materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu www szkolnictwo pl n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu szkolnictwo.pl PowerPoint Presentation
Download Presentation
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu szkolnictwo.pl

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 25
elroy

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu szkolnictwo.pl - PowerPoint PPT Presentation

130 Views
Download Presentation
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu szkolnictwo.pl
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

 2. Lekcja 53 Wetzlar - die Optik- Goethestadt Wetzlar - miasto optyki i Goethego

 3. Wetzlar liegt in Mittelhessen an dem Fluss Lahn. Die Stadt erstreckt sich auf meist hügeligem Gebiet beiderseits des Lahntals. Er hat 51.804 Einwohner.Das ist die elfgrößte Stadt in Hessen. Wetzlar leży w środkowej Hesji nad rzeką Lahn. Miasto rozprzestrzenia się w przeważającej części na obszarze pagórkowatym. Ma 51.804 mieszkańców.To jedenaste co do wielkości miasto w Hesji.

 4. Wetzlar hat eine lange Tradition in der Optikund Feinmechanik. Hier wurde die erste Kleinbildkamera erfunden und in Großserie hergestellt. Bis heute der Name Leica garantiert die Aufnahmen auf demhöchsten Niveau.Wetzlar ma długą tradycję optyki i mechaniki precyzyjnej. Tutaj wynaleziono pierwszy aparat małoobrazkowy i zaczęto jego masową produkcję. Do dzisiaj nazwa Leica gwarantuje zdjęcia na najwyższym poziomie.

 5. In Goethes Roman „Die Leidendes jungen Werthers“ berichtet der junge Werther seinem Freund in Briefen über seine Liebe zu „Lotte“, mit dem tragischen Ende. Goethe führte zwei reale Personen aus seiner Wetzlarer Zeit zusammen. Im 1772 hat er hier als Praktikant im Reichskammer-gericht gearbeitet. W powieści Goethego "Cierpienia młodego Wertera" informuje młody Werter w listach o tragicznie zakończonej swojej miłości do "Lotte". Goethe wprowadził dwie realne osoby ze swojego pobytu w Wetzlar. W roku 1772 pracował tutaj on jako praktykant w sądzie apelacyjnym. Goethe hatte sich damals unglücklich in die verlobte Charlotte Buff verliebt, die ihm als Vorbild für „Lotte“ diente. Goethe zakochał się wtedy nieszczęśliwie w zaręczonejCharlotte Buff, która posłużyła mu za wzorzec „Lotty”.

 6. Das Lottehaus erhielt im 19. Jahrhundert seine noch heute gebräuchliche Bezeichnung, Hier wohnte Charlotte Kestner, geborene Buff Charlotte Buff . Dom Lotty otrzymał w 19 wieku dzisiaj swoją jeszcze dzisiaj używaną nazwę. Tutaj mieszkała Charlotte Kestner z domu Buff, Charlotte Buff. Das Lottehaus präsentiert Gegenstände des persönlichen Bedarfs, bürgerliches Mobiliar und Hausrat des XVIII Jahrhunderts.Dom Lotty prezentuje przedmioty osobistego użytku, mieszczańskie umeblowanie i sprzęt domowy z XVIII wieku.

 7. Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty. die Stadt erstreckt sich - miasto rozpościera się das hügelige Gebiet - pagórkowaty teren das Leid, die Leden - cierpienie, cierpienia beiderseits - po obu stronach auf dem höchsten Niveau - na nawyższym poziomie er berichtet - on informuje die Liebe zu Lotte - miłość do Lotty diennen, diente - służyć, służyła die Gegenstände - przedmioty der persönliche Bedarf - osobisty użytek unglücklich verliebt - nieszczęśliwie zakochany

 8. Das "Herbstlabyrinth" ist das größte Höhlensystem Hessens. Es hat eine Gesamtlänge von ca. 5500m bei einem Höhenunterschied von ca. 80m. Es wurde im Jahr 1993 entdeckt. Es ist mit der modernsten Lichttechnik ausgestattet.„Labirynt jesienny”jest największym systemem jaskiń w Hesji. Ma ogólną długość ok. 5.500m przy różnicy poziomów ok.80m. Został odkryty w roku 1993. Jest wyposażony w najnowocześniejszą technikę oświetleniową. Das Labyrinth beherbergt fast alle Tropfsteinformationen, die man auf der Welt finden kann.Labirynt kryje w sobie prawie wszystkie formy nacieków wapiennych, jakie można znaleźć na świecie.

 9. Die bedeutende Sammlung europäischer Wohnkultur der Renaissance und des Barocks kommt aus den Sammlungen der Kinderärztin Dr Irmgard Freiin von Lemmers-Danforth. Hier befinden sich die Möbel, Kunsthandwerke und Tapisserien des XVI bis XVIII. Jahrhunderts.Pokaźna kolekcja europejskiej kultury mieszkaniowej renesansu i baroku pochodzi ze zbiorów lekarza pediatry dr Irmgard Freiin von Lemmers-Danforth. Znajdują się tutaj meble, rękodzieła i tapicerki z XVI - XVIII wieku.

