Download
practica individual n domeniul psihopedagogiei speciale ghid ini ial pentru studen ii de anul iii n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI PowerPoint Presentation
Download Presentation
UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

221 Views Download Presentation
Download Presentation

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PRACTICA INDIVIDUALĂ ÎN DOMENIUL PSIHOPEDAGOGIEI SPECIALEGHID INIŢIAL PENTRU STUDENŢII DE ANUL III UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Lect Univ. Dr. Julien-Ferencz Kiss

 2. STRUCUTRA COLEGIULUI PSIHOLOGILOR Legea 213/2004 Structură: C.P.R. – BUCUREŞTI COMISII DE SPECIALITATE FILIALE JUDEŢENE Organizare: CONVENŢIA NAŢIONALĂ CPR (REPREZENTANŢI FILIALE) CONSILIUL CPR (PREŞEDINTE+COMITET DIRECTOR+PREŞEDINŢI FILIALE) COMITETUL DIRECTOR CPR (PREŞEDINTE+PREŞEDINŢII COMISIILOR) PREŞEDINTELE CPR – Prof. Dr. Mihai Aniţei (2009-2017) (Prof.Dr. Nicolae Mitrofan 2005-2009)

 3. Comisii ale Colegiul Psihologilor din România COMISII APLICATIVE (4), COMISIA DEONTOLOGICĂ şi COMISIA METODOLOGICĂ • Comisia de PSIHOLOGIE CLINICĂ şi PSIHOTERAPIE • Comisia de PSIHOLOGIA MUNCII, TRANSPORTURILOR şi SERVICIILOR • Comisia pentru APĂRARE, ORDINE PUBLICĂşi SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ • Comisia de PSIHOLOGIE EDUCAŢIONALĂ

 4. Comisii ale Colegiul Psihologilor din România • Comisia de DEONTOLOGIE • Comisia METODOLOGICĂ

 5. Filiala Bihor (Bihor+Satu Mare) • Secretariatul – Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Psihologie – Clădire Z, Birou 07 • Secretar Daniela Roman (Luni-Joi 10-12, tel: 0259/408213) • Preşedinte Pugna Teodor

 6. COMITETUL FILIALEI BIHOR Membri: Psih. Clinică -Filimon (Ţîra) Letiţia  Psihoterapie - Decsei-Radu (Radu) Alina Ramona  Consiliere - Trip (Popa) Simona  Psih.muncii şi organizaţională - Munteanu Gheorghe Doru  Psihologia transporturilor - Psihologia aplicată în servicii - Hălmăjan (Brihan) Angelica  Psihologie educaţională - Roman (Mara) Daniela  Psihopedagogie specială - Debucean (Bandi) Daiana  Psihologie aplicată în sist.sig.naţionale - Hodişan Amalia  Psih.judiciară-tehnica poligraf - Vaida Hadrian Marius Jean 

 7. COMISIA DE PSIHOLOGIE EDUCAŢIONALĂ • Desfăşoară proceduri şi activităţi specifice de evaluare în vederea atestării dreptului de liberă practică al psihologilor în următoarele specialităţi: a) psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională; b) psihopedagogie specială.

 8. COMISIA DE PSIHOLOGIE EDUCAŢIONALĂ Membrii comisiei : • Preşedinte - Verza Florin - Bucuresti • Vicepreşedinte - Golu Ioana - Bucuresti • Secretar - Cucu-Ciuhan Geanina - Arges • Membri: • Ioaneş Diana - Bucuresti • Popovici Doru Vlad - Bucuresti • Sandovici Anişoara - Iasi • Sterian Mihaela - Bucuresti

 9. COMISIA DE DEONTOLOGIE ŞI DISCIPLINĂ Urmăreşte respectarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cudrept de liberă practică, judecă abaterile de la prevederile acestuia şi aplică sancţiuni, conform Legii 213/2004. Membrii comisiei sunt: • Preşedinte - Iscru Tamara - Dambovita • Vicepreşedinte - Zoor Richard Vilmos - Covasna • Secretar - Iocşa Pora Loredana Ramona - Timis • Membri: • Daviţoiu Aurelian - Gorj • Hum-Ursachi Gabriela Cornelia - Cluj • Ioan Carmen Cătălina - Iasi • Luca Adrian - Bucuresti

