Radionica na temu implementacije LEAPa - PowerPoint PPT Presentation

erling
m sc jasmina engi direkcija za europske integracije vije e ministara bih jahorina 01 12 2009 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Radionica na temu implementacije LEAPa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Radionica na temu implementacije LEAPa

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Radionica na temu implementacije LEAPa
99 Views
Download Presentation

Radionica na temu implementacije LEAPa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. M.Sc. Jasmina Čengić Direkcija za europske integracije, Vijeće ministara BiH Jahorina, 01.12.2009 Radionica na temu implementacije LEAPa

 2. Sadržaj • Cilj, principi i programiranje IPA • Komponente IPA • Aktivnosti neophodne za pristup komponentama IPA III, IV, V • Presjek IPA sredstava za BiH • Sugestije općinama kod daljeg učešća u infrastrukturnim projektima

 3. IPA – Instrument pretpristupne pomoći (2007-2013) • Cilj IPA: pomoći na putu ka Evropskim integracijama i osigurati napredak u Procesu stabilizacije i pridruživanja Principi IPA: • koherentnost sa politikama EU • fokusiranost na prioritetna reformska područja neophodna za ostvarenje napretka uprocesu Evropskih integracija • vlasništvo • partnerstvo • dodatnost Programiranje IPA se vrši na osnovu: • Višegodišnji indikativni planski dokument, Evropsko partnerstvo i privremeni Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju • Sektorske strategije i planovi • Nacionalna razvojna strategija

 4. IPA – Instrument pretpristupne pomoći (2007-2013) Komponente IPA otvorene za zemlje potencijalne kandidate: • I – Tranzicijska pomoć i institucionalna izgradnja • Podrška približavanju pravnom nasljeđu (Acquis Communautaire) Evropske unije; harmonizacija sa relevantnim zakonodavstvom EU; • Podrška izgradnji administrativnih kapaciteta • Podrška izradi i procesu implementacije relevantnih sektorskih strategija • II – Prekogranična saradnja • promocija dobrosusjedskih odnosa,jačanje stabilnosti, bezbjednosti i prosperiteta, te podsticanje izbalansiranog i održivog razvoja

 5. IPA – Instrument pretpristupne pomoći (2007-2013) Komponente IPA otvorene za zemlje kandidate: • III – Regionalni razvoj - Pruža punu podršku u procesu izgradnje neophodnih kapaciteta za upravljanje projektima u oblasti transporta, okoline, malog i srednjeg preduzetništva IV – Razvoj ljudskih resursa - Daje podrškuzemljama u oblasti zapošljavanja i obrazovanja kroz proces dugoročnog učenja, efikasniju organizaciju rada, i olakšavanje pristupa tržištu rada • V – Ruralni razvoj - Pomaže zemljama kandidatima da izgrade vlastite kapacitete kako bi upotpunosti mogli preuzeti upravljanje i kvalitetno korištenje EU fondova zaruralni razvoj

 6. IPA komponenta II IPA prekogranična saradnja obuhvata • Učešće kandidata/potencijalnih kandidata u transnacionalnim programima • Prekogranična saradnja između zemalja kandidata/potencijalnih kandidata sa zemljama članicama • Prekogranična saradnja pograničnih regiona između zemalja potencijalnih kandidata i kandidata (tzv.unutrašnje granice Zapadnog Balkana)

 7. IPA komponenta II Programi u kojima učestvuje BiH IPA 2007-2013 • SEE (Prostor Jugoistočne Evrope) • MED (Mediteranski transnacionalni program) • IPA Jadranski program • BiH – Crna Gora • BiH – Srbija • BiH – Hrvatska

 8. IPA komponenta II Opšti principi • Neprofitne i nekomercijalne aktivnosti • Prekogranični partner • Obavezno kofinansiranje (15%) • Strogo praćenje finansijskih pravila i tenderskih procedura EU • Projekti treba da doprinesu građenju strateških partnerstava • Više partnera/jedna aplikacija – Zajednički rad na projektima

 9. Pristup komponentama IPAIII, IV, V Aktivnosti neophodne za pristup komponentama IPA III, IV, V: • uspostaviti operativne strukture - tijelo/tijela koja treba osigurati poštovanje principa pouzdanog finansijskog upravljanja; • imenovati rukovodeće organe – Strateški koordinator, rukovodilac Operativne strukture, tijela nadležna za izradu operativnog programa i agencija za implementaciju nadležna za trošenje sredstava, te Sektorske odbore za monitoring/praćenje • pripremiti strateške i operativne dokumente - Strateški koherentni okvir - strategija koja uključuje analizu prioritetnih oblasti i Operativni program za komponente 3,4); za ruralni razvoj – program za ruralni razvoj; Učešće općina • predstavnici općina uključeni u aktivnosti Komiteta za podršku izradi Strateškog koherentnog okvira • Općine, kao jedni od krajnjih korisnika sredstava za projekte iz IPA komponenti III, IV, V (transport, zaštita okoline, malo i srednje poduzetništvo, zapošljavanje i obrazovanje, ruralni razvoj) • Potencijalno učešće općina u Sektorskim odborima za monitoring/praćenje

 10. Presjek IPA sredstava za BiH • IPA 2007 (58.1 mil EUR) - Izgradnja sistema/kolektora otpadnih voda u Živinicama (1.5 mil EUR) - prvi projekat na lokalnom nivou • IPA 2008 (69,8 mil EUR) • IPA 2009 (83,9 mil EUR) - Paket za borbu protiv ekonomske krize – infrastrukturni projekti (39.0 mil EUR) • IPA 2010 – programiranje u toku (100.7 mil EUR) - Paket za borbu protiv ekonomske krize – infrastrukturni projekti (51.6 mil EUR)

 11. Prijedlozi općinama kod daljeg učešća u infrastrukturnim projektima • Poboljšati suradnju između općina za buduće velike projekte (preko EUR 10 mil) iz IPA komponente III (transport, zaštita okoline); • Jačati postojeće i uspostaviti nove kapacitete u općinama – jedinice za implementaciju projekata (programiranje, monitoring i implementacija); • Osigurati neophodne iznose sufinansiranja kroz međusobnu općinsku suradnju uz konsultacije sa višim nivoima vlasti; • Izrada neophodne projektne dokumentacije – studija izvodljivosti, studija procjene uticaja na okolinu, itd.