div ibare n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DIVČIBARE PowerPoint Presentation
Download Presentation
DIVČIBARE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 69

DIVČIBARE - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

DIVČIBARE. STUDIJA OPRAVDANOSTI PROGLAŠENJA TURISTIČKOG PROSTORA “DIVČIBARE”. UVODNE NAPOMENE. Komponenta projekta “Novi turistički proizvod Divčibara”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DIVČIBARE' - gisela-chapman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
div ibare

DIVČIBARE

STUDIJA OPRAVDANOSTI PROGLAŠENJA TURISTIČKOG PROSTORA “DIVČIBARE”

uvodne napomene
UVODNE NAPOMENE
 • Komponenta projekta “Novi turistički proizvod Divčibara”
 • Cilj Studije je određenje prostora u širem okruženju naselja Divčibare, koji bi jačanjem konkurentske pozicije u perspektivi postao prepoznatljiva turistička destinacija
 • Glavni izazov – obezbeđivanje osnove za održivi razvoj turističkog prostora – definisanje koncepta najbolje upotrebe prostora
sadr aj studije opravdanosti progla enja turisti kog prostora
SadržajStudijeopravdanostiproglašenjaturističkogprostora
 • Uvod
 • Pravniiplanskiosnovzaproglašenjeturističkogprostora
 • Opisturističkogprostora (grafičkideo)
 • KljučnipreduslovizarazvojturizmanaturističkomprostoruDivčibare
 • StanjeturizmanapodručjuturističkogprostoraDivčibare
 • StanjeipotrebeživotnesredineturističkogprostoraDivčibare
 • Identifikacijaipotencijalključnihturističkihproizvoda
 • Predloženi model upravljanja
 • Ekonomsko – finansijskaopravdanostproglašenjaturističkogprostora
potreba za odr ivim razvojem turizma
Potreba za održivim razvojem turizma
 • Obezbeđivanje optimalne upotrebe prirodnih resursa, kao ključnog elementa u razvoju turizma
 • Puno poštovanje autentičnosti socio – kulturnog nasleđa lokalnih zajednica
 • Stvaranje preduslova za uspešnu realizaciju komercijalnih projekata u turizmu
turisti ki prostor
TURISTIČKI PROSTOR

TURISTIČKI PROSTOR predstavljajedinstvenuinedeljivugeografskuifunkcionalnucelinuprirodnihistvorenihresursaivrednosti od značajazaturizam.

Komponenteturističkogprostora:

 • resursiiatrakcije
 • objektiiinfrastruktura
 • uslugeiaktivnosti
 • konkurentskapozicijaiimidž
cilj progla enja turisti kog prostora
Cilj proglašenjaturističkog prostora

Sprečavanjedegradacijeprirodnihi socio-kulturnihvrednostiDivčibarakaovisokovrednogprostora, kaoinjegovounapređenjekrozadekvatnuvalorizacijuresursaiimplementacijumehanizamaodrživograzvojaturizma.

CiljStudijeproglašenjaturističkogprostoraDivčibare je identifikacijaturističkogprostorakaomerarezervacijeizaštiteprostorazapotreberazvojaturizma, saobezbeđivanjemosnovezapripremuAkta o proglašenjuturističkogprostoraVladeRepublikeSrbije.

zadaci studije opravdanosti progla enja turisti kog prostora
Zadaci Studije opravdanostiproglašenja turističkog prostora
 • prezentovanjeievaluacijaresursno – atrakcijskeosnoveistraživanogprostora, sapredlogomgranica tog prostora;
 • procenaopravdanostiproglašenjaturističkogprostorakaoosnovzapripremuAkta o proglašenjuturističkogprostora od straneministarstvanadležnogzaposloveturizma;
 • davanjepredlogamerakoje bi trebalosprovesti u ciljupokretanjarazvoja (vizijarazvoja, planskaregulativa, poslovniiupravljački model);
 • davanjepredlogaprivremenogstaraocanadovimprostorom u ciljuzaštitenacionalnihiinteresalokalnihsamouprava
pravni i planski osnov
Pravniiplanskiosnov
 • Zakonskiosnovzaproglašenjeturističkogprostora – Zakon o turizmuiPravilnik o načinuizradeplanskihdokumenata, kaoistudijeopravdanostizaproglašenjeturističkogprostora
 • StrategijarazvojaturizmaRepublikeSrbije
 • Zakon o prostornomplanu RS
 • Prostorni plan Kolubarskogokruga
 • ProstorniplanoviistrategijerazvojaturizmaopštinaValjevo, Požega, KosjerićiMionica
 • Plan generalneregulacijezaturističkicentarDivčibare (2008.)
 • Plan detaljneregulacije “Vidik”
 • Plan generalneregulacijeTometinoPolje
t uristi ke atrakcije
Turističke atrakcije

Turističke atrakcije predstavljaju ključnirazlog svakog turističkog putovanja, što je osnova za razvoj i planiranje turističkog prostora.

