1 / 20

vdab.be 0800 30 700

www.vdab.be 0800 30 700. De missie van de VDAB. www.vdab.be 0800 30 700. Als publieke dienstverlener willen we voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers sturend en uitvoerend werken aan een transparante en dynamische arbeidsmarkt in Vlaanderen.

espen
Download Presentation

vdab.be 0800 30 700

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. www.vdab.be 0800 30 700

 2. De missie van de VDAB www.vdab.be 0800 30 700 Als publieke dienstverlener willen we voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers sturend en uitvoerend werken aan een transparante en dynamische arbeidsmarkt in Vlaanderen

 3. De strategische doelstellingen van de VDAB www.vdab.be 0800 30 700 • Elke werkzoekende een passend aanbod doen van begeleiding/opleiding naar werk met uitstroomresultaat • Zorgen voor oververtegenwoordiging van de kansengroepen in het dienstenaanbod van de VDAB • Klanten een snelle en gepersonaliseerde service verlenen via een geïntegreerde kanalenmix • (anytime-anyhow-anywhere)

 4. De strategische doelstellingen van de VDAB www.vdab.be 0800 30 700 • Rol opnemen als regisseur die in overleg met de partners het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen stuurt • Kostenefficiënter en flexibeler opleiden in samenwerking met de sectoren en andere partners • De competenties van onze VDAB-medewerkers maximaal ontwikkelen en benutten via een professioneel HRM-beleid

 5. Het waardenkader van de VDAB www.vdab.be 0800 30 700 • Gelijkheid en sociale rechtvaardigheid • Respect en warmte • Maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid

 6. PPS www.vdab.be 0800 30 700 VDAB doelstellingen Focus op (de kortste weg naar) Werk Kansen versterken voor Kansengroepen Kansenberoepen/invullen knelpuntvacatures Via Samenwerking en Partnership

 7. www.vdab.be 0800 30 700 proudly presents DE ARBEIDSMARKTREGISSEUR

 8. www.vdab.be 0800.30.700

 9. Partnerschappen www.vdab.be 0800.30.700 Hoog Executive search Werving & selectie jobsites Interim management VDAB Speciale non profit categorieën outplacement Uitzendsector Werkwinkel Agentschappen voor speciale categorieën Derden OCMW PWA Laag PubliekPrivaat

 10. REGISSEREN is niet gelijk aan ACTEREN www.vdab.be 0800 30 700 • Regisseren veronderstelt de volgende taken: • het vastleggen van de operationele strategische doelstellingen van het arbeidsmarktbeleid; • analyseren van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt; • het in kaart brengen en het ordenen van de activiteiten van de betrokken actoren; • de afstemming tussen de betrokken actoren verwezenlijken door het opnemen van een coördinerende rol (integratie); • het bewerkstelligen van oplossingen (inspiratie); • zoeken naar (nog) niet gekende antwoorden, potentialiteiten, expertises, nieuwe partners, … (innovatie); • het opzetten van een transparant en permanent monitoringsysteem. SAMEN !

 11. REGISSEREN EN ACTEREN www.vdab.be 0800.30.700 WISSELWERKING ! REGISSEUR kennis, potentialiteiten, expertises … LPO ! ACTOREN DOEL : doelstellingen arbeidsmarktbeleid

 12. Beheersovereenkomst 2005-2009 www.vdab.be 0800 30 700 • Regieopdrachten ≠ Actoropdrachten • Aanpassing: interne organisatie & allocatie van middelen • Beheersmatig • Budgettair • Managementmatig

 13. Het VDAB organogram www.vdab.be 0800 30 700 Raad van Bestuur Gedelegeerd bestuurder Directiecomité SERR/ RESOC Directeurs Arbeidsmarktbeheer Directeurs Competentiecentra

 14. Het VDAB organogram Gedelegeerd bestuurder Centraal Arbeidsmarkt-beheer Competentie-centra Functionele ondersteuning Directeur arbeidsmarktbeheer Directeur competentiecentra Regionaal Werkwinkels Competentie-centra OOST-VLAANDEREN KAREL TIREZ VDAB GENT LOUIS GREIF VDAB SINT-NIKLAAS-DENDERMONDE FREDDY VAN MALDEREN (wnd.) VDAB AALST-OUDENAARDE GINO DERMAUT OOST-VLAANDEREN

 15. AMB - regionaal www.vdab.be 0800 30 700 Directeur Arbeidsbemiddeling Arbeidsmarktregie Traject- werking Basisdienst- verlening Werkgevers- service

 16. JAP 2008: ARBEIDSMARKTREGIE www.vdab.be 0800 30 700 • We regisseren de actoren die bezig zijn met bemiddeling, trajectbegeleiding en competentieontwikkeling. • Van een alomvattende dienstverlener naar een REGULATOR. • We willen een GELOOFWAARDIGE REGISSEUR zijn. • Vier pijlers: afstemming en regulering, transparantie, innovatie en strategiebepaling. • Toegewezen regietaken en processen: • de samenwerking op de arbeidsmarkt bevorderen • het dienstenaanbod van de arbeidsmarktactoren aligneren • de marktwerking van de arbeidsmarkt stimuleren • richting geven aan de arbeidsmarktdynamiek

 17. OPDRACHT www.vdab.be 0800 30 700 de burger het socio-economisch systeem anticiperen en remediëren maatschappelijke evoluties arbeidsmarkt evoluties knelpunten op de arbeidsmarkt { • regelgeving • middelen • instrumenten • draagvlak via

 18. REGIE = continu proces www.vdab.be 0800 30 700 Arbeidsmarktgegevens Prognoses Evoluties Kwaliteitsbewaking Innovatie Strategie Afstemming en regulering VDAB, partners en partnerschappen

 19. REGIE: mission impossible ? www.vdab.be 0800 30 700 = complex ≠ onmogelijk houvast: beleidscyclus

 20. BELEIDSCYCLUS www.vdab.be 0800 30 700 evalueren JAAR X -1 JAAR X JAAR X +1 uitvoeren & opvolgen JAAR X -1 JAAR X JAAR X +1 JAAR X +2 JAAR X JAAR X +1 JAAR X +2 aanpak JAAR X +1 JAAR X +2 behoeften JAAR X -1 JAAR X JAAR X +1 JAAR X +2

More Related