PRWORA ได้แทนที่ AFDC ในปี 1996 โดยการใช้โครงการ TANF
 • มีการขับเคลื่อนทางสังคม สื่อมวลชน และภาครัฐที่ต้องการให้ระบบสวัสดิการทางสังคมมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับการทำงานแก่สาธารณะ และการเพิ่มฝีมือแรงงาน
5 tanf
ลักษณะพิเศษ 5 ประการของ TANF คือ
 • Block grants มีเงินช่วยเหลือจาก Federal ให้ State ในสัดส่วนที่คงที่ต่อความช่วยเหลือหรือค่าบริหารงานของ State ที่ให้ผู้ได้รับประโยชน์ นอกจากนี้สัดส่วนของของเงินช่วยเหลือจาก Federal แตกต่างกันออกไปตามรายได้ของแต่ละ State(50% ในรัฐที่รวยถึง 90% ในรัฐที่จน)
 • เพิ่มอิสรภาพของมลรัฐในการริเริ่มโครงการให้งานแก่ผู้ได้รับความช่วยเหลือทางสังคม
 • การกำหนดระยะเวลาของการช่วยเหลือ โดยมลรัฐไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับ TANF เกิน 60 เดือน รัฐต้องให้ผู้ใหญ่ในครัวเรือนทำงานหลังจากได้รับ ความช่วยเหลือเกิน 24 เดือน
 • การกำหนดลงโทษผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือโดยการตัดความช่วยเหลือด้าน TANF แต่ยังคงให้ Food Stamps, Medicaid, EITC และ SSI
 • กำหนดความสามารถในการทำงานโดย PRWORA กำหนดสัดส่วนผู้ที่มีส่วนร่วมในการหางานจากผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ทั้งหมดไว้ โดยแต่ละรัฐต้องทำตาม โดยมีการกำหนดการมีส่วมร่วมที่แตกต่างกันสำหรับครอบครัวที่แตกต่างกัน เช่น ครอบครัวที่มีทั้งพ่อแม่แม่เลี้ยงดูลูกกับครอบครัวที่มีแต่พ่อหรือแม่คนเดียวเลี้ยงดูลูก
slide23
ประเทศเยอรมัน
 • ปี 1961 กฎหมายให้ความช่วยเหลือทางสังคมแห่งรัฐ (Federal Social Assistance Act) ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาลเยอรมันตะวันตก
 • กฏหมายกำหนดว่า ผู้ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐต้องทำงานแลกเปลี่ยนหากรัฐมีงานเสนอให้ กฎหมายดังกล่าวช่วยลดค่าใช้จ่ายของรัฐได้มากในช่วงที่มีการว่างงานสูง
 • สวัสดิการด้านการทำงานในเยอรมันเรียกว่า Help Towards Work (HTW) ซึ่งเป็นลักษณะทั้ง งานที่มีสัญญาว่าจ้างและไดัรับความคุ้มครองด้านการประกันสังคม และงานที่ไม่ได้ระบุสัญญาว่าจ้าง และไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นๆ
 • HTW เกิดจากการกดดันทางการเมืองที่ต้องการให้คนที่ได้รับประโยชน์จากความช่วยเหลือทางสังคมกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน หากคนเหล่านั้นยังมีอายุน้อยแต่ว่างงาน
slide24
ลักษณะ 4 ประการของiระบบสวัสดิการสังคมในเยอรมัน
 • ระบบที่แบ่งแยกออกเป็นส่วนๆ ทั้งที่กระจายอำนาจและโครงการที่ไม่ได้บริหารไปด้วยกัน
 • เน้นไปทางผลประโยชน์ทางการเงิน ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นลักษณะการรักษาระดับรายได้ของผู้ว่างงานระยะสั้น
 • พึ่งพิงระบบประกันทางสังคม ซึ่งไม่ใช่สิทธิทางการเป็นพลเมือง แต่เป็นสมาชิกที่จ่ายเงินสมทบเข้าระบบประกัน
 • เน้นความสำคัญต่อแรงงาน นโยบายจะเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ในตลาดแรงงาน
slide25
สวัสดิการสังคมในเยอรมันยืนอยู่บนหลักการ 3 ประการ
 • หลักการด้านการประกันสังคม (Social Security Principle) ให้ความช่วยเหลือแก่ สมาชิกที่สมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยตอบแทนด้วยเงินทดแทนการว่างงาน
 • หลักการรักษารายได้ (Maintenance Principle) ให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลทั่วไปโดยไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินสมทบ งบประมาณที่ใช้มาจากเงินภาษี โดยจะช่วยเหลือคนบางกลุ่มที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม เช่น ทหารผ่านศึก หรือคนยากจนที่มีภาระบุตรพึ่งพิง
 • หลักการด้านรัฐสวัสดิการ (Public Welfare Principle) ได้แก่ การช่วยเหลือทางสังคม โดยอาศัยภาษีท้องถิ่นที่มอบให้แก่คนจนให้รักษาระดับมาตรฐานการครองชีพ
slide26

