Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví - PowerPoint PPT Presentation

projekt u me se v prostoru oblast stavebnictv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví

play fullscreen
1 / 55
Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví
121 Views
Download Presentation
gomer
Download Presentation

Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projekt: UČÍME SE V PROSTORUOblast: Stavebnictví Název předmětu: Vytápění Název a ID tématu: Podlahové vytápění (STA46) Zpracoval: Ing. Petr Pobořil

 2. PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ:VOLBA OTOPNÉHO SYSTÉMU

 3. VOLBA OTOPNÉHO SYSTÉMU • Otopné teplovodní soustavy lze rozdělit na teplovodní otopné systémy s otopnými tělesy a velkoplošné otopné soustavy, do kterých patří podlahové teplovodní systémy, případně v poslední době řadou výrobců nabízené stěnové teplovodní systémy a v současné době skoro nepoužívané stropní teplovodní systémy. 1 • Pro člověka je fyziologicky důležitý pocit tepla od nohou. To ideálně splňuje podlahové vytápění. Máme-li nainstalována jen otopná tělesa, musíme ke stejnému efektu dodávat do systému víc energie, která se spotřebuje z větší části na přetápění místnosti (u stropu jsou vyšší teploty než u podlahy). Podlahový systém spotřebu energie snižuje, a tím i chrání životní prostředí. 1 1ING. RYŠAVÝ Zdeněk. TZB-info. Jak levně vytápět (I) – Volba otopného systému. PROTECH Nový Bor: 19.1.2001. http://www.tzb-info.cz/440-jak-levne-vytapet-i-volba-otopneho-systemu

 4. VOLBA OTOPNÉHO SYSTÉMU • Samoregulační efekt • Podlahový otopný systém má vysoký samoregulační efekt. Zvyšuje-li se teplota vzduchu v místnosti například vlivem slunečního záření, snižuje se výkon předávaný podlahou do místnosti. Zde lze uvažovat s poklesem výkonu přibližně o 11 % na každý °C ohřátí vzduchu v místnosti. V praxi to znamená, že se otopná voda, která proudí v podlahovém systému, méně ochladí a energie do ní vložená při ohřevu na provozní teplotu se vrací zpět ke zdroji. Samoregulační schopnost podlahového systému šetří energii, a to výrazně. 1 1ING. RYŠAVÝ Zdeněk. TZB-info. Jak levně vytápět (I) – Volba otopného systému. PROTECH Nový Bor: 19.1.2001. http://www.tzb-info.cz/440-jak-levne-vytapet-i-volba-otopneho-systemu

 5. VOLBA OTOPNÉHO SYSTÉMU • Optimální otopný systém • Optimální otopný systém je kombinace podlahového systému s otopnými tělesy, kdy zhruba 60 % vypočítaných tepelných ztrát místnosti kryje podlahový systém a 40 % otopná tělesa. Takovýto systém umožňuje dosáhnout požadované tepelné pohody při nejnižší spotřebě energie. 1 • K zajištění minimálních provozních nákladů na vytápění požadovaného objektu je třeba, aby měl objekt optimální tepelně technické vlastnosti (tepelné izolace, akumulace, výměna vzduchu), aby byl instalován optimální zdroj tepla a optimální otopný systém doplněný optimální regulací. 1 1ING. RYŠAVÝ Zdeněk. TZB-info. Jak levně vytápět (I) – Volba otopného systému. PROTECH Nový Bor: 19.1.2001. http://www.tzb-info.cz/440-jak-levne-vytapet-i-volba-otopneho-systemu

 6. VOLBA OTOPNÉHO SYSTÉMU • Porovnání různých způsobů vytápění Ideálnímu rozložení teplot je nejblíže podlahové vytápění Obrázek 1: Vertikální rozložení teplot. http://vytapeni.tzb-info.cz/docu/oblasti/0003/000366o5.gif1 1TZB-info. Podlahové vytápění: http://vytapeni.tzb-info.cz/podlahove-vytapeni

