PBL1 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PBL1 PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 6
PBL1
154 Views
Download Presentation
elyse
Download Presentation

PBL1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PBL1 Praksisgruppe 6 Ingrid, Ulla, Kristin og Hilde

  2. Situasjon 1 • Matematikkundervisning • Kort tavlegjennomgang • Individuell oppgaveregning

  3. Situasjon 2 • Norskundervisning • Kort tavlegjennomgang • Gruppearbeid og dramatisering

  4. Vygotsky • Barn lærer best ved samhandling • Språk et viktig redskap • Læring en sosial situasjon

  5. Piaget • Barn lærer best ved å sile ut, tolke informasjon • Fokuserer på aktivitet i forhold til ting • Kunnskap må erobres ved egen kraft

  6. Situasjon 1: Piaget Enveiskommunika-sjon Individuelt arbeid Lite sosial samhand-ling Situasjon 2 Vygotsky Toveiskommunika-sjon Gruppearbeid Dramatisering Sosial samhandling Situasjonene i forholdtil teoriene