Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
15. S I M P O Z I J N E U M 2012. PowerPoint Presentation
Download Presentation
15. S I M P O Z I J N E U M 2012.

15. S I M P O Z I J N E U M 2012.

102 Views Download Presentation
Download Presentation

15. S I M P O Z I J N E U M 2012.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 15. S I M P O Z I J N E U M 2012.

 2. UNAPREĐENJE POSTUPKA PRINUDNE NAPLATE PREKO RAČUNA DUŽNIKA U FUNKCIJI VEĆE ZAŠTITE POVJERILACA I JAČANJA FINAN. DISCIPLINE U BiH

 3. DOSADAŠNJI PROBLEMI U PR. NAPLATI SA RAČUNA INSOLVENTNOG POSL. SUBJEKTA • NAJVEĆI PROBLEM: Vođenje postupka prinudne naplate preko računa jednog PS nije bilo smješteno u jednu njegovu banku • POSLJEDICA: Blokada jednog TRN-a nije značila automatsku blokadu svih dužnikovih KM i deviznih računa u drugim bh. bankama • SOLVENTNOST PS MORALA SE VEZATI ZA SPOSOBNOST IZMIRENJA SVIH DUŽNIKOVIH OBAVEZA SA SVIH NJEGOVIH RAČUNA, a NE samo prema stanju jednog njegovog TRN-a kod jedne banke • NEEFIKASNOST U IZVRŠAVANJU SUDSKOG RJ. O IZVRŠENJU • NOVI ZIP-ov INSTITUT: “UTVRĐIVANJE DUŽNIKOVE IMOVINE” (član 37. ZIP) – odnosi se samo na izvršnu ispravu • ČLAN 41. STAV 3. ZIP-a: “Izvršenje se provodi (samo) u granicama određenim u rješenju o izvršenju” !! 3

 4. PRAVNI OKVIR ZA REFORMU PRINUDNE NAPLATE PREKO BANKOV.RAČUNA U BiH • Zakon o UPP-u RS (“Sl. Glasnik RS”, broj: 52/2012) • Federalni Zakon o UPP-u u fazi donošenja (Vlada FBiH 5. sept. 2012. utvrdila Nacrt Zakona o UPP-u) • Uputstvo o načinu i postupku izvršenja naloga za prinudnu naplatu preko računa kod OOPP • Uputstvo o načinu vođenja i sadržaju evidencije računa poslovnih subjekata kod OOPP • Uputstvo o otvaranju i zatvaranju računa kod OOPP 4

 5. STRUKTURA ZAKONA O UPP-u 23/09/2014 5

 6. UČESNICI U UPP-u 1. Poslovni subjekti (privredna društva, javna preduzeća, entitetski organi uprave i organi lokal.samouprave, banke i dr. fin. organizacije, ostali oblici organizovanja P.L. čije je osnivanje registrovano kod nadležnog organa, uključujući i P.J. stranog P.L.) 2. Preduzetnici (koji se, takođe, smatraju posl. subjektima) 3. Građani 4. Strana pravna i fizička lica, koja otvaraju nerezidentne račune u skladu sa posebnim propisima 23/09/2014 6

 7. POSLOVNI SUBJEKTI KOD OOPP MOGU OTVORITI 4 VRSTE RAČUNA 1. Račun za redovno poslovanje - glasi na ime poslovnog subjekta. U jednoj banci se može otvoriti samo jedan ovakav račun. Može se i u 5 banaka otvoriti 5 računa za red.poslovanje 2. Račun organizacionog dijela poslovnog subjekta koji se registruje u skladu sa zakonom. U jednoj banci se otvara samo jedan račun za svaki organizacioni dio (a može i u dr.banci) 3. Račun za posebne namjene– PS može kod jedne banke otvoriti više računa za posebne namjene 4. Račun za prikupljanje javnih prihoda– koji ne podliježe prinudnoj naplati, jer se tretira kao depozitni račun 23/09/2014 7

 8. OTVARANJE RAČUNA POSLOVNIH JEDINICA • Organizacioni dijelovi PS iz RS koji posluju u FBiH (ili BD) mogu otvoriti račune tih org.dijlova kod banaka sa sjedištem u FBiH • Poslovne jedinice (P.J.) firmi iz FBiH koje posluju u RS moraju imati otvorene račune tih P.J. samo kod banaka u RS • Banke su dužne da račune organizacionih dijelova PS i račune za posebne namjene povežu sa računima za redovno poslovanje PS – preko JIB-a ili matičnog broja • Genaralno pravilo: PS iz RS mogu otvoriti račune za redovno poslovanje samo kod banaka sa sjedištem u RS i filijala federalnih banaka koje posluju u RS i imaji dozvolu Ag.za bankarstvo RS 8