 7. VOLBA OTOPNÉHO SYSTÉMU • Podíl tepelného toku sáláním pro různé druhy vytápění Obrázek 2: http://vytapeni.tzb-info.cz/docu/oblasti/0003/000366o4.png1 1TZB-info. Podlahové vytápění: http://vytapeni.tzb-info.cz/podlahove-vytapeni

 8. PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ:VÝHODY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

 9. VÝHODY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ • Podlahové vytápění poskytuje vysoký komfort a pocit tepelné pohody, který díky nízkému teplotnímu spádu nemůže zajistit klasický způsob vytápění. Spolu s úsporou nákladů na vytápění je proto stále častější volbou. 1 • U podlahového vytápění teplo postupuje plošně a plynule od spodu místnosti a teplotní spád bývá téměř zanedbatelný, nejčastěji kolem 3 °C. V této situaci se pocit tepla u člověka dostavuje při reálně nižší teplotě vzduchu, než u radiátorového způsobu vytápění a pobyt v takových místnostech je lidskému organismu příjemnější a přirozenější. Zároveň vytápění na nižší teplotu místnosti znamená významnou úsporu nákladů na vytápění. Tradiční radiátory ohřívají prostor z jednoho místa, a to relativně vysoko nad podlahou, proto je rozložení teplot velmi nerovnoměrné. V tomto případě bývá rozdíl teplot - teplotní spád mezi podlahou a stropem 7- 9 °C. 1 1TZB-info. Podlahové vytápění – rady pro investora (I). IVAR CS, spol. s r. o. : 22.8.2012. http://vytapeni.tzb-info.cz/podlahove-vytapeni/8958-podlahove-vytapeni-rady-pro-investora-i

 10. VÝHODY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ • Volbu podlahového vytápění podporuje i možnost použití nízkoenergetických zdrojů tepla jako např. solární kolektorové systémy, tepelná čerpadla, kondenzační plynové kotle a další, čímž můžeme dosahovat další úsporu nákladů na vytápění a ochranu životního prostředí. 1 • Z hlediska zdravotního stojí za zmínku fakt, že rozvrstvení tepla v interiéru se velmi přiblíží ideálnímu stavu pro lidsky organismus. Teplotní komfort bude nesrovnatelný oproti jiným způsobům vytápění. Velká sálavá plocha podlahového topení umožňuje snížení teploty vzduchu v místnosti až o 3 °C a zároveň zvyšuje jeho vlhkost bez následné kondenzace par, což výrazně eliminuje možnost vzniku stěnových plísní apod. 1 • Z hlediska ekonomiky provozu tohoto nízkoteplotního způsobu vytápění se úspory v nákladech na spotřebu energie pohybuji řádově mezi 10 - 15 %. U sofistikovanějších, zejména kombinovaných zdrojů tepla lze očekávat ještě větší úspory. 1 1TZB-info. Podlahové vytápění – rady pro investora (I). IVAR CS, spol. s r. o. : 22.8.2012. http://vytapeni.tzb-info.cz/podlahove-vytapeni/8958-podlahove-vytapeni-rady-pro-investora-i

 11. VÝHODY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ • Podlahové vytápění nijak neomezuje architektonické řešení interiérů, přičemž může být jak zdrojem topení, tak i chlazení. 1 • Pozitivní zdravotní, estetický a ekonomický přínos podlahového vytápění je však vykoupen relativně vyššími pořizovacími náklady, než má klasický radiátorový způsob vytápění. Avšak vzhledem k energetickým úsporám a podstatně dlouhodobější životnosti topného systému je podlahové topení dobrou investici do budoucna. 1 • Podlahové topení nepatří k žádným převratným vynálezům současnosti, ale jeho výhody znali a využívali již staří Římané. Avšak jeho skutečné využívání v širokém světovém měřítku napomohl až rozvoj nových technologií, které produkují kvalitní komponenty potřebné k montáži podlahového vytápění s prakticky neomezenou životností. 1 1TZB-info. Podlahové vytápění – rady pro investora (I). IVAR CS, spol. s r. o. : 22.8.2012. http://vytapeni.tzb-info.cz/podlahove-vytapeni/8958-podlahove-vytapeni-rady-pro-investora-i

 12. PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ:PROJEKTOVÁNÍ

 13. PROJEKTOVÁNÍ - ÚVOD • Volba podlahového vytápění, jako prostředníka k zajištění tepelné pohody, je dána objektem samým. Ten musí splňovat tepelnětechnické vlastnosti tak, že průměrná tepelná ztráta by měla být menší jak 20 W/m3 eventuálně průměrná roční spotřeba tepla nižší než 70 až 80 kWh/m2. 1 • Přesto, že problematika podlahového vytápění není nová, dochází k rozmachu podlahového vytápění až v posledních 15 až 20 letech. První podlahové vytápění bylo ve starověkém Římě • r. 80 p.n.l. SergiusOrata navrhl toto starořímské Hypocaustum tak, že ohniště bylo umístněno pod objektem a bez roštu se v něm spalovalo dřevo či dřevěné uhlí. Teplé spaliny proudily dutinami v podlaze a ve stěnách, prohřívaly je a ty sdílely teplo do vytápěného prostoru. 1 Obrázek 3: Starořímské Hypocaustum. http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0034/003428o2.jpg1 1Doc. Ing. BAŠTA Jiří, Ph.D. TZB-info. Podlahové vytápění (I) – Projektování . ČVUT v Praze: 24.7.2006. http://www.tzb-info.cz/3428-podlahove-vytapeni-i

 14. PROJEKTOVÁNÍ • Varianty otopných podlahových ploch • Podle způsobu provedení otopné plochy 1 • provedení suchým způsobem • provedení mokrým způsobem • Podle tvarování otopného hadu 1 • ve tvaru meandru • ve tvaru plošné spirály • provedení přes modulové klima desky či obdobné prvky 1 1Doc. Ing. BAŠTA Jiří, Ph.D. TZB-info. Podlahové vytápění (II) – Projektování . ČVUT v Praze: 31.7.2006. http://www.tzb-info.cz/3442-podlahove-vytapeni-ii

 15. PROJEKTOVÁNÍ • a) Suchý způsob • U suchého způsobu provedení je potrubí uloženo do izolační vrstvy pod betonovou desku. Od cementového potěru jsou trubky odděleny speciální vrstvou, hydroizolační fólií. Kovová lamela pod fólií zvyšuje pevnost podlahy a umožňuje rovnoměrný rozvod tepla. 1 • Podlaha vytvořená na suchý způsob pracuje s vyššími teplotami otopné vody. Přívodní teplota vody se pohybuje v rozsahu 40 až 70 °C. Tento způsob se využívá tam, kde nám postačí nižší měrné tepelné výkony do 50 W/m2, např. jako dodatková otopná plocha, či kde stačí pouze temperovat nebo se požaduje nízká konstrukční výška podlahy (rekonstrukce). 1 Obrázek 4: Suchý způsob vytvoření otopné plochy - a) řez otopnou plochou, b) detail uložení trubky(1 - podlahová krytina, 2 - cementový potěr, 3 - hydroizolace, 4 - fólie, 5 - otopný had, 6 - tepelná izolace, 7 - nosná podlaha) http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0034/003442o1.gif1 1Doc. Ing. BAŠTA Jiří, Ph.D. TZB-info. Podlahové vytápění (II) – Projektování . ČVUT v Praze: 31.7.2006. http://www.tzb-info.cz/3442-podlahove-vytapeni-ii

