ltal nos forgalmi ad n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Általános forgalmi adó PowerPoint Presentation
Download Presentation
Általános forgalmi adó

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

Általános forgalmi adó - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Általános forgalmi adó. Az Áfa törvény hatálya. Területi hatály: a törvény hatálya belföldre terjed ki Belföldnek minősül: Magyar Köztársaság területe a vámszabad terület a tranzitterület Személyi hatály : a törvény rendelkezezéseit az adóalanyokra kell alkalmazni.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Általános forgalmi adó' - elsbeth


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
az fa t rv ny hat lya
Az Áfa törvény hatálya

Területi hatály:

 • a törvény hatálya belföldre terjed ki

Belföldnek minősül:

 • Magyar Köztársaság területe
 • a vámszabad terület
 • a tranzitterület

Személyi hatály:

 • a törvény rendelkezezéseit az adóalanyokra kell alkalmazni.
az fa t rv ny hat lya1
Az áfa törvény hatálya

Tárgyi hatály:

Általános forgalmi adót kell fizetni

 • belföldön teljesített termékértékesítés után,
 • belföldön teljesített szolgáltatásnyújtás után.
 • termékimport után

EU-n belül: „nincs import”, Belterületi értékesítés cél ország szerinti adózás van, a terméket behozó saját országában adózik, saját ÁFA törvénye szerint. (levonható és fizetendő ÁFÁ-ja egy időben keletkezik, elszámolandó adója nincs, de be kell vallani!)

az ad alanya
Azadó alanya:
 • gazdasági tevékenységet folytató személyek, szervezetek
 • természetes személyek
 • jogi személyek (KFT, RT)
 • jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (BT, KKT)
 • tulajdonostársak közössége (társasházak)

Az adóalanyiság feltétele:

 • Saját neve alatt jogot szerezhet, kötelezettséget vállalhat
 • Saját nevében gazdasági tevékenységet végez
nem min s lnek fa alanynak 2004 janu r 1 t l
Nem minősülnek ÁFA alanynak 2004. január 1-től:
 • Közhatalom gyakorlására jogosult szervek (minisztériumok, helyi önkormányzatok, elkülönített állami pénzalapok,...)
 • Jogalkotást, végrehajtást végzők
 • Államigazgatási eljárást lefolytató hatóságok
az ad fizet s re k telezett szem ly
Az adó fizetésére kötelezett személy
 • a termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál a teljesítésre kötelezett adóalany
 • a termékimportnál az importáló
 • belterületi értékesítésnél a vevő
 • hulladékkereskedelemnél a vevő
az fa jellemz i 1
Az ÁFA jellemzői (1)
 • Közvetett adó: az adó fizetésére kötelezett és az adóteher viselője elválik egymástól. Az adóteher viselője a végső fogyasztó.
 • Hozzáadott érték adó: mindig csak a hozzáadott érték adózik.
 • Összfázisú adó: az adó a termelés és a forgalmazás minden fázisában felszámolásra kerül.
az fa jellemz i 2
Az ÁFA jellemzői (2)
 • Nettó alapú adó: nem halmozódik, mert az előző fázisban felszámított adó levonható a fizetendő adó összegéből.
 • Semleges adó: a külkereskedelmi forgalomra nézve, mert az exportot nem terheli adó, az importra pedig ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a belföldi eredetű árukra és szolgáltatásokra
term k rt kes t s
Termékértékesítés
 • a birtokba vehető dolog ellenérték fejében történő átengedése, mely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja
term k rt kes t snek min s l k l n sen
Termékértékesítésnek minősül különösen:
 • termékátadása olyan okirat alapján, amely a termék határozott idejű bérletéről, részletvételéről azzal a kikötéssel rendelkezik, hogy a vevő a tulajdonjogot legkésőbb az utoljára esedékes díj kiegyenlítésével, szerződés lejártával megszerzi;
 • termék feletti rendelkezési jog átadása bizományosi szerződés alapján;
 • termék átadása építési szerződés alapján;
 • termék nem pénzbeli betétként, hozzájárulásként való átengedése;
 • zálogjog alapítása adóalany zálogtárgy tulajdonos és zálogjogosult között.
term k rt kes t snek min s l ha az ad alany a term ket
Termékértékesítésnek minősül, ha az adóalany a terméket:
 • adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenység köréből kivonja (ellenérték nélküli átadás is)
 • olyan tevékenységhez hasznosítja, amely egyébként nem adna jogot adólevonásra
 • saját célra olyan állapotban hasznosítja, amelyet ha közvetlenül így szerezte volna be nem lenne jog az adólevonásra
term k rt kes t snek min s l ha az ad alany a term ket1
Termékértékesítésnek minősül, ha az adóalany a terméket:
 • üzemanyagként személygépkocsi üzemeltetéséhez használja

feltéve, hogy a termék beszerzéséhez, termeléséhez, előállításához, feldolgozásához, átalakításához, felújításához kapcsolódó előzetesen felszámított adó egészben vagy részben levonható.

