volba v stupu dokonale konkuren n firmou n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Volba výstupu dokonale konkurenční firmou PowerPoint Presentation
Download Presentation
Volba výstupu dokonale konkurenční firmou

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Volba výstupu dokonale konkurenční firmou - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Mikroekonomie II. Volba výstupu dokonale konkurenční firmou. Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE). Obecná východiska určení výstupu, při němž firma maximalizuje zisk. ekonomický zisk - je rozdíl mezi příjmy a ekonomickými náklady (alternativními náklady)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Volba výstupu dokonale konkurenční firmou


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
volba v stupu dokonale konkuren n firmou

Mikroekonomie II

Volba výstupu dokonale konkurenční firmou

Ing. Vojtěch Jindra

Katedra ekonomie (KE)

obecn v chodiska ur en v stupu p i n m firma maximalizuje zisk
Obecná východiska určení výstupu, při němž firma maximalizuje zisk
 • ekonomický zisk - je rozdíl mezi příjmy a ekonomickými náklady (alternativními náklady)
 • účetní zisk - je rozdíl mezi příjmy a explicitními náklady, tj. náklady, které byly reálně vynaloženy
 • nulový ekonomický zisk - vstupy svým fungováním přinášejí tolik, kolik by přinášely svým nejlepším alternativním užitím
zlat pravidlo maximalizace zisku
Zlaté pravidlo maximalizace zisku
 • Obecným pravidlem maximalizace zisku (nezávislým na typu tržní struktury) je rovnost mezních příjmů a mezních nákladů
 • Celkový zisk je maximální při prodeji takového výstupu, při němž je mezní zisk (tj. změna celkového zisku způsobená jednotkovou změnou výstupu) roven nule.
p edpoklady modelu dokonal konkurence
Předpoklady modelu dokonalé konkurence
 • Na každém trhu existuje velký počet kupujících a prodávajících, z nichž žádný nemůže ovlivnit cenu nebo výstup odvětví
 • Všechny statky jsou homogenní
 • Na všechny trhy je volný vstup a výstup
 • Všichni výrobci a spotřebitelé mají dokonalé informace o cenách a množstvích směňovaných na trhu
 • Firmy usilují o maximalizaci zisku, spotřebitelé o maximalizaci uspokojení svých potřeb
 • volný přístup firem k informacím o technologii
p edpoklady modelu dokonal konkurence1
Předpoklady modelu dokonalé konkurence
 • Dokonale konkurenční firma “price taker”, je firma přebírající cenu.
 • Toto označení vyjadřuje, že pro firmu je cena její produkce a cena vstupů dána zvnějšku tj. firma tyto ceny nemůže ovlivnit.
 • Rozhoduje se tedy pouze o objemu výstupu a množství vstupů, které hodlá koupit.
 • Firma nemůže v tomto modelu ovlivnit cenu  poptávka po její produkci je dokonale elastická.
p edpoklady modelu dokonal konkurence2
Předpoklady modelu dokonalé konkurence
 • Dokonale konkurenční trh
 • Dokonale konkurenční firma
rozhodov n firmy o v stupu v kr tk m obdob
Rozhodování firmy o výstupu v krátkém období
 • Firma se soustředí na takovou volbu výstupu, kdy bude maximalizovat zisk. Takový výstup (optimální nebo také rovnovážný) v dokonalé konkurenci je možné zjistit dvojím způsobem:
   • na základě rozdílu mezi celkovými příjmy a celkovými náklady (TR - TC)
   • na základě rovnosti mezních příjmů a mezních nákladů (MC = MR)
 • Dokonale konkurenční firma, maximalizující zisk, vychází při volbě výstupu z rovnosti mezních příjmů a mezních nákladů (MR = MC), a protože pro ni jako pro firmu přebírající cenu platí rovnost mezních příjmů a ceny (MR = P), bude v krátkém období vyrábět výstup, jehož mezní náklady budou stejné jako tržní cena (P = MC) a mezní náklady s růstem výstupu porostou.
nab dka dokonale konkuren n firmy v kr tk m obdob
Nabídka dokonale konkurenční firmy v krátkém období
 • Bude-li v krátkém období docházet ke změně ceny, bude se měnit i rovnovážný objem výstupu. Křivka nabídky firmy v krátkém období je tvořena rostoucí částí křivky mezních nákladů, jejíž spodní hranicí bude AVC.
 • V SR musí firma hradit FC, i při Q = 0. Pokud TR > VC (podmínka minimalizace ztrát), může firma použít tento zisk na částečné hrazení fixních nákladů a ztráta bude menší, než v případě zastavení výroby.
 • TR/Q > VC/Q  P > AVC
bod uzav en firmy
Bod uzavření firmy
 • Jestliže se firma v krátkém období dostane do situace, kdy celkové příjmy jsou menší než celkové náklady, používá při rozhodování, zda výrobu zastavit nebo v ní pokračovat, kriteria průměrných variabilních nákladů.
 • P > AVC  minimalizace ztráty pokračováním ve výrobě
 • P  AVC  minimalizace ztráty zastavením výroby
 • pokud AVC = MC  bod uzavření firmy
zisk firmy v kr tk m obdob
Zisk firmy (v krátkém období)
 • Jestliže celkové příjmy budou větší než celkové náklady, a tedy průměrné příjmy větší než průměrné náklady, pak je velikost jednotkového zisku dána rozdílem
 • AR - AC při výstupu Q* a celkový zisk je (AR - AC)  Q*
ztr ta firmy v kr tk m obdob
Ztráta firmy (v krátkém období)
 • Pokud firma vyrábí v dlouhém období, má možnost velikost závodu měnit v závislosti na potřebách uspokojení poptávky po její produkci.
 • 1) P > AVC při produkci Q* ztráta ve výši AC - AR je minimalizována pokračováním ve výrobě (o AR – AVC)
 • 2) P = AVC při produkci Q* je ztráta ve výši AC - AR v krátkém období platí AC = AVC + AFC (resp. TC = VC + FC) ztráta na jednotku se rovná AFC  zastavení výroby
nab dka dokonale konkuren n ho odv tv v sr
Nabídka dokonale konkurenčního odvětví v SR
 • Křivka nabídky odvětví znázorňuje výstup, který produkuje v krátkém období celé odvětví při jakékoliv ceně. Křivka nabídky odvětví je dána horizontálním součtem krátkodobých křivek nabídky všech firem v odvětví.
rovnov ha v dokonale konkuren n m odv tv v sr
Rovnováha v dokonale konkurenčním odvětví v SR
 • Nastává, jestliže při krátkodobé rovnovážné ceně P* se rovná poptávané a nabízené množství statku (tzn., že trhy jsou vyčištěny).
 • Rovnovážná cena P  MR = MC. Interakci mezi rovnováhou na dokonale konkurenčním trhu (odpovídající bodu Q*) a rovnováhou dokonale konkurenční firmy (v bodě Q1) znázorňuje následující graf.
 • Při růstu tržní poptávky (D se posune na D´), dojde ke zvýšení jak rovnovážné ceny (P´) tak rovnovážného množství na trhu (Q´)
nab dka v p pad zm n cen v robn ch faktor
Nabídka v případě změn cen výrobních faktorů
 • Růst cen na trhu statků stimuluje růst výstupu firem v odvětví.
 • Firmy budou zvyšovat poptávku po vstupech  růst ceny vstupů  posun křivky MC doleva nahoru  pokles výstupu firmy.
 • Za této situace bude křivka nabídky odvětví méně elastická.
slide16

