Download
ph n t ch b n trong n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PHÁN TÊCH BÃN TRONG PowerPoint Presentation
Download Presentation
PHÁN TÊCH BÃN TRONG

PHÁN TÊCH BÃN TRONG

133 Views Download Presentation
Download Presentation

PHÁN TÊCH BÃN TRONG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PHÁN TÊCH BÃN TRONG

 2. NÄÜI DUNG • Muûc tiãu cuía phán têch bãn trong • Låüi thãú caûnh tranh vaì nàng læûc cäút loîi • Chuäùi giaï trë • Phán têch taìi chênh • Kãút håüp phán têch bãn trong vaì bãn ngoaìi

 3. MUÛC TIÃU CUÍA PHÁN TÊCH BÃN TRONG • Sæû thaình cäng cuía mäüt täø chæïc trong tæång lai phuû thuäüc vaìo caïc âiãöu kiãûn riãng bãn trong cuîng nhæ caïc âiãöu kiãûn bãn ngoaìi • Caïc nhaì quaín trë cáön phaíi coï khaí nàng xaïc âënh: • Caïc âiãøm maûnh maì cäng ty coï thãø dæûa vaìo âoï âãø hoaût âäüng • Caïc âiãøm yãúu cáön âæåüc âiãöu chènh hoàûc giaím thiãøu âãø tråí thaình caïc nhán täú caûnh tranh

 4. LÅÜI THÃÚ CAÛNH TRANH • Táûp håüp caïc nhán täú âàût cäng ty vaìo vë thãú taïch råìi khoíi caïc âäúi thuí caûnh tranh vaì taûo ra mäüt vë trê duy nháút trãn thë træåìng • Coï nghéa laì tàng giaï trë cho caïc bãn hæîu quan • Âàûc biãût táûp trung vaìo viãûc tàng giaï trë cho caïc khaïch haìng

 5. NÀNG LÆÛC CÄÚT LOÎI Mäüt loaût duy nháút gäöm caïc nàng læûc láu daìi maì mäüt cäng ty coï thãø dæûa vaìo âãø âaût âæåüc låüi thãú caûnh tranh vaì tàng giaï trë • Caíi tiãún • Hiãûu quaí • Khaí nàng âaïp æïng khaïch haìng • Cháút læåüng • Khaí nàng âàûc biãût

 6. CHUÄÙI GIAÏ TRË

 7. Yï NGHÉA CUÍA CHUÄÙI GIAÏ TRË • Biãøu diãùn mäüt cäng ty hay mäüt täø chæïc • Mäüt caïch minh hoüa âån giaín vãö táút caí caïc hoaût âäüng maì mäüt cäng ty phaíi thæûc hiãûn • Khuän khäø âãø phán têch caïc âiãøm maûnh vaì âiãøm yãúu cuía mäüt cäng ty • “Biãn” (Margin) biãøu diãùn låüi nhuáûn. Mäüt cäng ty coï thãø tàng biãn låüi nhuáûn bàòng caïch • Coï thãø âënh giaï cao hån • Hoaût âäüng våïi chi phê tháúp hån bãn trong chuäùi giaï trë

 8. CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG CHÊNH TRONG CHUÄÙI GIAÏ TRË Caïc hoaût âäüng liãn quan træûc tiãúp âãún saín xuáút, baïn haìng, phán phäúi vaì âaïp æïng saín pháøm cho ngæåìi mua. • Caïc chuäùi cung cáúp láùn nhau näüi bäü (Inbound logistics): nháûn, læu træî vaì phán phäúi âáöu vaìo cho saín xuáút • Caïc hoaût âäüng: táút caí caïc hoaût âäüng liãn quan âãún viãûc chuyãøn âäøi caïc âáöu vaìo thaình caïc saín pháøm cuäúi cuìng • Caïc chuäùi cung cáúp bãn ngoaìi (Outbound logistics): thu tháûp, læu træî, phán phäúi saín pháøm cho ngæåìi mua cuäúi cuìng • Marketing vaì baïn haìng: caïc hoaût âäüng âæåüc sæí duûng âãø thuïc âáøy caïc khaïch haìng mua saín pháøm • Dëch vuû: caìi âàût, sæía chæîa, häù tråü vaì âaìo taûo cho khaïch haìng khi sæí duûng saín pháøm

