Jan eromski katedra i zak ad immunologii klinicznej a m w poznaniu
Download
1 / 17

IMMUNOLOGIA PRZESZCZEPÓW - PowerPoint PPT Presentation


 • 237 Views
 • Updated On :

Jan Żeromski Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej A.M. w Poznaniu. IMMUNOLOGIA PRZESZCZEPÓW. OMAWIANE ZAGADNIENIA. Podstawy immunogenetyki Antygeny zgodności tkankowej i ich rola w transplantacjach Rodzaje przeszczepów Mechanizmy i tempo odrzutu przeszczepu Zapobieganie odrzutowi

Related searches for IMMUNOLOGIA PRZESZCZEPÓW

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IMMUNOLOGIA PRZESZCZEPÓW' - elliot


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jan eromski katedra i zak ad immunologii klinicznej a m w poznaniu

Jan Żeromski

Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej A.M. w Poznaniu

IMMUNOLOGIA PRZESZCZEPÓW


Omawiane zagadnienia
OMAWIANE ZAGADNIENIA

 • Podstawy immunogenetyki

 • Antygeny zgodności tkankowej i ich rola w transplantacjach

 • Rodzaje przeszczepów

 • Mechanizmy i tempo odrzutu przeszczepu

 • Zapobieganie odrzutowi

 • Reakcja przeszczepu p-ko gospodarzowi (GvH)


G wny kompleks zgodno ci tkankowej mhc
GŁÓWNY KOMPLEKS ZGODNOŚCI TKANKOWEJ (MHC)

 • Znajduje się na krótkim ramieniu chromosomu 6

 • Obejmuje 3 regiony: klasę 1a (loci A,B,C),

  klasę Ib (loci E,F,G),klasę II (loci DR,DQ,DP)

  klasę III (loci genów kodujących C, TNF, HSP)

 • Geny klas Ia i II są wysoce polimorficzne w przeciwieństwie do genów klas 1b i III,

 • Polimorfizm oznacza obecność licznych alleli, tzn. genów kodujących różne antygeny MHC, znajdujących się w tym samym locus


Antygeny g wnego kompleksu zgodno ci tkankowej mhc
ANTYGENY GŁÓWNEGO KOMPLEKSU ZGODNOŚCI TKANKOWEJ (MHC)

 • Są to antygeny powierzchniowe, obecne na wszystkich komórkach (klasa 1a) i na komórkach układu immunologicznego (kom. prezentujące antygen-APC, limfocyty B, aktywowane limfocytyT, monocyty/makrofagi)

  (klasa II)

 • Są celem w reakcji odrzutu

 • Są dziedziczone od obu rodziców w haplotypach

 • Ich ekspresja na komórkach jest ko-dominująca


Antygeny ma ego kompleksu zgodno ci tkankowej
ANTYGENY MAŁEGO KOMPLEKSU ZGODNOŚCI TKANKOWEJ

 • Są to substancje grupowe krwi, antygeny tkankowe i narządowe, stałe składowe komórek i inne (np. antygen Y mężczyzn)

 • Również uczestniczą w reakcji odrzutu ale w mniejszym stopniu

 • Brak zgodności wielu małych antygenów może prowadzić do odrzutu, nawet gdy istnieje pełna zgodność w obrębie antygenów MHC między dawcą i biorcą


Rodzaje przeszczep w
RODZAJE PRZESZCZEPÓW

 • Autologiczny (autograft) - u tego samego osobnika: z jednego miejsca na drugie

 • Izogeniczny (izograft) – w obrębie bliźniąt jednojajowych

 • Allogeniczny (allograft lub homograft) – między różnymi osobnikami tego samego gatunku

 • Ksenogeniczny (ksenograft) – między osobnikami różnych gatunków


Przeszczep allogeniczny prezentacja bezpo rednia antygenu
PRZESZCZEP ALLOGENICZNY-PREZENTACJA BEZPOŚREDNIA ANTYGENU

 • Czynne antygeny – molekuły układu MHC

 • Liczba klonów limfocytów T odpowiadających na obce cząsteczki MHC jest 100 x większa niż na inne Ag białkowe

 • Przyczyna – tylko kombinacje MHC-peptyd są rozpoznawane przez kom. T a mnogość peptydów rzutuje na liczbę pobudzonych klonów kom. T („puste” MHC nie są rozpoznawane)

 • Prezentacja bezpośrednia – przez APC dawcy obecne w przeszczepie


Przeszczep allogeniczny prezentacja po rednia antygenu
PRZESZCZEP ALLOGENICZNY – PREZENTACJA POŚREDNIA ANTYGENU

 • Prezentacja pośrednia – przez APC biorcy

 • APC biorcy mogą wnikać do przeszczepu lub prezentować alloantygeny uzyskane na drodze krwi