ระบบสวัสดิการทำงานแบบ HTW มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือคนว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านเงินทดแทนการว่างงานเพิ่มขึ้นสูง แม้มีการลดเงินทดแทนดังกล่าวลงหลายครั้ง เยอรมันยังคงมีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายภาครัฐ

 • การปรับตัวทางเศรษฐกิจที่อาศัยแรงงานฝีมือน้อยลงส่งผลให้การว่างงานสูงขึ้น ดังนั้น HTW จึงมีการให้การอบรมและฝึกทักษะแก่คนทำงานควบคู่ไปกับการหางานให้แก่คนเหล่านั้น
htw 3
HTW ได้จัดงานออกเป็น 3 ประเภท
 • งานทั่วไปที่ได้รับเงินดุดหนุน โดยรัฐให้เงินดุดหนุนแก่นายจ้างในการจ้างงานคนว่างงานในระบบ HTW โดยงานกำหนดอายุการทำงาน โดนยมากมักมีสัญญาว่าจ้าง 12 เดือน
 • งานช่วยเหลือสาธารณะ หน่วยงานท้องถิ่นอาจให้เงินสนับสนุนโครงการสร้างงาน โดยให้ค่าจ้างที่ต่ำ โดยมากคนงานมักเป็นผู้ที่มีปัญหาในการเข้าสู่ตลาดแรงงานทั่วไป เช่น ไร้ฝีมือ หรือมีปัญหาด้านทักษะการเขียนและอ่าน เป็นต้น โดยคนงานจะได้ทั้งค่าจ้างและเงินช่วยเหลือทางสังคมควบคู่กันไป
 • งานพิเศษที่มักให้คนที่มีปัญหาในการทำงานมากๆซึ่งมักมีต้นทุนที่สูง
slide28

หน่วยงานท้องที่อาจให้การศึกษาหรือการฝึกฝนทักษะแก่คนว่างงานเพื่อการเตรียมความพร้อมในการทำงานด้วยหน่วยงานท้องที่อาจให้การศึกษาหรือการฝึกฝนทักษะแก่คนว่างงานเพื่อการเตรียมความพร้อมในการทำงานด้วย

 • คนที่ไม่เข้าร่วมโครงการจัดหางานจะถูกลงโทษ เช่น การลดเงินช่วยเหลือ
slide29
ระบบสวัสดิการสำหรับการทำงานในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย มีลักษณะเป็นนโยบายตลาดแรงงานเชิงรุก (Active Labor Market Policy) ซึ่งกำหนดมองว่า ผู้ได้รับเงินช่วยเหลือทางสังคมอาจถูกแยกจากตลาดแรงงาน

วัตถุประสงค์สำคัญคือ การให้แรงงานกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานอีกครั้ง โดยอาจมีการพัฒนาฝีมือ

