lev 21 pro kvalitn zahrani n politiku l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LEV 21 pro kvalitní zahraniční politiku PowerPoint Presentation
Download Presentation
LEV 21 pro kvalitní zahraniční politiku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

LEV 21 pro kvalitní zahraniční politiku - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

LEV 21 pro kvalitní zahraniční politiku. Jiří Paroubek. Zahraniční politika ČR .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

LEV 21 pro kvalitní zahraniční politiku


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lev 21 pro kvalitn zahrani n politiku

LEV 21 pro kvalitní zahraniční politiku

Jiří Paroubek

http://www.nslev21.cz

zahrani n politika r
Zahraniční politika ČR

„Cílem naším jest odstranění uvedených zlořádů uvnitř nynějších státních a společenských zlořádů. Chceme sice zachování, ale při tom nejvyšší a nejmožnější zvelebení dnešních řádů, jak jsou produktem dějinného vývoje a věkového kulturního procesu. V politickém ohledu budeme se následkem toho domáhati práva úplně svobodného sebeurčování českého národa, v hospodářském směru největšího, ale rovnoměrného, veřejně kontrolovaného vzrůstu národního bohatství a konečně v sociálním ohledě nejvýhodnějších existenčních podmínek a největšího blahobytu pro vrstvy dnes ho postrádající, tedy po výtce pro dělnictvo.“

Citace z prvního programuNárodně sociální strany, 1898

http://www.nslev21.cz

1 tradice a zakotven v nato a eu
1. Tradice a zakotvení v NATO a EU
 • zahraniční politika
  • nástroj, který nám umožňuje prosazovat zájmy českého národa v Evropě i ve světě a
  • spolupodílet se na utváření moderního, bezpečného, sociálně spravedlivého uspořádání světového společenství národů

http://www.nslev21.cz

1 tradice a zakotven v nato a eu4
1. Tradice a zakotvení v NATO a EU
 • navazujeme na bohatou tradici hlubokých mravních základů euroatlantické civilizace vyjádřených v židovsko-křesťanských kodexech
 • současné členství země v NATO a EU je nezbytným základem české zahraniční politiky
 • takové hospodářské a bezpečnostní ukotvení země považujeme za nejlepší v naší historii

http://www.nslev21.cz

2 pragmatick pro evropsk politika
2. Pragmatická pro-evropská politika
 • politická a ekonomická orientace na země EU
 • schopnost účinně hájit národní zájmy v EU
 • otevřenost ke spolupráci s nejrůznějšími zahraničními partnery na všech úrovních
 • podporujeme rozšiřování integračního procesu EU, zejména na západní Balkán (při řádném splnění požadovaných podmínek . Ty však nelze chápat staticky a odtrženě od reality.)

http://www.nslev21.cz

2 pragmatick pro evropsk politika6
2. Pragmatická pro-evropská politika
 • jsme pro Evropu bez válek . Chceme zdůrazňovat mírový charakter projektu evropské integrace. Více než 60 let míru v Evropě není zárukou, že tomu tak automaticky bude i nadále. Proto odmítat pokusy oslabovat EU útoky na eurozónu.

http://www.nslev21.cz

2 pragmatick pro evropsk politika7
2. Pragmatická pro-evropská politika
 • Jsme pro Evropu prosperity, pro Evropu bez sociálních otřesů a nepokojů. Pro Evropu jež nebude bezradně přihlížet přesunu pracovních míst do oblastí, které při honbě za nízkými náklady neberou ohled na životní prostředí, ignorují základní sociální a zdravotní zabezpečení pracujících, standardy bezpečnosti práce, či které dokonce schvalují dětskou práci

http://www.nslev21.cz

3 evropsk politika
3. Evropská politika
 • blízkost politiky Strany evropských socialistů (PES) – 2. nejsilnější frakce v Evr. parlamentu
 • hájíme principy sociálně a ekologicky orientovaného tržního hospodářství

http://www.nslev21.cz

3 evropsk politika9
3. Evropská politika
 • důraz na sociální jistoty, zaměstnanost, ochranu zaměstnanců, důchodců, mladých rodin s dětmi, rovnost různých společenských skupin, především žen a menšin, ochranu spotřebitele, ochranu životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj

http://www.nslev21.cz

3 evropsk politika10
3. Evropská politika
 • svoboda, bezpečnost, spravedlnost, rovnost a solidarita jako hodnotové pilíře socialistických stran
 • zajištění nového trvale udržitelného a sociálně spravedlivého modelu růstu
 • fundamentální reformy finančních trhů, boj proti klimatickým změnám, zajištění čisté energie pro budoucnost, prosazování silných, spravedlivých a účinných systémů sociální péče a bezpečnosti v globalizovaném světě

http://www.nslev21.cz

4 evropsk soci ln st t
4. Evropský sociální stát
 • sociální model vycházející z tradice osvícenství a ideálu Velké francouzské revoluce
 • sociální stát je největším úspěchem evropské integrace,
 • závazek každému občanu zajistit důstojný život a individuální práva (spravedlnost a solidarita)

http://www.nslev21.cz

5 evropsk soci ln st t
5. Evropský sociální stát
 • průběžné modifikace a reformy – přizpůsobení se dynamickým změnám, jimž Evropa čelí (hospodářské turbulence, snižování konkurenceschopnosti, nepříznivý demografický vývoj a migrace)

http://www.nslev21.cz

6 esk z jmy a reformy instituc eu
6. České zájmy a reformy institucí EU
 • nutnost hájit české zájmy v Evropě i ve světě
 • ČR potřebuje vysoce kvalifikované a zkušené politiky – vyjednavače
 • plán na splnění Maastrichtských konvergenčních kritérií
 • vstup do Eurozóny podmiňujeme nezbytnou reformou (stabilita Eurozóny, fiskální disciplína členů, sankce za nedodržení podmínek)

http://www.nslev21.cz

6 esk z jmy a reformy instituc eu14
6. České zájmy a reformy institucí EU
 • podporujeme tezi, že by měl v ojedinělých a zcela nezbytných případech existovat mechanismus pro vystoupení z Eurozóny
 • prosazujeme reformy institucí a procesů EU tak, aby se EU stala demokratičtější a transparentnější

http://www.nslev21.cz

6 esk z jmy a reformy instituc eu15
6. České zájmy a reformy institucí EU
 • (jedním z cílů je ) další posílení pravomocí Evropského parlamentu, kde jsou zastoupeni volení zástupci občanů
 • Rýsuje se tak poměrně značná potřeba změn Lisabonské smlouvy. Zkušenosti z její ratifikace ukazují, že musíme počítat s dlouhodobější orientací EU na svoje vnitřní potíže

http://www.nslev21.cz

7 politika dobr ho sousedstv
7. Politika dobrého sousedství
 • mimořádná péče sousedním zemím ČR
 • výjimečné vztahy se Slovenskou republikou
 • politika „dobrého sousedství“
 • rozvoj vztahů se zeměmi Visegrádské skupiny
 • nadstandardní vztahy s členy euroatlantických struktur (s USA, ale také mj. s Kanadou)
 • utváření soustavných a cílevědomých politických vztahů

http://www.nslev21.cz

8 globalizace a reformy mezin rodn ch instituc
8. Globalizace a reformy mezinárodních institucí
 • regulace světových hospodářských trhů formou nadnárodních mechanismů
 • „neviditelná ruka trhů“ bez regulace a kontroly vedou k hospodářským a společenským krizím
 • reformy mezinárodních institucí (OSN, včetně Rady bezpečnosti OSN, MMF, Světová banka)
 • stabilnější a spravedlivější uspořádání světa z hlediska ekonomického i bezpečnostního

http://www.nslev21.cz

9 terorismus a zbran hromadn ho ni en
9. Terorismus a zbraně hromadného ničení
 • smlouvy pro účinnější kontrolu dodávek zbraní – důraz na nešíření zbraní hromadného ničení při respektování práva každé země na mírové využívání jaderné energie

http://www.nslev21.cz

9 terorismus a zbran hromadn ho ni en19
9. Terorismus a zbraně hromadného ničení
 • Boj proti mezinárodnímu terorismu vyžaduje globální, nadnárodně organizované a vynucované řešení
 • globální koordinace bezpečnostních aparátů a modernizace jejich technicko-organizačních složek, intenzivnější zapojení struktur OSN a dalších mezinárodních organizací

