Barns språkutvikling - PowerPoint PPT Presentation

emily
barns spr kutvikling l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Barns språkutvikling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Barns språkutvikling

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
Barns språkutvikling
385 Views
Download Presentation

Barns språkutvikling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Barns språkutvikling Del 1: Språktilegnelse – det tidlige samspillet og språket i bruk Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

 2. Barns språkutvikling • Dialogferdighet/samspill • Hva er språk/hvordan lærer barn språk • Språkbruk – hva gjør vi med språket? • Språkutvikling og lek Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

 3. Språk og virkelighet • Ved hjelp av språket lærer barnet • å forstå og skape et bilde av virkeligheten • å forstå seg selv og andre • å mene noe om og handle i forhold til virkeligheten • å uttrykke sine tanker og følelser Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

 4. System og bruk • System • grammatikk • morfologi (ord) • syntaks (setninger) • fonologi (lyder) • semantikk (betydning) • Bruk • kommunikasjon, tekst • pragmatikk (språkbruk, ytringer) • semiotikk (tegn, mening) Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

 5. Fra signal til tegn • Signal • instinkt • reaksjon • smil, ansiktsuttrykk, lyder, gråt • Tegn • sosial overenskomst /konvensjon • forståelse Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

 6. Begrepsutvikling Tegnet: uttrykk, betydning og referent /sau/ + Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

 7. Hva er et tegn? • Et tegn er noe som viser til noe annet enn seg selv. Tegnet er en forbindelse mellom uttrykk og innhold. • Tegnet er arbitrært (F. Saussure) • Ulike typer tegn (C. S. Peirce) • Ikoniske tegn: Likhet mellom tegn og representert objekt • Indeksikalske tegn: Nærhet mellom tegn og representert objekt. Tegnet peker mot objektet. • Symboler: Konvensjonell sammenheng mellom tegn og representert objekt (sosial overenskomst) • Denotasjon (hovedbetydning, ordboksdefinisjon) og konnotasjon (bibetydninger) Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

 8. Språk, tekst og kontekst Kommunikasjonssituasjon (tid, sted, deltakere, medium) Kultur (normer, verdier, verdenssyn) Ytring / tekst mæmmæmmæmmæm Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

 9. Språktilegnelse som samspill • Dialog • Protodialog • Egosentrisk tale (autopoiesis, selvkommunikasjon) • Samspillet utvikler barnets • tanker, meninger og følelser • motorikk • forholdet til andre og seg selv Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

 10. Fins det motargumenter? • Noam Chomsky, 1960-tallet: • Språket er først og fremst en biologisk evne • Språket eksisterer kun som system i hjernen og utvikles uavhengig av det sosiale • Språket læres gjennom prøving og feiling (behavoristisk teori) • Steven Pinker,The Language Instinct, 1994: In many communities in the world, parents do no indulge their children in Motherese. In fact, they do not speak to their prelinguistic children at all, except for occasional demandes and rebukes. […]. Needless to say, the children in theses communities, overhearing adults and other children, learn to talk. Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

 11. Motargumenter mot motargumentene • Eskimo-myten • Å lære å mene (M. Halliday) • Språkhandlinger – det vi gjør ved hjelp av språket (fortelle, argumentere, forklare, informere, overtale, påstå) • Austin og Searle: Speech acts (talehandlinger) • Hvordan bruke språkhandlinger i forhold til barn? • varierte språkhandlinger • åpne spørsmål Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

 12. DET referensiell funksjon YTRING I KONTEKST metafunksjon poetisk funksjon JEG ekspressiv funksjon DU appellativ funksjon Språket i bruk • Språkfunksjoner – forholdet mellom ytring, avsender, mottaker og objekt • Roman Jacobson – 6 grunnleggende språkfunksjoner kontaktfunksjon Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

 13. Kontekst og dialogferdighet • Her og nå-kommunikasjon • samme tid og sted • samme opplevelser og hendelser • Der og da- kommunikasjon (kontekst må synliggjøres) • ikke samme tid og sted • ikke samme opplevelser og hendelser • Særlig når barnet skal lære å skrive må det ha evnen til å dekontekstualisere Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

 14. Språkutvikling og lek • Lek stimulerer barnets evne til å • metakommunisere (rim, homonymi) • utføre ulike språkhandlinger (rollelek) • utvikle dialogferdighet (samarbeid, turtaking, lytting, innføre samtaleemne) • være sosiale, lære spilleregler/ normer for kommunikasjon • utvikle begreper (ta i bruk nye ord, fylle ord med innhold) • fortelle • dekontekstualisere Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold