1 / 8

REVISJON AV SKOGVERDIER 2006

REVISJON AV SKOGVERDIER 2006. Øvre Romerike likningskontor Bransjekontor for primærnæringer i Akershus representert ved Even Holter og Amund Elton. Revisjon av skogverdier 2006.

erno
Download Presentation

REVISJON AV SKOGVERDIER 2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. REVISJON AV SKOGVERDIER 2006 Øvre Romerike likningskontor Bransjekontor for primærnæringer i Akershus representert ved Even Holter og Amund Elton

  2. Revisjon av skogverdier 2006 • Planlagt gjennomført for inntektsåret 2005, men ble utsatt til inntektsåret 2006 og skal gjennomføres ved årets ligning. • Takseringen skal gjennomføres på en enklere og mindre arbeidskrevende måte enn tidligere. • Nytt skjema skal benyttes (RF-1016). • Skjemaet kan leveres via Altinn sammen med øvrige ligningsoppgaver (kan ikke leveres separat i Altinn). Kan også leveres på papir. • Skogeier vil få tilsendt forskrift, rettledning og skjema samt informasjonsbrev i januar/februar 2007 fra skattedirektoratet.

  3. Revisjon av skogverdier 2006 • Takseringen tar utgangspunkt i skogens produktive areal og bonitetsfordeling. Ut fra dette beregnes skogens sjablonmessige tilvekst. • Skogens sjablonmessige tilvekst multipliseres med en sjablonberegnet avkastningsverdi pr. m³. Man får da beregnet skogens sjablonmessige tilvekstverdi. • Skogens sjablonmessige tilvekstverdi multipliseres med en skogfaktor som er satt til 8 (samme som ved forrige taksering). Man har da funnet skogens formuesverdi.

  4. Revisjon av skogverdier 2006 • Formuesverdien kan korrigeres ved stor andel av ungskog: • minus 15 % når hogstklasse 1, 2 og 3 utgjør 70 % eller mer. • minus 25 % når hogstklasse 1, 2 og 3 utgjør 85 % eller mer. • Skogeier kan også søke om redusert avkastningsverdi pr. m³ hvis det kan dokumenteres at gjennomsnittskostnadene pr. m³ er vesentlig høyere enn den sjablonberegnede avkastningsverdien tilsier i skogens avkastningssone. • Beregnet formue på skogen skal inn i post 4.3.4 i selvangivelsen (ny post, se utdrag av selvangivelse senere).

  5. Revisjon av skogverdier 2006 • I tillegg til skog skal skogeiers jaktrettigheter (både egne og utleide) takseres samt andre utleide rettigheter. Beregnet formue fra dette skal inn i post 4.5.4 i selvangivelsen. • Skogeier kan søke om at økning i skogformue fordeles etter følgende vilkår: • Nettoformue for 2005 er positiv. • Økningen i skogformue må være kr 500.000,- eller mer. • Økningen i prosent må være 25 % eller mer.

  6. Revisjon av skogverdier 2006 • Eksempel på utfylling av RF-1016:

  7. Revisjon av skogverdier 2006 • Eksempel på utfylling av RF-1016 forts.:

  8. Revisjon av skogverdier 2006 • Eksempel på utfylling av RF-1016 forts. Utdrag av selvangivelse 2006:

More Related