1 / 19

ODLAGALIŠTE OTPADA “GORJAK” U KRAPINI – PRIKAZ PROJEKTA

ODLAGALIŠTE OTPADA “GORJAK” U KRAPINI – PRIKAZ PROJEKTA. Martina Cvjetičanin, dipl.ing.građ. prof.dr.sc. Mensur Mulabdić, dipl.ing.građ. Danko Fundurulja, dipl.ing.građ. Uvod. Uobičajeno se sanacija postojećeg odlagališta provodi na zauzetom prostoru odlaganja

eloise
Download Presentation

ODLAGALIŠTE OTPADA “GORJAK” U KRAPINI – PRIKAZ PROJEKTA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ODLAGALIŠTE OTPADA “GORJAK” U KRAPINI– PRIKAZ PROJEKTA Martina Cvjetičanin, dipl.ing.građ. prof.dr.sc. Mensur Mulabdić, dipl.ing.građ. Danko Fundurulja, dipl.ing.građ. www.ipz-uniprojekt.hr

 2. Uvod • Uobičajeno se sanacija postojećeg odlagališta provodi na zauzetom prostoru odlaganja • Ponekad se isplati provjeriti i druge koncepte, naročito u sljedećim slučajevima: • kada se očekuje da će količine otpada biti veće od kapaciteta odlagališta • Kada okolnosti u okolišu i odlagalištu omogućuju primjenu drugih koncepata – nestandardnih, ali isplativih i dugoročno povoljnijih • Takva je situacija opisana u ovome radu na slučaju odlagališta “Gorjak” u Krapini www.ipz-uniprojekt.hr

 3. Osnovno o odlagalištu • Odlagalište komunalnog otpada “Gorjak” koristi se od 1976. g. za potrebe odlaganja otpada s područja Grada Krapine i općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj • Projektnom dokumentacijom iz 2004.g. predviđena je sanacija odlagališta s nastavkom odlaganja do izgradnje novog odlagališta na razini županije • Kao godina konačnog zatvaranja uzeta je 2010. g. • Osnovne karakteristike lokacije: • smještena unutar sitnozrnastih taložina panonske starosti (kvarcni glinoviti pijesci) – nema infiltracije površinskih voda u podzemlje – prevladava površinsko otjecanje • ne nalazi se u vodozaštitnom području • na strmini u neposrednoj blizini kamenolama, u prirodnoj udolini između dva brežuljka • otpad se odlaže na platou u gornjoj zoni lokacije • vrlo strmi pokos odloženog otpada – obrušava se niz prirodni pokos terena • visinska razlika terena na kojem je smješteno odlagalište je cca 60m www.ipz-uniprojekt.hr

 4. Novi zahtjevi • Vijek rada odlagališta potrebno je produljiti do početka rada Regionalnog centra za gospodarenje otpadom SZ Hrvatske “Piškornica” – osigurati dovoljni volumen • Provedena je analiza uvjeta korištenja lokacije i tehničkih zahtjeva za izvedbu sanacije postojećeg odlagališta otpada • Ideja da se pristupi novom konceptu sanacije i izgradnje odlagališta – obuhvatiti prostor koji nije bio predviđen postojećom projektnom dokumentacijom www.ipz-uniprojekt.hr

 5. Stari i novi koncept • Stari koncept – problemi: • Nedostatni raspoloživi volumen • Skupa i tehnički osjetljiva izvedba slojeva odlagališta • Pojava nestabilnosti na pokosu prema podnožičnoj udolini • Novi koncept – rješenja: • Proširenje na udolinu ispod postojećeg odlagališta • Formiranje novog platoa www.ipz-uniprojekt.hr

 6. www.ipz-uniprojekt.hr

 7. Tehničke karakteristike starog i novog koncepta www.ipz-uniprojekt.hr

 8. Stari i novi koncept – karakteristični presjek www.ipz-uniprojekt.hr

 9. Novo odlagalište • Novim je konceptom predviđeno sljedeće: • Postojeće tijelo odlagališta (gornja ploha) se zatvara bez mogućnosti daljnjeg odlaganja otpada • Otvara se nova ploha u podnožju i spaja s postojećim dijelom odlagališta u konačnu jedinstvenu cjelinu • Projektirani nagib pokosa konačnog odlagališta ublažava se na 1:3 • Povećava se površina saniranog i zatvorenog tijela odlagališta na cca 2,6 ha • Mijenja se sadržaj i dispozicija ulazno – izlazne zone www.ipz-uniprojekt.hr