 9. OTVARANJE GLAVNOG RAČUNA (“GR”) SVAKOM POSLOVNOM SUBJEKTU • PS koji ima samo jedan račun za redovno poslovanje, taj mu je račun ujedno i GR • PS koji ima više redovnih računa kod više banaka obavezan je odrediti jedan GR - preko kojeg će se izvršavati nalozi za prinudnu naplatu (zahtjev banci u pisanoj formi) • PS otvara GR u svom sjedištu kod bilo koje banke u svom entitetu • PS može promijeniti GR samo ako na njemu nema evidentirane NEizvršene naloge za pr.naplatu. O tome obavještava banku koja je do tada vodila GR • Banka ne može zatvoriti GR na teret kojeg su evidentirani neizvršeni nalozi za prinudnu naplatu. Izuzetno - može na osnovu propisa (nalozi se tada vraćaju pravnom sljedbeniku ili nalogodavcu) 9

 10. JEDINSTVENI REGISTAR RAČUNA PS • Banke su dužne da bez odlaganja u Jedinstveni registar dostavljaju podatke o: • otvorenim i zatvorenim računima PS • vrsti računa • Glavnom računu PS • blokadi i deblokadi računa, kontinuirano, odmah nakon nastanka ovih promjena u evidenciji banke • Bankama se elektronskim putem mora omogućiti neposredan uvid i preuzimanje podataka iz Jedin. registra • Podaci o otvorenim računima ažuriraju se u Jedinstven. registru računa PS koji se vodi kod CBBiH, te u RS-u još i kod APIF, B.Luka 23/09/2014 10

 11. IZVRŠENJE PLAĆANJA DO VISINE POKRIĆA NA RAČUNU • Ako nema pokrića na računu, banka vraća redovne naloge podnosiocu naloga za plaćanje (dakle, ne vraća naloge za pr.naplatu, već ih zavodi u evidenciju) • Odgovarajuće pokriće na računu se sastoji od: +stanja na računu iz prethodnog dana + uvećanog za priliv sredstava na račun u toku dana + uvećanog za sredstva na osnovu ugovora sa bankom o dozvoljenom negativnom saldu na računu (novina) - umanjenog za izvršena plaćanja u tom danu do vremena utvrđivanja pokrića 23/09/2014 11

 12. KO MOŽE IZDATI NALOGE ZA PRINUDNU NAPLATU? • Generalno pravilo: Plaćanje sa računa iniciraju vlasnici– imaoci računa, izdavanjem “redovnog” naloga za plaćanje na teret svog računa, a u korist računa primaoca sredstava • NALOGE ZA PRINUDNU NAPLATU mogu da daju samo: 1.učesnici – povjerioci na osnovu dospjelih hartija od vrijednosti (uglavnom mjenica) ili ugovorenih ovlašćenja • . organi i institucije, na osnovu zakonskih ovlašćenja • . OOPP (dužnikove banke) na osnovu: • sudskih odluka • drugih izvršnih odluka • zakonskih ovlašćenja (npr. nalog za djelimično izvršenje mjenice po tekućem prilivu) • Svi nalozi za prinudnu naplatu moraju da glase na GR dužnika !!! 12

 13. REDOSLIJED PRIORITETA U IZVRŠENJU NALOGA ZA PRINUDNU NAPLATU • . IZVRŠNA RJEŠENJA PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA (poreznih, carinskih i dr. organa nadležnih za prikupljanje J.P.) • . IZVRŠNA SUDSKA RJEŠENJA I DRUGI IZVRŠNI NASLOVI • . NALOZI POVJERILACA PO OSNOVU DOSPJELIH: • mjenica • vrijednosnih papira (bariranih / obračunskih čekova) • ovlaštenja koje je dužnik dao svojoj banci i svom povjeriocu • . OSTALI OSNOVI ZA NAPLATU

 14. POŠTIVANJE REDOSLIJEDA PRIORITETA • DUŽNIKOVA BANKA VODI EVIDENCIJU O REDOSLIJEDU PRIJEMA NALOGA ZA PRINUDNU NAPLATU • NALOGE ZA PR. NAPLATU IZ SLIJEDEĆEG REDA PRIORITETA BANKA IZVRŠAVA TEK PO IZVRŠENJU SVIH NALOGA IZ PRETHODNOG REDA PRIORITETA (uključujući i naloge za pr. naplatu koji su primljeni u međuvremenu) • U OKVIRU ISTOG PRIORITETA - NALOZI ZA PR. NAPLATU SE EVIDENTIRAJU PREMA DANU I SATU NJIHOVOG PRIJEMA, I IZVRŠAVAJU PO TOM REDOSLIJEDU