 10. COMISIA METODOLOGICA Avizează metodele şi tehnicile de asistenţă psihologică în conformitate cu Normele de avizare a metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică. Membrii comisiei sunt: • Preşedinte - Golu Florinda Tinella - Bucuresti • Vicepreşedinte - Robu Viorel - Iasi • Secretar - Maier Roxana Viorica - Arad • Membri • Avram Eugen - Bucuresti • Bîrle Delia Iuliana - Bihor • Gotcă Ioan - Iasi • Vochiţă Zoia - Bucuresti

 11. Trepte profesionale 1. PSIHOLOG PRACTICANT ÎN SUPERVIZARE PSIHOLOG PRACTICANT AUTONOM 2. PSIHOLOG SPECIALIST 3. PSIHOLOG PRINCIPAL

 12. PRACTICA PROFESIONALĂ/INDIVIDUALĂ ETAPE: • OBŢINEREA ATESTATULUI DE LIBERĂ PRACTICĂ • ÎNFIINŢAREA UNUI CABINET INDIVIDUAL SAU A UNEI SOCIETĂŢI CIVILE PROFESIONALE (2 sau mai mulţi psihologi asociaţi) • ÎNREGISTRAREA FISCALĂ LA ANAF • REGISTRE PROFESIONALE + TIMBRE

 13. ACTIVITATEA PROFESIONALĂ ŞI ATESTATUL DE LIBERĂ PRACTICĂ Comisia de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională desfăşoară proceduri şi activităţi specifice de evaluare în vederea atestării dreptului de liberă practică al psihologilor în următoarele specialităţi: a)     psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională; b)     psihopedagogie specială. Psihologii atestaţi se vor numi psihologi şcolari Psihologii şcolari care lucrează în unităţile de învăţământ de stat sau particular acreditate au statut de profesor psiholog. Psihologii şcolari îşi pot desfăşura activitatea în: a)     sectorul privat: creşe, grădiniţe, şcoli, universităţi, cabinete sau alte instituţii; b)     sectorul public: creşe, grădiniţe, şcoli, universităţi, cabinete şi centre de asistenţă psihopedagogică, centre de consiliere şi dezvoltare a carierei, centre de plasament sau alte instituţii de profil.           

 14. ACTIVITATEA PROFESIONALĂ ŞI ATESTATUL DE LIBERĂ PRACTICĂ • Atestatul de psiholog şcolar cu drept de liberă practică se poate obţine conform Normelor metodologice  în baza a cel puţin uneia din următoarele două condiţii: a)     formării profesionale conform standardelor stabilite prin hotărâre de către Comitetul Director, respectiv comisia aplicativă; b)     experienţei profesionale dovedite.

 15. ACTIVITATEA PROFESIONALĂ ŞI ATESTATUL DE LIBERĂ PRACTICĂ În funcţie de competenţa şi experienţa profesională ale solicitantului se poate acorda, în conformitate cu Legea 213 / 2004, Art. 10 una din următoarele forme de atestare:  a)     atestat de liberă practică pentru activitate în condiţii de supervizare pentru psihologii fără experienţă în domeniul respectiv; b)     atestat de liberă practică în regim de asociere pentru psihologii care lucrează în colective profesionale; c)      atestat de liberă practică autonomă pentru psihologii care întrunesc criteriile de competenţă şi experienţa profesională prevăzute în prezentele reglementări.

 16. ATESTATUL DE LIBERĂ PRACTICĂ INIŢIAL - OBŢINUT PE BAZA: • SUSŢINERII UNUI COLOCVIU LA COMISIA DE PSIHOLOGIE EDUCAŢIONALĂ A CPR • ÎNTOCMIRII UNUI DOSAR PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂ ŞI EXPERIENŢA ***Psihologii/Psihopedagogii fără experienţă vor fi obligaţi să-şi găsească un supervizor de specialitate şi vor fi supervizaţi de acesta 1 an, apoi vor susţine iarăşi un colocviu, pentru a deveni practicieni autonomi. Psihologii licenţiaţi cu minim 5 ani experienţă (predare şi consiliere psihologică/psihopedagogică ca activităţi de specialitate), obţin statutul de practician autonom. Peste 5 ani + cursuri de formare, activităţi profesionale şi ştiinţifice – specialist. Peste 10 ani şi activităţi în domeniu – psiholog principal.

