1 / 18

Direktinvestering i svenska bostadsfastigheter

Direktinvestering i svenska bostadsfastigheter. Svenska Bostadsfonden köper och äger attraktiva hyreshus som du vill bo i. Vår filosofi. Jättegrytan, Västervik. Fabrikanten, Västervik. Fabrikanten, Västervik. Kort fakta om Svenska Bostadsfonden. Grundades 2003

emmet
Download Presentation

Direktinvestering i svenska bostadsfastigheter

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Direktinvestering i svenska bostadsfastigheter

 2. Svenska Bostadsfonden köper och • äger attraktiva hyreshus som du vill bo i. Vår filosofi • Jättegrytan, Västervik • Fabrikanten, Västervik • Fabrikanten, Västervik

 3. Kort fakta om Svenska Bostadsfonden • Grundades 2003 • 8 fonder med cirka 1 miljard SEK under förvaltning • 1503 lägenheter fördelat på 9 orter • Sveriges största direktägande fastighetsfond med hyresrätter • Förväntad genomsnittlig årlig avkastning 10-15% Tollarp

 4. Kvadratmeterpriser • Svenska Bostadsfonden investerar i svenska hyresfastigheter i medelstora tillväxtorter som ger bättre direktavkastning än storstadsområden. • Reglerad hyresmarknad ger i princip samma hyresintäkter oavsett ort och läge.

 5. Fondens ledning Carl Rosenblad Ordförande. Grundare, huvudägare och arbetande ordförande i Consilium AB (publ) som är noterat på Stockholmsbörsens småbolagslista. Lars Swahn VD och ledamot. Under 1980-talet grundare och VD i London & Stockholm Properties Ltd i England. Under 90-talet grundare, VD och numera styrelseledamot i rederiet SRAB Shipping AB (publ), noterat på First North. Per-Åke Eliasson Ledamot. Under drygt 25 år VD för det kommunala bostadsbolaget Tyresö Bostäder AB med över 3 000 lägenheter jämte intressebolaget och shoppingcentrumet Fastighets AB Tyresö Centrum. Dessförinnan ekonomichef för Nackahem AB. Anna-Britta Bergman Ekonomichef. Tidigare arbetat som CFO/koncernekonomichef för AB Havsfrun och KIBI Software Solutions. Tommy Persson Fastighetschef. Tidigare arbetat i Sundbybergs kommunala fastighetsbolag som marknads-områdeschef. Dessförinnan på SSF Real Estate AB som fastighetschef. Anders Säfwenberg Förvaltningschef. Erfarenhet som administrativ/finansiell chef i ett flertal bolag inom industri/finans/detaljhandel, bl.a. Autoliv och IKEA. Advisory Board Lars Vigerland Ekonomie doktor och lektor i företagsekonomi med inriktning mot fastighetsekonomi vid Stockholms Universitet. Peter AhlåsAnsvarig för företagets relationer med brittiska investerare. Tidigare styrelseordförande i HSBC Shipping Services Ltd och styrelsemedlem i HSBC Insurance Brokers Ltd. Verksam i London, inom sjöfart och internationell försäkring sedan 1972. Carl-Johan Åberg Docent i Nationalekonomi vid Stockholms Universitet. Tidigare bl.a. statssekreterare i Utrikesdepartementet samt före detta VD för 1-3 AP-Fonden. Mats Andersson VD för Anticimex mellan 1996-2003. Under hans period ökade Anticimex omsättning från 300 MSEK till 1 100 MSEK. En del av Anticimex konsultverksamhet består av att erbjuda teknisk besiktning på fastigheter.

 6. Varför investera i hyresfastigheter? • Att äga fastigheter är en beprövad och framgångsrik investeringsstrategi (som används av försäkringsbolag och pensionsförvaltare) • Ingen koppling till aktiemarknaden. Hyresgäster behöver boende även i lågkonjunktur. • Hyresfastigheter har lägre risk än andra fastighetsslag så som bostadsrätter, kontors- eller handelsfastigheter. • Stabilt kassaflöde. • Befolkningsutveckling 1997 – 2007 • 1,9 till 30 % • - 4,8 till 1,8 % • - 46,9 till - 4,9 % • Källa: Arena för tillväxt, SCB

 7. Varför investera i Svenska Bostadsfonden? • Direktinvestering i bostadsfastigheter till en begränsad kapitalinsats. • Stordriftsfördelar. Investerarna delar på kostnader för fastigheternas drift. • Enkelhet. Investeraren behöver ej förvalta fastigheterna själv. • Investeraren erhåller plats i Svenska Bostadsfondens bostadskö. • Svanen – Tuppen, Västervik • Jätten, Kalmar