http://www.nslev21.cz

9 terorismus a zbran hromadn ho ni en20
9. Terorismus a zbraně hromadného ničení
 • globální koordinace při odstraňování příčin, které terorismu propůjčují legitimitu
 • pro mnoho chudých třetího světa není mezinárodní terorismus zločinem, ale svého druhu emancipačním hnutím, se kterým přinejmenším sympatizují

http://www.nslev21.cz

9 terorismus a zbran hromadn ho ni en21
9. Terorismus a zbraně hromadného ničení
 • tuto hrůznou a falešnou optiku Západ nezmění stále silnějším řinčením zbraní, politikou „velkého klacku“, které obyvatele třetího světa spíše odrazuje ze spolupráce se Západem a teroristy provokuje
 • tuto optiku lze změnit, pokud se Západ mnohem účinněji zasadí o odstranění světové chudoby a globální nespravedlnosti
 • jen tak Západ dostojí svému přívlastku civilizovaný a může nad terorismem zvítězit

http://www.nslev21.cz

10 zahrani n vojensk mise
10. Zahraniční vojenské mise
 • před příslibem české účasti vždy důkladně zkoumat její smysluplnost a prospěšnost
 • půjde-li o misi NATO, vycházet z toho, že Aliance není a nemá být „ světovým policajtem“ a jejím základním posláním je nadále bránit území a občany svých členských zemí

http://www.nslev21.cz

10 zahrani n vojensk mise23
10. Zahraniční vojenské mise
 • vždy hledat její reálný, dosažitelný a mezinárodně dohodnutý cíl
 • nepřetržitě vyhodnocovat průběh misí a mít možnost realizovat změny v jejich charakteru
 • čistě vojenská řešení nemusejí být úspěšná, je nutné hledat komplexní řešení konfliktu

http://www.nslev21.cz

11 politika multilater ln ch vztah
11. Politika multilaterálních vztahů
 • členství v EU není jediné a výhradní partnerství - proto „politika všech azimutů“
 • posílení obchodní orientace na klíčové země východní Evropy, Asie, Latinské Ameriky, Afriky
 • pružně rozvíjet vztahy s rychle se rozvíjejícími centry světového obchodu, kupříkladu zeměmi ekonomického sdružení BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jihoafrická republika), ale i s těmi tradičními (Japonsko)

http://www.nslev21.cz

11 politika multilater ln ch vztah25
11. Politika multilaterálních vztahů
 • slovanské národy považujeme za bratrské
 • rozvoj dobrých vztahů se zeměmi západního Balkánu (země bývalé Jugoslávie) i s Tureckem
 • aktivní pomoc v rychlejším začleňování do euroatlantických struktur
 • navázat na historicky přátelské vztahy (nejen) s bývalou Jugoslávií, disponujeme know-how a vlastní zkušeností s členstvím v těchto organizacích

http://www.nslev21.cz

11 politika multilater ln ch vztah26
11. Politika multilaterálních vztahů
 • ČR je schopna výrazně přispět k budování projektu tzv. Východního partnerství EU
 • projekt byl iniciován EU v rámci evropské politiky dobrého sousedství
 • cílem je těsnější spolupráce EU se státy východní Evropy a Kavkazu (Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán)

http://www.nslev21.cz

12 racion ln a realistick vztahy s ruskem
12. Racionální a realistické vztahy s Ruskem
 • představitelé NATO a EU deklarují zájem na strategickém partnerství s Ruskem, vzájemné vztahy zatím postrádají skutečnou hloubku
 • korektní vztahy EU s Ruskem jsou nesmírně důležité pro mír a stabilitu v Evropě, ale také prospívají ekonomickému rozvoji v Evropě
 • zastáváme pragmatický, racionální a realistický přístup bez „antiruského komplexu“

http://www.nslev21.cz

12 racion ln a realistick vztahy s ruskem28
12. Racionální a realistické vztahy s Ruskem
 • budovat novou kvalitu vztahů v oblasti mezinárodního práva, vytvořit zónu volného obchodu, odstranit vízový režim, společné projekty (např. v energetice, infrastruktuře)
 • Rusko potřebuje progresivní evropské technologie a EU potřebuje ruské suroviny a volný přístup na ruský trh
 • vzájemná spolupráce a modernizované Rusko bude prospěšnější pro obě strany

