1 / 26

VoIP

VoIP. Dr Živko Bojović, dipl. ing. PSTN (Public Switched Telephone Network). Poznata struktura i konvencionalana telefonska mreža. Belgrade, Mirko. New York , John. PSTN. Call Direction. Trenutno stanje. Cable. Trenutno stanje. Data. Broadcast. Telephony. Wireless.

enid
Download Presentation

VoIP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. VoIP Dr Živko Bojović, dipl. ing.

 2. PSTN (Public Switched Telephone Network) • Poznata struktura i konvencionalana telefonska mreža. Belgrade, Mirko New York, John PSTN Call Direction

 3. Trenutno stanje Cable Trenutno stanje Data Broadcast Telephony Wireless

 4. Tekući trendovi u telekomunikacijama • Zahtev za multimedijalnim uslugama i komunikacijama • Integracija glasa (zvuka), videa i podataka • Koristiti istu infrastrukturu • sa konvergencijom različitih aplikacija/usluga • EoIP = Everythingover Internet Protocol (IP)  • VoIP = Voice over IP

 5. Šta je VoIP? • Uobičajen je naziv IP telefonija - prenos govornog signala kroz Internet infrastrukturu (eng. Voice over IP).

 6. Kako VoIP radi! • Digitilizacija • Kodiranje • Kompresija • Segmentacija u pakete • Prenos do odredišta

 7. Zašto IP telefonija - razlozi? • Ekonomičnost: • Bolja iskorišćenost propusnog opsega • Interoperabilnost • Upravljanje mrežom i servisima • Dodatne uštede: • Skalabilnost • User acceptance • Kvalitet servisa i funkcionalnost: • Pouzdanost servisa • Pouzdanost mreže • Kvalitet glasa

 8. Problemi zbog tehničkih ograničenja! • Zavisnost od napajanja • Potreban brzi pristup internetu (ili nekoj drugoj mreži) • Nesavršenost IP protokola (mrežni nivo) - usluga po principu "najbolje što može u datom trenutku" (best effort) • Potrebno prilagođenje zvuka za prenos preko računarske mreže (digitalizacija - kodiranje - kompresija - paketizacija -> prenos), • Tehnike smanjenja zahteva za širinom potrebnog propusnog opsega (potiskivanje tišine u govoru, kompresija zaglavlja), • Bezbedonosni aspekti ako veza ide preko javnog Interneta.

 9. Od VoIP mreže se zahteva! • Kvalitet prenetog govornog signala minimum jednak kvalitetu govornog signala kroz PSTN • Strogi kriterijumi po pitanju blokade poziva, kašnjenja, gubitaka paketa, neregularnog raskida veze,... Itd. • Signalizacija - proces pozivanja transparentan za korisnika • Povezivanje sa PSTN i kvalitet servisa • Kvalitetno upravljanje mrežom, bezbednost, tarifiranje, adresiranje i dr.

 10. Komunikacione šeme • Postoje tri komunikacione šema: • VoIP - VoIP • VoIP - telefon (POTS ili ISDN) • Telefon - telefon preko IP infrastrukture

 11. Call Direction IP Protocol VoIP to VoIP (skype, google talk,…) Broadband Network VoIP VoIP • Potrebni: • računar, mikrofon, zvučnici i određena programska podrška ili • SIP telefon

 12. Call Direction IP Protocol VoIP to telephone over IP (Net to phone) Internet/Broadband Belgrade New York PSTN VoIP Server/Gateway

 13. Call Direction IP Protocol Telephone to telephone over IP Media Gateway Belgrade Miami PSTN PSTN Miami

 14. IP Telefonskacentrala – class 4 • Dve osnovne komponente povezane po IP protokolu su PSTN telefon i Media Gateway Controller Signaling gateways handles setup Media Gateway Controller Media Gateway Controller H.248 H.248 PSTN telefon PSTN telefon SIP-T PSTN telefon INTERNET PSTN telefon

 15. IP Telefonski Sistem – class5 Signaling gateway handles setup VoIP telefon VoIP telefon SIP VoIP telefon INTERNET VoIP telefon

 16. Call Direction IP Protocol Protokoli u VoIP mreži • IETFSession Initiation Protocol (SIP) • ITUH.323 Moraju biti interaktivni sa SS7 Internet/Broadband New Delhi Belgrade PSTN VoIP Server/Gateway India

 17. Zašto UDP umesto TCP? • Veliki overheadu TCP saobraćaju nije pogodan za telefonski poziv. • Audio signal mora biti emitovan bez odlaganja! Nema čekanja nedostajućih paketa. • Nedostajući paket se ima kao tišina. • UDP obezbeđuje best-effort isporuku. Upravlja kašnjenjem i isporukom van redosleda.

 18. ZaštoRTP? • Svaka RTP porukasadrži: • Broj sekvence • real-time clock value • Šta je to real-time clock value? Prijemnik “konstruiše” privremenu sekvencu podataka. Ako paket nedostaje, receiver tačno zna koliko dugo će da čeka pre nego što počne da reprodukuje sledeći paket.

 19. Telefonski Sistem – trenutno stanje

 20. Telefonski Sistem – realnost već sada

 21. Kvalitet VoIP servisa - parametri • Kašnjenje • Kašnjenje paketizacije (Packetization Delay) • Kašnjenje „ubacivanja paketa na link“ (Serialization Delay) • Kašnjenje propagacije (Propagation Delay) • Kašnjenje procesiranja (Processing Delay) • Kašnjenje raspoređivanja i servisiranja redova (Scheduling/Queuing Delay) • Gubitak paketa

 22. Kvalitet VoIP servisa - parametri • Jitter • Eho

 23. VoIP aplikacije - Skype • Usluge: • SkypeOut • Skype Voicemail • SkypeIn • Skype Forwarding • Skype • Slanje datoteka i tekstualnih poruka • Cene razgovora: • između dva Skype korisnika – besplatno • između Skype i PSTN korisnika – po lokalnoj tarifi

 24. Prednosti IP u odnosu na tradicionalnu telefoniju? • Broj poziva po liniji nije ograničen, • Veza se ne uspostavlja unapred, • Paketi mogu da se šalju samo kada se priča, • Funkcije koje se inače naplaćuju (preusmeravanje, ID pozivaoca, itd.) - besplatne, • Sigurnost linije, • Nezavisnost od telefonske mreže (dovoljan je pristup internetu i software), • Integracija s ostalim Internet servisima (video konferencije, razmena podataka) i razvoj novih aplikacija što vodi ka multimediji.

 25. VoIP - prednosti • VoIP je jeftiniji od obične telefonske veze • Mogućnost integracije sa računarskim aplikacijama (e-mail, fax, web konferencije, ...) • Moguće je "poneti" svoj broj sa sobom u bilo koji deo sveta gde postoji pristup Internetu i pričati sa partnerima i porodicom po ceni lokalnog poziva kao iz Srbije ili je trošak sama veza prema Internetu • Potpuna kontrola troškova

 26. VoIP - nedostaci • U računarskoj VoIP komunikaciji oba učesnika moraju biti istovremeno online (dostupni) • Kvaliteta zvuka zavisi od Internernet veze, a potrebno je imati dobru zvučnu karticu, mikrofon i zvučnike za VoIP računarsku komunikaciju. • Mogućnost zlonamernih napada u mreži • Nesavršenost Ineternet protokola

More Related