 • Jest częstsza niż bezpośrednia, zwłaszcza gdy w przeszczepie nie ma kom. APC dawcy lub gdy brak jest w nim antygenów MHC klasy II

 • Uważa się, że u człowieka prezentacja pośrednia warunkuje odrzut przewlekły


Mechanizmy odrzutu
MECHANIZMY ODRZUTU

 • Zależą od stopnia niezgodności genetycznej między dawcą i biorcą

 • Kluczową rolę odgrywają limfocyty T

 • Pod względem molekularnym reakcja odrzutu jest wynikiem interakcji receptora dla antygenu (TCR) i MHC

 • Molekuły MHC przeszczepu i gospodarza prezentują różne peptydy, co indukuje odpowiedź immunologiczną

 • Limfocyty T mogą rozpoznawać i reagować bezpośrednio z obcymi molekułami MHC


Szybko odrzutu przeszczepu
SZYBKOŚĆ ODRZUTU PRZESZCZEPU

 • Odrzut nadostry – przeciwciała przeciw antygenom HLA i subst.grupowym ABO krwi (godziny-dni)

 • Odrzut ostry – limfocyty T (dni-tygodnie)

 • Odrzut przewlekły – różne czynniki jak: kompleksy immunologiczne, zarastanie naczyń, włóknienie (miesiące-lata)


Sposoby dzia ania przeciwcia w reakcji odrzutu przeszczepu
SPOSOBY DZIAŁANIA PRZECIWCIAŁ W REAKCJI ODRZUTU PRZESZCZEPU

 • Przez uszkodzenie śródbłonków naczyniowych w wyniku aktywacji dopełniacza (C)

 • Przez indukcję reakcji ADCC

 • Przez nasilenie odczynu zapalnego wskutek uwolnienia składowych C (C3a i C5a – anafilatoksyny)

 • Przez aktywację układu krzepnięcia


Czynniki warunkuj ce losy przeszczepu
CZYNNIKI WARUNKUJĄCE LOSY PRZESZCZEPU PRZESZCZEPU

 • Stopień niezgodności antygenowej dawcy i biorcy

 • Nasilenie odpowiedzi immunologicznej biorcy przeciw przeszczepowi

 • Stan biologiczny przeszczepu

 • Terapia immunosupresyjna

 • Choroba podstawowa biorcy


Odrzut przewlek y jest cz stszy kiedy
ODRZUT PRZEWLEKŁY JEST CZĘSTSZY KIEDY: PRZESZCZEPU

 • Pacjent miał uprzednio epizody ostrego odrzutu

 • Liczba zgodnych antygenów HLA jest niska

 • Pacjent otrzymał za małą dawkę immunosupresji

 • Biorca ma nadciśnienie

 • Biorca pali dużo papierosów i/lub ma hiperlipidemię

 • Czas przechowywania przeszczepu był zbyt długi

 • Istnieje zakażenie wirusem cytomegalii


Reakcja przeszczepu przeciw gospodarzowi graft vs host gvh
REAKCJA PRZESZCZEPU PRZECIW GOSPODARZOWI (GRAFT VS. HOST – GVH)

 • Jest powikłaniem przeszczepów szpiku

 • Jest spowodowana obecnością alloreaktywnych limfocytów T w grafcie

 • Można jej uniknąć przez staranny dobór dawcy, usunięcie dojrzałych limfocytów T z przeszczepu i immunosupresję

 • Manifestuje się przez znaczny wzrost różnych cytokin w surowicy pacjenta (IFN-, TNF, IL-1, IL-2, IL-4)


Perspektywy przeszczep w ksenogenicznych
PERSPEKTYWY PRZESZCZEPÓW KSENOGENICZNYCH GVH)

 • Główne zalety to dostępność narządów

 • Małpy są pozornie najlepszymi dawcami dla człowieka ale istnieje ryzyko transferu retrowirusów w przeszczepie

 • Świnie są obecnie przedmiotem intensywnych badań ze względu na podobną wielkość narządów i erytrocytów

 • Główny problem to obecność u człowieka przeciwciał naturalnych p-ko antygenom zwierzęcym powodujących odrzucanie nadostre


P d w macicy matki to przeszczep allogeniczny
PŁÓD W MACICY MATKI TO PRZESZCZEP ALLOGENICZNY GVH)

 • Przyczyna – obce antygeny MHC ojca

 • Brak odrzutu: a) brak antygenów MHC klasy I i II na komórkach trofoblastu, 2)immunosupresja hormonalna, 3)bariery fizyczne

 • Duże różnice genetyczne między matką a płodem są korzystne dla płodu (większa liczba alleli MHC to lepsza obrona przed drobnoustrojami – większe możliwości ich rozpoznawania przez układ odpornościowy)ad