1 / 2

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ în colaborare cu UNIVERSITATEA DIN NOVI SAD FACULTATEA DE AGRICULTURĂ

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ în colaborare cu UNIVERSITATEA DIN NOVI SAD FACULTATEA DE AGRICULTURĂ Vă adresează invitaţia de a participa la SIMPOZIONUL INTERNAŢI ONAL “ TENDINŢE DE DEZVOLTAR E ÎN AGRICULTURA EUROPE ANĂ ” Edi ţia a II-a Prima circulară TIMIŞ OARA 15-16 mai 2008.

ellard
Download Presentation

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ în colaborare cu UNIVERSITATEA DIN NOVI SAD FACULTATEA DE AGRICULTURĂ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. FACULTATEA DE AGRICULTURĂ în colaborare cu UNIVERSITATEA DIN NOVI SAD FACULTATEA DE AGRICULTURĂ Vă adresează invitaţia de a participa la SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL “TENDINŢE DE DEZVOLTARE ÎN AGRICULTURA EUROPEANĂ” Ediţia a II-a Prima circulară TIMIŞOARA 15-16 mai 2008 Autorii ............................................................................................................................................ Secţiunea ...................................................................................................................................... Titlul lucrării ................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Prezentare Poster UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI TIMIŞOARA Adresa pentru corespondenţă: Conf. Dr. Florin SALA, Secretar ştiinţific, Facultatea de Agricultură Calea Aradului, 119, 300645, Timişoara Tel.: 0256/277280, Fax.: 0256/200296, Mobil: 0746 120842 e-mail: tim_sympo_2008@yahoo.com

  2. INVITAŢIE Domnului / Doamnei .......................................................................... Vă aducem la cunoştinţă că Facultatea de Agricultură din Timişoara în colaborare cu Facultatea de Agricultură din Novi Sad organizează, în perioada 15-16 mai 2008, a II-a ediţie a Simpozionului Internaţional “TENDINŢE DE DEZVOLTARE ÎN AGRICULTURA EUROPEANĂ”. Lucrările simpozionului se vor desfăşura pe următoarele secţiuni: 1. Cercetări în domeniul fitotehniei - cereale, leguminoase, plante tehnice 2. Pajişti şi plante furajere – prezent şi perspective 3. Protecţia plantelor în spiritul producţiei integrate 4. Restaurarea ecologică şi amenajarea mediului rural 5. Ştiinţele solului 6. Cadastru şi organizarea teritoriului 7. Resurse energetice şi maşini pentru agricultură 8. Cercetări de biologie cu implicaţii în ştiinţele agricole 9. Ştiinţe socio-umane Cu deosebită consideraţie, DECAN Prof. Dr. Paul PÎRŞAN Secretar ştiinţific Conf. Dr. Florin SALA INSTRUCŢIUNI Participarea va fi anunţată prin expedierea talonului de înscriere şi a rezumatului până la data de 15.02.2008. Fiecare participant poate fi prim autor la 1 sau 2 lucrări şi coautor la maximum alte 2 lucrări. Nu se admit spre publicare lucrări cu un colectiv mai mare de 4 autori. Rezumatul (200-300 cuvinte) trebuie să conţină următoarele: Scopul studiilor şi cercetărilor, Stadiul cercetărilor, Metodologia de cercetare, Gradul de accesibilitate, Stadiul realizărilor în domeniu, Limitele cercetării, Implicaţiile practice ale cercetării, Originalitatea lucrării, Importanţa lucrării. Taxa de participare este de 120 RON (publicarea primei lucrări) şi acoperă docu-mentele simpozionului şi cina festivă (15 mai). Taxa de multiplicare a celorlalte lucrări este de 4 RON pe pagină. Lucrările vor fi publicate în volumul de Lucrări ştiinţifice al simpozionului, vol. XXXX, - ISSN: 1221-5279. Volumul este cotat în categoria B şi este citat de CABI Publishing (http://www.agbiotechnet.com –serials cited). TALON DE PARTICIPARE SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL “TENDINŢE DE DEZVOLTARE ÎN AGRICULTURA EUROPEANĂ”, ediţia a II-a 15-16 mai 2008 Numele şi prenumele _________________________________________________ Titlul ştiinţific __________________________ Funcţia _______________________ Instituţia ____________________________________________________________ Localitatea ________________________ Str. ______________________ Nr. ____ Telefon/fax instituţie _____________ /______________ E-mail ________________

More Related