hovudprosjekt v ren 2005 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hovudprosjekt våren 2005. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hovudprosjekt våren 2005.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Hovudprosjekt våren 2005. - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Hovudprosjekt våren 2005. Institutt for data- og realfag Studieprogram Dataingeniør 3DA/3DB Karl Johan Holmås/Karl Olav Nummedal. Formelle krav. 96 studiepoeng frå dei to første studieåra (kontinuasjon hausten 2004, men det vil vere tilstrekkeleg etter sensur i januar 2005)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hovudprosjekt våren 2005.' - elysia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hovudprosjekt v ren 2005

Hovudprosjekt våren 2005.

Institutt for data- og realfag

Studieprogram Dataingeniør

3DA/3DB

Karl Johan Holmås/Karl Olav Nummedal

formelle krav
Formelle krav
 • 96 studiepoeng frå dei to første studieåra (kontinuasjon hausten 2004, men det vil vere tilstrekkeleg etter sensur i januar 2005)
 • Mulig å søkje dekan om dispensasjon via instituttleiar.
  • Frist fredag 14. januar
  • I spesielle tilfelle har studentar fått ta prosjekt om hausten
faginformasjon
Faginformasjon
 • Det vil bli oppretta eit fag HOD303 i

it’s learning

 • Her blir info lagt ut
 • Spesielt blir lagt ut ein mal på korleis sluttrapporten kan byggjast opp
gruppeinndeling val av oppg ver
Gruppeinndeling/val av oppgåver
 • Vi ønskjer at 2 (3) studentar jobbar i lag
 • Gruppeinndeling bør vera ferdig til 14. januar
 • Det blir trekt ei rekkefølgje som viser korleis gruppene får velje blant oppgåvene som er levert til instituttet.
 • Val av oppgåver i slutten av januar
plan for januar
Plan for januar
 • 7. januar: Generell orientering
 • 12. januar: Innlevering av grupperegistrering og eigne oppgåver (skjema/epost til

Karl.Nummedal@hib.no)

 • 14. januar: Oversikt over innkomne oppgåver. Orientering frå biblioteket (A819)
 • 21. januar: Presentasjon av enkelte oppgåver (eksterne og interne ”oppdragsgjevarar”)
plan for januar februar forts
Plan for januar/februar (forts.)
 • 25. januar:Innlevering av prioriterte ønskje frå gruppene (e-post: Nummedal)
 • 26. januar: Offentleggjering av valrekkefølgje for gruppene (på it’s learning)
 • 28. januar: Val av oppgåver (A819)
fellesaktivitetar i april
Fellesaktivitetar i april
 • Veke 14 (5. - 8. april): Orientering om forprosjekt, rapportskriving og prosjektarbeid (2 dobbeltimar)
 • Veke 17 (25. – 29. april): Presentasjon av forprosjekt
kvar gruppe vil f ein kontaktperson ved hib
Kvar gruppe vil få ein kontaktperson ved HiB
 • Denne har ansvar for :
  • Motta og registrera delrapportar og hovudrapport.
  • Diskutere rapportane og aktuelle problem med gruppa og med kontaktperson hos brukar.
  • Evaluere hovudprosjektet.
tidsfristar
Tidsfristar
 • 28. februar : Formelt møte med oppdragsgjevar skal vera avvikla. Kontaktperson ved HiB er også med. Møtereferat skal leverast begge.
 • 20. mai: Levere statusrapport
 • 10. juni: Innlevering av rapport
 • 13-15. juni: Presentasjon
munnlege presentasjonar
Munnlege presentasjonar
 • Gruppene skal presentere munnleg for klassen forprosjekt (firma, spesifisering av oppgåve, utstyr og metodar, arbeids-og framdriftsplan etc.)
 • Sluttpresentasjon av prosjektet
skriftleg dokumentasjon
Skriftleg dokumentasjon
 • Møtereferat frå 1. møte med oppdragsgjevar
 • Forprosjektrapport
 • Statusrapport
 • Sluttrapport og refleksjonsnotat
 • web-side med kort og enkel info om gruppa, oppgåva, framdrift etc.
 • Du finn ein del eksempel frå tidlegare år på biblioteket og på websidene til biblioteket
m tereferat 1 m te
Møtereferat 1. møte
 • Kort dokument (1 – 3 sider)
 • Tidspunkt, deltakarar, roller
 • Kort referat av kva som skjedde på møtet
 • Litt om firmaet, oppgåva, arbeidsplass, PC, litteratur/programvare som må skaffast etc.
forprosjektrapport
Forprosjektrapport
 • Relativt kort (5 – 8 sider)
 • Plan for og omtale av det arbeidet gruppa skal utføra
 • Spesielt: Kravspesifikasjon, metodar, programvare og utstyr, litteratur og opplæringsbehov, risikovurdering, framdriftsplan
kravspesifikasjon
Kravspesifikasjon
 • Bakgrunn for oppgåva
 • Grov beskrivelse
 • Brukarar / grensesnitt mot brukar
 • Utstyr og programvarer som skal nyttast
 • Forbindelse til andre system
tidsplan
Tidsplan
 • Oppdeling i delprosjekt og aktivitetar
 • Bemanning
 • Milepælplan
 • Opplæring av brukarar
rapportskriving
Rapportskriving
 • Kårdal og Butenschøn:

”Om oppsett og utforming av rapporter, hovedoppgaver og lignende” (1997).

 • Mal for rapport vil bli lagt ut på it’s learning
sluttrapporten
Sluttrapporten
 • Kva skal rapporten innehalda?
 • Omslag (informasjon, blikkfang)
 • Tittelblad (nøyaktig informasjon, kort sammandrag av hovudpoeng (maks 1/4 side)). Dette er eit standardskjema som blir lagt ut på nettet.
 • Forord (hovudmålet med oppgåva og rapporten, målgruppe, personar, bedrifter)
 • Innhaldsliste (overskriftene i rapporten, sidetal)
 • Sammandrag (problemstilling, arbeidet som er gjort for å løyse problemet, kva konklusjonar ein er komen fram til)
 • Innleiing (nærare problempresiseringar, føresetnader for prosjektet, risikofaktorar og korleis hovudkapitla er disponerte)
 • Hovudkapitla
 • Hovudkonklusjon
 • Litteraturliste (forfattar, tittel, forlag, utgjevarstadstad og år)
 • (Stikkordsliste)
 • Eventuelle vedlegg
refleksjonsnotat
Refleksjonsnotat
 • Ein felles del for gruppa og ein individuell del
 • Kva skal notatet innehalda?- kort oppsummering av prosjektarbeidet, erfaringar, samarbeid, evt. problem de har hatt med firma, gruppemedl. etc.

- normalt basert på (personlege) dagboksnotatar som de bør prøva å laga regelmessig

avslutning
Avslutning
 • Innlevering av sluttrapport: 10. juni.
 • Munnleg presentasjon 13-15. juni (hovudpunkt i prosjektet, resultat, evaluering av arbeidet i gruppa etc.) om lag 40 min per gruppe
 • Presentasjonen er open for alle
 • Presentasjonen er del av EXPO 2005
 • Utstilling/”posters” i festsalen 15. juni.
evaluering
Evaluering
 • Prosjektrapporten og eventuelt ferdige programsystem med dokumentasjon/ brukarrettleiing blir vurdert av ekstern og intern kontaktperson.
 • Munnleg presentasjon av hovudprosjektet og resultatet.
 • Karakter bestått / ikkje bestått.