 17. ATESTATUL DE LIBERĂ PRACTICĂ INIŢIAL Etape în obţinerea atestatului de liberă practică:  a)     depunerea dosarului la Comitetul Filialei de care aparţine solicitantul, verificarea conţinutului şi a conformităţii, înaintarea acestuia la Comitetul Director; b)     analizarea dosarului de către Comisia aplicativă, potrivit procedurilor specifice (aproximativ 1 lună); c)      susţinerea unui colocviu sau interviu (programarea la interviu e afişată pe site-ul www.copsi.ro) d)     susţinerea de către preşedintele Comisiei aplicative în cadrul Comitetului director a propunerii de eliberare sau neeliberare a atestatului în domeniu; e)     eliberarea de către Comitetul director a atestatului de psiholog cu drept de liberă practică, în situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Lege, de Normele metodologice şi procedurile de aplicare ale acestora.

 18. ATESTATUL DE LIBERĂ PRACTICĂ INIŢIAL Dosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică trebuie să cuprindă următoarele documente: • a)     A. înscrierea în colegiul psihologilor - depunerea primului dosar (denumit „dosar principal") • •1.     Opis cu documentele din dosar - model nr. 1. • •2.     Prima filă - conţine cererea de obţinere a atestatului - model nr. 2. • •3.     Copie xerox - carte de identitate. • •4.     Copie xerox -certificat de căsătorie/divorţ (dacă este cazul). • •5.     Copie legalizată - diploma de licenţă şi foaia matricolă. • •6.     Copie legalizată - master, doctorat, cursuri de formare de bază (dacă este cazul). • •7.     Cazier judiciar (are valabilitate 6 luni). • •8.     Adeverinţă medicală (are valabilitate 6 luni). • •9.   Copii xerox - workshop, simpozion, conferinţă etc. (dacă este cazul). • •10. Copie legalizată de pe carnetul de muncă sau contractul individual de muncă, (pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale adeverinţă) care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate; (poate fi  legalizată la instituţia unde lucrează psihologul, doar de catre  persoane abilitate –director instituţie sau departament resurse umane); • •11. Copie legalizată - fişa de post (poate fi legalizată la instituţia unde este angajat  psihologul, de către persoane abilitate) (dacă este cazul, pentru a dovedi competenţa psihologului  în specialitatea solicitată) • •12. CV. • •13. 2 copii xerox - taxă interviu  /specialitate (menţionaţi specialitatea; detalii în partea stângă a ecranului la rubrica „Taxe şi cotizaţii"). • •14. Ultima filă - model nr. 3. • • Pentru „Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională" se depune în dosar declaraţia notarială pe proprie răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 20 şi 21 din Legea 213/2004. • B. acte dosar - depunerea dosarului pentru altă specialitate • •1.      Opis cu documentele din dosar - model nr. 1. • •2.      Prima filă - conţine cererea de obţinere a atestatului - model nr. 2. • •3.      Copie xerox - carte de identitate. • •4.      Numai acte specifice noii specialităţi (în cazul în care sunt documente deja puse la dosarul principal, se face această menţiune pe opis). • •5.      2 copii xerox - taxă interviu (menţionaţi specialitatea; detalii în partea stângă a ecranului la rubrica „Taxe şi cotizaţii"). • •6.      Ultima filă - model nr. 3. • • Pentru „Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională" se pune în dosar declaraţia notarială pe proprie răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 20 şi 21 din Legea 213/2004 (Interdicţii şi incompatibilităţi în exercitarea profesieide psiholog cu drept de liberă practică); cazierul judiciar şi adeverinţa medicală trebuie obligatoriu să fie în termen.

