1 / 20

Faktorer för lärande (2I1073)

Faktorer för lärande (2I1073). Anders Sennerö. Upplägg. Lärteorier Lärstilar ”Fem faktorer för e-lärande”. ”Inlärning”?. ”Lärande”?. Varför prata om detta?. Medvetandegöra Ifrågasätta gjorda val Skapande av lärandeapplikationer. Lärteorier. Behaviorism Kognitivism Konstruktivism

emele
Download Presentation

Faktorer för lärande (2I1073)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Faktorer för lärande(2I1073) Anders Sennerö

 2. Upplägg • Lärteorier • Lärstilar • ”Fem faktorer för e-lärande” Datorstött lärande, 2006

 3. ”Inlärning”? ”Lärande”? Datorstött lärande, 2006

 4. Varför prata om detta? • Medvetandegöra • Ifrågasätta gjorda val • Skapande av lärandeapplikationer Datorstött lärande, 2006

 5. Lärteorier • Behaviorism • Kognitivism • Konstruktivism • Sociokulturella perspektivet Datorstött lärande, 2006

 6. Behaviorism ”Förmedlingspedagogik” Datorstött lärande, 2006

 7. Kognitivism • Konstruktionsprocess • Kunskapsberoende • Situationsberoende • Ser till helheten (holistiskt) Datorstött lärande, 2006

 8. Konstruktivism Reflektion Aktiv ”Assimilation” ”Ackommodation” Datorstött lärande, 2006

 9. Sociokulturella perspektivet ”The zone of proximal development” Läraren vägledaren Samspelet mellan individer! Kommunikation och språkanvändning Datorstött lärande, 2006

 10. Tillämpning behaviorism När? • Nytt ämne • Begränsade inlärningsstrategier Inslag? • Sekvenser som börjar med det enkla • Dela upp procedurer eller komplexa samband i små steg, öva & ge återkoppling • Drill och upprepning av enkel fakta Datorstött lärande, 2006

 11. Tillämpning kognitivism När? • Inledande stadier i utbildning • Stora mängder fakta, långa procedurer, komplicerade processer Inslag? • Stimulera befintlig kunskap, använd kända situationer • Organisera • 7 ± 2 • Ge struktur, associera (visualisera, illustrera) • Varierande exempel och uppgifter Datorstött lärande, 2006

 12. Efter 2 veckor tenderar vi att komma ihåg: Ta emot verbalt 10% av vad vi läser 20% av vad vi hör 30% av vad vi ser 50% av vad vi ser och hör 70% av vad vi talar med andra om 80% av vad vi använder och gör 95% av vad vi lär andra Böcker Föreläsningar PPt presentationer Demonstationer Multimedia simulationer Diskussioner Förklara Referera t egna erfarenheter Simulera erfarenheterna Göra på riktigt Ta emot visuellt Delta Göra Datorstött lärande, 2006 Glasser in Biggs, J (1999) ”Teaching for Quality Learning at University”

 13. Tillämpning konstruktivism/sociokulturellt perspektiv När? • Redan goda ämneskunskaper • God studieförmåga • Tillämpa kunskaper i nya situationer Inslag? • Fördjupande problemlösningsuppgift • Skapa en öppen struktur • Reflektionsövningar • Samarbete • Verklighetsknutet Datorstött lärande, 2006

 14. Lärstilar -VAK Visuell Auditiv Kinestetisk/taktil Datorstött lärande, 2006

 15. Lärstilar - Kolb, 1984 Konkret upplevelse (inse, uppleva, härma) Reflekterande observation(uppmärksamma, betrakta, reflektera) Aktivt experimenterande(tillämpa, pröva, riskera) Abstrakt tänkande(analysera, sammanfatta, generalisera) Datorstött lärande, 2006

 16. Pask • Holister • Vill skapa helhetssyn tidigt • Hitta samband • Först överblick, sedan detaljer • Serialister • Ett delområde i taget • Detaljintresse • Helhetsbilden tydligt sent i lärprocessen Datorstött lärande, 2006

 17. ”Fem faktorer för effektivare e-lärande” • Ta hänsyn till inlärningsstilar • Använd narrativa former • Interaktion • Erbjuda former för samarbete • Ge återkoppling (Motivation) (Maria Larsson ”Fem faktorer för effektivare e-lärande”, 2001) Datorstött lärande, 2006

 18. Individuella uppgiften • Läs Maria Larssons uppsats, kapitel 1-3 (18 sidor) • Skriftlig reflektion (ca 2 A4-sidor): Vilka är dina egna reflektioner kring uppsatsen? Fick du några ”aha”-upplevelser? Egna erfarenheter? Känner du igen dig? Gällande de fem faktorerna var och en; anser du den viktig? Saknar du någon egen faktor? Motivera! • Maila till anders.sennero@ki.se senast tisdag kl.11.00 Datorstött lärande, 2006

 19. Hur kan ni ta vara på dessa fem faktorer i ert tänkta projekt? Datorstött lärande, 2006

 20. Summering ”Viär olika” l Datorstött lärande, 2006

More Related