เครื่องมือที่ใช้คือ การสร้างงาน การอุดหนุนค่าจ้าง และแรงจูงใจทางการเงินอื่นๆ

ประเทศเดนมาร์ก
active labor market policy
Active Labor Market Policy
 • เพื่อให้เกิดการจ้างงานอย่างเต็มที่สำหรับช่วงที่มีการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
 • มีการกำหนดนโยบายทั่วไปใช้ทั่วประเทศ หรือบางเขตหรือบางอุตสาหกรรม
 • การให้การศึกษาหรือฝึกฝนฝีมือแรงงาน มีความจำเป็นในการปรับแรงงานให้สอดคล้องกับช่วงที่เศรษฐกิจมีการปรับโครงสร้าง
 • มีการสนับสนุนคนที่ว่างงานและได้รับการช่วยเหลือให้เข้าหางาน
 • แม้ว่า ALMP ไม่สามารถให้เกิดการจ้างงานได้เต็มที่แต่ก็ช่วยให้อัตราว่างงานลดลง
slide31
ความเป็นมา
 • ช่วงปี 1960-1990 มีคนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ได้รับประโยชน์จากการว่างงาน โดยเฉพาะเมื่ออัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสูง (12% ในปี 1994)
 • การพัฒนาทางเทคโนโลยี รวมถึงการปรับผังองค์กรให้สอดคล้องกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการแรงงานมีฝีมือเพิ่มขึ้น เนื่องจากคนงานบางพวกขาดทักษะจึงว่างงาน
 • แรงงานผู้หญิงเพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลให้มีผู้ขอความช่วยเหลือกรณีว่างงานเพิ่มขึ้น
 • การผลักดันคนว่างงานให้ใกล้กับตลาดแรงงานมากขึ้น จึงเป็นวิธีการหนึ่งในการลดค่าใช้จ่ายด้านนี้
 • คนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการว่างงาน ต้องได้รับการพัฒนาฝีมือหรือผ่านการอบรมด้านทักษะบางประเภทก่อนจึงจะได้รับเงิน
 • เป้าหมายของโครงการด้านสวัสดิการแรงงานคือ แรงงานวัยรุ่นอายุประมาณ 18-19 ในปี 1990 และต่อมาได้ขยายไปสู่ช่วงอายุ 20-24 ปี
youth allowance scheme yas
Youth Allowance Scheme (YAS)
 • กำหนดให้คนในวัย 18-19 หางานเป็นเวลา 5 เดือน หลังจากนั้นจึงให้กลับสู่กลุ่มที่ได้รับเงินช่วยเหลือต่ออีก 24 เดือน
 • ปี 1994 มีการปฏิรูปตลาดแรงงานโดยให้คนที่ว่างงานอายุต่ำกว่า 25 ปี มาอบรมฝีมือแรงงานหลังจากเข้าสู่ระบบช่วยเหลือ 1 ปี ซึ่งในปี 1998 ได้ลดเวลาเหลือ 3 เดือน
slide33
สิงคโปร์เริ่มใช้ Workfare Income Supplement (WIS) Scheme ในปี 2007 โดยให้กระทรวงกำลังคน (Ministry ofManpower) ทำหน้าที่บริหารจัดการ

จุดประสงค์ของ WIS คือการเพิ่มรายได้ และเงินออมที่ฝช้ในยามปลดเกษียณของคนงานที่มีรายได้น้อย และมีอายุมาก เพื่อให้คนเหล่านั้นอยู่ในตลาดแรงงานต่อไป

คนที่มีสิทธิเข้าร่วมแผนงานนี้คือกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยกว่าเกณท์ที่กำหนด และมีอายุมากกว่า 35 ปี

ประเทศสิงคโปร์
slide34
ผู้มีสิทธิใน WIS
 • ผู้ที่มีงานรับจ้างประจำ หรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรืองานอิสระ (self-employed) สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
 • สำหรับกลุ่ม self-employed ผู้ที่มีสิทธิต้องเปิดเผยรายได้ รวมทั้งต้องสมทบเงินเข้ากองทุนการออมเพื่อการรักษาพยาบาล (Medisave)
 • WIS มีส่วนเชื่อมโยงกับ กองทุนสวัสดิการแห่งชาติ (Central Provident Fund-CPF) โดยให้มีการลดเงินสะสมจากนายจ้างแก่ลูกจ้างที่มีรายได้น้อย และอายุมากกว่า 35 ปี เพื่อลดต้นทุนนายจ้าง อีกทั้ง WIS ยังลดเงินสมทบจากลูกจ้างด้วยเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินใช้มากขึ้น
slide35
การฝึกอบรมแรงงาน
 • เพื่อใก้มีการพัฒนาฝีมือให้สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ หน่วยงานพัฒนากำลังฝีมือ (Workforce Development Agency-WDC) ได้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคนงานที่มีรายได้น้อย และอายุมาก
 • แผนการฝึกทักษะแรงงาน (Workfare Training Scheme-WTS) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน กรกฎาคม 2010 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นายจ้างส่งคนงานมาฝึกทักษะเพิ่มเติม
slide36
ประเทศอินเดีย
 • การจัดทำระบบ Workfare ในประเทศอินเดีย มีลักษณะที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ ที่ประเทศไทยควรให้ความสนใจ
 • ระบบสวัสดิการของอินเดียยังไม่พัฒนามาก
 • แรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคชนบท และเป็นแรงงานประเภทไม่เป็นทางการ
 • ระบบ Workfare ของประเทศอินเดียโดยมากเป็นโครงการจ้างงานลักษณะการจ่ายค่าจ้าง (Wage Employment Programmes, WEP)
 • แต่เนื่องจากระบบ WEP มีปัญหาหลายประการ รัฐบาลอินเดียจึงร่างกฎหมายการรับรองการจ้างงานในภาคชนบท (National Rural Employment Guarantee Act, NREGA) ขึ้นในปี ค.ศ. 2005
workfare2
การพัฒนารูปแบบระบบ Workfare ของประเทศอินเดีย
 • ระบบ Workfare เริ่มช่วงแรกประมาณปี ค.ศ. 1980 โดยมีโครงการจ้างงาน 2 ประเภทที่สำคัญ ได้แก่ โครงการการจ้างงานในภาคชนบท (National Rural Employment Programme, NREP) ในช่วงปี ค.ศ. 1980-1989 และโครงการรับรองการทำงานแก่คนไร้ที่ดินในภาคชนบท (Rural Landless Employment Guarantee Programme, RLEGP) ในช่วงปี ค.ศ. 1983-1989
 • ซึ่งทั้งสองโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ การขจัดปัญหาความยากจนให้หมดไปในประเทศ
slide38

