Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fig.1 PowerPoint Presentation

Fig.1

195 Views Download Presentation
Download Presentation

Fig.1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. La paleontologia és la ciència que estudia els fòssils, és a dir, les restes d’animals i vegetals que han pervingut del passat, enterrats en les capes geològiques. La paleontologia pot ésser vista a través de dos prismes i presenta dos vessants: N La paleontologia estratigràfica, que estudia objectivament els fòssils i amb ells determina l’edat relativa de les capes geològiques N La paleontologia biològica, o paleobiologia, que observa i determina els fòssils com a restes d’uns éssers que visqueren en un passat més o menys remot. És des d’aquesta darrera visió que la paleontologia adquireix la seva estricta i veritable personalitat. La paleontologia té mètodes propis i s’allunya tant de la geologia com de la biologia, en el sentit estricte de les dues disciplines. En efecte, té a veure amb unes restes que ja no tenen vida, que solament donen, en general, una idea parcial de l’animal o del vegetal conservats. És molt rara la conservació de fòssils complets, com és el cas dels mamuts i rinoceronts siberians o dels insectes inclosos en l’ambre de la Bàltica. Fig.1 El paleontòleg ha de reconstruir, amb allò que troba, la totalitat de l’animal o del vegetal, àdhuc les parts toves, que en general desapareixen per putrefacció. La paleontologia abraça diverses Fig.2 Fig.1: Extret de http://www.carnegiemuseums.org/cmnh/ Fig.2: dibuix d’Antoni Lacasa