Turističke atrakcije mogu biti prirodne i stvorene.

prirodni resursi od va nosti za formiranje turisti kog proizvoda
Prirodni resursi od važnostiza formiranje turističkog proizvoda
 • Hidrografskevrednosti - Bukovskareka, Crnareka, Kozlica, Krčmarskareka, ManastiricaiPaklenica, BelaiCrnaKamenica
 • Blagaiprijatnaklima
 • Biljniiživotinjskisvet
 • Zaštićenaprirodna dobra
stvoreni resursi od va nosti za formiranje turisti kog proizvoda
Stvoreni resursi od važnostiza formiranje turističkog proizvoda
 • Etnografskevrednosti – autentičniobičajiitradicijakarakterističnazapodručjeDivčibara
 • Objektikulturnebaštine u neposrednojbliziniturističkogprostora - ostaci rimskih i srednjovekovnih naselja, crkava, utvrđenja i nekropola; spomeniciizvremenaturskevladavineispomeniciiznovijeistorije
 • JediniCrkveno – kulturnicentarzaverskiturizam u Srbiji
 • Događajiimanifestacije - “Belinarcis”, Dečiji festival sportairekreacije , “Danigljiva”, “Daniseoskogturizma”, “Čobanskidani”
turisti ka infrastruktura
Turistička infrastruktura
 • Turistički info centarDivčibare
 • Ski staze – CrniVrh, Nova staza, Stazazapočetnike
 • Pešačkestaze: Divčibare (centar) – CrniVrh, Divčibare (centar) – Golubac, Divčibare (centar) – LjutiKrš, Divčibare (centar) – Paljba, Divčibare (centar) – VelikaPleć
 • Vidikovci: CrniVrh, VelikaPleć, Paljba, LjutiKrš, Golubac
 • Sportskitereni: tenis (2), košarka (4), rukomet (1), odbojka (3)
infrastruktura
Infrastruktura
 • Saobraćajnapovezanost – mrežaregionalnihilokalnihputeva (neophodnarehabilitacijairekonstrukcijaidogradnjalokalnihputeva); značajnoboljipoložajće se ostvaritiizgradnjomkrakaautoputapremaJužnomJadranu
 • Elektroenergetskainfrastruktura – pokrivenost 100%, predviđenasupoboljšanjasvimplanskimaktima
 • Vodosnabdevanje – planira se povezivanjesaRegionalnimKolubarskimsistemom, čime bi se obezbedilostabilnoipouzdanosnabdevanjeturističkogprostoravodom
infrastruktura1
Infrastruktura

Kanalizacionainfrastruktura predstavljanajveći problem turističkog centra Divčibare. Građena je tokom 60-tih godinaprošlogveka i nezadovoljava ni postojećekapacitete, tako da nemožebiti ni oslonacplaniranograzvojaturizma. Izgrađenopostrojenje za preraduotpadnevode u dolinireke Bele Kamenice, nikadanije bilo u funkciji.

demografija valjevo
Demografija - Valjevo
 • Pad brojastanovnika u periodu od 2002. do 2011. godineiznosi 6,7% što je skoro u prosekuSrbije (5%)
 • U etničkojstrukturipreovlađujuSrbi (96%) , zatimRomi (1,36%) I ostataksuostalenacionalnosti u zanemarljivimprocentima
 • Starosniprofilstanovništvakarakterišeravnomernastrukturastarosnihkategorija
 • Gustinanaseljenostistanovništva (100,6 stanovnika/km2) u odnosunaprosekcentralne Srbije (96 stanovnika/km2) je veća;
 • U obrazovnojstrukturipreovlađujesrednjeobrazovanostanovništvo (39%). Neznatnopovoljnijaobrazovnastruktura u odnosunaostaleopštine (10% višeivisokoobrazovanogstanovništva)

