slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zhodnocení 3.2 JPD 3 a příprava OPPA Mgr. Petra Drahoňovská PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zhodnocení 3.2 JPD 3 a příprava OPPA Mgr. Petra Drahoňovská

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Zhodnocení 3.2 JPD 3 a příprava OPPA Mgr. Petra Drahoňovská - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Zhodnocení 3.2 JPD 3 a příprava OPPA Mgr. Petra Drahoňovská Inovace ve vzdělávání – vzdělávání v inovacích 6. prosince 2007 Klub ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1. JPD 3 - úvod. Jednotný programový dokument pro Cíl 3:. projekty financované z ESF neinvestiční projekty

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zhodnocení 3.2 JPD 3 a příprava OPPA Mgr. Petra Drahoňovská' - emelda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Zhodnocení 3.2 JPD 3

a příprava OPPA

Mgr. Petra Drahoňovská

Inovace ve vzdělávání – vzdělávání v inovacích

6. prosince 2007

Klub ČSVTS

Novotného lávka 5, Praha 1

slide2

JPD 3 - úvod

Jednotný programový dokument pro Cíl 3:

 • projekty financované z ESF
 • neinvestiční projekty
 • projekty systémové i „malé“ grantové
 • zaměřené hlavně na vzdělávání, RLZ
 • území hlavního města Prahy
 • délka programu 2004 – 2006
 • realizace projektů nejdéle do srpna 2008
slide3

JPD 3 - opatření

Jednotný programový dokument pro Cíl 3:

 • Priorita 1 (1 opatření) – APZ
 • Priorita 2 (3 opatření) – sociální integrace a rovné příležitosti
 • Priorita 3 (2 opatření) – rozvoj CŽU
 • Priorita 4 (3 opatření) – adaptabilita a podnikání
 • Priorita 5 (2 opatření) – TP

MHMP administruje:

 • Opatření 2.1 – integrace specific. skup. obyv. ohrož. soc. exkluzí
 • Opatření 3.1 – rozvoj počátečního vzdělávání
 • Opatření 3.2 – rozvoj dalšího vzdělávání
 • Opatření 4.3 – rozvoj cestovního ruchu
slide4

JPD 3 - výzvy

Základní informace o výzvách:

 • vyhlašovány cca po 6 měsících
 • trvání výzvy cca 2 měsíce
 • během výzvy konzultování + předkládání
 • 3 pro všechna opatření
 • navíc 4. pouze pro opatření 2.1
slide8

JPD 3 – typy projektů v 3.2

Nejčastější typy projektů v 3.2:

 • Tvorba nových kurzů, programů DV
 • Inovace metodologie kurzů, programů DV
 • Pilotní ověření vytvořených či inovovaných kurzů, programů DV
 • DV poskytovatelů (metodiků, lektorů DV)

Jako součást projektů:

 • Budování center DV
 • Vytváření informačních systémů o DV
 • Pilotní ověření vytvořených či inovovaných kurzů, programů DV
 • DV poskytovatelů (metodiků, lektorů DV)
slide9

JPD 3 – druhy projektů v 3.2

Nejčastější předkladatelé:

NNO

vysoké školy

firmy

sdružení PO; asociace…

Nejčastější oblasti čerpání podpory na DV:

zdravotnictví a sociální oblast (př. VFN, IKEM, ZZS HMP…)

specifické DV poskytované VŠ (př. ČVUT, UK, …)

interní vzdělávání lektorů a zaměstnanců předkladatelů

+ obecně: rozvoj jazykových dovedností, ICT, soft skills

slide10

Kontext OPPA

Regiony EU rozděleny pro 2007 – 2013 na 3 cíle:

 • Cíl Konvergence – celá ČR mimo HMPH
 • Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – jen HMPH
 • Cíl Evropská územní spolupráce

ESF rozděluje pro 2007 – 2013 zdroje ve 3 programech čerpání:

 • OP Lidské zdroje a Zaměstnanost – ŘO: MPSV
 • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – ŘO: MŠMT
 • OP Praha - Adaptabilita – ŘO: MHMP
slide11

