Ph n t ch b n trong
Download
1 / 25

PH N T CH B N TRONG - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

PHÁN TÊCH BÃN TRONG. NÄÜI DUNG. Muûc tiãu cuía phán têch bãn trong Låüi thãú caûnh tranh vaì nàng læûc cäút loîi Chuäùi giaï trë Phán têch taìi chênh Kãút håüp phán têch bãn trong vaì bãn ngoaìi. MUÛC TIÃU CUÍA PHÁN TÊCH BÃN TRONG.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PH N T CH B N TRONG' - ephraim


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

N i dung
NÄÜI DUNG

 • Muûc tiãu cuía phán têch bãn trong

 • Låüi thãú caûnh tranh vaì nàng læûc cäút loîi

 • Chuäùi giaï trë

 • Phán têch taìi chênh

 • Kãút håüp phán têch bãn trong vaì bãn ngoaìi


Mu c ti u cu a ph n t ch b n trong
MUÛC TIÃU CUÍA PHÁN TÊCH BÃN TRONG

 • Sæû thaình cäng cuía mäüt täø chæïc trong tæång lai phuû thuäüc vaìo caïc âiãöu kiãûn riãng bãn trong cuîng nhæ caïc âiãöu kiãûn bãn ngoaìi

 • Caïc nhaì quaín trë cáön phaíi coï khaí nàng xaïc âënh:

  • Caïc âiãøm maûnh maì cäng ty coï thãø dæûa vaìo âoï âãø hoaût âäüng

  • Caïc âiãøm yãúu cáön âæåüc âiãöu chènh hoàûc giaím thiãøu âãø tråí thaình caïc nhán täú caûnh tranh


L i th ca nh tranh
LÅÜI THÃÚ CAÛNH TRANH

 • Táûp håüp caïc nhán täú âàût cäng ty vaìo vë thãú taïch råìi khoíi caïc âäúi thuí caûnh tranh vaì taûo ra mäüt vë trê duy nháút trãn thë træåìng

 • Coï nghéa laì tàng giaï trë cho caïc bãn hæîu quan

 • Âàûc biãût táûp trung vaìo viãûc tàng giaï trë cho caïc khaïch haìng


N ng l c c t lo i
NÀNG LÆÛC CÄÚT LOÎI

Mäüt loaût duy nháút gäöm caïc nàng læûc láu daìi maì mäüt cäng ty coï thãø dæûa vaìo âãø âaût âæåüc låüi thãú caûnh tranh vaì tàng giaï trë

 • Caíi tiãún

 • Hiãûu quaí

 • Khaí nàng âaïp æïng khaïch haìng

 • Cháút læåüng

 • Khaí nàng âàûc biãûtY ngh a cu a chu i gia tr
Yï NGHÉA CUÍA CHUÄÙI GIAÏ TRË

 • Biãøu diãùn mäüt cäng ty hay mäüt täø chæïc

 • Mäüt caïch minh hoüa âån giaín vãö táút caí caïc hoaût âäüng maì mäüt cäng ty phaíi thæûc hiãûn

 • Khuän khäø âãø phán têch caïc âiãøm maûnh vaì âiãøm yãúu cuía mäüt cäng ty

 • “Biãn” (Margin) biãøu diãùn låüi nhuáûn. Mäüt cäng ty coï thãø tàng biãn låüi nhuáûn bàòng caïch

  • Coï thãø âënh giaï cao hån

  • Hoaût âäüng våïi chi phê tháúp hån bãn trong chuäùi giaï trë


Ca c hoa t ng ch nh trong chu i gia tr
CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG CHÊNH TRONG CHUÄÙI GIAÏ TRË

Caïc hoaût âäüng liãn quan træûc tiãúp âãún saín xuáút, baïn haìng, phán phäúi vaì âaïp æïng saín pháøm cho ngæåìi mua.

 • Caïc chuäùi cung cáúp láùn nhau näüi bäü (Inbound logistics): nháûn, læu træî vaì phán phäúi âáöu vaìo cho saín xuáút

 • Caïc hoaût âäüng: táút caí caïc hoaût âäüng liãn quan âãún viãûc chuyãøn âäøi caïc âáöu vaìo thaình caïc saín pháøm cuäúi cuìng

 • Caïc chuäùi cung cáúp bãn ngoaìi (Outbound logistics): thu tháûp, læu træî, phán phäúi saín pháøm cho ngæåìi mua cuäúi cuìng

 • Marketing vaì baïn haìng: caïc hoaût âäüng âæåüc sæí duûng âãø thuïc âáøy caïc khaïch haìng mua saín pháøm

 • Dëch vuû: caìi âàût, sæía chæîa, häù tråü vaì âaìo taûo cho khaïch haìng khi sæí duûng saín pháøm


Ca c hoa t ng h tr trong chu i gia tr
CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG HÄÙ TRÅÜ TRONG CHUÄÙI GIAÏ TRË

Caïc hoaût âäüng thuïc âáøy hiãûu quaí cuía caïc hoaût âäüng chuí yãúu

 • Cå såí haû táöng: sæû häù tråü cuía cäng ty trong toaìn bäü chuäùi giaï trë; bao gäöm cháút læåüng quaín lyï, hiãûu suáút taìi chênh, chiãún læåüc, vàn hoïa täø chæïc

 • Quaín trë nguäön nhán læûc: tuyãøn duûng, thuã, âaìo taûo, hãû thäúng thæåíng cho nhán viãn

 • Nghiãn cæïu vaì phaït triãøn: viãûc thiãút kãú saín pháøm vaì caïc tiãún trçnh laìm tàng hiãûu suáút cuía cäng ty; khäng chè giåïi haûn åí thiãút bë.

 • Thuí tuûc: mua vaì quaín lyï caïc âáöu vaìo âæåüc sæí duûng trong saín xuáút; phaït triãøn vaì quaín lyï caïc quan hãû våïi nhaì cung cáúp


A p du ng ph n t ch chu i gia tr
AÏP DUÛNG PHÁN TÊCH CHUÄÙI GIAÏ TRË

 • Khuän khäø âãø xaïc âënh caïc âiãøm maûnh vaì âiãøm yãúu cuía cäng ty.

 • Nghéa laì táûp trung vaìo nhæîng khu væûc coï täön taûi caïc nàng læûc cäút loîi vaì coï thãø sæí duûng chuïng âãø âaût låüi thãú caûnh tranh vaì gia tàng giaï trë.

 • Viãûc so saïnh våïi caïc âäúi thuí caûnh tranh gåüi ra caïc cå häüi nhàòm náng cao vë trê caûnh tranh cuía cäng ty.


Ph n t ch ta i ch nh
PHÁN TÊCH TAÌI CHÊNH

 • Sæí duûng caïc kãút quaí taìi chênh cuía cäng ty âãø âaïnh giaï hiãûu quaí cäng ty

 • Âoìi hoíi sæû so saïnh caïc theo thåìi gian vaì theo tiãu chuáøn ngaình

 • Cäng cuû âãø xaïc âënh caïc âiãøm maûnh vaì âiãøm yãúu vaì caïc lénh væûc coï nhæîng váún âãö tiãöm nàng.


Ba o ca o thu nh p
BAÏO CAÏO THU NHÁÛP

Doanh thu

Chi phê haìng baïn

Låüi nhuáûn gäüp

Chi phê hoaût âäüng

Læång

Tiãön thuãú

Quaíng caïo

Baío hiãøm

Nghiãn cæïu vaì phaït triãøn

Kháúu hao

Täøng chi phê hoaût âäüng

Thu nháûp hoaût âäüng (Thu nháûp træåïc thuãú vaì laîi – EBIT)

Laîi vay

Thu nháûp træåïc thuãú

Thuãú

Låüi nhuáûn roìng


Ba n t ng k t ta i sa n

Täøng taìi saín

Taìi saín læu âäüng

Tiãön màût

Chæïng khoaïn khaí nhæåüng

Khoaín phaíi thu

Täön kho

Täøng taìi saín læu âäüng

Taìi saín cäú âënh

Nhaì xæåíng thiãút bë

Træì: Kháúu hao têch luyî

Taìi saín cäú âënh roìng

Caïc taìi saín khaïc

Baín quyãön, thæång hiãûu

Uy tên

Caïc taìi saín khaïc

Täøng taìi saín

Nåü vaì väún chuí

Täøng nåü

Nåü ngàõn haûn

Khoaín phaíi traí

Nåü læåüng

Giáúy nåü ngàõn haûn

Nåü thuãú

Täøng nåü ngàõn haûn

Nåü ngàõn haûn

Nåü ngàõn haûn

Cáöm cäú

Täøng nåü daìi haûn

Väún chuí såí hæîu

Cäø phiãúu

Thu nháûp giæî laûi

Täøng väún chuí såí hæîu

Täøng nåü vaì väún chuí

BAÍN TÄØNG KÃÚT TAÌI SAÍN


Ca c nho m th ng s
CAÏC NHOÏM THÄNG SÄÚ

 • Khaí nàng sinh låüi

 • Thäng säú hoaût âäüng – Hiãûu quaí quaín lyï taìi saín

 • Khaí nàng thanh toaïn

 • Nåü – Âoìn báøy

 • Tàng træåíng


Ca c th ng s kha n ng sinh l i
CAÏC THÄNG SÄÚ KHAÍ NÀNG SINH LÅÜI

 • Låüi nhuáûn gäüp biãn = Låüi nhuáûn gäüp

  Doanh thu

 • Låüi nhuáûn roìng biãn = Låüi nhuáûn roìng

  Doanh thu

 • Låüi nhuáûn hoaût âäüng biãn = Thu nháûp hoaût âäüng

  Doanh thu

 • Thu nháûp trãn väún chuí = Låüi nhuáûn roìng___

  Väún chuí såí hæîu


Th ng s kha n ng sinh l i c ng th c du pont
THÄNG SÄÚ KHAÍ NÀNG SINH LÅÜICÄNG THÆÏC DU PONT