-

demografija po ega
Demografija - Požega
 • Pad brojastanovnika u periodu od 2002. do 2011. godineiznosi 8,7% što je iznadprosekaSrbije (5%)
 • U etničkojstrukturipreovlađujuSrbi (98%) , zatimRomi (1%) I ostataksuostalenacionalnosti u zanemarljivimprocentima
 • Starosniprofilstanovništvakarakterišeravnomernastrukturastarosnihkategorija
 • Gustinanaseljenostistanovništva (69.54 stanovnika/km2) je znatnoispodprosekacentralneSrbije (96 stanovnika/km2)
 • U obrazovnojstrukturipreovlađujesrednjeobrazovanostanovništvo (40%). Visoko I višeobrazovanostanovništvoiznosi 7%

-

demografija kosjeri
Demografija - Kosjerić
 • Pad brojastanovnika u periodu od 2002. do 2011. godineiznosi 13,7% što je znatnoiznadprosekaSrbije (5%) I predstavljanajvećidemografski pad u ovečetirijedinicelokalnesamouprave
 • U etničkojstrukturipreovlađujuSrbi (99%), ostataksuostalenacionalnosti u zanemarljivimprocentima
 • Starosniprofilstanovništvakarakterišeravnomernastrukturastarosnihkategorija
 • Gustinanaseljenostistanovništva (33,75 stanovnika/km2) je znatnoispodprosekacentralneSrbije (96 stanovnika/km2). Najređenaseljenaopština u odnosunaposmatrane
 • U obrazovnojstrukturipreovlađujesrednjeobrazovanostanovništvo (29%). Visoko I višeobrazovanostanovništvoiznosi 5%

-

demografija mionica
Demografija - Mionica
 • Pad brojastanovnika u periodu od 2002. do 2011. godineiznosi 13,6% što je znatnoiznadprosekaSrbije (5%)
 • U etničkojstrukturipreovlađujuSrbi (97%) , zatimRomi (2%) I ostataksuostalenacionalnosti u zanemarljivimprocentima
 • Starosniprofilstanovništvakarakterišeravnomernastrukturastarosnihkategorija
 • Gustinanaseljenostistanovništva (43.35 stanovnika/km2) je znatnoispodprosekacentralneSrbije (96 stanovnika/km2)
 • U obrazovnojstrukturipreovlađujestanovništnosaosnovnimobrazovanjem (32%). Visoko I višeobrazovanostanovništvoiznosi 4%. U Mionici je nanepovoljnijaobrazovnastrukturastanovništva

-

privreda broj privrednih subjekata
Privreda – brojprivrednihsubjekata

Izvor: AgencijazaprivredneregistreRepublikeSrbije

broj nezaposlenih
Brojnezaposlenih

Izvor: NacionalnaslužbazazapošljavanjeRepublikeSrbije

stanje turizma institucionalno pravni okvir
Stanjeturizma – institucionalno-pravniokvir

Relevantnipropisizadelovanje u turizmu u domenujavnogsektora:

 • Zakon o turizmu (turističkisistem – državni, lokalniinivoautonomnepokrajine – turističkeorganizacije)
 • Zakon o javnimskijalištima
 • Uredba o utvrđivanjuprioritetnihturističkihdestinacija, zona, lokacijaikategorijaobjekata u mestimazaodmoriturističkimmestima u prioritetnimdestinacijama
 • Pravilnik o kategorizacijiturističkihmesta
stanje turizma turisti ka suprastruktura
Stanjeturizma –turističkasuprastruktura
 • PremapodacimaJavnogpreduzeća “Valjevoturist”, ukupanbrojkreveta u hotelimaiodmaralištima je 1.536
 • Ukupanbrojkreveta u privatnomkategorisanomsmeštaju je 435
 • Ukupanbrojležajeva u naseljuDivčibare je 1.937
 • U poslednjihnekolikogodinaznačajnopoboljšanaponudasanovimirenoviranimkapacitetima
 • Lošeperformansekomercijalnihkapaciteta – naosnovuraspoloživihpodataka, prosečnapopunjenostnanivou od iznosi 33% godišnje
stanje turizma suprastruktura doma a radinost 2
Stanjeturizma – suprastruktura (domaćaradinost) 2
 • U četiriopštinekojezahvatapodručjeDivčibara u smisluoveStudije (Požega, Kosjerić, ValjevoiMionica), postoji 82 seoskaturističkadomaćinstva.
 • ProcenastručnjakaNacionalneturističkerazvojnekorporacije je da je 50 domaćinstavadirektnovezanozaturističkiprostor, premda se iostalamogusmatratiresursomdestinacije.
 • Na teritorijiKosjerićafunkcioniše 19, nateritorijiPožege 7, a nateritorijiMionice 6 seoskihturističkihdomaćinstava, koja se direktnomoguvezatizaDivčibare.
 • Premapodacimaorganizacije ”SeoskiturizamSrbije”, prosečanbrojležajevapodomaćinstvu je 14.
stanje turizma osnovne karakteristike
Stanjeturizma – osnovnekarakteristike
 • PremapodacimazvaničnestatistiketurističkopodručjeDivčibara je zabeležilo 24.849 dolazakai 110.539 noćenja u periodujanuar – septembar 2011. godine.
 • U odnosunaisti period prošlegodine, zabeležen je rast od 10% u brojudolazaka, odnosno 22% u brojuostvarenihnoćenja.
 • Divčibareposetipribližnoistibrojdomaćihistranihturista, pričemu je boravakstranihgostijuskoroduplokraći.
 • Najvećiprosečanbrojnoćenja (6,3) ostvaren je nateritorijiopštineKosjerić, što je verovatnoposledicadužegboravkasportistakojidolazenapripreme.
 • UdeoDivčibara u ukupnomturističkomprometuSrbijeiznosi 1,5% turistai 2,05% u ukupnombrojunoćenja
stanje turizma osnovne karakteristike1
Stanjeturizma – osnovnekarakteristike
 • Možemozaključiti da je nizakbrojturističkihdolazaka (30.804) inoćenja (139.165) u 2010. uzrokovaoniskupopunjenostkapacitetailošeukupneperformansedestinacije.
 • Premaprocenama HTD VujićDivčibarekojeraspolaženajznačajnijimsmeštajnimkapacitetima (oko 40%) napodručjuDivčibara, prosečnapopunjenostkapaciteta u perioduizmeđu 2007. i 2011. bila je nanivouizmeđu 30% i 35%.
 • Najslabijaposećenost je u mesecuNovembru, dok je posećenostnajveća u Januarui u letnjimmesecima (jun, juliavgust).
stanje turizma osnovne karakteristike2
Stanjeturizma – osnovnekarakteristike
 • Uprkosdobrimklimatskimuslovima, posećenost je slabai u mesecuSeptembru.
 • U proseku se poseoskomdomaćinstvuostvarioko 400 noćenjagodišnje, poprocenamaudruženja ”SeoskiturizamSrbije”. Imajući u vidu da zvaničnastatistikauglavnom ne beležiovedolaskeinoćenja, ukupneperformansepodručjaDivčibarakaoturističkedestinacijesuznačajnobolje, s obzirom da se, poovimprocenama, ostvariblizu 20.000 noćenja.
promocija i na in prodaje
Promocijainačinprodaje
 • Obimistrukturakorišćenihpromotivnihsredstava od straneturističkihorganizacijanisubili u skladusapotrebamaDivčibarakaoturističkedestinacije
 • Povećanavidljivostdestinacijepostignuta je zalaganjemprivatnihsubjekata, u prvomredu HTD VujićDivčibare
 • Akoizuzmemoposeteodmaralištima, većinaturista se organizujeidolazi u destinacijusamostalno; dalekomanjibrojdolazi u aranžmanuorganizatoraturističkihputovanja, organizatorakongresnihputovanjairaznihinstitucijaiorganizacija
 • Divčibaresaokolinom se ne nalaze u programimainostranihorganizatoraputovanja, osimkaodeošireture
swot zaklju ci
SWOTZaključci
 • Intenzitetslabosti (391) je značajnoveći od intenzitetasnagaDivčibara (264) kaoturističkedestinacije, štoznači da je potrebnodaljekontinuiranoulaganje u razvojturizmanaDivčibarama;
 • Intenzitetmogućnosti (249) je veći od intenzitetapretnji (242), iako ne u značajnijojmeri; svejedno, Divčibareimajušansu da iskoristemogućnostiizokruženjai da uticajeventualnihpretnjiminimiziraju;
 • Uočljivodominantnadesnastranapoligona SWOT-a Divčibaraukazuje da bi strategijutrebalopostavititako da se minimiziraju, odnosnoeliminišuuočeneslabosti, kako bi se ojačaliinternikapacitetizakorišćenjeprezentovanihmogućnosti;
swot zaklju ci1
SWOTZaključci
 • PodručjeDivčibaranedvosmislenoimapotencijalrazvojaturizma, s tim da je u nastavkurazvojaneophodnosleditilogikurazvojaodrživogturizma, kako bi se glavniatraktorisačuvaliiunapredili;
 • Izuzetno je važnoobezbeditiširokkonsezuszadaljirazvojDivčibara, štopodrazumevazajedničkuvizijuijasnuplatformurazvojaizakojećestatisviključniinteresnisubjekti, u prvomredulokalnesamoupravenačijimteritorijama se nalaziturističkiprostorDivčibara.
stanje i potrebe ivotne sredine
Stanjeipotrebeživotnesredine
 • Ekološkiprofilturističkogpodručja – principiekoturizma
 • Program zaštiteirazvojaturističkogprostora – pronalaženjeravnotežeizmeđurastaiočuvanjaživotnesredine
 • Prikazmogućihštetnihuticajanaživotnusredinu
 • Strateškesmerniceiekološkiakcioni plan