 16. PROJEKTOVÁNÍ • b) Mokrý způsob • Otopný had je zalit přímo v betonové mazanině nad tepelně-zvukovou izolací. Předpokládaná teplota přívodní otopné vody je 35 až 55 °C a podlaha pracuje s měrným tepelným výkonem nad 50 W/m2. 1 1- podlahová krytina2 - cementový potěr3 - otopný had4 - hydroizolace5 - tepelná izolace6 - hydroizolace7 - nosná podlaha Obrázek 5: Mokrý způsob vytvoření otopné plochy - řez podlahou. http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0034/003442o2.gif1 1Doc. Ing. BAŠTA Jiří, Ph.D. TZB-info. Podlahové vytápění (II) – Projektování . ČVUT v Praze: 31.7.2006. http://www.tzb-info.cz/3442-podlahove-vytapeni-ii

 17. PROJEKTOVÁNÍ • Způsob tvarování hadu • Neméně důležitý je způsob tvarování hadu. U meandrového způsobu kladení (obr. 6) klesá teplota otopné vody od obvodové konstrukce k vnitřní stěně, což umožňuje rovnoměrnější rozložení teplot ve vytápěné místnosti. Oblouky se tvarují pod úhlem 180°, což vyžaduje použití potrubí menšího průměru (např. 16 x 2 či 17 x 2 mm). 1 Obrázek 6: Meandrový způsob kladení otopného hadu. http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0034/003442o3.gif1 1Doc. Ing. BAŠTA Jiří, Ph.D. TZB-info. Podlahové vytápění (II) – Projektování . ČVUT v Praze: 31.7.2006. http://www.tzb-info.cz/3442-podlahove-vytapeni-ii

 18. PROJEKTOVÁNÍ • Způsob tvarování hadu • Pokládku v podobě plošné spirály ukazuje obr. 7. U tohoto způsobu kladení je povrchová teplota podlahy po celé její ploše rovnoměrná. Nevýhodou je pokles vnitřní teploty vzduchu v horizontálním směru od vnitřní konstrukce k obvodové konstrukci. Pro uložení trubek do meandru se většinou navrhují trubky 18 x 2 a 20 x 2 mm, neboť tvarování umožňuje menší poloměry pod úhlem 90°. 1 Obrázek 7: Kladení otopného hadu ve tvaru plošné spirály. http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0034/003442o4.gif1 1Doc. Ing. BAŠTA Jiří, Ph.D. TZB-info. Podlahové vytápění (II) – Projektování . ČVUT v Praze: 31.7.2006. http://www.tzb-info.cz/3442-podlahove-vytapeni-ii

 19. PROJEKTOVÁNÍ • Způsob tvarování hadu – plošná spirála • Oba způsoby umožňují kladení s okrajovou intenzivní zónou (obr. 8). Tato okrajová zóna částečně eliminuje negativní vliv ochlazovaných konstrukcí na vytváření místní tepelné nepohody. Okrajová zóna se umisťuje k okenní stěně či do rohu objektu v šířce 0,5 až 1,0 m. 1 a) s okrajovou zónou - zhuštění, b) s okrajovou zónou - zvlášť vytvořenou; c) s okrajovou zónou u dvou stěn Obrázek 8: Kladení ve tvaru plošné spirály . http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0034/003442o5.gif1 1Doc. Ing. BAŠTA Jiří, Ph.D. TZB-info. Podlahové vytápění (II) – Projektování . ČVUT v Praze: 31.7.2006. http://www.tzb-info.cz/3442-podlahove-vytapeni-ii

 20. PROJEKTOVÁNÍ • Způsob tvarování hadu – meandrový způsob • Oba způsoby umožňují kladení s okrajovou intenzivní zónou (obr. 9). Tato okrajová zóna částečně eliminuje negativní vliv ochlazovaných konstrukcí na vytváření místní tepelné nepohody. Okrajová zóna se umisťuje k okenní stěně či do rohu objektu v šířce 0,5 až 1,0 m. 1 Obrázek 9: Meandrový způsob pokládky - a) bez okrajové zóny, b) s okrajovou zónou. http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0034/003442o6.gif1 1Doc. Ing. BAŠTA Jiří, Ph.D. TZB-info. Podlahové vytápění (II) – Projektování . ČVUT v Praze: 31.7.2006. http://www.tzb-info.cz/3442-podlahove-vytapeni-ii