 9. CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG HÄÙ TRÅÜ TRONG CHUÄÙI GIAÏ TRË Caïc hoaût âäüng thuïc âáøy hiãûu quaí cuía caïc hoaût âäüng chuí yãúu • Cå såí haû táöng: sæû häù tråü cuía cäng ty trong toaìn bäü chuäùi giaï trë; bao gäöm cháút læåüng quaín lyï, hiãûu suáút taìi chênh, chiãún læåüc, vàn hoïa täø chæïc • Quaín trë nguäön nhán læûc: tuyãøn duûng, thuã, âaìo taûo, hãû thäúng thæåíng cho nhán viãn • Nghiãn cæïu vaì phaït triãøn: viãûc thiãút kãú saín pháøm vaì caïc tiãún trçnh laìm tàng hiãûu suáút cuía cäng ty; khäng chè giåïi haûn åí thiãút bë. • Thuí tuûc: mua vaì quaín lyï caïc âáöu vaìo âæåüc sæí duûng trong saín xuáút; phaït triãøn vaì quaín lyï caïc quan hãû våïi nhaì cung cáúp

 10. AÏP DUÛNG PHÁN TÊCH CHUÄÙI GIAÏ TRË • Khuän khäø âãø xaïc âënh caïc âiãøm maûnh vaì âiãøm yãúu cuía cäng ty. • Nghéa laì táûp trung vaìo nhæîng khu væûc coï täön taûi caïc nàng læûc cäút loîi vaì coï thãø sæí duûng chuïng âãø âaût låüi thãú caûnh tranh vaì gia tàng giaï trë. • Viãûc so saïnh våïi caïc âäúi thuí caûnh tranh gåüi ra caïc cå häüi nhàòm náng cao vë trê caûnh tranh cuía cäng ty.

 11. PHÁN TÊCH TAÌI CHÊNH • Sæí duûng caïc kãút quaí taìi chênh cuía cäng ty âãø âaïnh giaï hiãûu quaí cäng ty • Âoìi hoíi sæû so saïnh caïc theo thåìi gian vaì theo tiãu chuáøn ngaình • Cäng cuû âãø xaïc âënh caïc âiãøm maûnh vaì âiãøm yãúu vaì caïc lénh væûc coï nhæîng váún âãö tiãöm nàng.

 12. BAÏO CAÏO THU NHÁÛP Doanh thu Chi phê haìng baïn Låüi nhuáûn gäüp Chi phê hoaût âäüng Læång Tiãön thuãú Quaíng caïo Baío hiãøm Nghiãn cæïu vaì phaït triãøn Kháúu hao Täøng chi phê hoaût âäüng Thu nháûp hoaût âäüng (Thu nháûp træåïc thuãú vaì laîi – EBIT) Laîi vay Thu nháûp træåïc thuãú Thuãú Låüi nhuáûn roìng

 13. Täøng taìi saín Taìi saín læu âäüng Tiãön màût Chæïng khoaïn khaí nhæåüng Khoaín phaíi thu Täön kho Täøng taìi saín læu âäüng Taìi saín cäú âënh Nhaì xæåíng thiãút bë Træì: Kháúu hao têch luyî Taìi saín cäú âënh roìng Caïc taìi saín khaïc Baín quyãön, thæång hiãûu Uy tên Caïc taìi saín khaïc Täøng taìi saín Nåü vaì väún chuí Täøng nåü Nåü ngàõn haûn Khoaín phaíi traí Nåü læåüng Giáúy nåü ngàõn haûn Nåü thuãú Täøng nåü ngàõn haûn Nåü ngàõn haûn Nåü ngàõn haûn Cáöm cäú Täøng nåü daìi haûn Väún chuí såí hæîu Cäø phiãúu Thu nháûp giæî laûi Täøng väún chuí såí hæîu Täøng nåü vaì väún chuí BAÍN TÄØNG KÃÚT TAÌI SAÍN

 14. CAÏC NHOÏM THÄNG SÄÚ • Khaí nàng sinh låüi • Thäng säú hoaût âäüng – Hiãûu quaí quaín lyï taìi saín • Khaí nàng thanh toaïn • Nåü – Âoìn báøy • Tàng træåíng

 15. CAÏC THÄNG SÄÚ KHAÍ NÀNG SINH LÅÜI • Låüi nhuáûn gäüp biãn = Låüi nhuáûn gäüp Doanh thu • Låüi nhuáûn roìng biãn = Låüi nhuáûn roìng Doanh thu • Låüi nhuáûn hoaût âäüng biãn = Thu nháûp hoaût âäüng Doanh thu • Thu nháûp trãn väún chuí = Låüi nhuáûn roìng___ Väún chuí såí hæîu

