Energistatistik - PowerPoint PPT Presentation

energistatistik n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Energistatistik PowerPoint Presentation
Download Presentation
Energistatistik

play fullscreen
1 / 96
Energistatistik
117 Views
Download Presentation
ella-carpenter
Download Presentation

Energistatistik

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Energistatistik 2011

 2. Faktiske energiforbrug og korrigeret bruttoenergiforbrug

 3. Selvforsyningsgrader

 4. Primær energiproduktion

 5. Olie- og gasreserver

 6. Naturgasforbrug og flaring på platforme i Nordsøen

 7. Produktion af vedvarende energi fordelt på energivarer

 8. Forbrug af affald

 9. Forbrug af vedvarende energi PJ

 10. Vedvarende energi - forbrug fordelt på energivarer

 11. Anvendelse af vedvarende energi i 2011 Klimakorrigeret

 12. Vedvarende energi - andel af samlet energiforbrug

 13. Andel af vedvarende energi iflg. EU-opgørelse

 14. Vindkraftkapacitet og vindkrafts andel af indenlandsk elforsyning

 15. Vindkraft på land fordelt på kommuner

 16. Vindkapacitet efter anlægsstørrelse

 17. Vindkraftproduktion efter anlægsstørrelse

 18. Elproduktion fordelt efter produktionsform

 19. Elproduktion fordelt efter anvendt brændsel PJ

 20. Andre brændsler end kul til elproduktion

 21. Nettoeksport af el fordelt på lande

 22. Varmelevering opdelt på anlæggenes primær brændsel

 23. Elkapacitet

 24. Kraftvarmeandel af termisk el- og fjernvarmeproduktion

 25. Fjernvarmeproduktion fordelt efter produktionsanlæg

 26. Brændselsforbrug til fjernvarme-produktion, procentvis fordeling

 27. Faktisk energiforbrug og korrigeret bruttoenergiforbrug

 28. Bruttoenergiforbrug fordelt på brændsler Korrigeret

 29. Bruttoenergiforbrug fordelt på energivarer efter konvertering Korrigeret

 30. Bruttoenergiforbrug fordelt på anvendelser Korrigeret

 31. Endeligt energiforbrug fordelt på anvendelser Klimakorrigeret

 32. Endeligt energiforbrug fordelt på energivarer Klimakorrigeret

 33. Bruttoenergiforbrug og endeligt energiforbrug pr. mio. BNP TJ pr. mio. BNP (2005-priser, kædede værdier)

 34. Endeligt elforbrug på anvendelsesområder Klimakorrigeret PJ

 35. Elforbrugets andel af det samlede energiforbrug % Klimakorrigeret

 36. Energiforbrug til transport fordelt på transportform

 37. Energiforbrug til transport fordelt på drivmidler

 38. Energiforbrug til vejtransport

 39. Energiforbrug fordelt på person- og godstransport

 40. Energiforbrug til persontransport fordelt på transportmidler

 41. Energiforbrug til godstransport fordelt på transportmidler PJ

 42. Energi- og elforbrug i produktionserhverv Klimakorrigeret

 43. Energiforbrug i produktionserhverv fordelt på energivarer Klimakorrigeret

 44. Energiforbrug fordelt på produktionserhverv Klimakorrigeret

 45. Elforbrugets andel af det samlede energiforbrug Klimakorrigeret

 46. Energi- og elforbrug i fremstillingsvirksomhed Klimakorrigeret

 47. Energiforbrugets sammensætning i fremstillingsvirksomhed Klimakorrigeret

 48. Energiintensitet i produktionserhverv Klimakorrigeret TJ pr. mio kr. BVT (2005-priser)

 49. Elintensitet i produktionserhverv Klimakorrigeret TJ pr. mio kr. BVT (2005-priser)

 50. Energiforbrug pr. beskæftiget i fremstillingsvirksomhed Klimakorrigeret TJ pr. 1000 beskæftiget