 21. PROJEKTOVÁNÍ • Pokládka • Pokládka otopné podlahy předpokládá dokončené omítky na všech stěnách sousedících s podlahou, osazené zárubně dveří a dokončený kotlový okruh. V objektu jsou osazeny rozdělovače, sběrače a ostatní zařizovací a ovládací prvky soustavy. Před pokládkou tepelné izolace se u nosné části podlahy odstraní nedostatky, jako jsou nerovnosti, nečistoty, mastné skvrny a pod. Po úpravě podkladu se kladou souvisle obvodové dilatační pásy. 1 • Pokud je to potřebné, člení se podlaha na dilatační celky s maximální plochou 40 m2. Okolo architektonicky komplikovanějších částí jako jsou sloupy, rohy, výklenky se dilatační pásy pevně uchytí (např. hřebíkem). 1 • Po položení okrajových dilatačních pásů klademe tepelnou a zvukovou izolaci. Tato izolace může být v podobě samostatných desek či jako tzv. roll-jet a fallt-jet opatřených patentovanou upevňovací tkaninou, což umožňuje vytvářet systémové role, nebo často využívané systémové desky. Izolační desky klademe těsně k sobě tak, aby vytvořily souvislou vrstvu. Tepelnou izolaci začínáme klást od krajů místnosti k jejímu středu, čímž zároveň fixujeme dilatační pás na obvod stěn. 1 1Doc. Ing. BAŠTA Jiří, Ph.D. TZB-info. Podlahové vytápění (II) – Projektování . ČVUT v Praze: 31.7.2006. http://www.tzb-info.cz/3442-podlahove-vytapeni-ii

 22. PROJEKTOVÁNÍ • Hydroizolační folie • Hydroizolační fólie PVC či PE se klade volně na povrch izolačních desek. Okraje jednotlivých pásů se překrývají minimálně 20 až 30 cm a po obvodě místnosti se vytahují nad okraj obvodového dilatačního pásu. Dnes se většinou používá kombinovaná fólie která plní jak funkci hydroizolační, tak reflexní. V případě použití systémových desek fólie odpadá, neboť systémové desky jsou tak povrchově upraveny, aby převzaly její funkci. 1 • Potrubí • Pro podlahové vytápění respektive pro otopné hady se používají trubky z: 1 • nerezu (chromniklové oceli) • mědi • plastů • a vícevrstvé trubky. 1Doc. Ing. BAŠTA Jiří, Ph.D. TZB-info. Podlahové vytápění (II) – Projektování . ČVUT v Praze: 31.7.2006. http://www.tzb-info.cz/3442-podlahove-vytapeni-ii