term k rt kes t ssel egy tekintet al esik
Termékértékesítéssel egy tekintet alá esik:
 • a saját vállalkozásban megvalósított beruházás, ha olyan terméket használ fel, amelyhez kapcsolódó előzetes áfa részben vagy egészben levonható
 • megszűnés, ha olyan terméket birtokol, amellyel kapcsolatban az előzetesen felszámított adó részben vagy egészben levonható
nem min s l term k rt kes t snek
Nem minősül termékértékesítésnek
 • közcélú adomány
 • kis értékű ajándék
 • sajtótermék köteles példánya
 • vállalkozási célból ingyenesen adott termék
 • termékek más tulajdonába történő átadása, ha az jogszabályi kötelezettségen alapul,
 • stb.
ad fizet si k telezetts g keletkez se 1
Adófizetési kötelezettség keletkezése (1)

1. Az adófizetési kötelezettség termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál - a törvényben meghatározott eltéréseket kivéve - ateljesítés, illetve a részteljesítés időpontjában keletkezik.

2.Előleg vagy ahhoz hasonló fizetések esetében: a pénzügyi teljesítés időpontjában.

3.Import szolgáltatás: a számla kézhezvételekor, vagy ha az előbb történik, a kifizetéskor.

ad fizet si k telezetts g keletkez se 2
Adófizetési kötelezettség keletkezése (2)

4. „Export szolgáltatás” (egyes esetekben a külföldi megrendelő részére teljesített szolgáltatás adóköteles.)

5. Lízing: birtokbavétel napja

6. Bérmunka: teljesítés időpontja

7. Ingyenes átadásnál: tényleges átadás

8. Egyszerűsített számla: kibocsátás napja

az ad alapja 1
Az adó alapja (1)
 • A termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál a teljesítésért járó ellenérték.
 • Csere esetén a nettó forgalmi érték
 • Ha az ellenérték csak részben pénz: kp + a dolog forgalmi értéke
 • Ingyenes átadásnál a piaci érték
 • Kapcsolt vállalkozásnál a piaci érték
az ad alapja 2
Az adó alapja (2)
 • Termékimport: a termék vámértéke + vám + vámkezelési díj + illeték +adók+fuvarktg.
 • Saját rezsis beruházás : a teljesítmény értéke
 • Adólevonásra nem jogosult termék (taxi, benzin..): beszerzési ár
 • Apport: a társasági szerződésben elfogadott érték
 • Az adóhatóság korrigál, ha a piaci értékhez viszonyítva lényegesen alacsonyabb összeg kerül megállapításra alapként
ellen rt k fogalma
Ellenérték fogalma:
 • beletartozik minden, amit a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás teljesítésére kötelezett adóalany, akár a megrendelőtől, akár egy harmadik személytől kap, vagy kapnia kell, így különösen:
  • az árkiegészítések
  • az árat közvetlenül befolyásoló államháztartási támogatások
  • adók
  • járulékos költségek
nem tartozik az ad alapj ba
Nem tartozik az adó alapjába:
 • Az árleszállítás, árengedmény címen elengedett összeg
 • Az az összeg, amelyet más nevében és javára szednek be, és a nyilvántartásban elszámolási kötelezettségként szerepelnek.
az ad m rt ke
Az adó mértéke
 • A felszámított adó mértéke az adóalap után számított:

- Normál kulcs 20 % (16,67%)

- Preferált körben 15% (élő állat, tejtermék, víz)2006. augusztus 31-ig

- Kiemelten megkülönböztetett 5 % (gyógyvizek, könyv, folyóirat) (4,76 %)

 • Az adó felszámításakor az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjában érvényes adómértéket kell alkalmazni.
ad mentess gek
Adómentességek

1. Tárgyi adómentesség

 • A tárgyi adómentesség a törvényben megfogalmazott termékértékesítésekre és szolgáltatásokra vonatkozik. (teljes körűen a tv. 2. számú melléklete tartalmazza)

Pl.:

 • Földterület értékesítése és bérbeadása (kivéve építési telek)
 • Lakóingatlan értékesítése (kivétel építés befejezése előtt, építés után első értékesítés áfa köteles a többi áfa mentes)
 • Oktatást szolgáló taneszközök bérbeadása
 • Diákotthoni, kollégiumi ellátás
 • Postai szolgáltatás
 • Pénzügyi szolgáltatás és kiegészítő szolgáltatásai
 • Az árutőzsde tagja által végzett tőzsdei tevékenység
 • Lakóingatlan bérbeadása, egyéb módon történő hasznosítása.
 • Egyéb ingatlan bérbeadása – választási lehetőség
ad mentess gek1
Adómentességek

2. Alanyi adómentesség

 • Az az adóalany, akinek a gazdasági tevékenységének székhelye vagy az állandó lakóhelye belföldön van, jogosult az adóév elején alanyi adómentességet választani
 • Feltételei:

- a bejelentést megelőző adóévben az általa teljesített termékértékesítésnek és szolgáltatásnyújtások összesített ellenértéke, valamint- a bejelentés adóévében a gazdasági tevékenysége után ésszerűen várható bevétele időarányosan nem haladja meg

  • Átalányadózást választó mezőgazdasági kistermelő esetén 6 000 000 Ft
  • Egyéb esetekben 4 000 000 Ft.

Az alanyi adómentességet választó adóalany:

 • adófizetésre nem kötelezett
 • nem igényelheti vissza az előzetesen felszámított ÁFÁ-t
 • nem terheli adó-nyilvántartási, adó-megállapítási, adóbevallási és adó-elszámolási kötelezettség
az ad levon si jog tartalma keletkez se
Az adólevonási jog tartalma, keletkezése

Az adólevonási jog tartalma:

 • Az adóalanyt megilleti az a jog, hogy az általa fizetendő adó összegéből levonja:
 • Azt az adóösszeget, amelyet a részére teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás során egy másik adóalany rá áthárított
 • A termékimport után az általa megfizetett adóösszeget
 • Azt az összeget, amelyet a szolgáltatást saját nevében megrendelőként fizetett meg
 • Azt az adóösszeget, amelyet a Közösségen belülről történő termékbeszerzés után saját nevében fizetett meg.
 • A saját rezsis beruházás után megfizetett adóösszeget.

Termékimport vagy önadózás útján vagy VPOP kiveti ez magyarországon 90%-ban így van.

az ad levon si jog tartalma keletkez se1
Az adólevonási jog tartalma, keletkezése

Az adólevonási jog keletkezésének időpontja:

 • A termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás teljesítéséről kiállított számlában, egyszerűsített számlában a teljesítés időpontjaként feltüntetett nap
 • Termékimport esetén az adómegfizetésének időpontja.
 • Közösségen belülről történő beszerzés esetén az adófizetési kötelezettség keletkezésének napja.
nem vonhat le az fa
Nem vonható le az áfa
 • adómentes tevékenységhez felhasznált termék és szolgáltatás esetén
 • adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységhez hasznosítja
 • üzemanyagként személygépkocsi üzemeltetéséhez hasznosítja
nem vonhat le az fa1
Nem vonható le az áfa
 • ólmozott, ólmozatlan motorbenzin
 • személygépkocsi, 125 cm3 –nél nagyobb hengerűrtartalmú motorkerékpár, jacht, sport, szórakozási célú hajó
 • élelmiszer, ital
 • éttermi, cukrászati, vendéglátóipari szolgáltatás
 • szórakoztatási szolgáltatások (SZJ 55.40, 92.33, 92.34, 92.72)
 • személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához felhasznált termékek
nem vonhat le az fa2
Nem vonható le az áfa
 • taxi szolgáltatás
 • parkolás
 • lakóingatlan építéséhez, felújításához kapcsolódó beszerzések
 • adóköteles ingatlan beszerzése

ha a beszerzés nem továbbértékesítési céllal történik.