 10. Der Dom ist eines der Wahrzeichen von Wetzlar. Baubeginn war im Jahr 1230. Er wurde vielen Jahrhunderte gebaut. Das Bauwerk ist wie ein „steingewordenes Buch über mittelalterliche Baustilkunde“. Katedra jest jednym z symboli miasta Wetzlar. Rozpoczęto budowę w roku 1230. Była budowana przez wiele wieków. Budowla jest jak „skamieniała książka o średniowiecznym stylu budowania". Der Dom wird ökumenisch genutzt (zu gleichen Teilen von derevangelischen und katholischen Kirche). Katedra jest używana ekumenicznie (w równych częściach przez kościół ewangelicki i katolicki).

 11. Die Freilichtbühneliegt direkt hinter der Rentemeisterei in der Nähe von Bad König. Sie wurde mit einem großen Konzert im Jahr 1988 geöffnet. Sie ist heute als anspruchsvoller kultureller Treffpunkt bekannt.Scena na wolnym powietrzu leży za Rentemeisterei w pobliżu Bad König. Została otwarta wielkim koncertem w roku 1988. Dzisiaj jest znana jako ambitne miejsce spotkań kulturalnych. Jedes Jahr wird ein abwechslungs- reiches Programm angeboten. Każdego roku oferowany jest urozmaicony program.

 12. Die alte Lahnbrücke ist 104 m lang und 6,45 m breit. Sie ruht auf sieben Kreisbögen. Sie wurde zwischen J.1250 und J.1280 erbaut und ist eine der ältesten Brücken in Hessen. Stary most nad rzeką Lahn ma 104 m długości i 6,45 m szerokości. Opiera się na siedmiu łukach. Został zbudowany między r. 1250 a r. 1280 i jest jednym z najstarszych mostów w Hesji. Die Konstruktion ist bis heute unverändert erhalten. Konstrukcja zachowała się do dnia dzisiejszego niezmieniona.

 13. Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty. die Höhle - jaskinia die Gesamtlänge - ogólna długość der Unterschied - różnica der Höhenunterschied - różnica wysokości/ poziomów es wurde entdeckt - ona została odkryta die modernste Lichttechnik - najnowocześniejsza technika das Licht - światło man kann finden - można znaleźć anspruchsvoll - ambitny sie kommt aus den Sammlungen - ona pochodzi ze zbiorów sie ruht auf den Kreisbögen - spoczywa na łukach

 14. Wetzlars Altstadt das sind mittelalterliche Marktplätze und steile Treppchen, enge Gassen, romantische Winkel und die Stadtmauer mit fünf Toren und acht Türmen.Hier gibt es 43 sehenswerte Bauwerke mit historischen Hintergründen.Stare miasto Wetzlaru to są średniowieczne place targowe i strome schodki, wąskie uliczki, romantyczne zaułki i mury miejskie z pięcioma bramami i ośmioma wieżami. Są tutaj 43 godne obejrzeniazabytkowe budynki. Sehr interessant sind restaurierte Fachwerkhäuser.Bardzo interesujące są odrestaurowane budynki o konstrukcji szkieletowej .

 15. „Das Ochsenfest” ist das größte Volksfest in Mittelhessen und wird seit J.1852 gefeiert. Das Fest dauert eine Woche. Die traditionelle Tierschau ist der Mittelpunkt des Festes. Man kann Rinder, Pferde, Ponys, Kaninchenund die Rasen des Geflügels."Święto woła" jest największym świętem ludowych w Środkowej Hesji i jest obchodzone od r.1852. Święto trwa przez tydzień. Tradycyjny pokaz bydła jest punktem centralnym święta. Można podziwiać woły, konie, kucyki, króliki i odmiany drobiu. Sehenswert ist auchdie Ausstellung der Miniaturen der Landwirtschaftsmaschinen.Godną obejrzenia jest też wystawa miniaturek maszyn rolniczych.

 16. Auf der Spitze eines Basaltfelsens gelegen, thront das Schloss Braunfels mit seiner türmchenreichen Silhouette. Es liegt auf halben Wege zwischen Wetzlar und Weilburg.Położony na szczycie skały bazaltowej króluje zamek Braunfels ze swoją bogatą w wieżyczki sylwetką. Leży w połowie drogi między Wetzlar i Weilburg. Seit 800 Jahren ist das Schloss ein lebendiges Kulturdenkmal, reich an wertvollen Kunstschätzen.Od 800 lat jest zamek żywym pomnikiem kultury, bogatym w cenne skarby sztuki.

 17. Der Dulges ist ein schmackhaftes hessisches Gericht. Es ist ein aus geriebenen rohen Kartoffeln, Zwiebeln, Speck, Salz und Gewürzen in einem angebratener Teig. Dazu darf eine Scheibe Graubrot und/oder Apfelmus gereicht werden.Man sagt "schmeckt viel besser als es aussieht". Dulges jest smaczną potrawą Hesji. Jest ona z utartych surowych ziemniaków, cebuli, słoniny, soli i przypraw w jednym podsmażonym cieście. Do tego można dodać kromkę ciemnego pieczywa i/lub mus jabłkowy. Mówi się "smakuje dużo lepiej niż wygląda".