 19. ATESTATUL DE LIBERĂ PRACTICĂ INIŢIAL Trecerea psihologilor în trepte de specializare superioare (de la autonom la specialist sau principal) se poate realiza la solicitare, după minimum de 5 ani de exercitare a profesiei în domeniu, dacă sunt îndeplinite şi celelalte condiţii de formare profesională stabilite de Comisia de Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională.

 20. ATESTATUL DE LIBERĂ PRACTICĂ INIŢIAL Psihologii-Psihopedagogii care doresc să obţină treapta de specializare  „practicant” trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a)     să facă dovada formării profesionale; b)     să susţină un colocviu organizat de Comisia aplicativă în temeiul Legii 213/2004 al Normelor metodologice şi procedurilor de aplicare a acesteia; Psihologul şcolar practicant din domeniul Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională are competenţe în următoarele tipuri de activităţi: a)     evaluarea şi diagnoza copiilor, tinerilor, membrilor familiei; b)     consiliere şcolară; c)      consiliere vocaţională; d)     intervenţie psihologică primară; e)     cercetare – în limita competenţelor sale;

 21. ATESTATUL DE LIBERĂ PRACTICĂ INIŢIAL Competenţele psihologului şcolar practicant pe tipuri de activităţi sunt: a)     evaluarea şi diagnoza copiilor, tinerilor, membrilor familiei: • -          să cunoască instrumentele de psihodiagnoză; • -          să fie capabili să utilizeze instrumente de psihodiagnoză pentru surprinderea dezvoltării cognitive, afective şi psiho-sociale a copiilor şi tinerilor la nivel individual, de grup; b)     consiliere şcolară: • -          să cunoască metode şi tehnici de formare şi educare a unor deprinderi şi atitudini ce contribuie la învăţarea eficientă, a capacităţilor de integrare în viaţa comunitară, a conduitelor şi atitudinilor sanogene; c)      consiliere vocaţională: • -          să cunoască principalele domenii de profesionalizare în raport cu cerinţele pieţei; • -          să cunoască şi să aplice metode şi tehnici de identificare a aptitudinilor, valorilor şi intereselor profesionale; • -          să formeze capacităţi de luare a deciziilor privind cariera şi a unor deprinderi de integrare pe piaţa muncii; d)     intervenţie psihologică primară (terapiile specifice de recuperare şi alte strategii de intervenţie): • -          să realizeze intervenţia primară menită a contribui la dezvoltarea următoarelor arii: intelectuală, afectivă, socială, de personalitate, comportamente de adaptare, orientare vocaţională; • -          să realizeze intervenţia primară direcţionată înspre promovarea stării de bine şi prevenirea apariţiei unor probleme; • -          să realizeze servicii de consiliere psihoeducaţională a copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de criză familială, de inadaptare şcolară, socială, eşec şcolar, abandon şcolar, absenteism etc., precum şi a celor cu tulburări de comportament şi disciplină, a părinţilor, cu privire la importanţa climatului familial pentru dezvoltarea optimă a copiilor şi tinerilor, optimizarea relaţiilor dintre familie şi şcoală; e)     cercetare: • - să participe în calitate de colaborator în activităţi de cercetare specifice domeniului; f) logopedie

 22. DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ŞI TRECEREA DE LA O TREAPTĂ INFERIOARĂ LA UNA SUPERIOARĂ • Formarea continuăvizează: a) activitatea de autodezvoltare ştiinţifică şi profesională certificată prin publicaţii relevante şi/sau prin câştigarea unor concursuri pentru ocuparea de posturi didactice în învăţământ (PREUNIVERSITAR SAU UNIVERSITAR) b) participarea la reuniuni ştiinţifice, întâlniri de lucru, simpozioane, work-shop-uri, cursuri de formare acreditate de Colegiul Psihologilor din România (certificate prin credite - număr minim de credite recomandate: 20 pe an);