ต่อมาปี ค.ศ.1989 ทั้งสองโครงการนี้ได้รวมเป็นโครงการ JawaharRozjorYojana (JRY) ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินงานภายใต้กระทรวงพัฒนาชนบท (Ministry of Rural Development)

 • จุดประสงค์เพื่อลดปัญหาความยากจนด้วยการสร้างโอกาสในการทำงานแก่คนจนที่อยู่ในชนบทในช่วงนอกฤดูกาลของภาคเกษตร
 • นอกจาก JRY จะต้องการสร้างงานให้แก่คนยากจนแล้ว ยังมีจุดประสงค์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การสร้างสาธารณูปโภคต่างๆในสังคม เช่น ถนน โรงเรียน และอื่นๆ
slide39

รัฐสามารถใช้ JRY ในการสร้างงานแก่กลุ่มคนที่รัฐต้องการให้ความช่วยเหลือได้ เช่น เน้นการจ้างงานแก่ชนกลุ่มน้อย คนวรรณะต่ำ และผู้หญิง ตัวอย่างเช่น โครงการจ้างงานในภาคชนบทถึงร้อยละ 30 จะสำรองให้แก่ผู้หญิง เป็นต้น

 • ในส่วนของการบริหารงานนั้น รัฐบาลกลางจะให้เงินช่วยเหลือแก่รัฐบาลตามรัฐต่างๆ ตามสัดส่วนคนยากจนในรัฐนั้นๆ เทียบกับคนยากจนทั้งหมดในภาคชนบททั้งประเทศ โดยสัดส่วนเงินช่วยเหลือที่มาจากรัฐบาลกลางนั้นสูงถึง 80% ของเงินทั้งหมด ซึ่งส่วนที่เหลือนั้นรัฐบาลท้องถิ่นจะต้องสมทบเอง
slide40
ปัญหาของ JRY
 • แม้ว่าโครงการ JRY จะมีส่วนช่วยในการสร้างงานให้แก่คนจนในภาคชนบท แต่โครงการนี้ยังไม่สามารถสร้างงานได้มากพอที่จะเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนของผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ได้
 • ด้วยเหตุนี้ในปี ค.ศ.1993 รัฐบาลอินเดียจึงเสริมโครงการจ้างงานใหม่คือ แผนการรับรองการทำงาน (Employment AssuranceScheme, EAS) ให้ดำเนินการพร้อมกับ JRY
slide41
วัตถุประสงค์สำคัญ ของ EAS
 • สร้างโอกาสในการทำงานประเภทใช้แรงงานด้านต่างๆ ในช่วงที่มีปัญหาขาดแคลนการจ้างงาน
 • สร้างสินทรัพย์คงทนหรือสาธารณูปโภคให้แก่ชุมชน เพื่อให้รองรับการพัฒนาและจ้างงานในอนาคต
 • อย่างไรก็ตาม EAS ก็ยังคงประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกับ JRY ตรงที่ไม่สามารถสร้างงานได้มากพอ ท้ายที่สุดในปี ค.ศ.1999 ทั้ง JRY และ EAS จึงถูกแทนที่ด้วยโครงการใหม่ที่มีชื่อว่า Jawahar Gram SamdiddhiYojana (JGSY)
slide42
โครงการ JGSY
 • เน้นการจ้างงานในภาคชนบท ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาสาธารณูปโภคที่สำคัญในระดับหมู่บ้าน และช่วยลดปัญหาความยากจนได้ในเวลาเดียวกัน
 • ต่อมาเมื่อรัฐบาลต้องการตอบสนองความต้องการในการทำงานที่เพิ่มขึ้นและเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาการขาดแคลนอาหาร โดยเฉพาะช่วงที่เกิดภัยทางธรรมชาติ รัฐได้เสนอโครงการทำงานเพื่อแลกอาหาร (Food for Work Programme) ขึ้นในปี ค.ศ. 2001
slide43

นอกจากนี้เพื่อเป็นการรวมการจ้างงานและสร้างสาธารณูปโภคในระดับหมู่บ้านเข้ากับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในปีเดียวกันนี้ รัฐจึงได้สร้างโครงการการจ้างงานใหม่ เรียกว่า SampoornaGrameenRozgarYojana (SGRY)

 • ซึ่งโครงการ SGRY มีงบประมาณเพื่อนำไปใช้ในการแจกจ่ายข้าวสารแก่ประชาชนถึง 5 ล้านตันต่อปี โดยรัฐบาลท้องถิ่นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแจกจ่ายข้าวสาร โครงการดังกล่าวนี้คาดว่าจะสามารถจ้างงานได้ถึง 1 พันล้านวันทำงานของคนในหนึ่งปี
workfare3
ปัญหาของระบบ workfare ในอินเดีย
 • คนในพื้นที่ขาดความเข้าใจในเนื้อหาของโครงการ
 • ขาดการวางแผนงาน
 • คุณภาพของทรัพย์สินที่สร้างขึ้นไม่ได้สมบูรณ์หรือเป็นไปตามมาตรฐาน
 • มีการแจ้งข้อมูลเวลาทำงานที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
 • มีปัญหาการจ่ายเงินค่าจ้างที่มักต่ำกว่าที่ระบุไว้
 • เงินค่าจ้างที่จ่ายให้ผู้หญิงและผู้ชายขาดความเท่าเทียม
 • อาศัยการว่าจ้างผ่านผู้รับเหมา
 • ขาดฐานข้อมูล และภาพรวมของโครงการทั้งหมด
 • หน่วยงานที่ดำเนินงานขาดความสามารถ
 • ไม่ได้รับการดูแลจากรัฐบาลเท่าที่ควร
national rural employment guarantee act nrega
National Rural Employment Guarantee Act, NREGA
 • กฎหมายนี้ระบุให้มีการว่าจ้างแรงงานไร้ฝีมือในภาคชนบทเป็นเวลา 100 วันต่อครัวเรือน และสร้างทรัพย์สินถาวรให้แก่ชุมชน
 • ระบุให้มีการจ่ายค่าจ้างอย่างเท่าเทียมกันระหว่างแรงงานชายและหญิง
 • การจ้างงานใน NREGA ประกอบด้วยงานหลายประเภท เช่น งานด้านชลประทาน หรือดูแลแหล่งน้ำในพื้นที่ การพัฒนาที่ดิน งานด้านป้องกันและควบคุมอุทกภัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล
 • NREGA ได้มีการกระจายการสร้างงานในแต่ละรัฐ และให้มีการจ้างงานเป็นสัดส่วนพิเศษ สำหรับคนกลุ่มน้อย คนวรรณะต่ำ และผู้หญิง รวมทั้งมีความสนใจดูแลคนพิการด้วย ซึ่งในบางรัฐมีการระบุให้มีการจ้างงานถึง 150 วันสำหรับผู้พิการ
nrega
จุดประสงค์และเป้าหมายของ NREGA
 • สร้างความคุ้มครองทางสังคมให้แก่คนที่ประสบปัญหาด้านการให้โอกาสในการทำงาน ในกรณีที่ทางเลือกอื่นในการทำงานนั้นมีการว่าจ้างที่จำกัด
 • เพื่อเป็นแรงผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่สังคมเกษตรกรรมด้วยการสร้างงานประเภทที่ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนเรื้อรัง เช่น ปัญหาขาดแคลนน้ำ การทำลายป่า และดินเสื่อมสภาพ เป็นต้น โดยกฎหมายนี้ต้องการสร้างทรัพย์สินถาวรในภาคชนบท เพื่อเชื่อมโยงชีวิตความเป็นอยู่ในภาคชนบทกับทรัพยากรในพื้นที่
 • การให้อำนาจแก่คนจนในภาคชนบท ด้วยการมอบสิทธิตามกฎหมายให้คนกลุ่มนี้
 • แนวทางการบริหารธุรกิจแบบใหม่ ซึ่งเป็นตัวอย่างการปรับปรุงด้านธรรมาภิบาล เพื่อเป็นรากฐานของระบบประชาธิปไตยที่โปร่งใส
nrega1
จุดเด่นสำคัญในการบริหารจัดการ NREGA
 • มีการจัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูลการจ้างงานในแต่ละท้องที่อย่างมีประสิทธิภาพ
 • โดยกระทรวงพัฒนาชนบทได้มีการระบุเลขประจำตัวของผู้เข้าร่วมโครงการทำงาน (Job Card Number) เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลการทำงานของผู้เข้าร่วมโครงการต่างๆ
 • โดยจะแสดงข้อมูลการจ้างงานในหน่วยครัวเรือน และจำนวนวันทำงานของคนในวรรณะ หรือกลุ่มต่างๆ รวมทั้งสัดส่วนผู้หญิงที่ร่วมโครงการต่างๆ โดยข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกจัดเก็บจากแต่ละอำเภอทั่วประเทศ
slide48