 10. Novoplanirana ploha • Osnovni elementi: • nasipi (temeljni – nožični i tehnološki) • temeljni brtveni sustav (donji brtveni sloj) • drenažni sustav • bokovi nove zone odlagališta • završni pokrovni sloj www.ipz-uniprojekt.hr

 11. www.ipz-uniprojekt.hr

 12. Nasipi www.ipz-uniprojekt.hr

 13. Temeljni brtveni sustav – donji brtveni sloj • dno novoplanirane plohe uređuje se kao vodonepropusno • ploha se izvodi u dvostrešnom padu • razdjelnim (podužnim) nasipom formiraju se 2 kazete s odvojenim drenažnim sustavima – spajaju se u kontrolnom šahtu – vodama se može upravljati bez / uz međusobno miješanje • kad obje plohe budu u funkciji odlaganja, drenažne vode s obje kazete u šahtu će se spajati u jednu cijev koja procjedne vode odvodi u sabirni bezen • Privremeni sustav za odvodnju oborinskih voda • izvodi se ispod temeljnog sustava • služi za za odvodnju oborinskih voda koje dotječu s pokosa • osigurava rad u suhom na temeljnoj plohi novog dijela odlagališta • Bit će blokiran kad se izgradnjom novog dijela odlagališta iza tehnološkog nasipa omogući prihvat tih voda www.ipz-uniprojekt.hr

 14. Bokovi nove zone odlagališta • sastoje se od tvrdih i slabo propusnih naslaga gline, lapora i meke stijene • na bokovima se kao dodatna nepropusna barijera ugrađuje bentonitni tepih • strmi pokosi bokova omogućit će brzo otjecanje filtrata, ali će povećati trenje na brtveni sustav od slijeganja otpada • predviđena je etažna izvedba sidrenja brtvenog sustava, što će pomoći da se sila od trenja prenosi na manjim etažama sa višestruko sidrenim dionicama u brtvenom sustavu Posebna izvedba drenaže u bočnim pokosima u izgradnji odlagališta • svaka 2m visine izvodi se zasječeni kanal u kojem se sidri bentonitni tepih • kanal se zapunjava drenažom – odvodi dospjelu vodu s pokosa prema donjem dijelu odlagališta - spriječena je njena pojava u odlagalištu • Osigurana je postupna izvedba bočnog nepropusnog sustava i sidrenje bentonitnog tepiha u etažama po visini • Nema potrebe za izvedbom čitavog bočnog sustava odjednom (skupo i podložno oštećenjima kroz vrijeme dok se ne postigne ukupna visina odlagališta) www.ipz-uniprojekt.hr

 15. www.ipz-uniprojekt.hr

 16. Završni pokrovni sloj • Izvodi se u nagibu 1:3, čime se osigurava njegova stabilnost u uvjetima velike duljine pokosa • Konačna odvodnja oborinske vode (nakon zatvaranja odlagališta) osigurana je obodnim kanalima www.ipz-uniprojekt.hr

 17. Ulazno – izlazna zona Promijenjen je sadržaj i dispozicija zone: • otkupom novih čestica spojna (prilazna) cesta je smještena unutar ograde • osiguran je prostor za ugradnju vage • prilazna cesta i područje prališta i sabirnog bazena zahtijevaju izvedbu potpornih konstrukcija i zaštitu vodotoka • potporni se zidovi izvode od kamena i gabiona – zahtijeva se otpornost na bujuce koje se mogu pojaviti u potoku www.ipz-uniprojekt.hr

 18. Zaključak • U slučaju sanacije i osposobljavanja odlagališta u Krapini pokazalo se da se iskorištavanjem prirodne udoline ispod odlagališta može riješiti i problem osjetljive stabilnosti pokosa postojećeg odlagališta i osigurati urednije i pogodnije odlaganje veće količine otpada u budućnosti • Takav je pristup zahtijevao rješavanje prostornih, tehničkih i tehnoloških zadataka u nestandardnom obliku • Investitor je pozdravio inicijativu za novi koncept i podržao novo rješenje • Racionalno projektiranje odlagališta otpada je zahtjevan zadatak i klasična se rješenja i koncepti uvijek mogu unaprijediti uz dobra inženjerska rješenja, na dobrobit zajednice i investitora www.ipz-uniprojekt.hr

 19. ODLAGALIŠTE OTPADA “GORJAK” U KRAPINIPRIKAZ PROJEKTA Hvala na pažnji ! Martina Cvjetičanin, dipl.ing.građ. prof.dr.sc. Mensur Mulabdić, dipl.ing.građ. Danko Fundurulja, dipl.ing.građ. www.ipz-uniprojekt.hr

More Related