Firma vyrábí s mezními náklady MC, zvolí (podle pravidla maximalizace zisku) při ceně P1 výstup Q1 a při ceně P2 výstup Q2 (graf - část a)  posun po křivce nabídky odvětví S(MC); výstup odvětví při ceně P1 je Q1, při ceně P2 je Q2 (graf - část b). Pokud rostoucí poptávka po vstupech zvýší jejich cenu, vzrostou náklady firmy  posun křivky MC doleva nahoru (MC´)  potom ale při ceně P2 nevyrábí firma výstup Q2, ale Q3 (graf - část a) a výstup odvětví bude při této ceně Q3 (graf - část b).  křivka nabídky odvětví bude S´(MC´).

 • Obecně: s růstem cen vstupů roste křivka tržní nabídky pomaleji, než by odpovídalo součtu individuálních nabídkových křivek při konstantních cenách vstupů.
rozhodov n firmy o v stupu v dlouh m obdob
Rozhodování firmy o výstupu v dlouhém období
 • Firmy usilují pouze o normální míru výnosu (o nulový ekonomický zisk)
 • V dokonale konkurenčním odvětví není možné, aby celkové příjmy dlouhodobě převyšovaly celkové náklady stejně jako, aby byly celkové příjmy dlouhodobě menší, než celkové náklady.
 • V dlouhém období firma tenduje k rovnovážné situaci, kdy se celkové příjmy rovnají celkovým nákladům a ekonomický zisk je nulový.
 • Bod vyrovnání výnosů s náklady se nazývá bod zvratu (bod “Z” v grafu).
slide18