การพัฒนาระบบ Workfare ของประเทศอินเดียมีความพิเศษที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจนว่าเป็นกลุ่มครัวเรือนยากจนในภาคชนบท

 • ตลาดแรงงานในภาคชนบทที่มีลักษณะไม่เป็นทางการ ทำให้คนงานมักได้รายได้น้อยและขาดความแน่นอน
 • ดังนั้นการรับรองว่ารัฐจะจ้างงานจากแรงงานเหล่านี้เป็นเวลา 100 วันในหนึ่งปี จึงเป็นเสมือนหลักประกันรายได้ของคนยากจนได้ทางหนึ่ง
workfare4
สรุป ระบบ workfare ของอินเดีย
 • แม้ว่าระบบ workfare ของประเทศอินเดียจะมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน คือคนยากจนในภาคชบบท แต่การวางแผน และปฏิบัติการของระบบนี้ยังควรมีการแก้ไข
 • งานประเมินโครงการการสร้างงานในภาคชนบทของอินเดียรายงานว่า โครงการส่วนมากไม่สามารถวางกรอบกลุ่มเป้าหมายเฉพาะคนจนได้ เนื่องจากค่าแรงที่สูงมากเกินไป ที่อาจจูงใจคนที่ไม่ยากจนจริงให้เข้ามาทำงานในโครงการต่างๆ ซึ่งอาจแย่งงานกับคนจนในพื้นที่
 • รายงานดังกล่าวได้ชี้ว่า หากรัฐมีการกำหนดหลักเกณท์การคัดเลือกคนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอย่างชัดเจน ปัญหาการไม่เข้าถึงคนจนในพื้นที่อาจลดลง เช่น รัฐควรกำหนดสัดส่วนคนในบางวรรณะ หรือชนกลุ่มน้อยต่างๆ รวมทั้งสัดส่วนแรงงานผู้หญิงในพื้นที่ให้ชัดเจน
 • อีกทั้งควรมีการตรวจสอบบันชีค่าใช้จ่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆมีความโปร่งใส และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคนจนอย่างแท้จริง
slide50
รายงานผลการดำเนินงาน และค่าใช้จ่าย
slide52
สัดส่วนการจ้างงานผู้หญิงสูงมากสัดส่วนการจ้างงานผู้หญิงสูงมาก

ที่มา รูปที่ ๒ ในรายงานภาคประชาชน (Report to the People 2nd Feb. 2006-2nd Feb. 2010) Ministry of Rural Development India

slide53
ค่าใช้จ่ายส่วนมากเป็นค่าจ้างแรงงานไร้ฝีมือค่าใช้จ่ายส่วนมากเป็นค่าจ้างแรงงานไร้ฝีมือ

ที่มา รูปที่ ๕ ในรายงานภาคประชาชน (Report to the People 2nd Feb. 2006-2nd Feb. 2010) Ministry of Rural Development India

nrega4
สรุปผลงานของ NREGA ( ต่อ)

ที่มา รายงานภาคประชาชน (Report to the People 2nd Feb. 2006-2nd Feb. 2010) Ministry of Rural Development India หน้าที่ ๒๓