Prioritní osy OPPA

 • PO 1 – Podpora rozvoje znalostní ekonomiky - cca býv. 3.2 + 4.1 + 4.2 + 4.3 - Ing. Sýkorová - Mgr. Drahoňovská, Holan, Mgr. Kleinová, Ing. Horáček
 • PO 2 – Podpora vstupu na trh práce - cca býv. 2.1 + 2.2 + 2.3 - Mgr. Altmannová - Mgr. Nosková, Mgr. Špačková, Mgr. Dědič
 • PO 3 – Modernizace počátečního vzdělávání - cca býv. 3.1 - Mgr. Kalousková - Mgr. Bořkovcová, Mgr. Březina, Ing. Landová
slide12

PO 1

 • Podpora rozvoje znalostní ekonomiky
 • 48 729 498 EUR tj. cca 243 mil. Kč / rok
 • veřejná podpora: - pro většinu podpořených subjektů ano - lze kombinovat de minimis (do 200 tis. EUR / 3 ÚO) a blokové výjimky
slide13

PO 1

 • rozvoj DV - realizace kurzů - tvorba metodik - školení poskytovatelů - stáže - zavádění systémů DV ve firmách a oborech
 • spolupráce podniků a pracovišť vědy a výzkumu - DV při zakl. center VV a pro rozvoj spin-off firem - stáže v této oblasti
 • podpora a poradenství rozvíjejícího podnikatelského prostředí - podpora DV zaměstnanců mikropodniků a OSVČ
slide14

PO 2

 • Podpora vstupu na trh práce
 • 37 188 301 EUR
 • veřejná podpora: - pro většinu aktivit ne - může být aplikována např. v rámci zaměstnávání zdravotně postižených v podnicích atp.
slide15

PO 2

 • začleňování znevýhodněných osob - integrační aktivity - poradenství
 • rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob - DV poskytovatelů soc. služeb - rozvoj metod práce s klienty
 • podpora souladu pracovního a soukromého života - rovné šance
 • podpora rozvoje sociální ekonomiky - poradenství při zakládání
 • rozvoj kapacit malých NNO - býv. Globální grant - outsourcing
slide16

PO 3

 • Modernizace počátečního vzdělávání
 • 37 188 301 EUR
 • veřejná podpora: - ne
slide17

PO 3

 • zkvalitňování výuky na SŠ - rozvoj vzděl. programů - spolupráce škol a podniků - popularizace vědy - usnadnění přechodu do práce
 • DV pedagogických a akademických pracovníků
 • rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ
 • podpora žáků a studentů se spec. potřebami
slide18

Grantové výzvy OPPA

 • minimálně jednou ročně
 • vždy pro všechny 3 PO najednou
 • jednotlivé výzvy mohou zužovat okruh uznatelných aktivit či okruh příjemců aj. pravidla
 • viz. www.oppa.cz + tisk
 • 1. výzva cca 3 měsíce od 8. ledna 2008 do konce března 2008 vyhlášeny zároveň pro OPPA i pro OPPK (?)
slide19

Důležité změny I.

 • ŘO je pro OPPA odbor fondů EU MHMP
 • pouze 1 projektová příručka
 • není nutná instalace programu pro vyplnění žádosti, ale vyplňuje se webová žádost Benefit 7+ (uložení dat na vzdálený server)
 • projekt až do délky trvání 30 měsíců
 • max. rozpočet 10 mil. Kč (lze upravit výzvou)
 • partner s finančním podílem pouze sídlo v ČR, partner bez Kč sídlo v EU + detailnější určení
 • 2 horizontální témata
 • výběrové řízení od 200 tis. Kč bez DPH
slide20

Důležité změny II. - finance

Nová terminologie:

 • výdaje musí být způsobilé tj. uznatelné
 • výdaje přímé - prokazují se doklady
 • výdaje nepřímé tj. režie - neprokazují se doklady cca paušál
 • výdaje z veřejných zdrojů či z vlastních zdrojů
 • zařízení a vybavení (mimo nábytek)
 • křížové financování (investice, nábytek)
slide21

Důležité změny II. - finance

Příjemce navrhuje v projektové žádosti mj.:

 • první zálohovou platbu za první 3 měsíce
 • druhou zálohovou platbu za druhé 3 měsíce
slide22

Děkuji za pozornost

Mgr. Petra Drahoňovská

projektový manažer 1.PO

petra.drahonovska@cityofprague.cz

236 003 941