 23. ATESTATUL DE LIBERĂ PRACTICĂ NIVELUL 2 - SPECIALIST Psiholog şcolar specialist • Art. 23 Formarea profesională a psihologului şcolar specialist se obţine prin programe universitare la nivel de Masterat sau doctorat. Programele de Master în domeniu vor fi completate de cursuri de specializare, organizate în condiţiile stabilite de prezentele reglementări. • Art. 24 Curriculum pentru Master trebuie să cuprindă obligatoriu un pachet de discipline de specialitate: psihologia învăţării, psihopedagogie specială, educaţie pentru diversitate culturală, didactica învăţării pentru adulţi, etică şi deontologie, consiliere vocaţională, metodologia cercetării, consiliere de grup, de familie, psihopatologia copilului şi adolescentului, consiliere pentru copii şi adolescenţi, consiliere familială. • Art. 25 Psihologul care solicită nivelul de profesionalizare „specialist” trebuie să facă dovada formării profesionale continue concretizată în: • -          minimum 30 de ore de dezvoltare personală; • -          100 de ore de practică sub supervizare; • -          25 de credite obţinute prin publicaţii, participări la cursuri, conferinţe, workshop-uri etc. • Art. 26 Psihologul care solicită nivelul de profesionalizare „specialist” trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: • a)     să facă dovada formării profesionale în conformitate cu articolele 23, 24, 25 din prezentele reglementări; • b)     să fie angajaţi ca psihologi într-una din formele instituţionale din sectorul privat sau public precizate în Art. 5, litera a) şi b); • c)      să aibă o vechime în domeniu de cel puţin 5 ani; • d)     să susţină un interviu organizat de comisia aplicativă în temeiul Legii 213/ 2004, a Normelor metodologice şi Procedurile de aplicare a acesteia. COMPETENŢELE ŞI ARIILE DE INTERVENŢIE VOR CREŞTE CONSIDERABIL (detalii pe www.copsi.ro) PSIHOLOGUL SPECIALIST POATE DEVENI SUPERVIZOR (* UNEORI ŞI PSIHOLOGII PRACTICANŢI AUTONOMI, CARE DAU DOVADĂ UNOR COMPETENŢE SPORITE POT DEVENI SUPERVIZORI)

 24. ATESTATUL DE LIBERĂ PRACTICĂ NIVELUL 3 - PRINCIPAL • Psiholog şcolar principal • Art. 30 Formarea profesională a psihologului şcolar principal se obţine prin programe universitare la nivel de Master şi / sau Doctorat. Programele de Master trebuie să fie completate prin cursuri specializate, organizate în condiţiile stabilite prin prezentele reglementări. • Art. 31 Psihologul specialist care solicită obţinerea nivelului „principal” trebuie să facă dovada formării profesionale continue, concretizată în: • -          un număr minim de 24 de ore de training formativ în domeniu; • -          12 ore de cursuri teoretice şi sau aplicative în domeniul supervizării; • -          12 ore de co-supervizare cu un supervizor deja acreditat; • -          25 de credite anual obţinute prin publicaţii, participări la cursuri, workshop-uri, conferinţe etc. • Art. 32 Psihologul şcolar specialist care solicită nivelul de profesionalizare „principal” trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: • a)     să facă dovada formării profesionale corespunzătoare din prezentele reglementări (regulamentul comisiei de psihologie educatională de pe site-ul www.copsi.ro) • b)     să fie angajat în una din formele instituţionale din sectorul privat sau public precizate în regulament; • c)      să aibă o vechime în domeniu de cel puţin 10 ani sau 7 ani dacă are şi doctorat în domeniu; • d)     să susţină un interviu organizat de comisia aplicativă în temeiul Legii 213/ 2004, a Normelor metodologice şi Procedurilor de aplicare a acesteia;

 25. SUPERVIZAREA Pentru a desfăşura activitatea (şi a înfiinţa cabinete), după obţinerea atestatului de liberă practica în treapta practicant sub supervizare, psihologul/psihopedagogul are nevoie de un contract cu un supervizor de specialitate.

