1 / 2

YGS kılavuzu

http://blog.osyskocu.com

eo3138
Download Presentation

YGS kılavuzu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. YGS Kılavuzu YGS Kılavuzu YGS HAKKINDA HER SEY http://www.osyskocu.com

  2. Yükseköğretime Geçiş Sınavı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi(ÖSYM)’nin ilk adımıdır. Her sene yaklaşık iki milyon kişi bu imtihana girip üniversiteye giriş yolunda ilk deneysini gerçekleştirmektedir. YGS tek seferde yapılır ve 160 dakika sürer. Bu imtihan bütün liselerde işlenen ortak konulardan(müfredat) derlenip hazırlanmıştır. Adaylar bu müfredata göre YGS’de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testlerinden sorumludurlar. YGS

More Related