V bodě zvratu platí : MR = MC = AR = AC Je-li dokonale konkurenční firma v dlouhodobé rovnováze, bude vyrábět výstup, při němž jsou její dlouhodobé průměrné náklady minimální. P = LMC, P = LAC  LMC = LAC  tato situace nastává v bodě minima křivky LAC

rovnov ha firmy v dlouh m obdob shrnut
Rovnováha firmy v dlouhém období - shrnutí
 • Firma je v krátkodobé rovnováze, jestliže: MR = MC, a protože P = MR, současně platí P = MC; firma nemá tendenci výstup ani snižovat ani zvyšovat.
 • minimum SAC = minimum LAC
 • Firma nemá tendenci přestat vyrábět a z odvětví odejít, jestliže se při výrobě rovnovážného výstupu jak dlouhodobé tak krátkodobé průměrné náklady rovnají ceně (P = SAC = LAC) a její ekonomický zisk je nulový.
nab dka dokonale konkuren n ho odv tv v dlouh m obdob
Nabídka dokonale konkurenčního odvětví v dlouhém období
 • Křivka nabídky celého dokonale konkurenčního odvětví v dlouhém období - soubor dlouhodobých rovnovážných bodů odvětví, vznikajících v průsečících posunující se poptávkové křivky a krátkodobých křivek nabídky.
 • Je tedy zapotřebí alespoň dvou dlouhodobých rovnovážných bodů odvětví.
slide21

Křivka LIS v případě konstantních cen vstupů

 • Výchozí stav – dlouhodobá rovnováha odvětví (bod A); P1 = min. LAC = min. SAC
 • Nyní dojde k růstu tržní poptávky, což se projeví posunem křivky tržní poptávky doprava (D´).
slide22

Křivka LIS v případě konstantních cen vstupů

 • To vyvolá následující reakci:
 • V SR, kdy je počet firem v odvětví konstantní, dojde k růstu tržní ceny na úroveň P2, každá z firem zvýší svůj výstup z q1 na q2 a bude realizovat pozitivní zisk (P2 – SAC)  q2
 • V LR existence pozitivního zisku vede k přílivu firem do odvětví, což způsobí růst nabídky odvětví a posun křivky tržní nabídky doprava (S´)  vzniká nová rovnováha odvětví v bodě B
 • Výsledkem je, že tržní cena se v dlouhém období po dočasném zvýšení vrací na původní úroveň (P1) a výstup odvětví roste (z Q1 na Q2).
 • Z hlediska firmy se pozitivní ekonomický zisk mění v nulový a rovnovážný výstup klesá zpět na q1. Analogický je proces snížení tržní poptávky (výstup odvětví by klesl).
slide23

Křivka LIS v případě konstantních cen vstupů

 • Spojením rovnovážných bodů A a B má křivka nabídky odvětví v dlouhém období (LIS) tvar přímky rovnoběžné s osou x.
 • Rovnováha dokonale konkurenčního odvětví v LR nastane, když jsou všechny firmy v odvětví v rovnováze (vyrábějí výstup, při němž jsou jejich LAC minimální), a když realizují nulový ekonomický zisk (žádná firma nepřichází a neodchází).
 • Křivka LIS v podobě horizontální přímky v úrovni ceny je jedním ze tří případů, které mohou nastat.
 • Znázorňuje dlouhodobou nabídku odvětví s konstantními náklady (předpoklad: růst výstupu odvětví nevede k růstu cen vstupů).
 • Charakteristickým rysem odvětví s konstantními náklady je růst resp. pokles výstupu v dlouhém období, aniž by se změnila tržní cena.
slide24

Křivka LIS v případě rostoucích cen vstupů

 • Spojením bodů dlouhodobé rovnováhy získáme pozitivně skloněnou křivku LIS.
 • Má-li být odvětví s rostoucími náklady v dlouhodobé rovnováze, růst výstupu z Q1 na Q2 vyžaduje zvýšení ceny z P1 na P3.
slide25

Křivka LIS v případě rostoucích cen vstupů

 • Růst poptávky po daném statku posun křivky tržní poptávky doprava (D´) a vznik nové rovnovážné ceny P2. Každá z firem bude zvyšovat svůj výstup až do rovnovážného bodu, ve kterém je P2 = MR = MC a výstup je Q2. Každá z firem realizuje v krátkém období zisk příchod nových firem do odvětví, což má dva protichůdné důsledky:
   • rostoucí počet firem v odvětví  růst poptávky po vstupech a zvýšení jejich ceny; růst nákladů se projeví v posunu křivek SAC nahoru; protože krátkodobou nabídku firmy představuje rostoucí část křivky MC nad křivkou AVC, posun křivky MC nahoru znamená současně posun křivky nabídky každé firmy; protože posun křivek SAC v důsledku růstu cen znamená současně posun křivky MC doleva, projevuje se tendence posunu křivky nabídky odvětví rovněž doleva
   • příchod nových firem znamená růst nabídky odvětví  křivka nabídky odvětví se posunuje doprava (S´); další firmy budou do odvětví přicházet a celková tržní nabídka bude růst, pokud bude firmami v odvětví realizován zisk (AR > AC); jakmile se cena vyrovná s VC, zisk je nula  do odvětví nepřichází ani z něj neodchází žádná firma  nový bod dlouhodobé rovnováhy (bod B)
slide26