 26. SUPERVIZAREA Psihologii fără experienţă în domeniul Psihologiei educaţionale,consilierii şcolare şi vocaţionale pot desfăşura activitatea numai în condiţii de supervizare, conform Legii 213/2004, Art. 10, lit. a. Supervizarea în domeniul Psihologiei educaţionale, consilierii şcolare şi vocaţionale presupune un contract între doi sau mai mulţi psihologi angajaţi într-o activitate specifică, dintre care cel puţin unul posedă drept de liberă practică autonomă, ori experienţă în domeniu şi întruneşte criteriile de competenţă stabilite prin normele metodologice. În timpul supervizării, care durează minim un an, un minim de 100 de ore, psihologul practicant va fi antrenat în activităţi teoretice şi practice specifice domeniului şi i se va acorda suportul afectiv-motivaţional necesar. La sfârşitul stagiului, supervizatul întocmeşte un raport asupra activităţii desfăşurate,pe care-l trimite supervizorului, iar supervizorul va întocmi un raport de evaluare a activităţii debutantului, recomandându-l comisiei de specialitate în vederea obţinerii atestatului de liberă practică autonomă.

 27. LISTĂ SUPERVIZORI FILIALA BIHOR Abrudan Casandra - Universitatea Oradea 0720600499 Szabo (Teszler) Maria Monica(CSE 0771312896 I 1, Oradea)

 28. CABINETUL INDIVIDUAL • Atestarea cabinetelor de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională, a Cabinetelor şi Centrelor de Asistenţă Psihopedagogică din învăţământul preuniversitar şi a Centrelor de Consiliere şi Dezvoltare a Carierei din centrele universitare se face pe baza întocmirii unui dosar ce va cuprinde dovezi privind: • a)     existenţa unui spaţiu de minim 10 metri pătraţi; • b)     standardele de calitate conform următoarelor: • -          mobilier adecvat activităţilor desfăşurate potrivit standardelor din prezentele reglementări; • -          calculator cu conectare la internet pentru activităţile de consiliere vocaţională; • -          set de teste psihologice pentru activităţile de evaluare şi diagnoză psihologică; • -          set de teste şi instrumente psihodiagnostice necesare activităţilor de consiliere vocaţională; • -          condiţii de luminozitate, aerisire şi igenico-sanitare; • -          condiţii de respectare a confidenţialităţii şi securităţii fizice şi emoţionale a clienţilor.

 29. DOCUMENTELE NECESARE ÎN VEDEREA OBŢINERIICERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE A FORMELOR INDEPENDENTE DE EXERCITARE A PROFESIEI DE PSIHOLOG CU DREPT DE LIBERĂ PRACTICĂ • I. Conţinut Dosar Înregistrare - Cabinet Individual de Psihologie •      În vederea obţinerii certificatului de înregistrare a formei de exercitare a profesiei, solicitantul va depune la secretariatul comitetului filialei de care aparţine, într-un dosar cu şină, următoarele documente: • a) Opis, cuprinzând documentele depuse la dosar, semnat şi datat de către titular(DESCARCA FORMULAR:Model 1 - Opis dosar); • b) Actul constitutiv - declaraţia de constituire a cabinetului individual de psihologie  (DESCARCA FORMULAR: Anexa nr. 5 - Act constitutiv cabinet) în două exemplare originale; • Precizări: • -  Forma declaraţiei de constituire a formei independente de exercitare a profesiei este cea prezentată în anexe.  • -  Denumirea cabinetului individual de psihologie va cuprinde numele şi prenumele titularului cabinetului individual, urmată de sintagma “cabinet individual de psihologie”.  • - Cele două exemplare trebuie completate în totalitate, datate, semnate şi  parafate de către titular. • c) Atestatele de liberă practică ale psihologului titular al formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică (fotocopie, semnată şi parafată către titular pentru conformitate cu originalul); • Precizări: • - Se prezintă fotocopii după toate atestatele de liberă practică ale titularului, potrivit specialităţilor pentru care se solicita înregistrarea formei independente de exercitare a profesiei. • - Psihologii cu drept de libera practica care au treapta de specializarepracticant, forma de atestaresub supervizare, trebuie sa puna in dosar si o copie a contractului de supervizare cu supervizorul, inregistrat la secretariatul Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania. 

 30. DOCUMENTELE NECESARE ÎN VEDEREA OBŢINERIICERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE A FORMELOR INDEPENDENTE DE EXERCITARE A PROFESIEI DE PSIHOLOG CU DREPT DE LIBERĂ PRACTICĂ • d) Dovada deţinerii legale a spaţiului ce constituie sediul profesional şi punctul(ele) de lucru al formei de exercitare a profesiei, precum şi schiţa spaţiului (fotocopii, semnate şi parafate de către titular pentru conformitate cu originalul);  • Precizări: • - Dovada deţinerii legale a spaţiului (contract de vânzare cumpărare, titluri de proprietate, certificat de moştenitori, contract de concesiune, contract de asociere în participaţiune, contract de închiriere, contract de locaţiune, contract de uzufruct, contract de uz, contract de comodat, Declaraţie privind folosirea în scop exclusiv profesional al spaţiului deţinut în proprietate etc.). • - În cazul contractelor prin care este dat dreptul de folosinţă, acte sub semnătură privată, se va depune: •          1. Dovada dreptului de utilizare a spatiului de catre psihologul titular (actul detinut de catre cabinetul individual de psihologie). •          2. Dovada dreptului de proprietate a celui care va da dreptul de utilizare a spatiului. • - În cazul actelor de spaţiu întocmite în formă autentică, dovada deţinerii legale a proprietăţii nu este necesară. • - Dovada deţinerii legale a spaţiului va fi însoțită deDeclaraţia privind folosirea în scop exclusiv profesional al spaţiului deţinut în proprietate, atât pentru sediul profesional, cât și pentru punctul(ele) de lucru. În actele de spaţiu se va menţiona, în mod obligatoriu, faptul că folosinţa spaţiului este dată în mod exclusiv pentru desfăşurarea activităţilor profesionale.  • - În schiţa locaţiei, anexată, se evidenţiază spaţiul destinat desfăşurării activităţii profesionale (sala/camera + anexe: grup sanitar, hol de așteptare etc.) și se precizează și suprafata (Consultați link-urile utile!).

 31. DOCUMENTELE NECESARE ÎN VEDEREA OBŢINERIICERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE A FORMELOR INDEPENDENTE DE EXERCITARE A PROFESIEI DE PSIHOLOG CU DREPT DE LIBERĂ PRACTICĂ • e) Dovada deţinerii dotării metodologice de specialitate (teste, chestionare, baterie de testare psihologică etc. -Consultați link-urile utile!) necesare desfăşurării activităţii profesionale (fotocopie, semnată şi parafată de către titular pentru conformitate cu originalul); • Precizări: • - În cazul dotărilor metodologice nerezervate şi neînregistrate, solicitantul va prezenta oDeclaraţie pe proprie răspundere privind deţinerea metodologieinecesare, cu precizarea metodelor, precum şi cu privire la modul de achiziţie sau intrarea în posesie. • f) Dovada deţinerii dotării tehnicenecesare desfăşurării activităţii profesionale(Consultați link-urile utile!); • Precizări: • - Se prezintă actele prin care este cedată folosinţa sau dreptul de utilizare, inclusiv facturi şi chitanţe liberatorii de plată sau orice altă dovadă privind dreptul de deţinere şi utilizare(fotocopii, semnate şi parafate de către titular pentru conformitate cu originalul). • - În cazul dotării tehnice pentru care nu se mai poate face dovada achiziţionării (bonuri, facturi, chitanţe) solicitantul va prezenta oDeclaraţie pe proprie răspundere privind deţinerea dotării tehnicenecesare desfăşurării activităţii profesionale,cu precizarea acestor bunuri, precum şi cu privire la modul de achiziţie sau intrarea în posesie.

 32. DOCUMENTELE NECESARE ÎN VEDEREA OBŢINERIICERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE A FORMELOR INDEPENDENTE DE EXERCITARE A PROFESIEI DE PSIHOLOG CU DREPT DE LIBERĂ PRACTICĂ • g) Dovada patrimoniului/capitalului social subscris şi vărsat, respectiv dovada aporturilor în natură (fotocopie, semnată şi parafată de către titular pentru conformitate cu originalul); • Precizări: • - Dovada patrimoniului poate fi realizată prin documentele justificative de achiziţie a bunurilor deţinute în proprietate, aportate desfăşurării activităţii profesionale sau prin sume de bani deţinute în vederea desfăşurării activităţii profesionale. • - Dovada patrimoniului poate fi efectuata prin depunerea fotocopiilor după contractele de achiziţie, facturi, chitanţe. • h) Dovada achitării taxei de înregistrare se depune la dosar în 2 exemplare (fotocopie, semnată şi parafată de către titular pentru conformitate cu originalul); COTIZATII SI TAXE • Precizări: • - Dovada achitării taxei de înregistrare constă într-o fotocopie după ordinul de plată sau alt document legal prin care se poate demonstra efectuarea varsământului.  • i) Ultima filă (DESCARCA FORMULAR: Model 3 - Ultima fila a dosarului).

 33. ACHIZIŢIA DE INSTRUMENTE NECESARE EVALUĂRII Pentru comisia de psihologie educaţională, sunt necesare 3 teste în momentul depunerii dosarului. Testele validate pe populaţie românească se regăsesc la secţiunea comisiei metodologice de pe www.copsi.ro, însă sunt acceptate şi teste în curs de validare. Testcentral – Bucureşti (Dragoş Iliescu) Cognitrom – Cluj-Napoca (Mircea Miclea) RTS Cluj – Cluj-Napoca (Daniel David)

 34. ÎNREGISTRAREA FISCALĂ După primirea documentului de înfiinţare a cabinetului de la CPR, se vor realiza parafele (de psiholog-psihopedagog practicant pentru documente profesionale şi cea cu numărul de înregistrare al cabinetului de la CPR pentru documente fiscale) şi are loc înregistrarea fiscală la ANAF. • Se depune o cerere de înregistrare fiscală a cabinetului (se aşteaptă câteva zile până ce se eliberează CIF – cod de identificare fiscală, care va fi folosit pe chitanţe şi facturi) • Se achiziţionează registru jurnal încasări-plăţi (care se duce spre a fi parafat la ANAF), chitanţier şi facturier. În registrul jurnal încasări-plăţi vor fi trecute toate chitanţele-facturile şi cu venitul realizat dar şi cu cheltuielile în folosul cabinetului (achiziţie teste, calculatoare, birotică, cursuri de formare, conferinţe etc). • La începutul fiecărui an se depun declaraţii estimative cu venitul ce va fi realizat, iar la final de an declaraţiile cu venitul efectiv realizat. Pe parcursul anului (25 martie, 25 iunie, 25 septembrie, 25 decembrie) se vor plăti tranşele impozitului, iar anul următor va avea loc regularizarea estimativ/realizat.

 35. IMPOZITUL VENIT-Totalul încasărilor cf. Chitanţe sau facturi înscrise în registrul încaasări şi plăţi DEDUCERE – Totalul cheltuielilor în folosul cabinetului Profit – Venit-Deduceri Impozitul de plătit va fi pe profit şi se calculează 16% - impozit pe profit 5,5 % - CAS (sănătate) 6,5 % - CASS (pensie, şomaj etc) COTIZAŢIE ANUALĂ CĂTRE CPR – 250 LEI

 36. Practica individuală Absolvire Dosar pentru atestatul de liberă practică-interviu (300 LEI dosar sau 150 pentru condiţii speciale + 250 transport Oradea-Bucureşti) Căutare supervizor-contract de supervizare (1000-1500 lei/an) Achiziţie teste, dovadă deţinere spaţiu adecvat (aprox. 1500 lei) Dosar pentru cabinet-fără interviu (300 lei) Parafe profesionale şi fiscale (100 lei) Înregistrare fiscală ANAF Facturier-Chitanţier-Registru jurnal încasări şi plăţi (100 lei) Declaraţii cu venitul estimat la început de an şi la final de an declaraţii cu venitul realizat efectiv. COTIZAŢIA ANUALĂ CPR (250 lei)