ODGOVORNOST UPRAVLJAČA TURISTIČKIM PROSTOROM !!!

identifikacija i potencijal klju nih turisti kih proizvoda
Identifikacijaipotencijalključnihturističkihproizvoda
 • Iskustvenazona I – centarzaodržavanjezdravlja, aktivniodmoriposlovniturizam– obuhvatanaseljaDivčibareiKraljevsto (opštineValjevoiMionica), kaoipodručjeobuhvaćenoPlanomdetaljneregulacije “Vidik” (opštinaKosjerić);
 • Iskustvenazona II – centarzaavanturistički/ adrenalinskiiaktivniturizam – obuhvatanaseljeTometinoPolje (opštinaPožega);
 • Iskustvenazona III – centarzaruralniturizamigastronomiju– deoMaljenanateritorijiopštinaKosjerić, PožegaiMionica. Centarzaruralniturizam je u selimaopštineKosjerić – Mionici, SkakavcimaiRosićima, dok u TometinomPolju (Požega) iOsečenici (Mionica), predstavljavažan element komplementarneponude, koji se razvija u sklopurealizacijemerapodrškeruralnomrazvoju
identifikacija i potencijal klju nih turisti kih proizvoda1
Identifikacijaipotencijalključnihturističkihproizvoda
 • Planinski (letnjiizimski) aktivniodmor
 • Zdravstveniturizam – wellness
 • Poslovniturizami MICE
 • Ruralniturizamigastronomija
 • Kratkiodmori
 • Specijalniinteresi
 • Touring
 • Događajiimanifestacije.
model upravljanja definicije
Model upravljanjaDefinicije
 • Upravljačturističkogprostoramožebitipostojećajavnaslužba, iliprivrednodruštvokoje je osnovanozaobavljanjedelatnosti u oblastiturizmai to od stranejavnogpreduzećaodnosnoRepublikeSrbijei/iliopštine, i u kome je kapital tog osnivačavećinski. Upravljanjeturističkimprostorommože se poveritiidrugompravnomlicukoje se određujeposprovedenompostupkujavnogoglašavanjailiprikupljanjemponudа ( čl.14 Zakona o turizmu RS, ”Sl. Glasnik RS”, broj 36/2009 i 88/2010).
 • Upravljačturističkogprostoradonosiprogrameidrugaaktakojima se regulišebližiokvirrežimarazvojaikorišćenjakaoi mere zaštiteturističkogprostora. ( čl.18 Zakona o turizmu RS, ”Sl.Glasnik RS”, broj 36/2009 i 88/2010).
model upravljanja odgovornosti upravlja a
Model upravljanjaOdgovornostiupravljača
 • obezbeđujeuslovezauređivanjekorišćenjeunapređivanjeizaštitugrađevinskogzemljišta
 • koordiniraaktivnostipravnihifizičkihlicakojiobavljajuposlove u oblastiturizmaipratećihdelatnosti
 • korodinirarazvojprojekataturističkeinfrastruktureiturističkesuprastrukturenaprincipimaodrživograzvoja
 • stara se o namenskojupotrebidržavneimovineradikvalitetnevalorizacijeresursa
 • upravljagrađevinskimzemljištemistara se o nepokretnostimakojesu mu date nakorišćenje
 • stara se o mestupostavljanjainačinuisticanjaturističkesignalizacije
 • donosiprogrameiaktakoji se odnosenavršenjeposlovaupravljanja
 • obavljaidrugeposlove u skladusazakonomiaktom o proglašenjuturističkogprostora
model upravljanja klju ni subjekti javni sektor
Model upravljanjaKljučnisubjekti – javnisektor
 • Lokalnasamouprava – OpštineValjevo, Mionica, KosjerićiPožega
 • TurističkeorganizacijeopštinaValjevo, Mionica, KosjerićiPožega
 • Regionalnarazvojnaagencija “Zlatibor”
 • Regionalnaturističkaorganizacija ”ZapadnaSrbija”
 • JP „SrbijaŠume”,
 • Ministarstvozaduženozaposlovezaštiteživotnesredineiprostornogplaniranja;
 • Ministarstvozaduženozaposloveturizma;
 • TurističkaorganizacijaSrbije
 • Nacionalnaturističkarazvojnakorporacija
model upravljanja klju ni subjekti privatni sektor
Model upravljanjaKljučnisubjekti – privatnisektor
 • U privatnomsektorupostojirelativnomalibrojpotencijalnozainteresovanihsubjekata, alisvakakotrebaračunatinanoveinvestitorezaprogramenamenjenetržištu
 • Ključniprivrednisubjektjeste HTD “Vujić” Divčibare, kojiposedujeskoropolovinutrenutnoraspoloživihsmeštajnihkapaciteta
model upravljanja destinacijska menad ment organizacija
Model upravljanjaDestinacijskamenadžmentorganizacija