 15. POSTUPAK PRINUDNE NAPLATE SA “GR” I DRUGIH RAČUNA ZA RED. POSLOVANJE PS (1.) • Banka koja vodi GR dužna je da izvrši naloge za pr.naplatu iz svih dužnikovih sredstava u KM. Ako nema sredstava – djelimično izvršava • Ako nema sredstava na GR, banka najkasnije idući radni dan upućuje zahtjev elektronskim putem (putem SWIFT poruke MT199) svim drugim bankama da blokiraju sve dužnikoveračune u KM i devizama (blokiraju se i računi org.dijelova i posebnih namjena) • Podatak o blokadi GR i svih dr.računa PS-a odmah se dostavlja u Jedinstveni registar računa kod CBBiH, a u RS-u i kod APIF-a, B.Luka

 16. POSTUPAK PRINUDNE NAPLATE SA “GR” I DRUGIH RAČUNA ZA RED. POSLOVANJE PS (2.) • PS je dužan da odmah, ili prvi radni dan nakon prijema obavijesti o blokadi računa, ispostavi nalog za prenos sa blokiranih računa na svoj glavni račun – tada neće doći do preplate sredstava na GR • Ako PS ne izda nalog, onda banke postupaju na sljedeći prvo ispostavljaju naloge za prenos sredstava u KM na GR u visini iznosa blokade 2. Tek ako nema dovoljno KM, prenos vrše i sa svih blokiranih deviznih i računa za posebnu namjenu, osim sredstava izuzetihpo zakonu • Nakon izvršenja svih naloga za pr.naplatu, banka koja vodi GR odmah obavještava druge banke da deblokiraju sve račune PS

 17. BITNE NAPOMENE KOD VOĐENJA POSTUPKA PRINUDNE NAPLATE (1) • Ukoliko banke, umjesto blokiranog PS-a, ispostave naloge za prenos sredstava na njegov GR, može doći do preplate sredstava na GR • U postupku pr.naplate banke prvenstveno koriste sva KM sredstva, pa tek onda devize – Cilj: izbjegavanja povećanja troškova PS-u po osnovu kursnih razlika i troškova konverzije deviza • Dužnikove banke ne smiju izvršavati naloge za pr.naplatu iz sredstava koja su izuzeta od izvršenja po ZIP-u, sudskom odlukom ili odlukom dr. nadležnog organa • Na GR se prenose i oročena sredstva, zajedno sa pripadajućom kamatom, samo pod uslovom da nema dovoljno sredstava u KM i devizama, te na računima za posebne namjene. Banka mora sa PS-om ugovoriti mogućnost prijevremenog razročenja sredstava

 18. BITNE NAPOMENE KOD VOĐENJA POSTUPKA PRINUDNE NAPLATE (2) • Banke koje imaju otvorene NErezidentne račune dužne su da primljene naloge za pr.naplatu izvršavaju na teret ovih računa na isti način kako to čine za rezidentne račune • Ako nalozi za pr.naplatu ne glase na GR, već na teret nekog drugog red. računa PS-a, banka koja vodi taj drugi račun izvršiće naloge do iznosa pokrića, a neizvršene naloge dostaviće banci koja vodi GR (cilj: skraćenje postupka pr.naplate) • Računi za prikupljanje javnih prihoda ne mogu se blokirati – izuzimaju se od izvršenja naloga za pr.naplatu

 19. ZA VRIJEME BLOKADE SVIH RAČUNA POSLOVNOG SUBJEKTA ZABRANJENO JE: • Bankama da PS-u otvaraju nove račune (ova zabrana je u FBiH uvedena oktobra 2005.) • Poslovnom subjektu da ugovara i izmiruje obaveze obračunskim načinom plaćanja (NE može ugovarati cesiju, asignaciju, pristupanje dugu, preuzimanje duga, ustupanje duga, kompenzaciju – zabrana preuzeta iz ukinutog Zakona o fin. poslovanju). • Banci da izvršava druge (“redovne”) naloge podnijete od strane PS za plaćanje poreza, carina i dr. javnih prihoda – redovni nalozi ne mogu imati prioritet u odnosu na naloge za pr.naplatu • Poslovnom subjektu da svoje obaveze plaća gotovim novcem – to reguliše Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem

 20. OSTALE VAŽNE NAPOMENE • PS je obavezan obavijestiti svoju banku o svakoj promjeni podataka u roku od 8 dana od dana promjene izvršene u odgovarajućem registru • Bankama je zabranjeno da učesnicima otvaraju skrivene račune, te da prikrivaju njihov identitet • Banka koja vodi GR obavještava povjerioca na njegov zahtjev, o redoslijedu naplate njegovog potraživanja • Ako nema pokrića na računu, banka vraća redovne naloge podnosiocu naloga za plaćanje (dakle, ne vraća naloge za pr. naplatu, već ih zavodi u evidenciju) • Treba izvršiti izmjene ZIP-a na način da sudovi svoja Rješenja o izvršenju šalju na provođenje banci koja vodi GR izvršenika (snalaženje u prelaznom periodu) • Ukinuta obaveza bankama da jednom mjesečno u službenim glasilima BiH objavljujupodatke o insolventnim firmama 23/09/2014 20

 21. GDJE JE UPORIŠTE DA SE MJENICOM MOGU BLOKIRATI SVI RAČUNI MJENIČNOG DUŽNIKA? • . MJENICU NA ISPLATU PODNOSI POVJERILAC, A NE DUŽNIK (tj. Povjerilac je Nalogodavac u toj platnoj transakciji) • . NEMA INSTITUTA OPOZIVA MJENICE • . MJENIČNI POVJERILAC JE VLASNIK MJENICE, KOJI JE STEKAO I SVOJINSKO I TRAŽBENO (OBLIGACIONO) PRAVO NAD NJOM • . MJENICA JE (pored IOP) I SREDSTVO PLAĆANJA, NA OSNOVU KOJE POVJERILAC (kao nalogodavac) IZDAJE NALOG KOJI DUŽNIKOVA BANKA MORA BEZUSLOVNO IZVRŠITI: • osnov: član 10. i član 11. stav 5. Zakona o plat.transakcijama • . AKO DUŽNIK NEMA SREDSTAVA ZA ISPLATU MJENICE, TADA JE ON NESOLVENTAN I NA TOJ OSNOVI SE NALOG ZA NAPLATU MJENICE ZAVODI U 3. RED PRIORITETA PLAĆANJA

 22. MOTIVI POVJERILACA ZA BLOKADU RAČUNA HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI • POVJERILAC IMA DOVOLJNO DUGE ROKOVE ZASTARE ZA PODNOŠENJE REGRESNIH ZAHTJEVA : • regresni zahtjevi čekovnog povjerioca protiv trasanta zastarijevaju za 6 mjeseci od proteka roka za podnošenje čeka na isplatu • mjenično-pravni regresni zahtjevi protiv gl. mjeničnog dužnika i njegovog avaliste zastarijevaju za 3 godine računajući od dospjelosti mjenice • MOGUĆNOST POKRETANJA IZVRŠNOG POSTUPKA NA OSNOVU MJENICE I BEZ PODIZANJA PROTESTA: • kad mjenica ima napisanu i od trasanta potpisanu klauzulu”BEZ PROTESTA” • za ostvarivanje mjeničnog potraživanja putem suda protiv glavnog mjeničnog dužnika (akceptanta, odnosno izdavaoca) imalac mjenice ne mora podizati protest

 23. ZATVARANJE RAČUNA PS ZATVARANJE RAČUNA PS • ili na zahtjev učesnika UPP-a • ili po službenoj dužnosti u skladu sa propisima • prije zatvaranja računa za redovno poslovanje PS, moraju se zatvoriti svi računi njegovih org. dijelova i računi za posebne namjene otvoreni u toj banci • Banka bez naknade zatvara račun F.L. i gašenje njegove platne kartice 23/09/2014 23

 24. REZIME REFORME PRINUDNE NAPLATE PREKO RAČUNA • Jačanje finansijske discipline u BiH • Skraćenje roka naplate potraživanja • Poboljšanje likvidnosti i brža cirkulacija novca • Urednije izmirenje obaveza dužnika i veća zaštita povjerilaca • Povećanje efikasnosti nadležnih organa u postupku prinudne naplate • Smanjenje sive ekonomije 23/09/2014 24

 25. RELAKSIRANA ATMOSFERA DUŽNIKOVA BANKA BRINE O PRINUDNOJ NAPLATI NAŠIH POTRAŽIVANJA. POVJERIOCI SADA MOGU BITI OPUŠTENIJI !!

 26. THE END 23/09/2014 26