 23. PROJEKTOVÁNÍ • Potrubí • Zdánlivě ideální nerezové potrubí naráželo v praxi na problém spojování. Svařování vyžaduje v tomto případě speciální technologický postup, protože jinak dochází k nežádoucí rekrystalizaci. Začátkem sedmdesátých let však nastal obrat, když firma Mannesmann vyvinula spoj nerezových trubek lisovanými objímkami z autentické nerezové oceli. 1 • Široké použití má též měkké měděné potrubí. Materiál, ze kterého se potrubí vyrábí je dezoxidovaná měď (SF-Cu) s obsahem čisté mědi minimálně 99,90 %. U podlahového vytápění se převážně používají měkké trubky F22 dodávané ve svitcích s pevností 220 N/mm2, které jsou povlakovány PVC (povlakování je velice důležité - není radno podceňovat), což zabraňuje vzniku bodové koroze při působení betonových či omítkových směsí. 1 • Z plastů je teoreticky možné pro podlahové vytápění použít: síťovaný polyetylén PEX, polypropylen blokový kopolymer PP-B, polypropylen statistický kopolymer PP-R, polybuten PB, chlorovaný polyvinylchlorid C-PVC. Na základě zkušeností z různých projektů bych pro podlahové vytápění použil pouze síťovaný polyetylén a to výhradně první skupinu PEX-a. 1 • Výchozí surovinou síťovaného polyetylénu je většinou vysokohustotní polyetylén, u něhož se speciálními chemickými nebo fyzikálními postupy dosáhne "příčného" zesíťování molekulových řetězců. Výsledný produkt má velmi dobré mechanické vlastnosti, vysokou odolnost proti šíření trhlin, vysokou houževnatost a velmi dobrou tlakovou odolnost za vyšších teplot. Zároveň nám poskytne ochranu proti difúzi kyslíku přes stěnu trubky do otopné vody. 1 1Doc. Ing. BAŠTA Jiří, Ph.D. TZB-info. Podlahové vytápění (II) – Projektování . ČVUT v Praze: 31.7.2006. http://www.tzb-info.cz/3442-podlahove-vytapeni-ii

 24. PROJEKTOVÁNÍ • Upevňování potrubí otopného hadu • Při upevňování plastovými příchytkami na ocelovou rohož se nejdříve vytvoří rohož - síť, která se osadí příchytkami. Do příchytek se pak vtlačí trubka otopného hadu. 1 • Další způsob představuje kladení plastových lišt na izolační vrstvu. Trubky se poté vtlačí do předlisovaných otvorů v liště podle potřebné rozteče dané výpočtem. 1 • Velmi jednouchý způsob pokládky umožňuje fixace plastovými příchytkami (spony, hřeby) do izolační vrstvy. U tohoto způsobu buď ručně či speciálním vtlačovacím náčiním upevňujeme trubky k tepelně-izolační vrstvě tak, že perforujeme reflexní fólii i tepelně-izolační vrstvu. 1 • V případě systémových desek je jejich horní část účelově tvarována do řady výstupků, mezi které se potrubí vtlačí v potřebné rozteči či v potřebném rádiu. Montáž se v tomto případě výrazně zrychluje, čím se v konečném důsledku zlevňuje i práce. 1 1Doc. Ing. BAŠTA Jiří, Ph.D. TZB-info. Podlahové vytápění (II) – Projektování . ČVUT v Praze: 31.7.2006. http://www.tzb-info.cz/3442-podlahove-vytapeni-ii

 25. PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ:SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

 26. TEPLOVODNÍ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ Obrázek 10: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/images/system-gabo-500x3351 1Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění: http://www.wolf-heiztechnik.de/cz/pkp/produkty/salavesystemy.html

 27. SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 1.2.3 • Základní komponenty • Polybutenové trubky na vytápění 15 x 1,5 mm • Polybutenové trubky s rozměrem 15 x 1,5 mm jsou ideálním materiálem pro podlahové vytápění 1.2.3, mají výrazně vyšší ohebnost a pružnost oproti ostatním materiálům na trhu. Stěny trubky jsou odolné vůči usazováni jakýchkoliv nečistot a vodního kamene. Jejich životnost vysoce přesahuje 50 let. Mají kyslíkovou bariéru. Jejich pokládka je jednoduchá a rychlá. Je možné s nimi pracovat i při nižších teplotách (až do -5 °C), jsou chemicky odolné a vyznačují se malou tepelnou roztažností. 1 Obrázek 11: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/images/produkty/gabo-123-500x335-nove1 1Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění: http://www.wolf-heiztechnik.de/cz/pkp/produkty/salavesystemy/podlahovevytapeni/vytapeni123.html

