UZŅĒMUMA LĪDZEKĻI - PowerPoint PPT Presentation

uz muma l dzek i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UZŅĒMUMA LĪDZEKĻI PowerPoint Presentation
Download Presentation
UZŅĒMUMA LĪDZEKĻI

play fullscreen
1 / 12
UZŅĒMUMA LĪDZEKĻI
488 Views
Download Presentation
eshe
Download Presentation

UZŅĒMUMA LĪDZEKĻI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UZŅĒMUMA LĪDZEKĻI Auce 2007 Jānis Sarcevics

 2. Definīcija Uzņēmuma līdzekļi ir visi uzņēmuma rīcībā esošie saimnieciskie līdzekļi –nemateriālās vērtības, materiālie resursi, finanšu ieguldījumi, naudas līdzekļi, ko tas izmanto savā saimnieciskajā un finansiālajā darbībā.

 3. NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI Uzņēmuma līdzekļi, kuriem nav fiziskas formas, bet tie ir nepieciešami komercdarbības veikšanai. Tie ir patenti, licences, autortiesības, preču zīmes, izdevumi pētniecības darbam.

 4. MATERIĀLIE IEGULDĪJUMI Šie ieguldījumi sastāv no pamatlīdzekļiem un apgrozāmiem līdzekļiem. Visi materiālie ieguldījumi ir izteikti naudas vērtībā – latos.

 5. PAMATLĪDZEKĻI • Nekustāmais īpašums (ēkas, zeme); • Kustāmais īpašums (transporta līdzekļi, iekārtas, darbagaldi, mēbeles utt..). Ilgstošas lietošanas objekti, kas piedalās ražošanā ilgāk par gadu, nemainot savu ārējo formu un kuru vērtība pārsniedz noteiktu robežsummu (tā ir apstiprināta ar valdības lēmumu).

 6. PAMATLĪDZEKĻU PAZĪMES • Tiem tiek aprēķināts nolietojums (fiziskais un morālais); • Paredzēti izmantošanai ilgāk par gadu; • Ir ierobežots lietošanas termiņš; • Tie tiek izmantoti produkcijas ražošanai, realizācijai un pakalpojumu sniegšanai vai iznomāšanai.

 7. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI Tie ir uzņēmuma rīcībā esošie materiālie krājumi (izejvielas, palīgmateriāli, preces), naudas līdzekļi, kurināmais, degviela un citi līdzekļi, kas ražošanā iesaistīti īslaicīgi – ne ilgāk par vienu gadu – un šīs apgrozības laikā parasti pilnīgi maina savu ārējo formu.

 8. APGROZĀMO LĪDZEKĻU PAZĪMES • Saimnieciskajā darbībā iesaistīti īslaicīgi – vienā ražošanas ciklā vai ne ilgāk par gadu; • Tiem ir augsts aprites ātrums; • Tie pilnībā zaudē savu sākotnējo formu; • To vērtību pilnībā iekļauj ražojamās produkcijas vai sniegto pakalpojumu vērtībā.

 9. APGROZĀMO LĪDZEKĻU KLASIFIKĀCIJA Apgrozāmie līdzekļi Ražošanas krājumi noliktavās Nepabeigtā ražošana Gatavā produkcija noliktavās Nosūtītā produkcija (debitori) Naudas līdzekļi

 10. APGROZĀMO LĪDZEKĻU APRITE Apgrozāmie līdzekļi ir pastāvīgā kustībā: Nauda=>iepirkumi=>prece(resursi)=>ražošana=>prece(gatavais produkts)=>pārdošana=>nauda Šo procesu sauc par apgrozāmo līdzekļu apriti.

 11. Paldies par uzmanību! Izmantotā literatūra: Kumerdanka A. Biznesa ekonomiskie pamati.– Rīga: Turība, 2007. Siņicins M. Biznesa ekonomiskie pamati.– Rīga: RaKa, 2005. Škapars R. Mikroekonomika.Logiskās shēmas – Rīga:Ekonomikas pētījumu un biznesa izglītības institūts, 2007. Vilne D., Birzniece J. Ekonomika. –Rīga: Kamene, 2001.

 12. Nolietojums Fiziskā nolietošanās – pamatlīdzekļi zaudē savu lietošanas vērtību un ar laiku kļūst nederīgi normālam darbam. Morālā nolietošanās – pamatlīdzekļi vairs neatbilst kvalitatīvi jaunām prasībām, tie zaudē savu vērtību novecošanas dēļ.