 8. Risk / avkastning 20 års period • Gyllebo, Hörby I ovanstående diagram illustreras den risknivå Svenska Bostadsfondens placeringsinriktning har i jämförelse med andra typer utav investeringar. Statistiken härstammar från åren 1984-2007, Källa: SFI/IPD Swedish Property Data Bank. • Ekorren, Tollarp

 9. Utveckling av 100 tkr 1983-2008p Källa: SFI/IPD Swedish Property Data Bank och OMX Stockholmsbörsen Källa 2008: Svenska Bostadsfonden Management AB prognos

 10. RäkneexempelHur skapar fonden sin avkastning? Fastighetspris 100 000 tkr Eget kapital30 000 tkr Banklån70 000 tkr, ränta 6 % Samtliga belopp är angivna i tkr. Räkneexemplet skall enbart ses som ett illustrativt exempel.

 11. Förväntad avkastning på insatt kapitalGäller konvertibelt vinstandelslån * Avkastningen baserad på < 12 månaders investering. ** Bolagens fullständiga namn är: Svenska Bostadsfonden 1 AB, Svenska Bostadsfonden 2 AB, Svenska Bostadsfonden 3 AB, Svenska Bostadsfonden 4 AB (publ), Svenska Bostadsfonden 5 AB (publ), Svenska Bostadsfonden 6 AB (publ), Svenska Bostadsfonden 7 AB (publ). Utdelningarna avser ränteutbetalning via tillgångsslaget vinstandelslån (VAL) eller konvertibelt vinstandelslån (kVAL)

 12. Investeringsprocessen Emission Inköp av objekt Förvaltning av objekt År 6 försäljning Utdelning

 13. Svenska Bostadsfonden [nr] AB FondstrukturExempel Svenska Bostadsfonden [nr] AB InvesterarePreferensaktie A InvesterareUnit InvesterareKonvertibelt vinstandelslån Svenska Bostadsfonden Management ABStamaktier Banklån Fastighets AB - 1 Fastighets AB - 2 Fastighets AB - 3

 14. RäkneexempelBostadsrättsombildning – Svalan 10, Växjö Vinst Eget kapital • Svalan 10 - Bostadsfastighet i Växjö • 11 lägenheter • 1 000 kvm uthyrningsbar yta • Ägs av Svenska Bostadsfonden 1 • Köptes maj 2005

 15. Andrahandsmarknad • För att säkerställa en korrekt prissättning sker försäljningen via en marknadsplats tillhandahållen av Thenberg & Kinde Fondkommission AB. • Investeringens löptid är 6 år. Antaganden och avkastningsprognoser baseras på att innehavet ej avyttras i förtid. • Sedan start har endast ett fåtal valt att sälja sin andel i förtid. • Arkagården, Kalmar • Gyllebo, Hörby

 16. Risker • Vakanser – hanteras genom att välja fastigheter i tillväxtorter med liten risk för utflyttning • Ökade driftskostnader – kompenseras genom höjda hyror. • Räntehöjning – påverkar avkastningen eftersom kostnaderna stiger. För hyresbostäder gäller dock bruksvärdeshyra vilket medger en kostnadskompensation via påföljande hyreshöjning. Korta ränteförändringar kan kontrolleras med räntesäkringsinstrument

 17. Villkor Minsta investeringsbelopp 100 000 SEK (500 000 SEK för UNIT) Värdepapper Konvertibelt vinstandelslån (kVAL), Preferensaktie A eller UNIT (Förlagslån och Preferensaktie B) Ägarregister VPC Courtage 1,5 % Förvaltningsavgift 0,65 % per år på fondens investering Prestationsbaserat arvode 20 % av utdelat kapital över avkastningströskeln (90 dagars SSVX) Kapitalförsäkringsbolag Nordea Life*, Irish Life, Swiss Life*, Royal Skandia*, ANEA & Friends Provident Pensionsstiftelser ANEA & SEB Trygg Liv Pensionstjänst Löptid 6 år Övriga villkor finns beskrivet i prospekt som finns att tillgå på Svenska Bostadsfondens hemsida eller kontor. * Dessa kapitalförsäkringsbolag kräver kunddepå. • Mörten, Söderköping • Pilgrimen, Söderköping • Skidan, Växjö

 18. www.svenskabostadsfonden.se

More Related