Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Iman Kepada Hari Akhir PowerPoint Presentation
Download Presentation
Iman Kepada Hari Akhir

Iman Kepada Hari Akhir

742 Views Download Presentation
Download Presentation

Iman Kepada Hari Akhir

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ImanKepadaHariAkhir Oleh: Kelompok 11

 2. PengertianHariAkhir Hariakhirialahsuatuharidimanaduniadanseisinyamengalamikehancurandankebinasaaan. Hariakhirmerupakanrukuniman ke-5 yang wajibkitaimanidantakadasatupunorang yang mengetahuikapanterjadiharikiamatitu. Kiamatdibedakanmenjadiduamacamyaitukiamatsugradankiamatkubra. Kiamatsugraataukiamatkeciladalahmatinyaseseorangataubinatang yang lain secarabergiliran, sedangkankiamatkubraataukiamatbesaradalahhancurnyaduniaseisinyasecaraserentak

 3. Nama-namaharikiamatantara lain : 1. Hariakhir : haripenghabisan 2. Yaumulhisab : hariperhitungan 3. Yaumulfashli : harikeputusan 4. Yaumuljami’ : hariberkumpul 5. Yaumultholaq : haripertemuan 6. Yaumulhasroh : haripenyesalan 7. Yaumulqooriah : hariperistiwabesar 8. Yaumulfath : harikemenangan 9. Yaumulba’ats : harikebangkitan 10. Yaumulbukka’ : haritangisan

 4. Perhatian Al Quran padaHariAkhir Pertamadihubungkannyadengankeimanankepada Allah Taala, sebagaimanafirman-Nya, “Tetapi yang disebutkebaikanialahseseorang yang berimankepada Allah danhariakhir.” (Q.S. Al-Baqarah:177) Keduaamatbanyaksekaliuraianperihalharikiamat yang disebutkanolehAlquran, bahkanhampirtidakadasatusurah pun yang tidakmemuatpembahasannya. Diuraikan pula hal-hal yang dapatmendekatkanpemahamanuntukjiwadankalbu, kadang-kadangdenganmenggunakanketerangandankupasan yang nyata, kadang-kadangdenganmembuatperumpamaan. Ketigasiapa yang mengikutiisiAlqurandanmenelitibetulayat-ayatnya, tentuiadapatmengetahuibahwa Allah Taalatidakmengemukakanharikiamatdengansebuahnamasaja, tetapimenggunakannama-nama yang berlainandansetiapnamamenunjukkanpengertianapa yang akanterjadipadahari yang kesemuanyaberupakesukarandankesengsaraan.

 5. Harikebangkitan (yaumulba'tsi) sebagaimanafirman-Nya, “Dan berkatalahorang-orang yang diberiilmupengetahuandankeimanan, ‘Sesungguhnyakamusemuatelahmenanti (sesuaidenganketerangan) dalamkitab Allah (dalamkuburataualambarzakh) sampaiharidibangkitkan (darikematian). Inilahharikebangkitansudahtiba, tetapikamusemuatidakmengetahui’.” (Q.S. Ar-Rum:56) • Harikiamat (yaumulqiamah) sebagaimanafirman-Nya, “Padaharikiamat, engkaulihatorang-orang yang berkatabohongtentangTuhan, mukamerekahitamsemuanya.” (Q.S. Az-Zumar:60) • Saat (sa'ah) sebagaimanafirman-Nya, “Saat (harikiamat) telahdekatdanbulan pun berbelah.” (Q.S. Al-Qamar:1) Jugafirman-Nya, “Sesungguhnyakeguncanganpadasaatharikiamatadalahsuatuhal yang dahsyatsekali.” (Q.S. Al-Haj:1) • Akhirat (akhirah) sebagaimanafirman-Nya, “Tetapikamusemualebihmengutamakankehidupandunia, padahalkehidupandiakhiratlebihbaikdanlebihkekal.” (Q.S. Al-A'la:16-17) • Haripembalasan (yaumuddin) sebagaimanafirman-Nya, “Allah yang merajaiharipembalasan.” (Q.S. Al-Fatihah:3) • Haripenghitungan (yaumulhisab) sebagaimanafirman-Nya, “SesungguhnyasayamelindungkandirikukepadaTuhankudanTuhanmusemuadarisetiaporang yang sombong yang tidakmempercayaiharihisab (perhitunganamal) nanti.” (Q.S. Ghafir:27) • Harikemenangan (yaumulfathi) sebagaimanafirman-Nya, “Katakanlah! ‘Padaharikemenanganinitidaklahbergunakeimananbagiorang-orang yang kafirdanmerekatidakakandiperhatikan.’” (Q.S. As-Sajdah:29) • Haripertemuan (yaumuttalaq) sebagaimanafirman-Nya, “Tuhan yang MahaTinggiderajat-Nya, yang memilikisinggasanaitu, menurunkanruh (wahyu) denganperintah-Nyakepadaorang yang dikehendakioleh-Nyadiantarahamba-haba-Nya, untukmemberikanperingatantentangadanyaharipertemuanitu. Padahariorang-orangdatangkemuka (menampakkandiri).” (Q.S. Ghafir:15-16) • Hariberhimpundantipu-menipu (yaumuljam'iwat-taghabun) sebagaimanafirman-Nya, “Padahari Allah mengumpulkankamusemuauntukharijamak (berhimpun). Itulahharitaghabun (tipu-menipu).” (Q.S. At-Taghabun:9)