Predlaže se da se procesformiranjaDestinacijskemenadžmentorganizacije (DMO) u skladuzaZakonom o javno – privatnompartnerstvu, koja bi se odvijala u dveključne faze:

 • u prvojfazitrebaformiratiDuštvoposebnenamene «Divčibare» u formid.o.osajavnimkapitalom, kaoupravljačaturističkogprostora, odlukamaSkupština 4 opštinesaovogpodručja, a u skladusapreporukamaStudijeopravdanostiproglašenjaturističkogprostora;
 • drugafazapodrazumevauključivanjeprivatnogkapitala, i to putemraspisivanjajavnogpoziva u skladusaZakonom o JPP I Zakonom o turizmu.
dmo funkcije
DMO - funkcije
 • ekonomskipokretačizgradnjekonkurentskogturističkoglancavrednostidestinacije
 • marketinška, posebnopromocionoprodajneaktivnosti «paketaponude» destinacije
 • koordinatoruključenihjavnihiprivatnihinteresnihsubjekata
 • predstavnikuključenihinteresnihsubjekatapremaeksternimjavnimiprivatniminstitucijama
 • graditeljsvesti o potrebiodrživograzvojaturizmadestinacije
predlo eni programi konkurentnosti
Predloženiprogramikonkurentnosti
 • Golf teren (Tometinopolje, u skladusapostojećomplanskomdokumentacijom) sa Golf akademijom (Divčibare, predvidetinadelupovršine u javnojsvojini)
 • Dečijiobrazovniturizam – edukativnefarme (područjesarazvijenomponudomruralnogturizmanapodručjuDivčibara – pre svegadeonateritorijiopštineKosjerić)
 • Muzejnaotvorenom(deopodručjaDivčibaranateritorijiopštineMionica) – primer: http://www.ballenberg.ch/en/Welcome
strate ke preporuke i akcioni plan
Strateškepreporukeiakcioni plan
 • IzradaStrategijskog master plana“Divčibare” (fizičkogiposlovnog) idefinisanjeključnihinvesticijazarazvojturističkedestinacije;
 • obezbeđivanjemaksimalnepodrškepostojećimipotencijalniminvestitorimazaulaganja u turističkisektordestinacije;
 • intenzivanpristuprealizacijiizgradnjeodgovarajućeturističkesuprastruktureiturističkeinfrastrukture;
 • IzradaPogramarazvojaturističkihproizvodairad nakreiranjulancavrednosti;
 • otpočinjanjeprocesaobrazovanjaipodizanjanivoakapacitetalokalnogstanovništvaibiznissektora u čitavomturističkomsegmentu;
 • Izradairealizacijaintegralnogmarketing programazapodručječitavedestinacije(strateškiioperativni marketing plan, program brendiranja)
 • UspostavljanjeneposredneidugoročnevezesaNacionalnomturističkomrazvojnomkorporacijomipromocijapotencijalazainvestiranje;