Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VoIP PowerPoint Presentation

VoIP

246 Views Download Presentation
Download Presentation

VoIP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VoIP Dr Živko Bojović, dipl. ing.

 2. PSTN (Public Switched Telephone Network) • Poznata struktura i konvencionalana telefonska mreža. Belgrade, Mirko New York, John PSTN Call Direction

 3. Trenutno stanje Cable Trenutno stanje Data Broadcast Telephony Wireless

 4. Tekući trendovi u telekomunikacijama • Zahtev za multimedijalnim uslugama i komunikacijama • Integracija glasa (zvuka), videa i podataka • Koristiti istu infrastrukturu • sa konvergencijom različitih aplikacija/usluga • EoIP = Everythingover Internet Protocol (IP)  • VoIP = Voice over IP

 5. Šta je VoIP? • Uobičajen je naziv IP telefonija - prenos govornog signala kroz Internet infrastrukturu (eng. Voice over IP).

 6. Kako VoIP radi! • Digitilizacija • Kodiranje • Kompresija • Segmentacija u pakete • Prenos do odredišta

 7. Zašto IP telefonija - razlozi? • Ekonomičnost: • Bolja iskorišćenost propusnog opsega • Interoperabilnost • Upravljanje mrežom i servisima • Dodatne uštede: • Skalabilnost • User acceptance • Kvalitet servisa i funkcionalnost: • Pouzdanost servisa • Pouzdanost mreže • Kvalitet glasa

 8. Problemi zbog tehničkih ograničenja! • Zavisnost od napajanja • Potreban brzi pristup internetu (ili nekoj drugoj mreži) • Nesavršenost IP protokola (mrežni nivo) - usluga po principu "najbolje što može u datom trenutku" (best effort) • Potrebno prilagođenje zvuka za prenos preko računarske mreže (digitalizacija - kodiranje - kompresija - paketizacija -> prenos), • Tehnike smanjenja zahteva za širinom potrebnog propusnog opsega (potiskivanje tišine u govoru, kompresija zaglavlja), • Bezbedonosni aspekti ako veza ide preko javnog Interneta.

 9. Od VoIP mreže se zahteva! • Kvalitet prenetog govornog signala minimum jednak kvalitetu govornog signala kroz PSTN • Strogi kriterijumi po pitanju blokade poziva, kašnjenja, gubitaka paketa, neregularnog raskida veze,... Itd. • Signalizacija - proces pozivanja transparentan za korisnika • Povezivanje sa PSTN i kvalitet servisa • Kvalitetno upravljanje mrežom, bezbednost, tarifiranje, adresiranje i dr.

 10. Komunikacione šeme • Postoje tri komunikacione šema: • VoIP - VoIP • VoIP - telefon (POTS ili ISDN) • Telefon - telefon preko IP infrastrukture

 11. Call Direction IP Protocol VoIP to VoIP (skype, google talk,…) Broadband Network VoIP VoIP • Potrebni: • računar, mikrofon, zvučnici i određena programska podrška ili • SIP telefon

 12. Call Direction IP Protocol VoIP to telephone over IP (Net to phone) Internet/Broadband Belgrade New York PSTN VoIP Server/Gateway

 13. Call Direction IP Protocol Telephone to telephone over IP Media Gateway Belgrade Miami PSTN PSTN Miami

 14. IP Telefonskacentrala – class 4 • Dve osnovne komponente povezane po IP protokolu su PSTN telefon i Media Gateway Controller Signaling gateways handles setup Media Gateway Controller Media Gateway Controller H.248 H.248 PSTN telefon PSTN telefon SIP-T PSTN telefon INTERNET PSTN telefon

 15. IP Telefonski Sistem – class5 Signaling gateway handles setup VoIP telefon VoIP telefon SIP VoIP telefon INTERNET VoIP telefon

 16. Call Direction IP Protocol Protokoli u VoIP mreži • IETFSession Initiation Protocol (SIP) • ITUH.323 Moraju biti interaktivni sa SS7 Internet/Broadband New Delhi Belgrade PSTN VoIP Server/Gateway India

 17. Zašto UDP umesto TCP? • Veliki overheadu TCP saobraćaju nije pogodan za telefonski poziv. • Audio signal mora biti emitovan bez odlaganja! Nema čekanja nedostajućih paketa. • Nedostajući paket se ima kao tišina. • UDP obezbeđuje best-effort isporuku. Upravlja kašnjenjem i isporukom van redosleda.

 18. ZaštoRTP? • Svaka RTP porukasadrži: • Broj sekvence • real-time clock value • Šta je to real-time clock value? Prijemnik “konstruiše” privremenu sekvencu podataka. Ako paket nedostaje, receiver tačno zna koliko dugo će da čeka pre nego što počne da reprodukuje sledeći paket.

 19. Telefonski Sistem – trenutno stanje

 20. Telefonski Sistem – realnost već sada

 21. Kvalitet VoIP servisa - parametri • Kašnjenje • Kašnjenje paketizacije (Packetization Delay) • Kašnjenje „ubacivanja paketa na link“ (Serialization Delay) • Kašnjenje propagacije (Propagation Delay) • Kašnjenje procesiranja (Processing Delay) • Kašnjenje raspoređivanja i servisiranja redova (Scheduling/Queuing Delay) • Gubitak paketa

 22. Kvalitet VoIP servisa - parametri • Jitter • Eho

 23. VoIP aplikacije - Skype • Usluge: • SkypeOut • Skype Voicemail • SkypeIn • Skype Forwarding • Skype • Slanje datoteka i tekstualnih poruka • Cene razgovora: • između dva Skype korisnika – besplatno • između Skype i PSTN korisnika – po lokalnoj tarifi

 24. Prednosti IP u odnosu na tradicionalnu telefoniju? • Broj poziva po liniji nije ograničen, • Veza se ne uspostavlja unapred, • Paketi mogu da se šalju samo kada se priča, • Funkcije koje se inače naplaćuju (preusmeravanje, ID pozivaoca, itd.) - besplatne, • Sigurnost linije, • Nezavisnost od telefonske mreže (dovoljan je pristup internetu i software), • Integracija s ostalim Internet servisima (video konferencije, razmena podataka) i razvoj novih aplikacija što vodi ka multimediji.

 25. VoIP - prednosti • VoIP je jeftiniji od obične telefonske veze • Mogućnost integracije sa računarskim aplikacijama (e-mail, fax, web konferencije, ...) • Moguće je "poneti" svoj broj sa sobom u bilo koji deo sveta gde postoji pristup Internetu i pričati sa partnerima i porodicom po ceni lokalnog poziva kao iz Srbije ili je trošak sama veza prema Internetu • Potpuna kontrola troškova

 26. VoIP - nedostaci • U računarskoj VoIP komunikaciji oba učesnika moraju biti istovremeno online (dostupni) • Kvaliteta zvuka zavisi od Internernet veze, a potrebno je imati dobru zvučnu karticu, mikrofon i zvučnike za VoIP računarsku komunikaciju. • Mogućnost zlonamernih napada u mreži • Nesavršenost Ineternet protokola