 6. Tanda-TandaDatangnyaHariKiamat Tanda-tandashugra (kecil), yang sebagiandiantaranyasudahtampakdalamkehidupansekarangini: • Ajaran Islam kurangdiperhatikandanbahkanditinggalkanolehkaum Muslim. • Jumlahulama (ahli agama) yang sesungguhnyasemakinsedikit, sebaliknyabanyakorangbodoh yang mengakuulamadanmenyesatkanumat. • Perzinahandilakukanterang-terangandansudahmenjadisuatukebiasaandimasyarakatluas. • Begitu pula mabuk-mabukan yang banyakdilakukanseolahbukanperbuatan yang diharamkan. • Jumlahwanitasemakinlebihbanyakdibandingkandenganpria, danmerekasudahtidakmalulagiberpakaiansetengahtelanjang. • Banyakwanita yang berdandan/berpenampilansepertipria, begitujugasebaliknya. • Umatmanusiaberlombamenumpukkekayaandenganjalan yang tidakhalalsertamaraknyapraktekriba. • Para orangtuamenjadibudakdandiperlakukansewenang-wenangolehanak-anaknya. • Semakinbanyakfitnah yang menimpaumat Islam. • Semakinseringterjadibencanaalam, pembunuhan, danpeperangan. • Banyaknyaperceraian. • Bermewah-mewahdalammembangunmasjidsementarajamaahnyasedikit, sertasalingmembanggakankeindahanmasjid.

 7. Tanda-TandaDatangnyaHariKiamat Tanda-tandakubra (besar) • Waktuberputarsemakincepat, sehinggasetahunterasasebulan, sebulanterasaseminggu. • Matahariterbitdisebelahbarat. • KeluarnyaDajjal, yaitusosokpembohongyan g menutupikebenaran. • AdanyaYa’jujdanMa’juj, yaitusegolonganumatmanusia yang mempunyaikekuatanbesardanberpikiransesat. • Turunnya Imam Mahdikeduniauntukmeluruskansyari’at Islam danmenghidupkansunnah-sunnahRasulullah saw. • TurunnyaNabi Isa as. darilangit yang akanmemperjuangkankebenaranbersama Imam Mahdi. Dialah yang menumpasDajjalsertamengajakumatmanusiamengesakan Allah swtdanmenyambah-Nya. • Hilangnya Al Quran darimashaf san hatiumatmanusiahinggahilangpedoman.

 8. HikmahBerimanPadaHariAkhir • .Tidakakanmenirupolahiduporangkafir (yang tidakberiman). “Janganlahsekali-kali kamuterperdayaolehkebebasanorang-orangkafirbergerakdidalamnegeri. Ituhanyalahkesenangansementara, kemudiantempattinggalmerekaialahJahanam; danJahanamituadalahtempat yang seburuk-buruknya.” (QS 3:196-197) • Selaluberamalsholehdanmeningkatkanketakwaan. Orang yang berimandenganadanyahariakhiryakindanmengharapakanbertemudengan Allah, olehkarenaitudiaakanselaluberusahaberamalsholehdanmeningkatkanketakwaankepada Allah. Sehinggaketikamenemui-Nyadalamkeadaansiap. “… Dan kerjakanlah (amal yang baik) untukdirimu, danbertakwalahkepada Allah danketahuilahbahwakamukelakakanmenemui-Nya. Dan berilahkabargembiraorang-orang yang beriman.” (QS 2:223) • Selaluberbuatbaikdanbenar. Orang yang berimankepadahariakhirakanselaluberbuatbaikdanbenardalamhidupnya. “Dan takutlahkamukepadasuatuharidiwaktuseseorangtidakdapatmenggantikanseseorang lain sedikit pun dantidakakanditerimasuatutebusandaripadanyadantidakakanmemberimanfaatsesuatusyafaatkepadanyadantidak (pula) merekaakanditolong.” (QS 2:123)

 9. HikmahBerimanPadaHariAkhir • Mau berjihaddijalan Allah denganjiwadanharta. Berjihadbagiorang yang berimankepadahariakhiradalahsebuahkemestian, karena jihad denganjiwadanhartamerupakanjualbeliseorangmukmindengan Allah, sertamerupakanpembenaranataskeimanannya. “Sesungguhnya Allah telahmembelidariorang-orangmukmin, diridanhartamerekadenganmemberikansurgauntukmereka. Merekaberperangpadajalan Allah; lalumerekamembunuhatauterbunuh. (Itutelahmenjadi) janji yang benardari Allah didalamTaurat, Injildan Al Qur'an. Dan siapakah yang lebihmenepatijanjinya (selain) daripada Allah? Makabergembiralahdenganjualbeli yang telahkamulakukanitu, danitulahkemenangan yang besar.” (QS 9:111) • Tidakbakhil (kikir) dalamberinfaq. Ketikaseseorangberimankepadahariakhir, iaakanselaluberinfakdijalan Allah dengantidakkikir. Karenaiatahuakibatkikirterhadaphartanyaitudikemudianhari, sertaiatahupahala yang berlipatganda yang diterimanyabilaiaberinfakdijalan Allah SWT. “Sekali-kali janganlahorang-orang yang bakhildenganharta yang Allah berikankepadamerekadarikarunia-Nyamenyangka, bahwakebakhilanitubaikbagimereka. Sebenarnyakebakhilanituadalahburukbagimereka. Harta yang merekabakhilkanituakandikalungkankelakdilehernyadiharikiamat. Dan kepunyaan Allah-lahsegalawarisan (yang ada) dilangitdandibumi. Dan Allah mengetahuiapa yang kamukerjakan.” (QS 3:180)

 10. KIAMAT BUKAN SOAL INI!!!!!!!

 11. ATAU INI!!!!!!

 12. APA LAGI INI!!!!

 13. TAPI INI!!!!

 14. THANKS FOR YOUR ATTENTION