3 workfare
จุดประสงค์

ลดค่าใช้จ่ายด้านเงินช่วยเหลือสวัสดิการ ลดการพึ่งพิงสังคม

เพิ่มทักษะแรงงาน

บรรเทาปัญหาความยากจน

กลุ่มเป้าหมาย

คนว่างงานที่มีอายุน้อย บ้างมีทักษะไม่มาก

คนที่พึ่งรัฐสวัสดิการมากเกินไป

แรงงานสูงอายุ

คนยากจน และแรงงานนอกระบบ

การบริหารจัดการ

กระจายอำนาจ หรือ รวมศูนย์กลาง

ประเภทงาน

รัฐว่าจ้างเองหรือ รัฐอุดหนุนค่าจ้างให้เอกชน

3. การศึกษาเปรียบเทียบข้อดี และข้อเสียของระบบ workfare
workfare5
ข้อดีของระบบ Workfare
 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการ
 • เพิ่มแรงงานในตลาดส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 • การสร้างงานในบางพื้นที่และในช่วงบางเวลา (นอกภาคการเกษตร) มีส่วนเพิ่มรายได้และลดความยากจน
 • สามารถพัฒนาเป็นหลักประกันรายได้แก่แรงงานนอกระบบ
slide59
ข้อพึงระวัง
 • การบริหารจัดการระหว่างรัฐบาลกลางและหน่วยงานท้องถิ่น ควรมีการกำหนดขอบข่ายงานที่ชัดเจน
 • เงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงานควรมีการระบุแหล่งที่มา เช่น ภาษีจากแหล่งใด (หรือทั้งหมด) และควรมีการกำหนดสัดส่วนภาระระหว่างรัฐบาลกลางและท้องถิ่น
 • อัตราว่างงานในเมืองไทยยังไม่ใช่ปัญหาสำคัญเพราะอยู่ในระดับที่ต่ำ การชักจูงคนว่างงานให้เข้าสู่ระบบจึงไม่ใช่ปัญหาหนัก
 • การฝึกอบรมแรงงานและเพิ่มทักษะ เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างงานเศรษฐกิจมีอยู่แล้ว
 • การลงโทษผู้ไม่เข้าร่วมสวัสดิการการทำงาน โดยอาจลดเงินช่วยเหลืออาจกระทบต่อครอบครัวแรงงานนั้น เช่น เด็กหรือผู้สูงอายุในครอบครัวนั้นอาจได้รับผลกระทบจากเงินช่วยเหลือที่ลดลง
4 workfare
ปัญหาสำคัญของแรงงานไทยไม่ใช่การว่างงาน แต่เป็นการทำงานนอกระบบ (informal sector) ซึ่งได้รับค่าจ้างแรงงานต่ำและไม่แน่นอน

แรงงานภาคเกษตรมีลักษณะเป็นแรงงานแฝงค่อนข้างมาก มีประสิทธิภาพต่ำ

การแก้ปัญหาความยากจน รวมถึงการเพิ่มรายได้ให้แก่คนในบางพื้นที่หรือบางอุตสาหกรรม ควรให้ความสำคัญกับแรงงานประเภทนี้

ค่าจ้างแรงงานไม่จำเป็นต้องสูงมาก (เทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ) เพื่อดึงดูดคนที่ต้องการงานประเภทนี้จริงและไม่แย่งกับแรงงานปกติ

4. ระบบสวัสดิการแบบ workfare ที่เหมาะสม
workfare6
ระบบสวัสดิการแบบ workfare ที่เหมาะสม (ต่อ)
 • ควรสร้างงานในพื้นที่ยากจน นอกฤดูเกษตรหรือช่วงที่เกิดภัยธรรมชาติ
 • ควรมีลักษณะดึงดูดแรงงานผู้หญิงที่ทำงานที่บ้าน เช่น มีการปรับลักษณะงานจากค่าจ้างรายวัน เป็นค่าจ้างตามความสำเร็จของงาน
 • งานที่จัดสรรควรเป็นประเภทที่ใช้แรงงานสูง เพื่อเน้นการสร้างงาน
 • การให้ค่าจ้างควรเป็นแบบเงินหรือสิ่งของ (Cash/in-kind)
 • ตรวจสอบการกระจายอำนาจทางการคลัง และการมีส่วนร่วมของชุมชน
workfare7
ตัวอย่าง Workfare ในประเทศไทย

ตัวอย่าง Workfare ในประเทศไทย ที่ผ่านมาแม้ยังไม่ชัดเจนที่จะกำหนดว่าเป็นโครงการสร้างงานระยะยาว หรือมีจุดประสงค์เพื่อลดความยากจนในบางพื้นที่

แต่ยังพอมีบางโครงการที่ประสงค์ให้เกิดการสร้างงานระยะสั้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งหากมีการทำอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ที่ยากจน อาจเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาระบบ workfare ในประเทศไทยได้