 18. Die Türme wie die BrühlsbacherWartesollten die Stadt Wetzlar schützen und für die Sicherheit der Kaufleute sorgen, die ihre Güter von Köln über Wetzlar nach Frankfurt transportierten. Dieser Turm steht auf dem 402 Meter hohen Stoppelberg. Wieże takie jakBrühlsbacher Warte miały za zadanie chronić miasto Wetzlar i dbać o bezpieczeństwo kupców, którzy swoje dobra transportowali z Koloni przez Wetzlar do Frankfurtu. Wieża ta stoi na górze Stoppelberg o wysokości 402 m. Der Aussichtsturm wurde im Jahr 1929 gebaut.Er ersetzte den hölzernen Aussichtsturm.Wieża widokowa została wybudowana w roku 1929. Zastąpiła drewnianą wieżę widokową.

 19. Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty. die steilen Treppchen - strome schodki die romantischen Winkel - romantyczne zaułki die Stadtmauer - mury miejskie der Ochs - wół das Geflügel - drób auf der Spitze - na szczycie die rohen Kartoffeln - surowe ziemniaki die geriebenen Kartoffeln - tarte ziemniaki eine Scheibe Graubrot - kromka pieczywa ciemnego der Speck - słonina schützen - bronić

 20. Die Kristallhöhle Kubachist die einzige im Deutschland. Sie ist von 350 Millionen Jahre altem Kalkstein umgeben und mit unzähligen Kristallen geschmückt. Sie besitzt die höchste Halle (30m) aller deutschen Schauhöhlen. Jaskinia kryształowa Kubach jest jedyną w Niemczech. Jest ona otoczona przez skały wapienne mające 350 milionów lat i ozdobiona licznymi kryształami. Posiada najwyższą halę (30m) z wszystkich niemieckich jaskiń widokowych. Dieses Höhlensystem entstand während der Eiszeit. Ten system pieczar powstał podczas epoki lodowcowej.

 21. Das Schloss Weilburg mit dem wunderschönen Schlossgarten zählt zu einem der schönsten Schlösser an dem Fluss Lahn. Die Schlossanlagen erstrecken sich fast 400 Meter. Dieses Schloss lockt seine Besucher wegen des barocken Baustils. Zamek Weilburg z pięknym ogrodem zamkowym zalicza się do jednego z najpiękniejszychzamków nad rzeką Lahn. Tereny zamkowe ciągną się przez prawie 400 metrów.Ten zamek przyciąga swoich gości barokowym stylem budowy. Hier finden die bekannten Schlosskonzerte statt.Tutaj odbywają się słynne koncerty zamkowe.

 22. Der Fluss Lahn gehört zu den beliebtesten und schönsten, ganzjährig paddelbaren Flüssen im Deutschland. Sie hat 242 km Länge.Ihr Lauf führt durch unberührte Natur, an kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten und abwechslungsreichen Landschaften vorbei. Rzeka Lahnnależy do najbardziej ulubionych i najpiękniejszych, przez cały rok nadającychsię uprawiania kajakarstwa rzek w Niemczech.Ma ona 242 km długości. Jej nurt prowadzi przez dziewiczą przyrodę, historyczne ciekawostki i różne krajobrazy.

 23. Das Viseum Wetzlar wurde im November 2007 geöffnet. Das ist ein "Haus der Optik und Feinmechanik“. Es besitzt mehr als 60 Exponaten. Es stellt seinen Besuchern aktuelle Produkte der optischen Industrie vor.Muzeum wizyjne w Wetzlar zostało otwarte w listopadzie 2007. To jest "Dom optyki i techniki precyzyjnej. Posiada ponad 60 eksponatów. Przedstawia zwiedzającym aktualne produkty przemysłu optycznego. Es lädt ein, um die Geheim- nissen des Lichts und seinen Anwendung spielerisch kennenlernen.Zaprasza ono, aby poznawać przez zabawę tajemnice światła i jego zastosowanie.

 24. In der Wetzlarumgebung befindet sich ein Hochseilgarten. Durch seine einmalige Lage integriert in einen Buchenbestand besteht er aus Aufgaben in einer Höhe von 1 bis 18 Metern.W okolicy Wetzlar znajduje się park linowy. Przez swoje jedyne w swoim rodzaju położenie wbudowane w drzewostan buków składa się on z zadań na poziomie od 1 do 18 metrów. Durch das besondere Panorama ist das Gefühl zur Höhe noch intensiver und spektakulärer. Przez szczególną panoramę odczucie wysokości jest jeszcze bardziej intensywne i spektakularne.

 25. Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty. die Kristallhöhle - grota kryształowa der Kalkstein - wapień sie ist geschmückt - ona jest ozdobiona die Eiszeit - epoka lodowcowa die Schauhöhle - jaskinia widokowa hier finden die Schlosskonzerte statt - tutaj odbywają się koncerty zamkowe der beliebteste Fluss - ulubiona rzeka die unberührte Natur - dziewicza przyroda die Geheimnissen des Lichtes - tajemnice światła der Hochseilgarten - park linowy