 16. THÄNG SÄÚ KHAÍ NÀNG SINH LÅÜICÄNG THÆÏC DU PONT • Thu nháûp trãn = Thu nháûp roìng taìi saín Täøng taìi saín =Thu nháûp roìng X Doanh thu Doanh thu Täøng taìi saín = Låüi nhuáûn roìng X Voìng quay biãn täøng taìi saín = Khaí nàng sinh låüi X Hiãûu quaí cuía taìi saín

 17. CAÏC THÄNG SÄÚ HOAÛT ÂÄÜNG • Voìng quay = Chi phê haìng baïn täön kho täön kho • Kyì thu = _________365 ngaìy____ tiãön bçnh quán (Doanh säú/Khoaín phaíi thu) • Voìng quay = _________Doanh säú_____ taìi saín cäú âënh Taìi saín cäú âënh roìng • Voìng quay = _________Doanh säú________ taìi saín Täøng taìi saín

 18. THÄNG SÄÚ KHAÍ NÀNG THANH TOAÏN • Khaí nàng thanh=__Taìi saín læu âäüng___ toaïn hiãûn thåìi Nåü ngàõn haûn • Khaí nàng thanh= Taìi saín læu âäüng – Täön kho toaïn nhanh Nåü ngàõn haûn

 19. THÄNG SÄÚ NÅÜ – ÂOÌN BÁØY • Thäng säú nåü = Täøng nåü trãn täøng taìi saín Täøng taìi saín • Thäng säú nåü = Täøng nåü Täøng väún chuí såí hæîu • Säú láön traí laîi = Thu nháûp hoaût âäüng (EBIT) Laîi vay

 20. TYÍ LÃÛ TÀNG TRÆÅÍNG • Tàng træåíng = Doanh säúNàm 2 - Dsäú Nàm 1 doanh säú ___________________ X 100 Doanh säúNàm 1 • Tàng træåíng = Låüi nhuáûn Nàm 2 - Låüi nhuáûn Nàm 1 låüi nhuáûn ___________________ X 100 Låüi nhuáûn Nàm 1

 21. KÃÚT HÅÜP PHÁN TÊCH BÃN TRONG VAÌ BÃN NGOAÌI • Phán têch bãn trong vaì bãn ngoaìi thæåìng liãn hãû âãún phán têch SWOT: • Caïc âiãøm maûnh • Caïc âiãøm yãúu • Caïc cå häüi • Âe doüa • Caïc âiãøm maûnh vaì âiãøm yãúu âæåüc xaïc âënh tæì phán têch bãn trong • Caïc cå häüi vaì âe doüa âæåüc xaïc âënh tæì phán têch bãn ngoaìi

 22. PHÁN TÊCH BÃN TRONG • Caïc âiãøm maûnh vaì âiãøm yãúu âæåüc xaïc âënh thäng qua viãûc sæí duûng caïc cäng cuû nhæ: • Nàng læûc cäút loîi • Phán têch caïc bãn hæîu quan • Chuäùi giaï trë • Phán têch taìi chênh

 23. PHÁN TÊCH BÃN NGOAÌI • Caïc cå häüi vaì âe doaû âæåüc xaïc âënh thäng qua viãûc sæí duûng caïc cäng cuû nhæ: • Âaïnh giaï mäi træåìng chung • Phán têch Nàm læûc læåüng caûnh tranh • Caïc nhán täú thaình cäng chuí yãúu trong ngaình • Nhæîng thay âäøi caûnh tranh trong sæû phaït triãøn cuía ngaình • Caïc nhoïm chiãún læåüc • Låüi thãú caûnh tranh quäúc gia

 24. CAÏC KÃÚT QUAÍ TÆÌ PHÁN TÊCH BÃN TRONG VAÌ BÃN NGOAÌI • Âoìi hoíi khaí nàng diãùn giaíi saïng taûo • Hiãøu âæåüc vë trê chiãún læåüc cuía cäng ty trong ngaình • Xaïc âënh caïc váún âãö chiãún læåüc maì cäng ty âäúi màût • Caïc váún âãö chiãún læåüc • Biãøu diãùn nhæîng mäúi nguy hiãøm aính hæåíng âãún sæû täön taûi láu daìi cuía cäng ty • Âãö xuáút nhæîng khu væûc maì cäng ty cáön táûp trung näù læûc âãø phaït triãøn

 25. Phán têch bãn trong • Caïc âiãøm maûnh • Caïc âiãøm yãúu • Phán têch bãn ngoaìi • Caïc cå häüi • Caïc âe doüa Caïc cäng cuû Caïc cäng cuû Caïc váún âãö chiãún læåüc Caïc phæång aïn chiãún læåüc Chiãún læåüc