 • Thu nháûp trãn = Thu nháûp roìng

  taìi saín Täøng taìi saín

  =Thu nháûp roìng X Doanh thu

  Doanh thu Täøng taìi saín

  = Låüi nhuáûn roìng X Voìng quay biãn täøng taìi saín

  = Khaí nàng sinh låüi X Hiãûu quaí cuía taìi saín


Ca c th ng s hoa t ng
CAÏC THÄNG SÄÚ HOAÛT ÂÄÜNG

 • Voìng quay = Chi phê haìng baïn

  täön kho täön kho

 • Kyì thu = _________365 ngaìy____

  tiãön bçnh quán (Doanh säú/Khoaín phaíi thu)

 • Voìng quay = _________Doanh säú_____

  taìi saín cäú âënh Taìi saín cäú âënh roìng

 • Voìng quay = _________Doanh säú________

  taìi saín Täøng taìi saín


Th ng s kha n ng thanh toa n
THÄNG SÄÚ KHAÍ NÀNG THANH TOAÏN

 • Khaí nàng thanh=__Taìi saín læu âäüng___

  toaïn hiãûn thåìi Nåü ngàõn haûn

 • Khaí nàng thanh= Taìi saín læu âäüng – Täön kho

  toaïn nhanh Nåü ngàõn haûn


Th ng s n o n b y
THÄNG SÄÚ NÅÜ – ÂOÌN BÁØY

 • Thäng säú nåü = Täøng nåü

  trãn täøng taìi saín Täøng taìi saín

 • Thäng säú nåü = Täøng nåü

  Täøng väún chuí såí hæîu

 • Säú láön traí laîi = Thu nháûp hoaût âäüng (EBIT)

  Laîi vay


Ty l t ng tr ng
TYÍ LÃÛ TÀNG TRÆÅÍNG

 • Tàng træåíng = Doanh säúNàm 2 - Dsäú Nàm 1

  doanh säú ___________________ X 100

  Doanh säúNàm 1

 • Tàng træåíng = Låüi nhuáûn Nàm 2 - Låüi nhuáûn Nàm 1

  låüi nhuáûn ___________________ X 100

  Låüi nhuáûn Nàm 1


K t h p ph n t ch b n trong va b n ngoa i
KÃÚT HÅÜP PHÁN TÊCH BÃN TRONG VAÌ BÃN NGOAÌI

 • Phán têch bãn trong vaì bãn ngoaìi thæåìng liãn hãû âãún phán têch SWOT:

  • Caïc âiãøm maûnh

  • Caïc âiãøm yãúu

  • Caïc cå häüi

  • Âe doüa

 • Caïc âiãøm maûnh vaì âiãøm yãúu âæåüc xaïc âënh tæì phán têch bãn trong

 • Caïc cå häüi vaì âe doüa âæåüc xaïc âënh tæì phán têch bãn ngoaìi


Ph n t ch b n trong1
PHÁN TÊCH BÃN TRONG

 • Caïc âiãøm maûnh vaì âiãøm yãúu âæåüc xaïc âënh thäng qua viãûc sæí duûng caïc cäng cuû nhæ:

  • Nàng læûc cäút loîi

  • Phán têch caïc bãn hæîu quan

  • Chuäùi giaï trë

  • Phán têch taìi chênh


Ph n t ch b n ngoa i
PHÁN TÊCH BÃN NGOAÌI

 • Caïc cå häüi vaì âe doaû âæåüc xaïc âënh thäng qua viãûc sæí duûng caïc cäng cuû nhæ:

  • Âaïnh giaï mäi træåìng chung

  • Phán têch Nàm læûc læåüng caûnh tranh

  • Caïc nhán täú thaình cäng chuí yãúu trong ngaình

  • Nhæîng thay âäøi caûnh tranh trong sæû phaït triãøn cuía ngaình

  • Caïc nhoïm chiãún læåüc

  • Låüi thãú caûnh tranh quäúc gia


Ca c k t qua t ph n t ch b n trong va b n ngoa i
CAÏC KÃÚT QUAÍ TÆÌ PHÁN TÊCH BÃN TRONG VAÌ BÃN NGOAÌI

 • Âoìi hoíi khaí nàng diãùn giaíi saïng taûo

 • Hiãøu âæåüc vë trê chiãún læåüc cuía cäng ty trong ngaình

 • Xaïc âënh caïc váún âãö chiãún læåüc maì cäng ty âäúi màût

 • Caïc váún âãö chiãún læåüc

  • Biãøu diãùn nhæîng mäúi nguy hiãøm aính hæåíng âãún sæû täön taûi láu daìi cuía cäng ty

  • Âãö xuáút nhæîng khu væûc maì cäng ty cáön táûp trung näù læûc âãø phaït triãøn


 • Phán têch bãn ngoaìi

  • Caïc cå häüi

  • Caïc âe doüa

Caïc cäng cuû

Caïc cäng cuû

Caïc váún âãö chiãún læåüc

Caïc phæång aïn chiãún læåüc

Chiãún læåüc


ad