telefon
Telefon
 • Helyi és távbeszélő szolgáltatás SZJ 64.20.11 és 12. mobiltelefon szolgáltatás SZJ 64.20.14, Internet protokollt alkalmazó beszéd célú adatátvitel SZJ 64.20.16 igénybevétel esetén az előzetesen felszámított adó 30 %-a nem vonható le.
 • mentesül a részleges levonási tilalom alól az adóalany akkor, ha a szolgáltatás ellenértékének legalább 30 %-át tovább számlázza.
az el zetesen felsz m tott ad megoszt sa
Az előzetesen felszámított adó megosztása
 • az adóalany köteles a levonható és a le nem vonható előzetesen felszámított adó összegét nyilvántartásában elkülönítetten kimutatni.
 • adóalanyiságot eredményező és adóalanyiságot nem eredményez gazdasági tevékenységhez egyaránt használt termék, szolgáltatás beszerzése esetén, ha az adó maradéktalanul nem különíthető el, levonási hányadot kell megállapítani a tényleges használatot leginkább tükröző természetes mértékegység alapján
az el zetesen felsz m tott ad megoszt sa1
Az előzetesen felszámított adó megosztása
 • ha adólevonásra jogosító és adólevonásra nem jogosító tevékenység estén és az előzetesen felszámított adó maradéktalanul nem különíthető el az el nem különített adó összegét az arányosítás szabályai szerint kell megosztani levonható és le nem vonható részre.

adólevonásra jogosító bevétel

összes bevétel

t rgyi eszk z
Tárgyi eszköz
 • tekintetében a rendeltetésszerű használatba vétel évét követő 4 évben illetve ingatlan esetén 9 évben köteles a levonható és le nem vonható adó összegét utólagos módosítani, ha a levonási hányad 10 % pontot meghaladóan változik.
az el zetesen felsz m tott fa visszaig nyl s nek felt telei
Az előzetesen felszámított ÁFA visszaigénylésének feltételei

1. Személyi feltétel:

 • adóalanyiság
 • az ÁFA körbe való bejelentkezés
 • Nyilvántartások vezetése az egyszeres vagy kettős könyvvitel szabályai szerint történik.

2. Tárgyi feltétele:

 • csak azt az előzetesen felszámított ÁFÁ-t lehet visszaigényelni, amelynek számlája az adóalany birtokában van

3. Egyéb feltétel:

 • Éves összesített adóalap =/>, mint az alanyi adómenteség választásának összeghatára ( 4 millió Ft)
 • pénzügyi rendezettség
az fa meg llap t s k l nleges m djai
Az Áfa megállapítás különleges módjai

a kereskedelmi szálláshelyadási tevékenységre,

 • az adóalany átalányadót fizet, de adólevonási jogot nem gyakorolhat

a mezőgazdasági termelésre,

 • értékesítésüket adó nem terheli, de adólevonási jogot sem gyakorolhatnak

a bolti kiskereskedelmi tevékenységre,

 • a fizetendő adóját különleges elszámolásalapján állapítja meg
az fa meg llap t s k l nleges m djai1
Az Áfa megállapítás különleges módjai

a különbözet szerinti adózásra

 • árrés utáni adózás

az idegenforgalmi tevékenységre.

 • adóalap az árrés
uni s kereskedelem
Uniós kereskedelem

a termékimportot, termékexportot felváltja

 • az önbevallással rendezendő, célország szerinti adózás elve
 • A vámhatóság nem lépteti ki a más tagállamba szállítandó árut
 • A hazai adóalanyeladó áfa nélkül értékesít.
 • A más tagállambeli adóalanyvevő önbevallással fizeti meg az ott előírt ÁFA terhet.
 • Természetes személyek, nem adóalanyok a vásárlás szerinti ÁFÁ-t fizetik.
k z ss gen bel lr l t rt n beszerz s
Közösségen belülről történő beszerzés

Az adófizetési kötelezettség keletkezésének feltételei a másik tagállamból történő beszerzés esetén:

 • A terméket az egyik tagország területéről a másik tagország területére fuvarozták át
 • Az eladó a saját tagállamában nem választott alanyi adómentességet
 • A vevő ÁFA alany
 • Az értékesített termék nem összeszerelés tárgyául szolgáló termék
 • Az értékesítésre nem a távértékesítés szabályai vonatkoznak

Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja:

 • A teljesítést követő hónap 15. napján keletkezik, kivéve ha az ügyletről szóló bizonylatot ennél korábban állították ki. mert akkor annak kibocsátása napján keletkezik. (tv 20/A§)
feladat 1
Feladat (1)

Egy társaság 2006. október havi forgalmáról a következőket ismeri:

 • értékesítés bevétele 4.500 eFt + 20 % áfa
 • tárgyi eszköz értékesítés 600 eFt + 20 % áfa
 • személygépkocsi beszerzés 3.000 eFt + áfa
 • anyagbeszerzés 1.500 eFt + 20 % áfa
 • árubeszerzés 800 eFt + 20 % áfa
 • nyomtatvány beszerzés 18 eFt
 • újság előfizetés 15 eFt
 • benzin beszerzés 25 eFt
 • iroda bérleti díja 100 eFt tárgyi mentes
 • ital beszerzés 5 e Ft
 • helyi és távbeszélő szolgáltatás igénybevétele (nincs magáncélú használat) 60 eFt + áfa

