Hva er farlig gods
Download
1 / 28

Hva er farlig gods - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Hva er farlig gods. Eksplosjonsfarlige Brannfarlige Giftige Etsende Radioaktive Stoffer med sammensatte farer. De vanligste ulykkene. Brannfarlig væske 73% Gasser 13% Etsende stoffer 9% Giftige stoffer 3% Eksplosiver 2%. Gjeldene forskrifter. Båt : IMDG

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hva er farlig gods' - kamil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hva er farlig gods
Hva er farlig gods

 • Eksplosjonsfarlige

 • Brannfarlige

 • Giftige

 • Etsende

 • Radioaktive

 • Stoffer med sammensatte farer


De vanligste ulykkene
De vanligste ulykkene

 • Brannfarlig væske 73%

 • Gasser 13%

 • Etsende stoffer 9%

 • Giftige stoffer 3%

 • Eksplosiver2%


Gjeldene forskrifter
Gjeldene forskrifter

 • Båt : IMDG

  Sjøfartsdirektoratet

 • Fly : ICAO

  Luftfartsverket

 • Jernbane: RID DBE

 • Vegtrans.: ADR DBE


Transportuhellskort
Transportuhellskort

 • Kortet gir informasjon om:

  • Farer som knytter seg til stoffet

  • Nødvendige sikkerhetstiltak for å avverge/begrense faren

  • Forholdsregler ved uhell

  • Miljømessige problemer ved lekkasje

  • Forholdsregler ved brann

  • Forholdsregler ved personskade


Definisjoner tekniske fysiske kjemiske egenskaper
DefinisjonerTekniske /fysiske /kjemiske egenskaper

 • Utseende

  • Et stoffs farge og form/aggregatfase

 • Lukt

  • Beskrives med sammenlignbare kjente lukter, eller som stikkende, søt, aromatisk eller ubehagelig

 • Aggregattilstand

  • Om et stoff er i fast, flytende eller i gassform

 • Flammepunkt

  • Den laveste temperatur som en væske gir fra seg nok gass til å antenne, med en ytre tennkilde, for så å slukne

 • Eksplosjonsområde

  • Konsentrasjonsgrense for brennbare gasser i luft (øvre-nedre) mellom hvilke blandingen kan antennes


Definisjoner tekniske fysiske kjemiske egenskaper1
DefinisjonerTekniske / fysiske / kjemiske egenskaper

 • A, B, C-væske

  • A-Væske Flammepunkt under 23  C

  • B-Væske mellom 23-55  C

  • C-Væske over 55  C

 • Tenntemperatur

  • Laveste temperatur en oppvarmet overflate får et stoff til å brenne uten gnist eller åpen flamme

 • Smeltepunkt

  • Den temperatur der et stoff går fra fast til flytende form

 • Kokepunkt

  • Den temperatur der et stoff går over i gassform, og gassen har et trykk på 1 atmosfære

 • Damptrykk

  • Det trykk som oppstår når væske er i likevekt med sin egen damp. Ulik ved forskjellig temp. og stoff.


Definisjoner tekniske fysiske kjemiske egenskaper2
DefinisjonerTekniske /fysiske /kjemiske egenskaper

 • Kritisk temperatur

  • Den temperatur som en gass ikke lenger kan kondenseres til væske uansett trykk

 • Løselighet

  • Den maksimale mengden av et stoff som kan løses opp i et løsningsmiddel. Oftest vann.

 • Fordampningsevne

  • Betegner stoffets evne til å gå over i damp.

 • Tetthet

  • Stoffets masse pr. volumenhet

 • Viskositet

  • Mål for flyteevne/seighet. Tykk-tynn væske. Høyere tall, tykkere væske. Vann 1cSt


Definisjoner tekniske fysiske kjemiske egenskaper3
DefinisjonerTekniske/fysiske /kjemiske egenskaper

 • Administrativ norm

  • Høyeste gjennomsnittsverdi man kan bli utsatt for hver arbeidsdag gjennom en yrkeskarriere.