http://www.nslev21.cz

13 n vrat k dobr m vztah m a tradi n m trh m
13. Návrat k dobrým vztahům a tradičním trhům
 • obnovení kdysi dobrých vztahů a úspěšné spolupráce se zeměmi severní Afriky, klíčových zemí Latinské Ameriky a Asie
 • znovunavázání dobrých vzájemných vztahů na politické úrovni
 • v hospodářské oblasti je nutné pomoci českým firmám uspět na těchto historicky tradičních trzích

http://www.nslev21.cz

13 n vrat k dobr m vztah m a tradi n m trh m30
13. Návrat k dobrým vztahům a tradičním trhům
 • mírové řešení konfliktu na Blízkém východě patří mezi naše přednostní zájmy
 • udržování rovnocenných korektních vztahů k arabským státům a k Izraeli (v rovnováze)
 • podporujeme mezinárodní uznání Palestiny tak, aby v dlouhodobém horizontu došlo k mírovému urovnání sporů nebo alespoň ke zklidnění napětí v regionu

http://www.nslev21.cz

14 pragmatick vztahy s nou
14. Pragmatické vztahy s Čínou
 • zlepšení vztahů s Čínou - upřednostňujeme před neproduktivním antikomunismem přístup pragmatický (stejně jako naprostá většina zemí EU)
 • Čína je nyní druhou největší ekonomikou světa
 • Čína drží významné množství devizových rezerv v USD a EUR, významně přispívá ke stabilitě euroatlantické civilizace a světové ekonomiky

http://www.nslev21.cz

14 pragmatick vztahy s nou32
14. Pragmatické vztahy s Čínou
 • hlavním cílem je snížení schodku naší obchodní bilance s Čínou
 • podporujeme spolupráci v oblasti investic, jednání nad novými bilaterálními smlouvami o ochraně investic a o zabránění dvojího zdanění
 • rozvíjet nejen obchodní vztahy, ale budovat rozumné partnerství i v jiných oblastech (např. kultura, cestovní ruch, výměna studentů)

http://www.nslev21.cz

14 pragmatick vztahy s nou33
14. Pragmatické vztahy s Čínou
 • nebráníme se s Čínou diskutovat citlivé otázky, jako je reforma OSN, vztahy mezi EU a Čínou ve všech hlavních aspektech, včetně zbraňového embarga EU vůči Číně či oblasti lidských práv
 • na druhou stranu respektujeme specifika čínské zahraniční politiky, mezi které patří prosazování tzv. „principu jedné Číny“

http://www.nslev21.cz

15 dialog nam sto sankc a intervenc
15. Dialog namísto sankcí a intervencí
 • téma lidských práv je nedílnou součástí zahraniční politiky strany
 • ideály, hodnoty a ideje nemohou být prosazovány sankcemi či importovány vojenskými intervencemi
 • řešením je dialog, trpělivé jednání a přesvědčování o výhodách obrany lidských práv a posilování demokratických institutů

http://www.nslev21.cz

15 dialog nam sto sankc a intervenc35
15. Dialog namísto sankcí a intervencí
 • hledání společného konsensu při bilaterálních jednáních a na poli mezinárodních institucí
 • odmítáme politiku „dvojích standardů“
 • zapojení ČR do hlavních proudů v systému mezinárodních vztahů v Evropě i ve světě
 • preferujeme konstruktivní a konsensuální přístup při řešení obtížných hospodářských a politických problémů současného světa

http://www.nslev21.cz

16 ekonomick diplomacie
16. Ekonomická diplomacie
 • povinností politické reprezentace země je uskutečňování aktivní ekonomické diplomacie
 • budování silné české pro-exportní ekonomiky, podpora zahraničních investic v ČR i českých investic v zahraničí
 • podpora kulturních projektů, projektů cestovního ruchu, výměnných studijních pobytů

http://www.nslev21.cz

16 ekonomick diplomacie37
16. Ekonomická diplomacie
 • posílení ČR v mezinárodních politických a finančních institucích
 • zachování počtu českých zastupitelských úřadů, obchodních komor, zahraničních zastoupení agentur pro podporu podnikání a investic CzechInvest, CzechTrade či kulturních příspěvkových organizací Českých center
 • motivace na konkrétní ekonomické výsledky a přímý význam pro ČR, její kraje, města a obce

http://www.nslev21.cz

slide38

Děkuji Vám za pozornost!

http://www.nslev21.cz