Állapítsa meg a társaság havi adókötelezettségét!

megold s
Megoldás

fizetendő adó adóalap adó

értékesítés 4 500 900

értékesített t.e. 600 120

összesen 5.100 1 020

megold s1
Megoldás

levonható le nem vonható

adóalap adó adóalap adó

személygépkocsi 3.000 600

anyag 1 500 300

áru 800 160

nyomtatvány 15 3

újság előfizetés 14 1

benzin 21 4

ital 4 1

telefon 42 8 18 4

összesen 2 371 4723 043 609

megold s2
Megoldás

elszámolandó adó 548

Fizetendő adó 548

feladat 2
Feladat (2)

Export-Import Kft 2006. november havi forgalmáról a következőket ismeri: (adatok ezer forintban)

 • Román export 1.000
 • Német értékesítés 3.000
 • Belföldi értékesítés 4.800 (20 % áfát tartalmaz)
 • Ukrán import értéke 800
  • vámhatóság által kivetett áfa 160, melyet december hónapban fizettek meg.
 • Román import értéke 2.000
  • vámhatóság által kivetett áfa 400, melyet még ebben a hónapban megfizettek
 • Német beszerzés (20 %) 500
 • Olasz beszerzés (20 %) 400
 • Belföldi árubeszerzés (20 %) 4.560

Állapítsa meg a társaság áfa kötelezettségét!

megold s3
Megoldás

fizetendő adó adóalap adó

Export1.000

Közösségi ért3.000

Belföldi ért.4.000 800

Közösségen belüli besz. 900 180

összesen 8.900 980

megold s4
Megoldás

levonható adó adóalap adó

belföldi beszerzés 3.800 760

Közösségi besz. 900 180

Import 2 000 400

Összesen 6.700 1.340

Elszámolandó adó - 360

Visszaigényelhető adó 360

feladat
Feladat

A vállalkozás terméket importál:

 • A termék vételára= 800 000 Ft
 • A kivetett vám mértéke 15 %
 • Vámkezelési díj 3 %
 • Fogyasztási adó 12 %
 • Az első rendeltetési helyig történő szállítás költsége 60 000 Ft
 • A terméket 20 %-os általános forgalmi adó terheli.

Kérdés:

Mennyi lesz a vámhatóság által kivetett ÁFA alapja és összege?

megold s5
Megoldás
 • A termék vételára      800 000 Ft
 • Vám 800 000 Ft * 0, 15=120 000 Ft
 • Vámkezelési díj 800 000 Ft * 0, 03 =  24 000 Ft
 • Fogyasztási adó 800 000 Ft * 0, 12= 96 000 Ft
 • Szállítási költség   60 000 Ft  
 • Áfa alapja  1 100 000 Ft 

A kivetett ÁFA:

 • 1 100 000 Ft * 0, 2 = 220 000 Ft
feladat 4
Feladat (4)

Egy import termékről az alábbi adatok állnak rendelkezésre:

 • Külföldi szállító számlája     1 200 USD (1 USD = 350 Ft)
 • Belföldi telephelyig a szállítási költség  40 USD (1 USD = 350 Ft)
 • Biztosítási díj          8 000 Ft
 • A kivetett vám        35 000 Ft
 • Vámkezelési díj       2 500 Ft
 • Fogyasztási adó         12 %
 • ÁFA       20 %

A termék értékesítésre került:

 • Eladási ár (nettó ár) 750 000 Ft

Feladat:

 • Állapítsa meg mennyi az import és az értékesítés után fizetendő általános forgalmi adó!
megold s6
Megoldás

Előzetesen felszámított levonható áfa:

 • A termék vételára (1 200 * 350) = 420 000 Ft
 • Fogyasztási adó 420 000 Ft * 0, 12 = 50 400 Ft
 • Vám 35 000 Ft
 • Vámkezelési díj 2 500 Ft
 • Szállítás költség (40 *350) = 22 000 Ft
 • Biztosítási díj 8 000 Ft
 • ÁFA alap 529 900 Ft

LEVONHATÓ AFA 529 900 Ft *20 % = 105 980 Ft

Értékesítés után fizetendő ÁFA:

 • ÁFA alap 750 000 Ft
 • FIZETENDŐ ÁFA= 750 000 Ft *0, 2% = 150 000 Ft

Elszámolandó adó 44 000 Ft

www.apeh-tájékoztatójele.szja