Download
revisjon av skogverdier 2006 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REVISJON AV SKOGVERDIER 2006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
REVISJON AV SKOGVERDIER 2006

REVISJON AV SKOGVERDIER 2006

160 Views Download Presentation
Download Presentation

REVISJON AV SKOGVERDIER 2006

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. REVISJON AV SKOGVERDIER 2006 Øvre Romerike likningskontor Bransjekontor for primærnæringer i Akershus representert ved Even Holter og Amund Elton

  2. Revisjon av skogverdier 2006 • Planlagt gjennomført for inntektsåret 2005, men ble utsatt til inntektsåret 2006 og skal gjennomføres ved årets ligning. • Takseringen skal gjennomføres på en enklere og mindre arbeidskrevende måte enn tidligere. • Nytt skjema skal benyttes (RF-1016). • Skjemaet kan leveres via Altinn sammen med øvrige ligningsoppgaver (kan ikke leveres separat i Altinn). Kan også leveres på papir. • Skogeier vil få tilsendt forskrift, rettledning og skjema samt informasjonsbrev i januar/februar 2007 fra skattedirektoratet.

  3. Revisjon av skogverdier 2006 • Takseringen tar utgangspunkt i skogens produktive areal og bonitetsfordeling. Ut fra dette beregnes skogens sjablonmessige tilvekst. • Skogens sjablonmessige tilvekst multipliseres med en sjablonberegnet avkastningsverdi pr. m³. Man får da beregnet skogens sjablonmessige tilvekstverdi. • Skogens sjablonmessige tilvekstverdi multipliseres med en skogfaktor som er satt til 8 (samme som ved forrige taksering). Man har da funnet skogens formuesverdi.

  4. Revisjon av skogverdier 2006 • Formuesverdien kan korrigeres ved stor andel av ungskog: • minus 15 % når hogstklasse 1, 2 og 3 utgjør 70 % eller mer. • minus 25 % når hogstklasse 1, 2 og 3 utgjør 85 % eller mer. • Skogeier kan også søke om redusert avkastningsverdi pr. m³ hvis det kan dokumenteres at gjennomsnittskostnadene pr. m³ er vesentlig høyere enn den sjablonberegnede avkastningsverdien tilsier i skogens avkastningssone. • Beregnet formue på skogen skal inn i post 4.3.4 i selvangivelsen (ny post, se utdrag av selvangivelse senere).

  5. Revisjon av skogverdier 2006 • I tillegg til skog skal skogeiers jaktrettigheter (både egne og utleide) takseres samt andre utleide rettigheter. Beregnet formue fra dette skal inn i post 4.5.4 i selvangivelsen. • Skogeier kan søke om at økning i skogformue fordeles etter følgende vilkår: • Nettoformue for 2005 er positiv. • Økningen i skogformue må være kr 500.000,- eller mer. • Økningen i prosent må være 25 % eller mer.

  6. Revisjon av skogverdier 2006 • Eksempel på utfylling av RF-1016:

  7. Revisjon av skogverdier 2006 • Eksempel på utfylling av RF-1016 forts.:

  8. Revisjon av skogverdier 2006 • Eksempel på utfylling av RF-1016 forts. Utdrag av selvangivelse 2006: