farlig avfall n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Farlig avfall PowerPoint Presentation
Download Presentation
Farlig avfall

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Farlig avfall - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Farlig avfall. Orientering NGLF Årsmøte Jan Viggo Hansen 21. mai 2012. Agenda:. Presentasjon av Specon Miljø AS Kort om bransjen Tilsynsmyndigheter, regelverk og tilsynsaksjoner Hva sier avfallsforskriften Deklarering Avfallsstoffnumre og EAL koder Merking stykkgods .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Farlig avfall' - erasmus-copeland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
farlig avfall

Farlig avfall

Orientering NGLF Årsmøte

Jan Viggo Hansen 21. mai 2012

agenda
Agenda:
 • Presentasjon av Specon Miljø AS
 • Kort om bransjen
 • Tilsynsmyndigheter, regelverk og tilsynsaksjoner
 • Hva sier avfallsforskriften
 • Deklarering
 • Avfallsstoffnumre og EAL koder
 • Merkingstykkgods.
 • Sikkerhetsrådgiver, trenger man det?
 • Spørsmål og svar
slide3

KORT OM BRANSJEN:

 • Kjemisk overflatebehandling omfatter ulike kjemiske våtprosesser i behandling av metall­overflater for å gi dem noen ønskede egenskaper. Disse prosesser innebærer bruk av mange kjemiske stoffer og flere av disse kan være svært skadelige for miljøet. Virksomhetene har i mange tilfeller egne vann­renseanlegg som behand­ler prosessavløpsvann fra ulike prosesser.Fordi de bruker farlige kjemikalier genereres også farlig avfall som ikke må komme på avveie.
slide7

TILSYNSMYNDIGHET:

 • KLIF (Klima og forurensningsdirektoratet)
 • FYLKESMANNENS MILJØVERNAVDELING
 • ARBEIDSTILSYNET
noen aktuelle regelverk
NOEN AKTUELLE REGELVERK
 • Forurensningsloven § 7 om plikten til å unngå forurensning.
 • Avfallsforskriften kapitel 11 om farlig avfall
 • Internkontrollforskriften § 5 om systemets innhold og krav til dokumentasjon
 • Kjemikalieforskriften (Arbeidstilsynet)

vern mot eksponering for kjemikalier på

arbeidsplassen.

tilsynskontroll i 2009 avdekket
TILSYNSKONTROLL I 2009 AVDEKKET
 • 60 % har ikke utarbeidet en skriftlig risikovurdering for ytre miljø.
 • 40 % har ikke skriftlig avviksbehandling.
 • 25 % har ikke oppdaterte sikkerhetsdatablad.
 • 25% overskred grenseverdien på tungmetaller i avløpsvann.
 • 12 % fikk avvik på sikring av kjemikalietanker og bad.
 • 25 % fikk avvik på mellomlagring av farlig avfall (emballasje, merking)
 • 20 % fikk avvik på levering av farlig avfall.
farlig avfall avfallsforskriften
Farlig avfall - Avfallsforskriften
 • Avfallsforskriften & 11 dreier seg om:
 • Identifisere avfallet
 • Oppbevare avfallet
 • Deklarere avfallet
identifisere farlig avfall 11 4
Identifisere farlig avfall (§ 11-4)
 • Avfallsprodusenten har ansvar i å vurdere om avfallet er farlig avfall.
 • Det viktigste hjelpemidlet er EAL koden.
 • Hvis EAL koden er merket med * er avfallet å betrakte som farlig avfall.
 • Hvis man ikke vet må man sende inn en prøve å få avfallet analysert.
plikt til sikker oppbevaring 11 5
Plikt til sikker oppbevaring ( § 11-5)
 • Farlig avfall skal ikke medføre fare for forurensning, søl, spill eller personskade.
 • Bruk godkjent emballasje.
 • Emballasje bør stå på tett dekke slik at søl kan stoppes og lett tas opp.
leveringsplikt 11 8
Leveringsplikt ( § 11-8)
 • Alle bedrifter der det oppstår mer en 1 kg farlig avfall i løpet av året har leveringsplikt minst en gang i året.
 • Du står fritt til å velge hvem du leverer avfallet til, så lenge innsamleren / mottakeren har tillatelse.
deklarasjonsplikt 11 12
Deklarasjonsplikt (§ 11-12)
 • Avfallsprodusenten er pliktig til å fylle ut deklarasjonsskjema ved levering av farlig avfall.
 • Du kan få hjelp av innsamler til utfylling.
deklarering av farlig avfall hvordan gj res det
Deklarering av farlig avfall – hvordan gjøres det?

Deklarasjonsskjema for farlig avfall har flere oppgaver:

 • Gi avfallsprodusenten kvittering for levert farlig avfall, slik at han kan dokumentere at leveringsplikten er oppfylt.
 • Kan brukes som transportdokument for farlig avfall som er farlig gods.
 • Kan benyttes av aktørene som faktureringsgrunnlag.
 • Benyttes av myndighetene som faktureringsgrunnlag for deklarasjonsgebyret.
slide17

Feil eller manglende utfylling av deklarasjonsskjemaet kan

medføre risiko for skade på mennesker, miljø eller materiell ved håndteringen, noe som kan medføre erstatningsansvar.

 • Det skal brukes ett deklarasjonsskjema for hvert avfallsstoffnummer.
 • Skjemaet består av fem deler på selvkopierende papir.
 • Avfallsprodusenten som leverer avfallet skal ha gul del av skjemaet.
 • Den røde delen sender mottakeren til Norsas som registrerer opplysningene i en database.
slide18

Avfallsprodusent

 • Organisasjonsnummer samt navn og adresse på virksomheten hvor avfallet har oppstått skal oppgis.
 • Organisasjonsnummer
 • Under organisasjonsnummer oppgis organisasjonsnummeret fra enhetsregisteret i Brønnøysund.
slide19

Navn

 • Som navn skal det brukes det navnet avfallsprodusenten er
 • oppført med i enhetsregisteret i Brønnøysund
 • Adresse
 • Under adresse oppgis besøksadressen, d.v.s. gate- eller stedsadressen der avfallsprodusenten er fysisk plassert.
 • Før også opp navn og telefonnummer til en kontaktperson.
 • Faktureringsadresse
 • Er en intern informasjon om hvor faktura skal sendes.
slide20

Inneholder halogener

 • Sett kryss dersom du kjenner til at avfallet inneholder
 • halogener (fluor, klor, brom eller jod).
 • Inneholder tungmetall
 • Kryss av hvis avfallet inneholder tungmetaller. Oppgi i tilfelle hvilket tungmetall det dreier seg om og, om mulig,
 • mengden/konsentrasjonen av disse under rubrikken
 • “Nærmere beskrivelse”.
 • Eksempler på tungmetaller er:
 • antimon, arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel, selen, tellur, thallium og tinn.
slide21

EAL- kode

 • EAL-koden er EUs standard for klassifisering av avfall, og er en sekssifret kode som betegner den aktuelle avfallstypen.
 • Avfallsstoffnummer
 • Avfallsstoffnummeret er den norske koden for å klassifisere farlig avfall, og numrene er en del av NS-9431,
 • Antall kilo/liter
 • For fast avfall oppgis mengden i kg. For flytende avfall oppgis volumet i liter.
slide22

Flammepunkt:

 • Flammepunktet brukes blant annet til å avgjøre om væsker er farlig gods.
 • Væsker med flammepunkt under 60 °C er alltid farlig gods.
 • Væsker med flammepunkt over 60 °C kan likevel være farlig gods dersom de har andre farlige egenskaper, f.eks giftig.
slide23

Nærmere beskrivelse:

 • Det er ønskelig med mest mulig utfyllende opplysninger om avfallet.

Denne rubrikken bør derfor alltid fylles ut.

 • Handelsnavn,
 • Kjemisk sammensetning,
 • Reaktive komponenter,
 • PH,
 • I hvilken prosess eller bruksområde det har blitt generert etc. kan være andre aktuelle data.
transportklassifisering adr rid og imdg
*Transportklassifisering: ADR, RID og IMDG
 • Hvis avfallet ikke er farlig gods er det tilstrekkelig å sette kryss i rubrikken ”ikke klassifiseringspliktig”.
slide25

Det betyr at følgende skal angis:

 • UN- nummer.
 • Fareklasse. Skriv inn korrekt ADR- klasse og kryss av for tilsvarende fareseddel.
 • Emballasjegruppe angis (I, II eller III) for de typer
 • farlig gods der dette er påkrevet.
 • ADR boka inneholder forslag til UN- nummer, fareklasse og emballasjegruppe.
 • Underskrift
 • Avfallsprodusenten skal underskrive skjemaet.
de viktigste avfallstoffnummerne
De viktigste avfallstoffnummerne:
 • 7095 METALLHYDROKSIDSLAM
 • Avvannet slam fra renseanlegg for tungmetallholdig avløpsvann.
 • 7097 UORG. LØSNINGER OG BAD
 • Flytende avfall som inneholder tungmetaller eller andre uorganiske forbindelser. Kromsvovelsyre
 • 7100 CYANIDHOLDIG AVFALL
 • Eks. Natriumcyanid, kaliumcyanid etc. eller slam som inneholder cyanid.
forsettelse avfallstoffnr
ForsettelseAvfallstoffnr:
 • 7131 SYRER, UORGANISKE.
 • Saltsyre, rykende svovelsyre, salpetersyre, flussyre, fosforsyre kongevann, Oleum etc.
 • Gir sur reaksjon. Lav ph på indikasjonspapiret
 • Etsende på hud.
 • ”Flussyrehistorien”
 • 7134 SURT ORGANISK AVFALL
 • Eddiksyre, maursyre, oksalsyre etc.
 • 7135 BASISK ORGANISK AVFALL
 • Aminer, organisk avfall som inneholder uorganisk base.
eksempel p eal koder fra kjemisk overflatebehandling
Eksempel på EAL koder fra kjemisk overflatebehandling:
 • 110105 Sur beis
 • 110107 Basisk beis
 • 110108 Fosfateringsslam
 • 110111 Skyllevann som inneholder farlige stoffer.
 • 110301 cyanidholdig avfall
 • 110504 Brukt flussmiddel
 • 161001 Vandig flytende avfall som inneholder farlige stoffer.
 • 190205 Slam som inneholder farlig avfall
merking av kolli
Merking av kolli:
 • Emballasjen skal ha synlig påført nummeret til deklarasjonen (e) som beskriver innholdet i emballasjen.
 • Gammel merking og tekst på emballasjen som ikke har noe med innholdet å gjøre, skal fjernes eller males over.
 • Avfallsemballasjen skal være ren, hel og egnet til lagring

og transport av det aktuelle stoffet.

 • Avfallsleverandøren er ansvarlig for at avfallet er forskriftsmessig emballert og merket.
slide30

Hvis det er farlig avfall skal i tillegg:

 • Hvis avfallet er farlig gods etter ADR skal emballasjen være merket med faresedler og påført avfallets UN- nummer.
 • Emballasjen som benyttes skal være UN- godkjent.
 • Del 1 av deklarasjonen følger avfallet videre.
merking av kolli med farlig avfall
MERKING AV KOLLI MED FARLIG AVFALL
 • Deklarasjonsnummer
 • UN nummer
 • Faresymbol (Mest brukt: Brannfarlig, Etsende og Giftig)
sikkerhetsr dgiver
SIKKERHETSRÅDGIVER.
 • § 10 i ADR sier om Sikkerhetsrådgiver
 • Virksomhet som kommer i befatning med transport av farlig gods skal utpeke en sikkerhetsrådgiver.
 • Virksomheten skal sende melding om hvem det er til DSB.
 • Dette gjelder bedrifter som leverer over 500 kg/ltr farlig avfall pr. gang.