Křivka LIS v případě klesajících cen vstupů

 • Dojde-li k růstu tržní poptávky (D´), krátkodobé zvýšení tržní ceny (P2) umožní stávajícím firmám v odvětví realizovat pozitivní zisk a do odvětví přicházejí nové firmy.
slide27

Křivka LIS v případě klesajících cen vstupů

 • Expanze odvětví však vyvolá pokles nákladů. Firmy budou do odvětví vstupovat tak dlouho, dokud rostoucí tržní nabídka nestlačí cenu na úroveň VC (nulový ekonomický zisk a nový bod dlouhodobé rovnováhy odvětví – bod B).
 • Spojením rovnovážných bodů A a B získáme negativně skloněnou křivku LIS. Při dosahování dlouhodobé rovnováhy v odvětví s klesajícími náklady je tedy růst výstupu odvětví doprovázen poklesem cen.
 • K takové situaci může reálně dojít příčinou tzv. vnějších úspor, které na rozdíl od úspor z rozsahu firma nemůže ovlivnit. (např. v důsledků rozvoje celého odvětví dochází ke zdokonalování dopravní sítě a spojů apod., což může přispět ke snížení firemních nákladů). Negativně skloněná křivka LIS může být i u nově se rozvíjejících odvětví nebo u odvětví zavádějících nový výrobek.
slide28

Elasticita tržní nabídky v dlouhém období

 • Odvětví s konstantními náklady – LIS je dokonale elastická. Hodnota koeficientu elasticity nabídky rovna nekonečnu, protože ke změně výstupu odvětví může dojít, aniž by se změnila tržní cena.
 • Odvětví s rostoucími náklady – LIS je rostoucí. S růstem tržní ceny dochází i k růstu tržního množství a koeficient dl. elasticity nabídky bude dosahovat kladných hodnot.
 • Odvětví s klesajícími náklady – LIS je klesající. S růstem výstupu odvětví dochází s klesající tržní cenou. Koeficient dl. elasticity nabídky bude mít zápornou hodnotu.
efektivnost mechanismu dokonal konkurence
Efektivnost mechanismu dokonalé konkurence
 • Výrobní efektivnost – znamená, že výstup je vyroben s minimálními náklady. Ta v dokonalé konkurenci existuje: volný pohyb firem mezi odvětvími vede k tomu, že každá firma vyrábí výstup, jehož LAC jsou minimální.
 • Protože všechny firmy v podmínkách dokonalé konkurence považujeme za identické, pro celé odvětví v dlouhodobé rovnováze platí, že výstup je vyráběn s minimálními LAC.
efektivnost mechanismu dokonal konkurence1
Efektivnost mechanismu dokonalé konkurence
 • Rozdělovací (alokační) efektivnost – firmy vyrábějí takový výstup, který si spotřebitelé nejvíce přejí.
 • Nabídka je tvořena rostoucí částí křivky MC, protože rovnovážná cena se rovná dodatečným nákladům na výrobu poslední prodané jednotky (P = MC). Křivka poptávky je odvozena z užitku, který spotřebiteli přinese poslední jednotka koupeného statku (P = MU).
 • V bodě, kde se protínají křivka nabídky s křivkou poptávky, platí MC = MU  při rovnovážné ceně a množství jsou stejné náklady firmy na výrobu poslední jednotky a užitek, který plyne spotřebiteli ze spotřeby poslední jednotky. Firma nemůže realokací vstupů více zvětšit výstup, stejně jako spotřebitel nemůže realokací svých zdrojů zvýšit svou užitečnost. Ekonomika je ve stavu alokační efektivnosti.
p ebytek v robce
Přebytek výrobce
 • Rozdíl mezí tím, co vydělává firma výrobou optimálního výstupu, a tím, co by vydělala, kdyby byl objem její produkce nulový.
 • V dlouhém období se přebytek výrobce definičně rovná nule: ekonomický zisk je nulový a fixní náklady neexistují.