 • YL - Gruppe

  • Yrkeshygienisk luftbehov. 5 klasser hvor 5 er høyest. På klasse 3-5 skal det oppgis hvor mye m3 luft pr. l stoff.


Gruppeinndeling av stoffer
Gruppeinndeling av stoffer

 • «Innsatsmessig» inndeling av gasser

 • «Medisinsk» inndeling av gasser

 • «Utslippsmessig» inndeling av stoffer


Innsatsmessig inndeling av gasser
«Innsatsmessig» inndeling av gasser

 • Brennbare

 • Giftige

 • Kombinert brennbare /giftige

 • Inerte / ikke-reaktive (ikke-brennbar, ikke-giftig,

  ikke-etsende etc)


Medisinsk inndeling av gasser
«Medisinsk» inndeling av gasser

 • Bedøvende

  • Uten ettervirkning

  • Med ettervirkning

 • Kvelende

  • Fysikalsk kvelende (i veien for O2)

  • Kjemisk kvelende (tar plassen til O2 i blodet)

 • Giftige

  • Kjemisk kvelende

  • Giftig etsende


Utslippsmessig inndeling av stoffer
”Utslippsmessig” inndeling av stoffer

 • Gasser som er lettere enn luft

 • Gasser som er tyngre enn luft

 • Reaktive kjemikalier og kjemikalier som lett binder seg til andre stoffer som gir utslipp til luft

 • Væsker som som gir utslipp til luft

 • Kjemikalier som flyter på vann

 • Kjemikalier som synker i vann

 • Faste stoffer på land

 • Væsker på land

 • Reaktive stoffer på land


M lemetoder
Målemetoder

 • Målinger for identifikasjon

  • Analyserør

  • Karbonmomoksidmåler

  • pH-papir

 • Måling for konsentrasjon

  • Eksplosivmeter

  • Oksygenmåler


Verneutstyr ved gassutslipp
Verneutstyr ved gassutslipp

 • Personlig utstyr for innsats- mannskaper på utslippstedet

  • Fullstendig åndedrettsbeskyttelse

  • Tilstrekkelig vern mot gass på hud

  • Beskyttelse mot kulde

  • Beskyttelse mot plutselig varmeutvikling

 • Personlig utstyr for innsats- mannskaper i evakueringskjeden

  • Tilstrekkelig beskyttelse for åndedrettet

  • Tilstrekkelig beskyttelse mot gass på hud


Arbeid p skadestedet
Arbeid på skadestedet

OObservere/orientere

B Bedømme

B Beslutte

O Ordre


Orientere og bed mme p skadestedet
Orientere og bedømme på skadestedet

 • Identifikasjon av stoffet

 • Spesielle farer ved stoffet

  • Giftighet, eksplosjonsrisiko etc.

 • Hvordan strømmer stoffet ut? (gass-/væskefasen)

 • Hvor kan stoffet spres?

  • Vindretning, -styrke, grøfter, diker, luft, vann, jord.

 • Adkomstveier

 • Evakuering / varsling til nabobebyggelse


Beslutning og ordregiving p skadestedet
Beslutning og ordregiving på skadestedet

 • Bestem avsperringer.

 • Bestem nødvendig verneutstyr.

 • Redd liv.

 • Sanér tilskadekomne.

 • Begrens /stans utstrømning.

 • Foreta oppsamling av utstrømmet stoff.

 • Om mulig foreta sanering av grunnen.


Etter innsats p skadestedet
Etter innsats på skadestedet

 • Rengjør benyttet utstyr

 • Rengjør / rens personlig utstyr

 • Rengjør rensestasjon og personell


Organisering av skadestedet ved kjemiske ulykker
Organisering av skadestedet ved kjemiske ulykker

 • Fareområdet

 • Avsperringer

 • Kommandoplass (Skadestedsleder-KO)

 • Oppdeling av skadestedet

 • Samband

 • Samleplass for skadde

 • Luftdepot

 • Saneringsplass

 • Slokkeberedskap

 • Transport av utlekket masse

 • Prøvetaking

 • Parkeringsplass

 • Vakthold


Operativ innsats
Operativ innsats

 • Dagens situasjon

  • Temperatur

  • Vindforhold (retning, hastighet)

  • Nedbør

 • Stoffidentifikasjon

  • Hvilket stoff

  • Fast stoff - væske - gass

 • Farer ved stoffet

  • Giftighet - brannfare - radioaktivitet- eksplosjonsrisiko - aggressivitet.