ซึ่งตัวอย่างที่สำคัญได้แก่โครงการไทยเข้มแข็ง ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (stimulus package 2) ที่มีเป้าหมายสร้างตำแหน่งงานใหม่ประมาณ 1.6 ล้านคน ภายใน 3 ปี ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ตกงานในปี 2552 ได้ประมาณร้อยละ 85

62

slide64
สวัสดิการสำหรับการทำงานมีส่วนช่วยให้เกิดการจ้างงานในกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือทางสังคมสวัสดิการสำหรับการทำงานมีส่วนช่วยให้เกิดการจ้างงานในกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือทางสังคม

สามารถดึงดูดคนเข้าสู่กำลังแรงงาน ลดปํญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำในบางพื้นที่

ใช้งบประมาณที่ต่ำกว่ารัฐสวัสดิการ

ควรมีการฝึกอบรม และเพิ่มทักษะแก่แรงงาน และคนว่างงาน เพื่อรองรับงานในอนาคต

รัฐควรกระจายอำนาจการบริหารสู่ท้องถิ่น ทั้งการคัดเลือกคนที่ร่วมโครงการ ผลตอบแทน รวมถึงบทลงโทษหากไม่ร่วมโครงการในกรณีปฏิเสธงาน

5. สรุป และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
slide65

งานศึกษานี้พบว่า ระบบ workfare ไม่ใช่มาตรการเพื่อการสงเคราะห์คนยากไร้ แต่เป็นมาตรการที่เชื่อมโยงมาตรการที่ให้ความช่วยเหลือทางสังคมอื่นๆ โดยผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลจะต้องแลกเปลี่ยนเงินช่วยเหลือด้วยการทำงานบางประเภท

 • ซึ่งวิธีการนี้ช่วยลดทัศนะคติการพึ่งพิงจากรัฐ และสร้างค่านิยมการพึ่งพิงตัวเอง นอกจากนี้ในบางประเทศได้มีบทลงโทษผู้ที่ไม่ยอมร่วมทำงานแลกเปลี่ยนกับความช่วยเหลือที่รัฐมอบให้ โดยรัฐจะลดเงินช่วยเหลือลง ซึ่งนับเป็นวิธีการให้คนมีส่วนร่วมในการทำงานแลกเปลี่ยนมากขึ้น
workfare8
การเตรียมความพร้อมระบบ workfare
 • ประเทศไทยควรมีมาตรการด้าน workfare เพื่อให้ความช่วยเหลือร่วมกับเงินสังคมสงเคราะห์ และควรมีการกำหนดวิธีการบริหารจัดการ จุดประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมกับตลาดแรงงานของประเทศไทย เนื่องจากตลาดแรงงานในประเทศไทยมีลักษณะเป็นแรงงานที่ไม่เป็นทางการ ที่แรงงานจำนวนมากอยู่ในภาคเกษตรกรรมในชนบท
 • ดังนั้นรัฐบาลควรปรับนโยบายด้าน workfare ที่ใช้ในต่างประเทศให้เหมาะสมกับประเทศไทย โดยอาจพิจารณาระบบ workfare ของประเทศอินเดีย ที่เน้นการสร้างงานในภาคชนบท และมีการรับรองการทำงานของครัวเรือนยากจนถึง 100 วันทำงานในหนึ่งปี
slide67

ซึ่งรัฐอาจให้ผลตอบแทนในรูปสิ่งของ อาหาร หรือเงินสด

 • โดยการจ่ายค่าจ้างในรูปของเงินนั้น รัฐควรพิจารณาค่าจ้างไม่ให้สูงจนเกินไป เนื่องจากคนที่ไม่ได้ยากจนจริงอาจมาร่วมงานด้วย ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถจ้างงานในกลุ่มเป้าหมายได้ครบ หากงบประมาณมีจำกัด
 • นอกจากนี้รัฐอาจส่งเสริมการสร้างสาธารณูปโภคในชุมชน เช่นถนน หรือระบบชลประทาน เพื่อเป็นการรองรับงาน และเพิ่มรายได้ให้แก่คนในท้องที่ต่อไปในอนาคต
 • รัฐควรกระจายอำนาจการบริหารสู่ท้องถิ่น ทั้งการคัดเลือกคนที่ร่วมโครงการ เพื่อรับผลตอบแทน รวมถึงบทลงโทษหากไม่ร่วมโครงการในกรณีปฏิเสธงาน
 • ควรมีการฝึกอบรม และเพิ่มทักษะแก่แรงงาน และคนว่างงาน เพื่อรองรับงานในอนาคต