 28. SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 1.2.3 • Základní komponenty • Systémová deska z tvarovaného polystyrenu • Speciálně vyvinutá systémová deska z tvarovaného polystyrenu s fólií obsahuje výstupky pro jednoduché a rychlé uchycení trubek. Účinně zabraňuje úniku tepla, izoluje vůči vlhkosti a výrazně tlumí kročejový hluk (28 dB) na všech druzích povrchu. Je vhodná pro všechny typy podkladů, včetně litých potěrů. Řezacím nožem se velmi lehce upravuje na požadovanou velikost. Práce s ní je bezpečná a montáž je možno realizovat v neobvykle krátkém čase. Díky výstupkům na uchycení trubek je polybutenová trubka pevně fixována na místě a její vedení je velmi přesné. Systémová deska slouží k ukotvení trubek d 15 - 18 mm v roztečích 75, 150, 225 a 300 mm.1 Obrázek 11: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/images/produkty/gabo-123-500x335-nove1 1Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění: http://www.wolf-heiztechnik.de/cz/pkp/produkty/salavesystemy/podlahovevytapeni/vytapeni123.html

 29. SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 1.2.3 • Základní komponenty • Rozdělovač VSS 1„ • Slouží k napojení jednotlivých okruhů podlahového vytápění. Pomocí regulačních prvků je možno řídit průtoky v jednotlivých okruzích a tím zabezpečit tepelnou pohodu v místnosti. Rozdělovač VSS je určen pro podlahové vytápění pouze s polybutenovou trubkou 15 x 1,5 mm. Je vybaven násuvným systémem VSS (připojení trubky pomocí násuvné spojky). Výhodu násuvného spoje je rychlá a jednoduchá montáž bez potřeby nářadí. K dosažení dokonalé těsnosti násuvného spoje je nezbytné použít opěrné puzdro GT-SH 15. 1 Obrázek 12: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf 1Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění: http://www.wolf-heiztechnik.de/cz/pkp/produkty/salavesystemy/podlahovevytapeni/vytapeni123.html

 30. SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 1.2.3 Obrázek 13: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf1 1Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění – Montážní a projekční návody PDF: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf

 31. SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 1.2.3 • Pokyny k montáži • Ukládání dilatačního pásu: • - na hrubou podlahu, jestliže už není zapotřebí přídavná izolace • - při použití přídavné izolace se dilatační pás klade až po jejím položení 1a. Odstranění přesahů tvrdé svrchní vrstvy nožem na koberce při ukládání ke stěnám místnosti Obrázek 14, 15: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf1 1Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění – Montážní a projekční návody PDF: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf

 32. SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 1.2.3 • Pokyny k montáži 2. K vytvoření styků s přesahem je třeba tvrdou svrchní vrstvu zvednout a nožem na koberec odříznout izolační vrstvu 2a. Odstranění izolační vrstvy pro vytvoření tvarového zámku Obrázek 16, 17: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf1 1Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění – Montážní a projekční návody PDF: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf

 33. SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 1.2.3 • Pokyny k montáži 2b. Hotový tvarový zámek s přesahem 3. Jsou-li pod podlahovým vytápěním položeny trubky jiných rozvodů, pak se pro tyto trubky v izolaci desek, pokud nejsou požadavky na ochranu proti kročejovému hluku, vyřízne profilovým nožem drážka Obrázek 18, 19: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf1 1Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění – Montážní a projekční návody PDF: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf

 34. SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 1.2.3 • Pokyny k montáži • Uložení desky přívodu • 4a. Např. před rozdělovací stanicí Obrázek 20: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf1 1Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění – Montážní a projekční návody PDF: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf

 35. SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 1.2.3 • Pokyny k montáži 4b. Deska přívodu s dilatačním pásem 1 m 4c. Ochranná trubka, např. u průchodu dveřmi Obrázek 21, 22: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf1 1Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění – Montážní a projekční návody PDF: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf

 36. SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 1.2.3 • Pokyny k montáži 5. Uložení trubky Gabotherm 5a. Minimální poloměr oblouku je zabezpečen ohybem okolo 3 výstupků při ohybu o 180°, příp. okolo 2 výstupků při ohybu o 90° Obrázek 23, 24: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf1 1Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění – Montážní a projekční návody PDF: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf

 37. SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 1.2.3 • Pokyny k montáži 5b. Diagonální uložení s příchytkami trubek 5c. Lisovaný spoj v konstrukci podlahy Obrázek 25, 26: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf1 1Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění – Montážní a projekční návody PDF: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf

 38. SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 1.2.3 • Pokyny k montáži 6. Označení trubky na spodní hraně matice 5d. Přichycení fólie dilatačního pásu (pouze u tekutého potěru Obrázek 27, 28: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf1 1Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění – Montážní a projekční návody PDF: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf

 39. SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 1.2.3 • Pokyny k montáži 6a. Označení hloubky zasunutí 27 mm 6b. Úprava délky trubky na horní značce Obrázek 29, 30: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf1 1Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění – Montážní a projekční návody PDF: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf

 40. SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 1.2.3 • Pokyny k montáži 6c. Zasunutí opěrného pouzdra 6d. Kontrola usazení opěrného pouzdra Obrázek 31, 32: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf1 1Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění – Montážní a projekční návody PDF: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf

 41. SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 1.2.3 • Pokyny k montáži 6e. Konec trubky se zasune do násuvné spojky 7. Řez hotovým násuvným spojem Obrázek 33, 34: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf1 1Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění – Montážní a projekční návody PDF: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf

 42. SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 1.2.3 • Pokyny k montáži 8. 1.2.3 – a montáž je hotová! Obrázek 35: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf1 1Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění – Montážní a projekční návody PDF: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf

 43. SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 1.2.3 • Rozdělovací stanice topných okruhů ve skříni Obrázek 36, 37: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf1 1Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění – Montážní a projekční návody PDF: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf

 44. SYSTÉM PODLAHOVÉHO TAC • Systém podlahového vytápěni TAC je technicky méně dokonalý systém kotvení trubek, který pro jejich uchycení používá speciální kotvicí spony.  Spony se háčky zachytí za fólii nalepenou na polystyrenovém pásu. Montáž systému je delší a náročnější oproti systému 1.2.3. Je určen k zalití cementovým nebo anhydritovým potěrem, tzv. "mokrý systém". 1 Obrázek 38: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/images/TAC-500x3151 1Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění: http://www.wolf-heiztechnik.de/cz/pkp/produkty/salavesystemy/podlahovevytapeni/vytapenitac.html

 45. SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ TAC • Pokyny k montáži 1. Položení dilatačních pásů 2. Po položení systémových pásů ukládání trubky do spirály 3. Spojení trubek lisovaným spojem Obrázek 39, 40, 41: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf1 1Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění – Montážní a projekční návody PDF: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf

 46. SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ TAC • Pokyny k montáži 4. Detail uložení trubek na systémovém pásu 5. Detail připojení trubek k rozdělovací stanici Obrázek 42, 43: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf1 1Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění – Montážní a projekční návody PDF: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf

 47. SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ TAC • Pokyny k montáži 1) Zasunutí kotvicí spony montážním přístrojem 2) Vzepření kotvicí spony Obrázek 44, 45: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf1 1Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění – Montážní a projekční návody PDF: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf

 48. SUCHÝ SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ KB 12 Obrázek 46: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf1 1Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění – Montážní a projekční návody PDF: http://www.wolf-heiztechnik.de/dms/documents_CZ/kestazeni/gabotherm/montazni_projekcni_navody/podlahovka-2013-CZ.pdf

 49. OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA Systém podlahového topení se systémovou deskou Obrázek 47: Foto autor

 50. OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA Rozdělovač podlahového topení Obrázek 48: Foto autor