 • Utstrømning hvor - hvordan

  • Dagens situasjon - terreng, jord, luft, vann

 • Er mennesker i fare

  • Nabobebyggelse ( varsling, evakuering)

 • Bestem verneutstyr


Gasser som er lettere enn luft
Gasser som er lettere enn luft

 • Få stoffer, ett er ammoniakk.

  • Er eksplosjonsfaren for stor til å sette inn innsats?

  • Kan gassen løses med tåkestråle?

  • Kan beholder kjølen med vann?

  • Kan gassen rekondenseres?

  • Kan skum med høyt skumtall redusere utslippsintensiteten?

  • Vurdèr gass-spredning.

  • Vurdèr nøytralisering.


Gasser som er tyngre enn luft
Gasser som er tyngre enn luft

 • Er eksplosjonsfaren for stor til å sette i gang innsats?

 • Kan gassen løses (eller «slås ned» med tåkestråle?

 • Kan beholder kjøles ned med vann?

 • Kan gassen rekondenseres?

 • Vurdèr sanering av kloakkrør og lavtliggende område.


Kondenserbare gasser
Kondenserbare gasser

 • Gasser som man gjennom komprimering eller kjøling får til å gå over til væske.

  Eks. komprimerbare gasser:

  • Klor, svoveldioksid, ammoniakk.

 • Eks. gasser som man får til å gå over til væske ved kjøling

  • Oksygen, nitrogen, ammoniakk, argon, metan


Egenbeskyttelse ved p virkning av nh 3 so 2 cl 2
Egenbeskyttelse ved påvirkning av NH3, SO2, Cl2

 • Knip øynene igjen

 • Pust gjennom et vått tøystykke

 • Bruk helmaske med henholdsvis K-, E- og B-filter (sikker beskyttelse ved min 20% O2 og max 1% gass)

 • Luftapparat er sikker åndedrettsbeskyttelse

 • Dersom det er fare for å komme i kontakt med flytende gass (aerosol) kan denne ha en temperatur helt ned til -74  C (for ammoniakk)

 • OBS! Gummi tåler ikke temp. under - 42  C


Nitr se gasser no x
Nitrøse gasser - NOx

 • Fellesbetegnelse på ulike nitrogen/ oksygen-forbindelser, dvs. NO2 og NO

 • Nitrøse gasser er i seg selv ikke brennbare, men avgir oksygen.

 • Spalting av AN (ammoniumnitrat)-holdig gjødsel fører til store mengder nitrøse gasser.

 • Følgende kriterier øker faren for spalting:

  • Høy temp. kombinert med lang oppholdstid og lav pH.

  • Nitrøse gasser reagerer heftig i kontakt med ammoniakk

  • Nitrøse gasser kan være kreftfremkallende og det er fare for lungeødem.


Bed vende gasser uten ettervirkning
Bedøvende gasser uten ettervirkning

 • Butan - Propan - Acetylen - Aceton

  • Alle gir følelse av «Beruselse»

  • Normalt ingen ettervirkning


Kvelende gasser
Kvelende gasser

Bevisstløshet inntrer nesten momentant og uten forvarsel.


Giftige etsende gasser
Giftige etsende gasser

Ammoniakk, svoveldioksyd, Klor og nitrøse gasser

 • Alle fremkaller kjemisk lungebetennelse

 • Alle etser på lungeveggene og alveolene (de minste lungeblærene)

 • Lungene væskefylles

 • Oksygenopptaket hindres

 • Symptomene kan opptre inntil 48t. etter eksponering